Три счетоводни компании от София, Пловдив и Благоевград се присъединиха към АССП

От началото на годината три счетоводни компании се присъединиха към Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

Това са:
Симбула ООД – гр. София
редовен член
www.simbula.eu
„Симбула“ предлага професионално счетоводно обслужване, финансово и данъчно планиране, както и консултантски услуги в различни сектори на икономиката. Екипът на компанията се състои от висококвалифицирани, мотивирани специалисти, работещи в полза на своите клиенти.

Топласт-Чалъков-Сияна Иванова ЕТ – гр. Пловдив
асоцииран член
www.top-account.net
Счетоводна къща ЕТ „ТОПЛАСТ – Сияна Иванова“ е специализирано предприятие, което работи в областта на счетоводното обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, физически лица – свободни професии и земеделски производители.

Тирас Акаунтинг ЕООД – гр. Благоевград
асоцииран член
www.tiras.bg
Тирас развива бизнеса си на Балканите (България, Сърбия, Македония) и Италия.

АССП с радост приветства присъединяването на колегите и съвместно с тях ще развива интересите на бранша в полза на своите членове.

АССП организира на 22 април Национална среща на счетоводните предприятия 2016 в гр. София

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия организира Национална среща на счетоводните предприятия 2016 „АССП в София”.

Ще се радваме да се срещнем и да обменим полезна информация. Ръководството и членовете на АССП ще Ви очакват в Зала № 2 на Витоша Парк Хотел, гр.София 1700, Студентски град, ул. Росарио №1, сайт.

Дата на провеждане: 22 април 2016 (петък)

ПРОГРАМА

Първа част: За членове на АССП

13:00 – 15:30  –  Общо събрание при дневен ред, посочен по-долу
15:30 – 15:45  –  Кафе-пауза
15:45 – 17:00  –  Общо събрание
17:00 – 17:30  –  Кафе-пауза, по време на която ще посрещнем външните фирми, които не са членове на АССП

Втора част: За членове на АССП и други счетоводни предприятия и счетоводители

17:15 – 17:30 Регистрация и кафе-пауза
17:30 – 19:00 Национална среща на счетоводните предприятия 2016 „АССП в София”
• Представяне на АССП
• Последни новини около данък “уикенд”
• Информация по предложените изменения в Закона за адвокатурата
• Новото тълкувателно решение на ВКС във връзка с наказателната отговорност на счетоводителите
19:00 –  Вечеря в ресторанта на хотела, където ще продължим дискусиите в приятелска среда.

Документи за изтегляне:
1. Покана
2. Регистрационна форма

Таксата за участие в мероприятията е 30 лв. В цената не са включени нощувки и вечеря.
*За нечленове на АССП важи до изчерпване на местата.

Моля да потвърдите участието си до 15.04.2016 г. в офиса на Асоциацията  –  тел.: 02/9802705,  моб.: 0886/ 777 099 или на електронния адрес: office@apac-bg.org. Необходимо е да попълните регистрационна форма и да заплатите таксата. За всички Вас, които сте от други градове на България сме договорили преференциални цени за настаняване в хотела. (Моля, вижте в Регистрационната форма)


Дневен ред на Общото събрание, съгласно официална покана изх. № 12 от 21.03.2016 г.

1. Приемане на доклад за дейността от Управителния съвет за 2015 г.
2. Приемане на изпълнението на Бюджета за 2015 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС на АССП за 2015 г.
4. Доклад на Контролния съвет за 2015 г.
5. Промени в Устава на АССП
6. Промени в критериите за членство в АССП
7. Промени в членския внос, във връзка с предложените критерии за членство
8. Промени в логото на АССП (предложение за ново лого)
9. Актуализация на бюджета за 2016 г.
10. Утвърждаване на процедура за членство в АССП по предложение на Контролния съвет
11. Избор на нов Председател и освобождаване на стария Председател
12. Избор на Управителен съвет
13. Избор на Контролен съвет
14. Разни
– Предложения към Консултативния съвет на НАП на мерки за ограничаване на нелоялната конкуренция, осъществявана от лица, съставящи ГФО, които не отговорят на изискванията на Закона за счетоводството (основна цел на АССП, съгласно чл. 6, т. 6 от Устава)

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.4 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същият ден от 14 часа, на същото място и при същият дневен ред.

