Промените в ЗКПО от 01.01.2016 г.

В Държавен вестник, бр. 95, от 8.12.2015 г. е обнародван ЗИД на ЗКПО. Измененията за 2016 година в Закона за корпоративно подоходно облагате не са много, освен промените в механизма на прилагане на държавна помощ за регионално развитие.

Това са промени, основно налагани от правото на ЕС в областта на държавните помощи, които са необходими, за да бъде одобрено данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие.

Изменения, свързани с общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки
Изменения:
В чл. 27, ал. 2 се създава т. 3
В чл. 47а, ал. 4 се създава т. 4

С новата т. 3 на чл. 27, ал. 2 изрично се регламентира, че подлежат на облагане: начислени приходи в резултат на разпределение на суми, доколкото тези суми са признати за данъчни цели разходи и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на разпределящото лице независимо от начина на счетоводното им отчитане при това лице.

Създава се и нова т. 4 на чл. 47а, ал. 4, с която се регламентира, че счетоводният финансов резултат не се намалява: с дивиденти в резултат на разпределени суми, доколкото тези суми са признати за данъчни цели разходи и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на разпределящото лице независимо от начина на счетоводното им отчитане при това лице.

Промените са въведени с цел избягване на случаи на двойно данъчно необлагане, произтичащи от различията в данъчното третиране на разпределените печалби в различните държави членки. Държавата членка на дружеството майка не следва да позволява освобождаването от данък, прилагано към получени разпределени печалби, доколкото тези печалби подлежат на приспадане от дъщерното дружество на дружеството майка, установено в друга държава членка.

Промяна в определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим”

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в „Държавен вестник“.

Деклариране и внасяне на данъка при прекратяване

Допълнен е чл. 160 с изискването за деклариране на корпоративния данък при прекратяване на дружество. Дължимият корпоративен данък по чл. 159 се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на вписване на прекратяването.

Сделки с държавни ценни книжа

От 01.01.2016 г. сделките с държавни ценни книжа се третират като „разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл. 44 и 196. Промяната е в. т. 21, буква от а) от допълнителните разпоредби на закона. По този начин сделките с държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти няма да се облагат с данък при източника, съгласно чл. 196 от ЗКПО.

Катя Крънчева, Счетоводна Кантора К и К
www.kik.bg


Свързани теми:
Промените в ЗКПО от 01.01.2016 г.
Изменения ЗДДС 2016 г. Употребата за лични и служебни нужди се облага с данък
Как ще се осигуряваме през 2016 г.
Промените в ДОПК от 01.01.2016 г.
МРЗ, пенсии, детски от 01.01.2016 г.
Почивни и празнични дни през 2016 година

Изменения ЗДДС 2016 г. Употребата за лични и служебни нужди се облага с данък

Катя Крънчева, Счетоводна Кантора К и К
www.kik.bg

В Държавен вестник, бр. 95, от 8.12.2015 г. е обнародван ЗИД на ЗКПО, с който се правят изменения и допълнения в ЗДДС.

И въпреки, че текстът за облагане на автомобили и имоти, които се ползват едновременно за лични и служебни нужди, така наречения данък “уикенд”, бе отхвърлен от Комисията по бюджет и финанси, а въпросните предложения не влязоха в закона, то все пак употребата за служебни и лични цели на стоки и услуги се облага с ДДС. Предлагаме в КиК Инфо нашия експертен коментар. Измененията влизат в сила от 01.01.2016 г.

Употребата на стоки и услуги и за лични нужди се облага с ДДС
Изменени:
Чл. 6, ал. 4 се създава т. 3
Чл. 9, ал. 4 се създава т. 5
Чл. 25, ал. 3, т. 7
Чл. 27, ал. 2 и ал. 6

С ДДС се облагат всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. За възмездна доставка за целите на закона се смята и:

  • отделянето или предоставянето на стока за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице;
  • предоставянето на услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице.

Изключения са единствено случаите, в които това предоставяне е предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила. Това е прецизирано в новата т. 3 на чл.6, ал. 4. и новата т. 5 на чл. 9, ал. 4.

Чрез измененията и допълненията на текстове на чл. 25, ал. 3, т. 7 и чл. 27, ал. 2 и ал. 6, законодателят определя изрично данъчната основа за дълготрайни активи, стоки и услуги, използвани изцяло или отчасти за лични нужди, и датата на възникването на данъчното събитие.

В общия случай данъчната основа при доставките на такива услуги е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й. В случаите за използвани услуги изцяло за лични цели или при едновременно използване на стоки или услуги и за икономическата дейност на лицето, то за целите на определянето на преките разходи, данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност. Данъчното събитие възниква на последния ден от месеца, през който е предоставена услугата, а за стока данъчното събитие възниква на датата на предоставянето й за лично ползване.

