Агенцията по вписванията ще докладва на НАП фирмите, непубликували отчетите си

Крайният срок за подаването на всички годишни финансови отчети за 2015 година е 30.06.2016 г. уведомяват от Агенцията по вписванията.

Това изискване е залегнало в Закона за счетоводството, обнародван с Държавен вестник, брой 95 от 08.12.2015 г.

Годишните финансови отчетите се публикуват, както следва от:

  • всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър;
  • останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет.

Изискването не се отнася за бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Цитат

След изтичане на крайния срок – 30 юни 2016 г.,  Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок. Неподалите в срок фирми ще бъдат санкционирани от НАП или АДФИ, съгласно чл. 74 и чл. 78 от Закона за счетоводството, информира Агенцията по вписванията.

В тази връзка от КиК Инфо напомняме, че който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 % до 0,5 % от нетните приходи от продажби за годината, за която се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция

„Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия“ ще е новото име на АССП

На изминалото Общо събрание членовете на АССП взеха решение да отворят асоциацията за членство на физически лица. След необходимата съдебна регистрация асоциацията променя своето име от Асоциация на специализираните счетоводни предприятия на Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП).

В същия ден АССП организира Национална среща на счетоводните предприятия 2016 – гр. София, която премина при висок интерес, както сред членовете на АССП, така и сред външни счетоводни предприятия и счетоводители. На срещата бяха дискутирани последните теми, които месеци наред вълнуваха счетоводната гилдия.

Дискусиите от националната среща на счетоводните предприятия

Велин Филипов разказа за последните разисквания за данък “уикенд” във връзка с изминалите срещите с директорите на НАП и скорошното заседание на Консултативния съвет към НАП, където представители на работодателските организации, ИДЕС и АССП обсъждаха трудностите около отчитането на личното ползване за целите на данъчното облагане с приходната администрация, в търсене на общо решение.

Адвокат Теодор Тотев коментира темата “Счетоводителите като наказателноотговорни лица”, в светлината на последното тълкувателно решение на ВКС и разгледа съответна съдебна практика. От залата бяха зададени множество въпроси и получени отговори, а счетоводните предприятия имаха възможност да изразят своите притеснения. Катя Крънчева обобщи дискусията, като предложи АССП да изработи образци на документи, които да бъдат разпространени сред членовете на асоциацията, за да им помогнат да защитят работата и бизнеса си.

Гости на събитието бяха Станислав Попдончев – финансов директор на БСК и Добрин Иванов  – изпълнителен директор на АИКБ, които споделиха отличните си впечатления от работата и партньорството си с АССП. По време на срещата счетоводна компания Глобъл Акаунтинг подаде документи за членство в АССП.

АССП избра ново ръководство

АССП избра Управителен съвет в състав от седем члена: Катя Крънчева – председател на УС, Елена Чанова, Рая Петрова, Николай Петков, Хари Четинян, Росица Гешева и Дарина Пенчева. Избран бе Контролен съвет в състав от три члена: Иванка Нинова, Виолета Кръстанова и Стойно Димов.

Повече за АССП можете да намерите на страницата на асоциацията: http://apac-bg.org/

НАП започва проверки за данък „уикенд“

Фирми ще доказват, че ползват само за бизнес 5500 луксозни коли.

Инспектори на НАП започват проверки на фирми, собственици на 5500 луксозни автомобили, посочени от тях като служебни активи, които се използват единствено за служебни цели. Данните на приходната агенция сочат, че всички автомобили са на висока стойност от престижни марки, но компаниите не са отчели никакво лично ползване на лимузините от началото на годината до момента.

В хода на проверките ще се проследи какъв е пробегът на возилата и дали има надлежно счетоводно отчитане на движението на колите, допълват от НАП. Ако не може да бъде доказано с документи и счетоводни записи ползване единствено за служебни цели, на компаниите ще бъде начислен ДДС за личната употреба.

В НАП вече работят и по селектирането на компании, регистрирани по ДДС, в чиито активи има множество и на висока стойност превозни средства и недвижими имоти, за които не се отчита никакво лично ползване, включително имущество на лизинг. Фирмите могат да посочат в ДДС документите си, които ще подадат пред НАП пропорцията, в която използват фирмени активи за лични нужди.

Цитат

Ревизорите на приходната администрация на този етап няма да изследват т.нар. непарични доходи на собственици и служители на фирмите от гледна точка облагането с данък върху доходите и осигурителни вноски преди да бъдат приети очакваните промени в данъчното законодателство, които третират тези въпроси.