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия
гр. София 1000, ул. Солунска 45, ет. 1, ап. 6
тел.: 02/980 27 05, 0886 777 099
office@apac-bg.org, www.apac-bg.org

Счетоводителите като наказателноотговорни лица

Адвокат Теодор Тотев
Софийска Адвокатска колегия

С Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. на ВКС счетоводителите са включени в кръга на наказателно отговорните лица за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, в хипотезите на чл. 255, 255а и чл. 256 от НК.

Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 255 НК се състои в избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери (над 3000 лева), като:
1. не бъде подадена декларация;
2. бъде потвърди неистина или затаена истина в подадена декларация;
3. не бъде издадена фактура или друг счетоводен документ;
4. унищожи, укрие или не съхрани в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри;
5. осъществява или допуска осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство;
6. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители;
7. приспадне неследващ се данъчен кредит.

Престъплението е резултатно – непостъпване в държавния бюджет на дължим данък. Т.е. при всички положения във връзка с осъществяване на състава на това престъпление е необходимо да бъде ощетен държавния бюджет, в противен случай престъпление няма. Например ако бъде подадена лъжлива декларация за доходи като физическо лице, но в законоустановения срок бъде платен реално дължимия данък, тогава няма да е налице престъплението по чл. 255 НК, а това по чл. 313, ал. 2 НК. Формата на вината е винаги пряк умисъл.

Подобно е положението и при престъплението по чл. 255а НК, при което изпълнителното деяние е отново избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери (над 3000 лева), но вече изпълнителните способи са различни, а именно: преобразуване на търговско дружество или друго юридическо лице, чрез извършване на сделка с търговско предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .

Обратно на гореописаните престъпления в това по чл. 256 НК става дума за действие на наказателноотговорно лице във вреда на държавния бюджет. Изпълнителното деяние се изразява в получаване от държавния бюджет неследваща се парична сума в големи размери или даване на възможност на друго лице да получи такава сума. Изпълнителни способи са използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ. Формата на вината отново е прекия умисъл. И тук е много важно да бъде подчертано, че престъплението е формално – т.е. на просто извършителство. Следователно дори и да не е бил ощетен бюджета, наказателноотговорното лице ще носи отговорност по тази разпоредба.

Предвид гореизложеното счетоводителите  следва да водят стриктно и законосъобразно счетоводната отчетност на търговските предприятия, които обслужват. Независимо, че ръководителите на предприятия, които ги управляват и представляват са отговорни за законосъобразното водене на счетоводството е честа практика с изрични договори и пълномощни да бъдат упълномощавани счетоводители и счетоводни кантори, на които изрично се възлагат дейности и функции във връзка с декларирането и воденето на счетоводството. Това води и до възможността за търсена на пряка наказателна и гражданска отговорност от счетоводителите във връзка с действията или бездействията им.

Цитат

Особено уязвими биха били счетоводителите в случаите, когато липсва формален договор, в който да бъдат изрично разписани техните задължения и начина на получаване на информация за дейността на техния клиент и първични счетоводни документи, като едновременно с това е регистриран електронния подпис на счетоводителя и той лично и без изричното одобрение на ръководителя на предприятието изготвя и изпраща в НАП, справки-декларации по ДДС и други документи. Осчетоводяването на фактури, за които не се съдържат безспорни доказателства, че са представени от ръководителя на предприятието също би довело до възможност за търсене на отговорност от счетоводителя, особено след отпадането на изискването за подписване на фактурите от техния издател.