При определяне на сумата на направените преки разходи на използваните дълготрайни активи (по смисъла на ЗКПО), се взема предвид разход за изхабяването им като част от данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години за движими вещи, а за недвижимите вещи – 20 години.

Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по горните условия.

Как става начисляването на ДДС в случаите на лично ползване?

В случаите предоставянето на стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от икономическата дейност на лицето, то начисляването на ДДС се извършва чрез издаването на протокол по чл. 117, ал.1, т. 3.

Протоколът се включва в дневника за продажбите за съответния данъчен период, в
Колона 11 – Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната и
Колона 12 – Начислен ДДС за доставки 20%. В справка декларацията данните се натрупват съответно в клетки 11 и 21.


По-долу са разгледани другите промени в ЗДДС, влизащи в сила от 01.01.2016 г.

Медицинска помощ от медицинско лице е освободена доставка

С новата т. 8, на чл. 39 от 01.01.2016 г. предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето е дефинирано, като освободена доставка от ДДС, както изрично е предвидено в Директива 2006/112/ЕО.

Промяна, свързана с коефициента на частичен данъчен кредит

В сега действащите разпоредби на ЗДДС, сумата с право на данъчен кредит се умножава с коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, а в правилника към закона е уточнено, че коефициент от 0,120 до 0,124 да се закръглява на 0,12, а при коефициент от 0,125 до 0,129 – на 0,13.

Съгласно писмо на Европейската комисия текстът на Директива 2006/112/ЕО трябва да се тълкува по начин, който предполага закръгляването да става винаги към по-голямата цифра (дори и ако следващата цифра е по-малка от 5), но без да се надхвърля следващото цяло число. В тази връзка в чл. 73, ал. 2 думите „с точност“ се заличават. При отпадането на думите „с точност“ от ЗДДС това тълкуване ще може да се приложи като закръгляването на коефициента ще става винаги към по-голямата цифра. В допълнение, ще се направи изменение на правилото, залегнало в правилника към закона за закръгляване на коефициента.

Дистанционни продажби

В чл. 20, ал. 1 и ал. 2 се прецизират условията за определяне на мястото на изпълнение на дистанционни продажби на стоки във връзка с обстоятелствата, свързани с мястото на започване и приключване на транспорта на стоките.

Мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба по чл. 14 е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато заедно с другите условия е налице и условието – стоките да се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната.

Мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба е на територията на страната, когато заедно с другите условия е налице и условието – транспортът приключва на територията на страната.

С отменянето на чл. 114, ал. 2 се премахват задължителните реквизити в издадена фактура за дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната, а именно отпада задължителното посочване на ДДС номера, издаден от другата държава членка, ставката и размера на данъка, приложима за доставката в другата държава членка.

Отменя се режимът по чл. 118, ал. 7

Отменя се режимът по чл. 118, ал. 7 от закона по отношение на петролните бази като мярка за осъществяване на цялостен и ефективен контрол върху доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител. Във връзка с това е отменено и определението за „петролна база“ съгласно § 1, т. 68 от Допълнителните разпоредби на закона.

Въведен е шестмесечен преходен период за лицата, ползващи режима, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от ЗДДС, т.е. да прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките/продажбите на течни горива в търговския обект чрез фискални устройства (електронни системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход) и да предават данни по дистанционната връзка на НАП, включително и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива.

Относно режимите за обслужване от типа „мини едно гише“
Изменени:
Чл. 156, ал. 3, т. 2
В чл. 159е се създава ал. 5

За доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път под режимите за обслужване от типа „мини едно гише“ е предвидена възможност при регистрация за целите на прилагането на режим в Съюза доставчиците, установени в Република България, да могат да декларират освен банкова сметка в евро и такава в лева под задължителното условие сметката да е в българска банка или клон на чуждестранна банка в страната. Изрично е регламентирано, че при надвнесен данък от доставчик, регистриран за прилагане на режим извън Съюза в Република България (неустановено на територията на ЕС лице) или регистриран за прилагане на кой да е от двата режима за обслужване през „мини едно гише“ в друга държава членка, банковите такси за превод и превалутиране са за сметка на лицето, когато доставчикът е посочил за целите на възстановяването банкова сметка в банка извън страната. 

Промени в наказателните разпоредби в чл. 180

В случаите на начислен данък след законоустановения срок е удължен времевият диапазон, в който се прилага намалена имуществена санкция или глоба, както и е намален размерът на санкцията. При доброволно начисляване на ДДС до шест месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, санкцията, съответно глобата, се намалява от 25 на сто от данъка на 5 на сто от данъка, а минималният й размер се намалява от 250 на 200 лв, а при повторно нарушение – не по-малко от 400 лв.