„Компаниите имат шанс сами да декларират дължимия данък за лично ползване, това е много по-удобно и ефективно в сравнение с процедурата по ревизия. НАП има достъп до много информационни бази, включително тези на КАТ и за пробега на автомобилите при годишните технически прегледи. Почти винаги тази информация не съвпада със счетоводството на фирмата“ каза по повод на започващите проверки директорът на дирекция „Контрол“ в НАП Васил Панов.

Приложения в помощ за изчисляване и документиране на данък „уикенд“

Приложение за ДДС върху личното ползване и Протокол по чл. 117
Приложение за изчисляване на данък „уикенд“ на автомобила от управителя
Заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди
Приложение за издаване на пътни листа с пресмятане на % лично ползване


Вижте свързани статии:
Отчитане на лично ползване на служебен автомобил с пътен лист
Фирмена заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди
Как се изчислява на данък „уикенд“ и издава на Протокол по чл. 117

Ограничават наполовина данъчния кредит за определени превозни средства

България ще подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства.

Правителството упълномощи министъра на финансите да подаде искане за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък при наемане, придобиване и внос на определени видове превозни средства.

Искането за дерогация от разпоредбите на ДДС-директивата се отнася за превозни средства, които не попадат в обхвата на клаузата „standstill” (заварено положение), когато същите не се използват изцяло за стопански цели, по-конкретно: за наети мотоциклети или леки автомобили, включително предоставени за ползване по договор за лизинг, в който изрично не е предвидено прехвърляне на правото на собственост, както и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата, не е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето (оперативен лизинг); за придобити и внесени леки автомобили с места за сядане без мястото на водача от 6 до 8 включително; за стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на посочените мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

Дерогацията не обхваща правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване или внос на мотоциклет или лек автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, както и за стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на тези превозни средства, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. Правото на данъчен кредит за тези доставки понастоящем е ограничено в българското национално законодателство, в съответствие с клаузата „standstill” по втора алинея на чл. 176 от директивата.

Дерогацията има за цел да опрости процедурата по събирането на данъка във връзка с личната употреба. В този смисъл дерогацията ще окаже потенциално положително въздействие едновременно върху стопанските субекти и върху приходната администрация, изтъква Министерство на финансите.

Прилагането на ограничението няма да бъде задължително за данъчно задължените лица, регистрирани за целите на облагането с ДДС. Стимул за данъчно задължените лица да приложат ограничението е отпадането на изискването за водене на допълнителна счетоводна отчетност във връзка с личното потребление. Лицата, които предпочетат да не прилагат ограничението, ще приспадат данъчен кредит и ще начисляват ДДС във връзка с личното потребление по общите правила на директивата, съответно ЗДДС.

Дерогацията, като национална мярка, ще се прилага само за доставки с място на изпълнение на територията на страната и няма да засяга икономическите субекти от другите държави-членки, освен когато за тях възниква задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност в България.

НАП пита за данни по „Досиетата от Панама“

НАП пита българския партньор на журналистическия консорциум за данни по „Досиетата от Панама“.

Националната агенция за приходите е отправила официално искане до българския партньор на международния Консорциум на разследващите журналисти.

В писмо, подписано от изпълнителния директор на НАП се казва следното:
„Националната агенция за приходите следи за спазването на данъчното и осигурително законодателство и единното прилагане на правилата спрямо всички. Общественият интерес изисква внимателно да се анализират, проучат и ако има отклонения от нормативните изисквания, да се разследват всички данни за потенциално отклонение от облагане на български физически или юридически лица. 

Във връзка с изложеното се обръщам с искане да предоставите на НАП наличната у екипа Ви информация за български лица, за които има информация за офшорни сметки или операции, когато това е възможно. Данните ще бъдат използвани единствено за упражняване на законоустановените правомощия на приходната администрация.

Екипът на НАП е на разположение за провеждане на допълнителни срещи и помощ при обработката и анализирането на големи обеми информация, ако сметнете подобен подход за подходящ. Бих искал да отбележа в заключение, че наличието на банкови сметки или операции в офшорни юрисдикции не означава задължително извършването на данъчни нарушения и престъпления, но независимо от това косвените доказателства за подобна активност би следвало да бъдат внимателно проучени.“

Поне 150 българи и фирми в #Panama Papers

Глобалното международно разследване The Panama Papers в 11,5 млн. документа разкрива 214 488 компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни.

Поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.

Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина.

Това показва до момента глобално разследване на екип от Международния консорциум на разследващите журналисти, в което „24 часа“ е единственият български медиен партньор.