В случаите, когато на счетоводителите е възложено да осъществяват фактическа дейност и функции на данъчно задължено лице е препоръчително изрично да конкретизират пределите на техните ангажименти в договора с клиента и в изричното им упълномощаване. При получаване на документи от клиента следва да разполагат с опис на получените документи и декларация, че същите са истински и, че отговорността за това е на ръководителя на предприятието, който да подписва изрична декларация в тази връзка. При невъзможност за получаване на писмено потвърждение е препоръчително да разполагат с потвърждение по мейл подписано с електронен подпис или поне направено от служебната електронна поща на ръководителя на предприятието. Вероятно някои счетоводители ще започнат да изискват от своите клиенти и полагането на подпис при издаването на фактури. Честа практика занапред ще бъде документите, които се изпращат до НАП от счетоводителите да бъдат подписвани с електронния подпис на управителя на дружеството, а не техен личен или съответно на счетоводната кантора.

Значително внимание заслужава и приетата от Върховните съдии с горецитираното тълкувателно решение възможност за търсене от счетоводителите на гражданска отговорност за непозволено увреждане по чл. 45 от ЗЗД, едновременно с наказателната отговорност Върховните съдии приемат, че гражданският иск в наказателния процес не е иск относно вземане на държавата към юридическото лице – данъчен длъжник, а иск за обезщетение на вреди от деликт, както и че възражението за евентуално повторно плащане в рамките на изпълнителното производство не е аргумент за недопустимост на иска по чл. 45 от ЗЗД.

В този смисъл се вменява солидарна отговорност на счетоводителите за задълженията на техните клиенти спрямо фиска, доколкото в общия случай извън техните способности е да определят кой документ е истински и коя стопанска операция е фиктивна. На практика с влезлия в сила ревизионния акт, който е индивидуален административен акт се предявява искане за изпълнение от данъчно задълженото лице на установеното задължение т.е. да плати дължимия данък. Едновременно с това обаче лицето, което е причинило със своето поведение имуществени вреди е длъжно да ги обезщети. Така от една страна дружеството ще дължи плащане на пълния размер на данъка посочен в данъчно ревизионния акт и едновременно с това може да бъде ангажирана гражданската отговорност на счетоводителя за пълния размер на сумата, която се дължи като данъчно задължение посредством деликтната отговорност.

Цитат

Въпреки, че отговорността в този случай би била гражданска, при деликта се презумира виновност, така че счетоводителя следва при условията на пълно и главно доказване да установява липса на вина.

В крайна сметка за една и съща сума ще са налице две изпълнителни основания за нейното събиране от различни субекти. Независимо, че съдиите посочват като гаранция за предотвратяване на възможността държавата да събере два пъти една и съща сума разпоредбата на чл.458 от ГПК, практически биха възникнали множество затруднения. Както в изпълнителните, така и в съдебните производства в различен момент ще подлежи на установяване каква сума и от кого е събрана, което би могло значително да ги усложни, напр. при дела по несъстоятелност.

Предвидената възможност за приложение на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК е съпътствана от задължителната предпоставка причинените от престъплението имуществени вреди да бъдат възстановени. Така може да се окаже, че за да избегнат ефективни наказания счетоводителите ще трябват да заплатят сумата, с която са се облагодетелствали техните клиенти.

Кои фирми и лица имат право да съставят финансови отчети по Закона за счетоводството

Междинните, годишните и консолидираните отчети се съставят:
• от счетоводни предприятия или
• от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.
Законът за счетоводството (ЗСч) поставя определени изисквания към счетоводните предприятия и физическите лица, които съставят финансови отчети.

В тази връзка създадохме ново безплатно приложение:

Цитат

Проверка по критериите за съставителите на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Целта е чрез приложението да се определи дали едно счетоводно предприятие или физическо лице отговаря на изискванията от Закона за счетоводството, за да има право да съставя финансови отчети.