Предвидена е и още една намалена имуществена санкция, съответно глоба, която е по-малка от санкцията в случай на неначисляване, но е по-голяма от случаите на доброволно начисляване в шестмесечния срок, а именно при начисляване след шестмесечния срок, но не по-късно от осемнадесет месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, санкцията е в размер 10 на сто от данъка, но не по-малко от 400 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 800 лв.


Свързани теми:
Как ще се осигуряваме през 2016 г.
Промените в ДОПК от 01.01.2016 г.
МРЗ, пенсии, детски от 01.01.2016 г.
Почивни и празнични дни през 2016 година

Новини от гилдията: ИДЕС и АССП с обща позиция по новия Закон за счетоводството

Новият Закон за счетоводството е обнародван днес в Държавен вестник, брой 95 от 08.12.2015г.

В тази връзка Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) излязоха с обща позиция. Публикуваме я в цялост.

Новият Закон за счетоводството:
да си сверим часовника – начало 01.01.2016 г.


автори:

Институт на дипломираните експерт-счетоводители и
Асоциация на специализираните счетоводни предприятия,

4 декември 2015 г.


В края на календарната година – време наситено с много законодателни промени – 43-то Народно събрание прие изцяло нов Закон за счетоводството, който влиза в сила от 01.01.2016 г.

В основата на създаването на нов счетоводен закон е прилагането в националното законодателство на изискванията на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

Постигнатите резултати в закона посредством транспониране изискванията на новата  европейска рамка, при съобразяване със спецификите на предприятията в българската икономика и при отчитане на националните особености и потребности, свързани с финансовата отчетност, са:

Кое е новото? Ключови акценти – поглед към стрелките:

>>   въвеждане на облекчения за микро- и малки предприятия във връзка с изготвяне и представяне на финансова информация;
>>   въвеждане на хармонизирани на европейско равнище критерии за категоризация на предприятията;
>>   по-широко приложение на национална отчетна рамка – национални счетоводни стандарти, като прилагането на международните счетоводни стандарти остава задължително само за предприятията от обществен интерес;
>>   въвеждане на изисквания за изготвяне и представяне на нефинансова декларация и доклад за плащанията към правителствата;
>>   разширяване на административните санкции, които следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Отговорът на професията:

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия вярват, че повишаването на качеството на финансовите отчети /индивидуални и консолидирани/ е в основата на подобряване на инвестиционния климат в страната. Повишаването на доверието на обществото и бизнеса чрез постигане на по-прозрачна и съпоставима финансова информация е от съществено значение за икономическия прогрес в Република България.

ИДЕС и АССП считат, че подобряването и усъвършенстването на нормативната рамка на финансовата отчетност е непрекъснат процес на разумен диалог между държавните институции и професионалните организации и следва да е приоритет и на двете страни, за да се постигнат възможно най-високи професионални резултати.

Промените в ДОПК от 01.01.2016 година

В брой 94 на “Държавен вестник” от 04.12.2015 г. е изменен и допълнен Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. Представяме за КиК Инфо резюме на по-важните промени. Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) предвижда създаване на нов раздел ІІІа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане с участващи юрисдикции, задълженията на предоставящите информация финансови институции за събирането й, прилагането на процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация.

Солидарна отговорност

Освен от задълженото лице, се предвижда да се търси отговорност от член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител или търговски пълномощник, който:

  • укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски или
  • недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски

Отпада изпащането на покани за доброволно изпълнение

Отпада изпращането на покани за доброволно изпълнение на публично задължение от страна на НАП, като данъчните направо ще могат да предприемат действия за принудителното събиране чрез публичен изпълнител. Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок, преди да бъдат предприети действия за принудителното му събиране, органът, установил вземането, съответно орган на Националната агенция за приходите, може:

  • да уведоми длъжника по телефона, с посещение на място, с електронно съобщение на посочен от него електронен адрес и/или по друг подходящ начин за последиците и възможните действия по събирането на вземането, в случай че не изпълни доброволно определените задължения;
  • ако задължението е по-голямо от 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите, да уведоми всички органи, които по силата на нормативни актове издават лицензии или разрешения за извършване на определени дейности, за които се изисква удостоверяване на публичните задължения.

Автоматичен обмен на данни

Въвежда си изискване за обмен на информация между българската данъчна администрация и данъчните администрации на държавите от ЕС. Промените се въвеждат във връзка с изискванията на европейска директива за автоматичен обмен на данни между данъчните администрации на държавите-членки, както и с подписаното между България и САЩ Споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

Предвижда се включително НАП да получава данни за наличните суми по банковите сметки на българските граждани от държавите от ЕС. Приходната агенция ще получава информация като адрес, телефон, дата и място на раждане, както и наличност по сметката към края на съответната календарна година за всеки титуляр, който е български гражданин. Ако сметката е била закрита през годината, НАП ще получи данни за размера на сумата, която е била изтеглена. НАП ще получава данни и за изплатените дивиденти и лихви на българи в страните от ЕС.

Съгласно промените Българската народна банка ще създаде и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки. Достъп до информация от системата ще имат органите на съдебната власт, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за приходите и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Други промени

Въвежда се краен срок за извършване на дадена данъчна проверка, който ще бъде не по-дълъг от шест месеца. Ако шестмесечният  срок се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен с още 6 месеца. За резултатите от проверката ще се съставя протокол, който се предоставя на лицето в 7-дневен срок от извършването й.

Предвижда се за разноските по съдебно обжалване на ревизионни актове за всяка съдебна инстанция да се присъжда юрисконсултско възнаграждение на администрацията, което ще е в размер на минималното възнаграждение за един адвокат.

С целия текста на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс може да се запознаете от тук.


Свързани теми:
Промените в ДОПК от 01.01.2016 г.
Как ще се осигуряваме през 2016 г.
МРЗ, пенсии, детски от 01.01.2016 г.
Почивни и празнични дни през 2016 година

Често задавани въпроси за данъчните облекчения за деца и отговорите от НАП

Отговорите от НАП на често задавани въпроси във връзка с данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

Въпрос: Ако ползвам данъчното облекчение за едно дете, 200 лв. ли ще ми бъдат възстановени?
Отговор: Не. С 200 лв. се намалява сумата от годишните данъчни основи. В най-често срещания* случай, ако ползвате данъчното облекчение за едно дете, размерът на дължимия от Вас данък върху доходите реално ще се намали с 20 лв., респективно ще ви бъдат възстановени 20 лв.
*Ако се ползва само това облекчение и са реализирани само доходи от трудови правоотношения през годината

Въпрос: Ако ползвам данъчното облекчение за дете с увреждане, 2000 лв. ли ще ми бъдат възстановени?
Отговор: Не. С 2 000 лв. се намалява сумата от годишните данъчни основи. В най-често срещания случай, ако ползвате данъчното облекчение за дете с увреждане, размерът на дължимия от Вас данък върху доходите ще се намали с 200 лв., респективно ще ви бъдат възстановени 200 лв.

Въпрос: Родители на дете с увреждане могат ли да ползват и двете облекчения или трябва да избират само едно от тях?
Отговор: Да. Могат да се ползват едновременно и двете облекчения. Тоест можете да намалите сумата от годишните данъчни основи с общо 2200 лв. – веднъж с 200 лв. заради данъчното облекчение за деца и още веднъж с 2000 лв., за данъчното облекчение за деца с увреждания. Важно е да се знае, че данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Въпрос: Родители на две деца с увреждания, какво данъчно облекчение за деца с увреждане могат да ползват?
Отговор: Родители на две деца с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане могат да намалят сумата от годишните данъчни основи с два пъти по 2000 лв., за всяко дете, тоест с 4 000 лв. Важно е да се знае, че данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Въпрос: Данъчното облекчение за деца с увреждания може ли да се ползва в годината на навършване на 18 години на детето?
Отговор: Да, може да се ползва в годината, в която детето навършва 18 години, стига да има валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Въпрос: Ако родители имат четири деца, може ли единият от тях да ползва облекчението за трите деца, а другият – за последното?
Отговор: Не. С 600 лв. се намалява сумата от годишните данъчни основи за три и повече ненавършили пълнолетие деца. Ако и четирите деца отговарят на условията за ползване на данъчното облекчение, максималният размер, който може да се ползва е 600 лв.

Въпрос: Може ли единственият ми работодател по трудово правоотношение да откаже да приеме декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца или данъчно облекчение за деца с увреждане?
Отговор: Работодателят е длъжен да извърши годишно изравняване на данъка върху доходите на свой служител, когато той е работил само по трудов договор и има право на данъчно облекчение. За да стане това обаче, работникът трябва да предостави на работодателя си всички необходими документи в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година.

Въпрос: Какви документи се представят заедно с декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца (Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ – образец 2005)?
Отговор: Данъчното облекчение се ползва при условие, че се представи писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. Може да се ползва образеца, който е приложен към декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца, или документ със същото съдържание на отделен лист.

Въпрос: Какви документи се представят заедно с декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ – образец 2006)?
Отговор: Данъчното облекчение се ползва при условие, че се представят:
– писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. Може да се ползва образеца, който е приложен към декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, или документ със същото съдържание на отделен лист и
– копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Въпрос: Прилага ли се декларация и от другия родител, че няма да ползва облекчението, ако родителите нямат сключен брак?
Отговор: Да, ако родителят е припознал детето е необходимо прилагането на писмена декларация, че няма да ползва данъчното облекчение.