Изисквания към счетоводните предприятия

За да може едно предприятие легално да съставя финансови отчети на други предприятия, то следва да отговаря на определението за счетоводно предприятие, според което:

Цитат

В предмета на дейност трябва да е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, а счетоводното предприятие да е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Наред с изискванията към регистрацията, има изисквания и към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите. Тези лица  следва да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Другото важно изискване към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите, е да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен – 2 години;
бб) при бакалавърска степен – 3 години;
вв)  при степен „професионален бакалавър” – 4 години;
б) друго висше икономическо  образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител.

Всички тези критерии са заложени в безплатното приложение Проверка на критериите за съставител на отчети по ЗСч.

Следва да се има предвид, че „действителен стаж“ е действително прослужено време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е полагало личен труд или е упражнявало свободна професия и изцяло се е осигурявало за своя сметка. В понятието „действителен стаж“ не се включва времето на наборната военна служба и времето за отглеждане на малко дете.

Когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие, то отчетът се подписва от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие. Друго изискване на закона е да се посочи името на лицето, подписало отчета и да се постави и печатът на счетоводното предприятие.

На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията на тези изисквания се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Изисквания към физическите лица

Когато отчетът не е съставен от счетоводно предприятие, то физическото лице, което го е съставило, също трябва да отговоря на изискванията посочени по-горе за образование, стаж и чисто съдебно минало. Друго важно изискване е лицето да бъде в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието. Лицето съставило отчета следва да го подпише и да посочи името си.

Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на въпросните изисквания се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Санкции и за възложителите

В административнонаказател ните разпоредби на ЗСч са предвидени санкции и за възложителите, които са се възползвали от счетоводни услуги по съставяне на финансови отчети от счетоводни предприятия и лица, които не отговарят на законовите критерии. Който възложи съставяне на финансови отчети при тези нарушения се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Същите са санкциите, когато отчетът е съставен не от счетоводно предприятие, а от физическо лице, което не е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието – възложител.

Контролът се осъществява от НАП

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция. Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Изключение от правилото

Допуска се изключение за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване, както и за микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

ВКС: Затвор за счетоводители при укрити данъци на клиенти

Върховният касационен съд (ВКС) издаде Тълкувателно решение № 4 от 12 март 2016 г., според което субект на престъплението по избягване на установяване или плащане на данъчни задължения над 3000 лева може да бъде, освен представляващия предприятието, но и всяко друго физическо лице – пълномощник по силата на пълномощно по ЗЗД и ТЗ, търговски представител, счетоводител или друго лице, което осъществява фактически дейност и функции на данъчно задълженото лице – търговец.

Припомняме, че съгласно чл. 255 от Наказателния кодекс с лишаване от свобода от 1 до 6 години и с глоба до 2 000 лв. се наказва този, който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в размери над 3 000 лв., като:
1. не подаде декларация;
2. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
3. не издаде фактура или друг счетоводен документ;
4. унищожи, укрие или не съхрани в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри;
5. осъществява или допуска осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство;
6. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители;
7. приспадне неследващ се данъчен кредит.

Когато укритите данъчни задължения са над 12 000 лв., наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Главният прокурор е направил искане до Общото събрание на наказателната колегия на ВКС да приеме тълкувателно решение поради противоречие в практиката на съдилищата, като е отправил следния въпрос:

Цитат

„Следва ли физическите лица, които не са представляващи по закон и регистър търговското дружество/едноличния търговец, да осъществяват фактически дейност и функции на данъчно задълженото лице – търговец, за да бъде ангажирана наказателната им отговорност за извършено престъпление по посочените текстове на НК?“

В искането се твърди, че по този въпрос в съдебната практика се застъпват противоположни становища. Едни съдебни състави приемат, че когато данъчно задължено е юридическо лице, субект на престъплението по чл. 255 от НК е физическото лице, което по закон го управлява и представлява, а търговският представител, пълномощникът или друго лице може да бъде само подбудител и/или помагач на извършителя.

Други съдилища приемат, че субект на престъплението може да бъде и пълномощникът, представителят, счетоводителят или друго лице, различно от управляващия и представляващия търговското дружество – данъчно задължено лице. Представителната власт, възникнала по силата на закона или въз основа на упълномощаване, не е единственият критерий. От решаващо значение е дали лицето фактически осъществява дейност и функции на данъчно задълженото лице.