Въпрос: Кога не се прилага декларация от другия родител, че няма да ползва облекчението за деца и облекчението за деца с увреждания?
Отговор: В Закона за данъците върху доходите на физическите лица изрично са изброени случаите, в които не се прилага декларация от другия родител:
– Когато е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
– Когато другият родител не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи от: трудови правоотношения; друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; прехвърляне на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ) или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като едноличен търговец или като регистриран земеделски стопанин в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ).

Въпрос: Ако ползвам данъчното облекчение за деца и/или данъчното облекчение за деца с увреждания чрез работодател, но съм задължен да подам годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ), трябва ли да приложа към нея и декларация за ползване на данъчните облекчения?
Отговор: Да, в случай, че данъчните облекчения са ползвани чрез работодател, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея задължително трябва да се приложи отново и декларация за ползване на съответното данъчно облекчение, както и задължителните документи към нея.

Проект на Националните счетоводни стандарти от 01.01.2016 г.

Министерство на финансите представи за разглеждане измененията и допълненията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), които са изготвени във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, ОВ L 182, 29/06/2013.
 
Анализът на финансовото министерство показва, че не е необходимо да се изменят всички счетоводни стандарти, тъй като измененията засягат само:
• Счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансови отчети и
• Счетоводен стандарт 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

Изготвен е и нов, несъществуващ до сега Счетоводен стандарт – 42 за преминаване за първи път към национални счетоводни стандарти. Необходимостта от изготвянето му произтича от разпоредбите на новия Закон за счетоводството, предвиждащи възможността редица предприятия да преминат от прилагането на Международните счетоводни стандарти към Националните счетоводни стандарти.

Такава възможност не съществуваше в отменения Закон за счетоводството, като съответно нямаше разписани счетоводни процедури за промяна на счетоводната база за финансово отчитане от международни към национални счетоводни стандарти.

С предложеният проект се отразява предвидената в новия Закон за счетоводството възможност големите предприятия да прилагат Националните счетоводни стандарти. Такава възможност за големите предприятия до сега не съществуваше, като те задължително прилагаха Международните счетоводни стандарти.

В тази връзка се налага въвеждането на промени в наименованието на стандартите на Националните счетоводни стандарти, доколкото същите ще се прилагат вече не само от малките и средните предприятия.

Общите разпоредби, даващи основни насоки за съставяне на финансовите отчети на предприятията, са значително разширени, като в тях са включени основните изисквания към отчетите, дадена е по-подробна информация и определения на елементите на финансовите отчети, признаването и оценяването им.

Цитат

Измененията и допълненията в Счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансови отчети засягат формата и структурата на Баланса, Отчета за приходите и разходите и оповестяванията, които предприятията трябва да представят в писмени бележки към годишния финансов отчет.

С промените, които се предлагат в Счетоводен стандарт 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, значително се разширява обхвата на стандарта, като в него се въвеждат изискванията на Директива 2013/34/ЕС за определянето на предприятията, които съставят или не съставят консолидирани финансови отчети.

С въвеждания нов Счетоводен стандарт 42 – Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти, се дават насоките и процедурите за преминаване от международни към национални счетоводни стандарти.

Националните счетоводни стандарти дават насоки за отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите на предприятията и не са свързани с увеличаване на разходите за бизнеса и бюджета.

Прилагаме текста на проекта:
Проект на ПМС за изменение и допълнение на НСФОМСП.

Становища могат да бъдат изпращани в срок до 16.12.2015 на имейла на дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите: taxpolicy@minfin.bg.

Как ще се осигуряваме през 2016 г.

Парламентът прие бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 година на второ четене късно снощи. Предлагаме резюме на приетите по-основни промени.

Предвижда се през 2016 г. запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто.

За 2016 г. техните размери са, както следва:
• фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;
• фонд „Безработица” – 1,0 на сто;
• фонд „Трудова злополука и професионална болест”- диференцирано от 0,4 до 1,1 за сметка на работодателя.

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2015 г. – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника и 12,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1/5,7, както и размера на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл.69 от КСО.

Минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 8,6% за 2016 г. в сравнение с 2015 г. с ефект върху приходите от около 80,0 млн. лв. увеличение. За 2016 г. са договорени минималните осигурителни доходи за 48 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2015 г. от 7,5%. За останалите 37 икономически дейности, където не са постигнати споразумения е приложено административно увеличение на минималните осигурителни доходи със 7,5%. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 420 лв., който е размера на минималната работна заплата от началото на 2016 г.

Цитат

Справочник:
Минимален осигурителен доход (МОД 2016)
Вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2016 (ТЗПБ 2016)

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2014 г, се запазва на нивата от 2015 г., както следва:
• до 5400 лв. – 420 лв.;
• от 5400.01 до 6500 лв. – 450 лв.;
• от 6500.01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
• над 7500 лв. – 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 г. и 2016 г. е 420 лв.

Запазва се и размерът на максималния осигурителен доход  – 2600 лв.

Депутатите решиха да се запази минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители на 300 лв, въпреки предложеното увеличение (на 330 лева) от бюджетната комисия.

За 2016 г. не се правят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

Други ключови показатели:

• Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, при безработица и бременност и раждане – 24 календарни месеца;

• Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на КСО – първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;

• Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;

• Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.;

• Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

• Запазва се минималният  дневен  размер  на  обезщетението  за безработица – 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;

• Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд и се въвежда минимална възраст за пенсиониране на лицата по чл.69 от КСО (§§ 20, 22, 23 и 24 от ЗИД на КСО, ДВ бр. 61 от 11 август 2015 г.).

Осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли 2016 г. с процент равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2015 г. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2016г. с процента, определен по чл. 100 на КСО. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход  – 910 лв.

Със Закона за изменение и допълнение на КСО (ДВ бр.61/11.08.2015 г.) се въвеждат промени във фондовата организация на социалното осигуряване, както следва:
– Създава се фонд „Пенсии за лицата по чл.69“;
– Въвежда се право на свободен избор за промяна на осигуряване между фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и фондовете  „Пенсии“ и „Пенсии за лицата по чл.69“ на ДОО;
– Изменя се чл.21 по отношение на трансферите от държавния бюджет за фонд „Пенсии“ на ДОО, като отпада участието на държавата във финансирането му с трансфер в размер на 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица.

Предвижда се възможност за нееднократен избор (но не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО) на лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за промяна на осигуряването от  универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и обратно (§ 4 и §32 от ЗИД на КСО, ДВ бр. 61 от 11 август 2015 г., с който се създават нов чл. 4б и нов член 124а в КСО).

Очаквайте скоро актуализацията за 2016 година на онлайн приложенията за изчисление на заплати и осигуровки в КиК Инфо.


Свързани теми:
МРЗ, пенсии, детски за 2016 г.
Почивни и празнични дни през 2016 година

Минималната работна се увеличава на 420 лева от 1 януари 2016 година

На 420 лв. ще бъде повишена минималната работна заплата за страната от 1 януари 2016 г.   Това предвижда Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г, който парламентът прие на второ четене.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. по отношение на минималната работна заплата (МРЗ) е предвидено:
• увеличаване на размера на МРЗ от 1 януари 2016 г. – 420 лв.;
• увеличаване на размера на МРЗ от 1 януари 2017 г. – 460 лв.;
• за 2018 г. размерът на МРЗ ще се запази на ниво от 2017 г. – 460 лв.

Справочник: МРЗ по години

Детски

Средномесечният доход на член от семейството по чл. 4 от Закона за семейните помощи за деца, който служи за граница за достъп до семейните помощи за деца от 01.01.2016 г. е в размер на 350 лв., а от 01.07.2016 г. нараства на 400 лв.

Семейните помощи за деца също имат лека промяна. Помощта съобразно броя на децата, за които се получава, се предвижда да бъде в следните размери:
• 37 лв. за семейство с едно дете;
• 85 лв. за семейство с две деца;
• 130 лв. за семейство с три деца;
• 140 лв. за семейство с четири деца, като с увеличаване на броя на децата в семейството, помощта в семейството ще се увеличава с 20 лв.

За 2016 г. се запазват по-високите размери на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и близнаци, като за децата с трайно увреждане помощта е в размер на 100 лв., а за децата близнаци в размер на 75 лв. за дете.

Еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете са с по-високи размери в сравнение с помощта за четвърто и всяко следващо дете, а именно: за първо дете – 250 лв., за второ дете – 600 лв., за трето дете – 300 лв., за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв. С цел равнопоставеност и по-голяма справедливост е въведена еднократна помощ при осиновяване в страната, което ще затвърди неговата важна роля като мярка за закрила на детето. Предвижда се помощта да бъде в размер на 250 лв.

Пенсии

По отношение на размерите на пенсиите за 2016 г в бюджета на Държавното обществено осигуряване, който парламентът прие на второ четене се предвижда:

• Осъвременяване на всички пенсии от 1 юли 2016 г. по „швейцарското правило” с 2,5 на сто.

• Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 157,44 на 161,38 лв. от 1 юли 2016 г.;

• Увеличаване на социалната пенсия за старост от 115,15 на 118,03 лв. от 1 юли 2016 г.;

• Запазване на максималния размер на получаваните една и повече пенсии на 910,00 лв.;

• Въвеждане на възможност за преизчисляване на отпуснатите до 31 декември 2015 г. пенсии с намален индивидуален коефициент на лицата, които до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″ на ДОО.