ВКС приема, че правилно е второто от изложените становища
, със следните аргументи:

Правните норми по чл. 255, чл. 255а и чл. 256 от НК, респ. чл. 255 – 257 от НК (ДВ, бр. 62/97 г.) не посочват изрично особено качество на субекта на престъплението. Кръгът на наказателно отговорните лица, които могат да бъдат техен субект, се определя от специфичния характер на обективните признаци, предвидени в състава на престъплението.

Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 255, ал. 1 от НК може да бъде осъществено чрез действие или бездействие. По естеството си те се отнасят до дейността и функциите, предписани на данъчно задължените лица във връзка с декларирането и воденето на счетоводство, които предшестват или съпътстват основното задължение за плащане на дължимия данък. Едноличният търговец и търговското дружество – юридическо лице, са част от данъчните субекти и данъчно задължените лица съобразно материалноправните норми на данъчното законодателство. Следователно физическото лице, надлежно вписано в качеството му на едноличен търговец, което лично осъществява търговската дейност или чрез вписан представител по закон, както и физическото лице, което управлява и представлява търговското дружество според отбелязаното в търговския регистър, са възможни субекти на престъпление по чл. 255 от НК.

Законът позволява на търговеца да използва и други лица, които да осъществяват действията, регулирани от данъчното законодателство (пълномощник, търговски представител, счетоводител или друго лице). Такова физическо лице също е възможно да бъде субект на престъплението, когато осъществява фактическото изпълнение на задълженията на търговеца, възложени му от съответния данъчен закон.

Разрешаването на този въпрос зависи от съвкупността на фактическите обстоятелства по делото. Същата логика е необходимо да се следва и с оглед на субекта на престъпление по чл. 255а от НК. Субект на престъплението по чл. 256 от НК е всяко физическо лице, което отговаря на общите признаци, предвидени в Общата част на Наказателния кодекс.

Предвид гореизложеното Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд решава, че: „Субект на престъплението по чл. 255, чл. 255а и чл. 256 от НК, респ. чл. 255 – 257 от НК (ДВ, бр. 62/97 г.) може да бъде както физическото лице, представляващо по закон данъчно задълженото лице – търговско дружество/едноличен търговец, вписано в това му качество в търговския регистър, така и всяко друго физическо лице (пълномощник по силата на пълномощно по ЗЗД и ТЗ, търговски представител, счетоводител или друго лице), което осъществява фактически дейност и функции на данъчно задълженото лице – търговец.“

Решенията на Върховния касационен съд са окончателни и не подлежат на обжалване.

Решението на ВКС може да изтеглите от тук.

Допълнителен 17% данък „уикенд“ обсъжда министър Горанов

Това съобщи финансовият министър Владислав Горанов в интервю за в. „Капитал“, публикувано в съботния брой на вестника.

„Това, което трябва да се направи при нас, което също е свързано с облекчаване на режима на отчетност, е въвеждането на данък при източника по отношение на личното ползване, който обаче няма как да е 10%, защото трябва да компенсира осигуровките. Защото, ако собственик преотстъпи на служителя фирмен актив, който той да използва за лични цели, той трябва да се третира като доход. С 10% данък при източника ще се реши казусът с корпоративното облагане. Обаче казусът с осигуровката ще остане. Все още правим сметки, но излиза, че алтернативният данък при източника трябва да е около 17%. съобщи Горанов.   

Той потвърди и направената по-рано заявка, че България ще поиска от ЕК ограничаване на данъчния кредит за автомобили до 50%: „Това, което можем да направим сега и което е направено в много европейски държави, е свързано с моторните превозни средства – да има възможност за ползване на 50% на данъчния кредит, след което да не се изследва личното ползване.”

По отношение на прага за същественост министърът коментира, че не може да има такъв, защото евродирективата не го позволява.