Стартира регистрирането на фирмите за електронно подаване на болнични в НОИ

150 000 фирми и самоосигуряващи се ще трябва да се регистрират в Националния осигурителен институт (НОИ), за да могат от 1 януари да подават документи за ползване на болничен на работниците и служителите си, според управителя на НОИ Бисер Петков, съобщава в. “24 часа”.

По електронен път вече ще се подават и документите за изплащане на обезщетения на жени, които ползват отпуск за раждане или за отглеждане на малко дете.

От началото на 2016 г. болничните листове ще са изцяло електронизирани.

Бисер Петков

Регистрацията на фирмите ще става изцяло по електронен път през сайта на НОИ. Регистрацията започва от 1 декември 2015 г. и ще се извършва онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ, обясниха от осигурителния институт.

При компаниите, които решат да упълномощят счетоводител да обработва от тяхно име болничните листа, ще се наложи отиване до гише в някое от териториалните поделения на НОИ, обясни Петков. Това е, за да се удостовери, че издаденото пълномощно е валидно и човекът наистина ще представлява компанията.

Компаниите, които изберат да ползват софтуера на НОИ, ще могат да подават документите си онлайн през страницата на осигурителния институт. При тях подаването на документите за всеки болен служител ще се извършва в реално време.

В НОИ вече няма да се приемат документи за болнични на гише. Прави се изключение само за много малките работодатели. Те ще могат да създават документите за своите работници по различно време в зависимост от това кога е занесен при тях болничният лист. Изпращането към НОИ пък ще може да става както в реално време, така и отложено, ако счетоводителят прецени, и софтуерът, който ползва фирмата, позволява.

От регистрация и подаване на болничните листове по електронен път са освободени само работодатели, които подават до 2 документа, обясниха от НОИ. Те ще могат да продължат да подават и офлайн, както досега. Това ще става на хартия или електронен носител в съответното териториално поделение на НОИ.

И за малките фирми обаче няма да има пречка да подават по електронен път документите, ако имат желание.Компаниите, които имат до 10 документа за подаване, също ще имат право на избор. За тях подаването на документите на хартия не важи.Те ще могат да изберат дали да занесат дискета или диск в НОИ, или да си пускат декларациите по електронната система. Работодателите с над 10 удостоверения и осигурителните каси ще ползват само електронното подаване на документи.

Отново НОИ ще предостави техническите изисквания към допълнителния софтуер, както и кодовете за връзването му с осигурителния институт.

От 1 януари 2016 г. се променят и образците на документи, които работодателят подава в НОИ, за да ползват работниците му обезщетения за болест или майчинство. Те са описани в нова наредба за обезщетенията на осигурителния институт и са съответно приложения с номера 9, 10 и 11, обясниха от НОИ. През януари вземат удостоверения на гише, но за болни от декември.

Въпреки че срокът за регистрация на работодателите в системата за електронните болнични е декември 2015 г., те ще могат да носят документи на хартия и през януари следващата година. Това обясни управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков. Хартиените документи обаче трябва да са за болнични, които са издадени от лекар или лекарска комисия до 31 декември 2015 г., уточни Петков.

Регистрация в системата за електронните болнични ще може да се прави и през всеки един месец от 2016 г. особено от работодатели, при които няма болни служители от началото на годината.

Реално с подаването на информацията от работодателите онлайн завършваме системата за въвеждането на електронния болничен лист, обясни Петков. През миналата и тази година течеше регистрация на лекарите и от 1 януари 2015 г. те започнаха да ги подават електронно към НОИ. От 1 юли 2015 г. пък лекарите престанаха напълно да издават хартиени болнични. Запази се обаче досегашният ред за работодателите през цялата 2015 г.

Намаляват с по пет дни сроковете за подаване на документи и за плащане

С по 5 дни се намаляват през 2016 г. сроковете за изплащане на болничните по сметките на хората и за подаване на удостоверенията от страна на работодателите.
Фирмите са задължени да подават всички документи за болните си работници към НОИ до 10-о число на месеца, който следва месеца, през който болният работник им е предал документите от лекаря. Тази промяна е предвидена в Кодекса за социално осигуряване и ще бъде приета от парламента заедно с бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. В момента срокът за работодателите е 15-о число на месеца.

С 5 дена ще бъде съкратен и срокът, в който НОИ изплаща обезщетенията, обясни управителят на института Бисер Петков. Това обаче ще стане от 1 юли 2016 г., когато се очаква всички работодатели да са се регистрирали в електронната система на НОИ.