Наскоро Европейската комисията представи своя нов план за действие за цялостна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС и борба с преференциалните данъчни режими в Европа. Чрез него ще се промени генерално данъчната система за компаниите, които развиват дейност в повече от една държава в ЕС. Основните действия в плана включват въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, с която да се гарантира данъчно облагане на печалбата там, където е генерирана.

За отражението на реформата върху България, Горанов коментира така: „По-скоро ще ни засегне положително. Под преференциални данъчни режими те не визират ставките. Те визират различните режими в Холандия и Белгия, свързани с различни изключения, които държавите си позволяват да правят. Говорим за въвеждане на единна основа за корпоративния данък. Едни и същи неща да са приети за данъчна основа на територията на ЕС. Опасенията, че ЕК ще ни накара да вдигнем ставката на корпоративния данък, не са основателни.”


снимка БГНЕС

Документирането на личното ползване на автомобил не трябва да пречи на личните права и свободи

Личният живот на гражданите е нерикосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без неговото знание или въпреки изричното му несъгласие.

Личното ползване на служебните автомобили през личното време на гражданите влиза в концепцията на „личен живот“ и „лична свобода“. Неприкосновеността на личния живот е защитена чрез забрана за следене или записване или други подобни действия без знание или въпреки изричното несъгласие на лицето. Производно право на правото на лична свобода е правото на зачитане на личния и семеен живот, които се гарантират от чл. 32 от Конституцията.

В този смисъл обекти на проверките и ревизиите на данъчната администрация не могат да бъдат фактите около това къде, кога, защо или с кого са били гражданите по време на тяхното лично ползване на служебни автомобили. Документирането на личното ползване на автомобила не налага да бъдат описвани маршрут, точния ден и час през отчетния месец.

Облагането с данък „уикенд“ е на месечна база. Затова за целите на изчисляването на данъчната основа и данъка е достатъчно да се посочат броя километри за лично ползване през месеца. По този начин ще може да бъде изчислена базата за разпределение на личното ползване. На тази база може да се направи пропорционалното разделяне на разхода за изхабяването по чл. 27, ал. 2 от ЗДДС, както и разпределение на месечните разходи, свързани с автомобила, за които е приспаднат данъчен кредит, като по този начин коректното ще се изчисли данъка.

Препоръчваме служебно изминатите километри да се доказват чрез пътен лист. А личните километри могат да се получат като разлика по следната формула: 

Лично ползване (км.) = Общо изминати км. – Служебно изминати км.

Затова в месечния пътен лист, в който доказвате изразходването на горивото за служебното ползване, може да включите един отделен ред с общите километри за лично ползване през месеца. Точно това сме предвидили в Приложението за издаване на пътни листа, чрез което месечното издаване на пътни листа се оказва „работа 5 минути“, особено ако ползвате бързите бутони за готови шаблони, копиране на повтарящи се данни или автоматично извеждане само на работните дни месеца.

Калкулацията на базата за разпределение, данъчната основа или изхабяването върху, което следва да се начисли данъка, процента лично ползване и данъка, както и самото издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3, също могат да се окажат времеемък процес.  Затова сме създали отделно Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, чрез което всички тези изчисления, както и издаването на протокола се случват с един бутон.

Цитат

14 март наближава, а въпросите за личното ползване, документирането и изчислението на данък „уикенд“ към нас не спират. Особен случай представлява личното ползване на автомобила на управителя. Затова подготвяме ново специално приложение за неговото документиране и отчитане, което ще бъде онлайн съвсем скоро.

Още малко за личните права и свободи
 
Лични права и свободи – създават условия за свободно съществуване на личността. Те очертават границите на вмешателство на държавата в личния живот и свободата на гражданите. Значителна част от личните конституционни права са заимствани от Всеобщата декларация за правата на човека и др. международни актове.

Нещо повече Съветът на Европа предостави на българските власти Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи преведен на български, които е публикуван на страницата на Министерството на правосъдието.