В момента болничните се изплащат до 15 работни дни, след като в осигурителния институт са постъпили всички документи от лекаря и работодателя. Според Петков от 1 юли този срок ще бъде намален на 10 работни дни. Причината била, че вече няма да се губи време за ръчно въвеждане на данните на болните.

Европарламентът отново призовава за реформа на корпоративното данъчно облагане

В резолюция, гласувана в сряда, Европейският парламент представя идеите си относно как корпоративното данъчно облагане в Европа да стане по-справедливо. Евродепутатите искат мултинационалните компании да дават отделни финансови отчети за всяка страна, въвеждане на обща, консолидирана данъчна основа, общи определения на данъчните условия и повече прозрачност и отчетност за данъчните сделки на страните от ЕС.
Снимка: Европейски парламент

Резолюцията, изготвена от Елиза Ферейра (С&Д, Португалия) и Михаел Тойрер (АЛДЕ, Германия), беше приета с 508 гласа „за“, 108 „против“ и 85 „въздържал се“, съобщава пресслужбата на ЕП.
 
Специалната комисия на ЕП разгледа твърдения, че някои страни в ЕС дават възможност на компании да намалят общите си данъчни задължения в Европа, като насочат печалбите си към тях. Там те се облагат при преференциални условия или с по-ниски данъчни ставки.

Това помага на „някои страни в ЕС да увеличат собствената си данъчна основа за сметка на техните европейски партньори и с отрицателни последствия за обществото като цяло“, заявява Михаел Тойрер. „Недостигът на данъчни приходи води до ръст на данъците за други данъкоплатци – работещи на трудов договор, самоосигуряващи се, държавни служители и фирми“, допълва той.

Евродепутатите смятат, че мултинационалните компании следва да плащат данъците си там, където е създадена стойността. Те вярват също така, че днешната данъчна конкуренция е вредна, тъй като води до агресивно данъчно планиране и укриване на данъци без никаква договорена рамка. В допълнение към загубата на постъпления в хазната, също така не е честно големите фирми да не плащат почти никакви данъци върху приходите си, докато малките и средни предприятия, както и гражданите, плащат в пълен размер.

Финансови отчети за всяка страна и обща, консолидирана данъчна основа

Парламентът препоръчва въвеждането на задължителни финансови отчети за мултинационални компании във всяка страна, като тези отчети трябва да включват всички реализирани печалби, платени данъци и получени субсидии. Той настоява и за въвеждането на ясни определения на „икономическо значение“ и други фактори, които са определящи за корпоративните данъци.

Има нужда и от общо разбирателство относно това какво е разрешено по отношение на данъчните споразумения и предварителните споразумения за ценообразуване при трансфери (как се оценяват транзакции в рамките на една и съща компания). Най-добрият начин за постигане на това е чрез слагане на край на преференциалните режими, несъответствията между националните данъчни системи, както и въвеждането на обща европейска консолидирана данъчна основа. Това би елиминирало повечето от факторите, които водят до подкопаването на данъчната база на страните от ЕС.

Прозрачност

Евродепутатите призоваха страните членки систематично да споделят своите данъчни споразумения и друга данъчна информация, която има влияние върху другите страни членки. Те настояват Европейската комисия също да получава тази информация и да има възможност да изпълнява пълноценно своята роля на антимонополен орган, както в случаите със „Старбъкс“ и „Фиат“. През октомври Европейската комисия се произнесе, че Люксембург и Холандия са дали избирателно данъчни облекчения на съответно Фиат и Старбъкс. Това противоречи на европейските правила за отпускането на държавна помощ.

По-добра защита на информаторите

Според текста, вътрешните информатори, чиито разкрития са от обществен интерес, трябва да получават по-добра защита. Той подчертава, че разкритията „Люкслийкс“ бяха направени от разследващи журналисти на основата на информация, предоставена от бивш служител на Голямата четворка (Big Four) Антоан Делтур, който в момента е подсъдим в Люксембург.

Предпазливи реакции от бизнеса и страните-членки

Установяването на контакт с мултинационалните компании за уточняване на фактите относно техните договорености с данъчните власти в отделни държави не беше лесно, посочват двамата депутати. Много от фирмите, поканени да дадат разяснения, отказаха първоначално.

В крайна сметка, представители на компании като Amazon, Facebook, Google, IKEA, банковата група HSBC и други се явиха в ЕП в средата на ноември – дни преди разглеждането на доклада в пленарна зала.

„Можехме да се справим по-добре, ако нямаше силна съпротива от важни фактори, от някои страни-членки и от Комисията. Не можахме да получим много важни документи, а в много други част от информацията не бе достъпна“, посочва Тойрер.

Елиза Ферейра изразява надежда, че скандалът LuxLeaks за данъчните договорености на Люксембург с мултинационални компании и работата на специалната комисия ще доведат до „промени в начина, по който се отнасяме към данъчните въпроси“.