Наръчникът разяснява член 8 „Право на зачитане на личния и семейния живот“ от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи така: „Съгласно параграф 1, всеки има право на зачитане на личния и семейния живот, на жилището и кореспонденцията. На всички тези понятия Съдът е дал едно обширно тълкуване, което надхвърля обикновения смисъл, приет в много национални системи. Длъжностните лица трябва да са наясно с това и да не приемат, че смисълът на Конвенцията ще бъде същият като този, с който те са свикнали.“

„Личен живот“ е много по-широко понятие, отколкото неприкосновеността на личния живот (която се отнася главно за правата на поверителност и уединение). Той обхваща, наред с други неща, и лична идентичност; сексуална ориентация; полова идентичност; защита на личните данни; защита от шум или токсични емисии и защита от тормоз, се казва още в Наръчника.

Горанов: Създаваме данъчна полиция

МВР и НАП започват акция за проверка на доходите на собствениците на скъпи автомобили.

Служители на НАП ще получат разследващи (дознателски) функции. Това каза финансовият министър Владислав Горанов в интервю за „Капитал“, което ще излезе в съботния брой на вестника.

Идеята е да се създаде специално звено от данъчни инспектори, което може да образува дознания и арести по отношение на лица, подозирани в данъчни престъпления – т.нар. данъчна полиция. От средата на 2015 г. депутатите дадоха подобни права на митническите служители и те вече могат да извършват оперативно-издирвателна дейност и да разследват престъпления, свързани с приходите от акцизи и ДДС при внос.

Министърът на финансите съобщи още, че заедно с МВР са изработили механизъм, по който хората с автомобили да бъдат проверявани автоматично от данъчните. „Хората, за които има подозрение, че стандартът им на живот е много над средния, автоматично ще бъдат проверявани дали доходите им отговарят“, каза Горанов.

Той обясни, че когато служителите на пътна полиция например спрат много скъп автомобил за проверка, те ще пращат данните и до НАП. Впоследствие ще се прави проверка на собственика и на свързаните с него фирми. Причината за тази акция е активността на властите по отношение на конвоите от скъпи автомобили, които се движат по улиците след случая с пребитите хора на Околовръстното шосе в София.

„Доста сме напреднали с концепцията за даване на дознателски функции на служители на НАП по аналог на това, което беше направено в митниците“, обясни министърът. По неговите думи идеята е подкрепена от министър-председателя Бойко Борисов. „Това е стара концепция, за която срещнах разбиране, и мисля, че този път ще бъде доведена до успешен край. Има разбиране в рамките на правителството и партиите, които го подкрепят“, каза министърът. През 2011 г. тогавашният финансов министър Симеон Дянков възложи на ръководството на НАП да изготви проект за законодателни промени, които да обезпечат идеята.

Целта е да се оптимизира процесът и повече дела за данъчни измами да се довеждат до успешен край. „В момента процесът е сложен. Когато се установи нарушение, данъчните предоставят информацията на икономическа полиция. При прехвърлянето обаче често информацията някъде се къса, а това се случва при 2/3 от случаите“, обясни Горанов. Освен това материята се оказва сложна за служителите на МВР, които тепърва се запознават с нея.

Дознателските функции са нещо, за което и данъчните, и митниците настояват от дълго време. Не е тайна, че през годините е имало голям отпор от страна най-вече на МВР. Поради тази причини Агенция „Митници“ се сдоби с такъв отдел едва през миналата година.

От НАП София иззеха над 19 хил. лева от каси на търговци на цветя

Съвместна акция на инспекторите от „Оперативни проверки” и публичните изпълнители от столичната НАП, проведена на 8 март, приключи с изземане на касовата наличност в 17 обекта за продажба на цветя в София, съобщиха от НАП. Проверените обекти са селектирани предварително. Те са собственост на лица, които имат стари задължения към НАП и въпреки че извършват дейност и реализират приходи, не предприемат действия за погасяване или обезпечаване на дълговете си.

Само за два часа публичните изпълнители иззеха от касите на длъжниците над 19 000 лева. А инспекторите от „Оперативни проверки” съставиха два акта – за неиздаване на касова  бележка и за разлика в касовата наличност и отчетения от фискалното устройство оборот.

Мярката да се изземе оборота от търговски обект е крайна и се прилага само в случаите, в които, въпреки че длъжникът разполага с парични средства и значителни обороти, системно не плаща задълженията си за данъци и осигурителни вноски, поясняват от НАП. Практиката показва, че след изземане на касовата наличност, повечето търговци погасяват изцяло дълга си.

Процедурата по изземване касовата наличност в обекти на длъжници предвижда описване на наличните пари в касата на обекта, които се изземат и се превеждат по сметка на НАП за погасяване дълга на лицето. Паралелно с това се осъществява и цялостна проверка на дейността на обектите. Следи се дали се издават касови бележки при продажба на стоки, водят ли се правилно книгите за дневните финансови отчети, дали продавачите са назначени на трудови договори и други.    

„Използваме всички предвидени в закона средства, за да съберем просрочените задължения. Вярваме, че действията ни ще имат и превантивен ефект върху некоректните търговци. Очакваме те да потърсят диалог с нас и доброволно да платят задълженията си”
, коментира Илиана Христова,  директор на ТД на НАП София.

ЕК представи реформа в Директивата за командироването на работници

Европейската комисия представи преразглеждане на правилата за командироването на работници. Тази реформа на Директивата относно командироването на работници от 1996 г. ще допълва Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници от 2014 г., която трябва да бъде транспонирана в националното законодателство до юни 2016 г.

Посредством целенасоченото преразглеждане ще бъдат извършени промени в три основни области:

  • възнагражденията на командированите работници, включително при възлагане на дейности на подизпълнители;
  • правилата за наетите чрез агенции за временна заетост работници;
  • дългосрочните командировки.

Целта на предложението е да се улесни командироването на работници в други държави в условията на лоялна конкуренция и при спазване на правата на работниците, които са наети в една държава членка и изпратени от работодателя си да работят временно в друга. По-конкретно, целта на инициативата е да се гарантират справедливи условия на заплащане и еднакви условия на конкуренция за командироващите и местните дружества в приемащата държава. В предложението се посочва, че като цяло за командированите работници ще се прилагат същите правила относно заплащането и условията на труд като за местните работници.

В момента в някои области, като здравеопазване и безопасност, за командированите работници важат същите правила като тези за работниците от приемащата държава членка. Работодателят обаче не е длъжен да плаща на командирования работник повече от минималната ставка на трудовите възнаграждения, определена в приемащата страна. Това може да доведе до различия в заплащането между командированите и местните работници и в крайна сметка — до нелоялна конкуренция между дружествата. Това означава, че за извършването на една и съща работа често пъти на командированите работници се заплаща по-малко, отколкото на другите работници. Отсега нататък всички правила във връзка с възнаграждението, които се прилагат по принцип за местните работници, ще трябва да бъдат прилагани и за командированите работници.

Възнаграждението ще включва не само минималните ставки на заплащане, но и други елементи, като например премии или надбавки, когато има такива. От държавите членки ще се изисква да уточнят по прозрачен начин кои са различните съставни елементи на възнагражденията на тяхна територия.  Правилата, установени със закон или с общоприложими колективни споразумения, стават задължителни за командированите работници във всички икономически сектори.

Предложението също така дава възможност на държавите членки да предвидят разпоредби за това, че подизпълнителите трябва да предоставят на своите работници същото заплащане като главния изпълнител. Това обаче може да става единствено по недискриминационен начин: за националните и за трансграничните подизпълнители трябва да важи едно и също правило.

Предложението също така ще гарантира, че когато установени в чужбина агенции командироват работници, се прилагат националните правила за агенциите за временна заетост.

И накрая, ако продължителността на командировката надхвърля 24 месеца, ще трябва да се прилагат условията на трудовото законодателство на приемащата държава членка, когато това е в полза на командирования работник.

Преразглеждане на Директивата за командироването на работници
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