АИКБ, АССП и ИДЕС с предложения по указанията за прилагане на данък „уикенд“

АИКБ, АССП и ИДЕС с конкретни предложения и коментари по Указанията за прилагане на т.нар. „данък уикенд“. 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съвместно с Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) изпрати писмо с коментари и конкретни предложения за изменение и допълнение на Указанието на Националната агенция за приходите (НАП) за прилагане на промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагането му (ППЗДДС), касаещи използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите – т. нар. „данък уикенд”.

Адресати на писмото са председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов и изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов. Документът е изработен от АИКБ, АССП и ИДЕС след предварително проведени срещи и разговори с представители на отговорните институции. Той съдържа коментари и ясно формулирани предложения за промяна на конкретни текстове.

Заключенията в писмото са следните:
 
Както българския закон за ДДС, така и Указанието не са съобразени изцяло с разпоредбите на ДДС Директивата относно дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват, както за целите на независимата икономическа дейност, така и за  т. нар. лична употреба. Допълнително, Указанието, в някои части, не е съобразено и с българския ЗДДС. Накрая, Указанието не дава полезен и систематизиран подход към въпросите на личното потребление и съответно – не дава възможност на задължените лица лесно, правилно и еднакво да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги. Намираме Указанието за прекомерно техническо и объркващо, без да дава ясни и конкретни подходи към различни видове активи, както и че не е фокусирано върху даване на полезни отговори на най-разпространените бизнес случаи.

Следва максимално бързо да се предприемат действия българският ЗДДС да бъде съобразен с Директивата във всички аспекти, имащи отношение към използването на активи за частична лична употреба. Считаме че Указанието следва да бъде оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни правила, подпомагащи фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на ситуацията.

Цитат

АССП изпрати на всички свои членове подробна информация от проведените срещи с НАП и Бюджетна комисия във връзка с данък „уикенд“ и кани счетоводните предприятия в страната да се присъединят към дейността на асоциацията.

НАП предотврати опит за фиктивен износ на 13 тона фалшив кашкавал

Звеното „Фискален контрол“ в НАП пресече опит за фиктивен износ на 13 тона имитиращ продукт с растителни мазнини. При проверка на камион, превозващ фалшивия кашкавал, фискалните инспектори установяват, че има несъответствие между количеството на стоката, натоварена в автомобила и посоченото във фактурата и другите придружаващи документи. Оказва се, че от камиона липсват 13 тона от продукта, който по документи е описан като български кашкавал на стойност 110 000 евро. Продукцията била предназначена за Гърция.

След като установяват несъответствие между декларираните и действителните количества от фалшивия кашкавал, инспекторите извършват допълнителни проверки и откриват скрити документи, в които са посочени реалните количества на превозваната стока. В тези книжа са описани и реалните фирми получатели на продукцията, които се различават от посочените в официалните документи, представени на инспекторите от „Фискален контрол“ при проверката. Освен това стоката в тези скрити документи е посочена като продукт с растителни мазнини.

Инспекторите на „Фискален контрол“ продължават работата си, иззели са стоката и са уведомили Българската агенция по безопасност на храните. Със случая са запознати и органите на досъдебното производство и Прокуратурата.

Фиктивният износ е една от най-често срещаните схеми за измами с ДДС. При нея търговец изнася стоката само „по документи“, като в същото време ползва данъчен кредит. Междувременно продуктите се реализират на вътрешния пазар, обикновено без платежни документи и в хазната не се внасят дължимите данъци .

От началото на 2016 г. фискалните агенти на НАП са извършили 43 847 проверки на транспортни средства, като на 11 743 са поставени технически средства за контрол. В резултат на извършените контролни действия са наложени 173 обезпечения, за да се избегне отклонение от облагане, допълват от НАП.

Ново приложение за изчисляване на данък „уикенд“ с издаване на Протокол по чл. 117

Ново приложение за изчисляване на ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117

Отчитането на ДДС върху личното ползване е свързано с множество изчисления, съобразяване с различни случаи и издаване на документи. Несъмнено това ще отнеме време на компаниите, които отчитат лично ползване на служебни активи. От друга страна НАП даде сериозни заявки, че ще следи и търси начисления ДДС върху личното ползване на фирмените движими и недвижими вещи.

За по-лесно пресмятане и издаване на необходимите документи създадохме
Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3

Цитат

Чрез приложението можете да пресмятате данъка върху добавената стойност, ако ползвате за лични нужди:
1. движима вещ, ДА по смисъла на ЗКПО
2. недвижима вещ
3. учредено вещно право
4. услуга
5. ремонт
6. оперативен лизинг (наем)
7. стока (отделяне)

Приложението е съобразено с примерите от Указание на НАП, изх. № 24-00-15 от дата 22.01.2016, относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите.

Приложението издава едновременно:
1. Подробна калкулация с база за разпределение, данъчна основа или изхабяването върху, което следва да се начисли данъка, процента лично ползване и данъка върху личното ползване;
2. Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗДДС при определяне на данъчната основа на използваните стоки за лично ползване, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, ако се използваха в дейността на лицето, се взема предвид разход за изхабяването им като част от данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително за движими вещи, съответно за период от 20 години – за недвижимите вещи. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.

Когато в сумата на преките разходи са включени разходи, свързани с поддържане на състоянието на вещта с оглед обичайното ѝ предназначение, например за ремонт, резервни части или технически прегледи, данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит за тези разходи, е препоръчително да се пренася на части по линеен метод за период от 12 месеца в данъчната основа на доставката на услуга за лични нужди.


Вижте още:
Отчитане на лично ползване на служебен автомобил с пътен лист
Фирмена заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди

Говорителят на НАП Росен Бъчваров коментира данък „уикенд“ (ВИДЕО)

Говорителят на НАП Росен Бъчваров коментира данък „уикенд“ в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria. От думите му стана ясно, че на вчерашната среща в Министерство на финансите е взето решение да се предприемат две съществени мерки:
1) Още в близките седмици или месеци да се приеме законодателство, с което да се урегулира по един по-прост нормативен начин облагането на непаричния доход на физическите лица;
2)  Да се поиска дерогация от Европейската комисия, така че по отношение на превозните средства да бъде законово фиксиран по-малък размер на данъчния кредит.

Прилагането на данък „уикенд“ няма да бъде отложено с една година. „Ние продължаваме да очакваме в справките си декларации компаниите да разпределят съотношението лично и служебно ползване по отношение на тези активи и съответно да начислят и внесат данък за лично ползване“, заяви Бъчваров. Целта на НАП е да насърчи бизнеса да изпълнява законовите изисквания сам.

По отношение на очакванията от Брюксел Бъчваров посочи, че оптимистичният вариант е до края на тази година да има уредба, която казва, че когато си купувате автомобил като юридическо лице, ще може да ползвате под формата на данъчен кредит 50% от ДДС. 

Според консервативните прогнози на НАП очакваните приходи от данък „уикенд“ за хазната ще възлязат на минимум 100 млн. лева.

Вижте целия разговор:

 

Фирмена заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди

Работодателят е в правото си да забрани ползване на служебното имущество за лични нужди или за цели, различни от независимата икономическа дейност на фирмата чрез изричен писмен документ (заповед). Важно е да се отбележи, че се допускат изключения, когато са предизвикани от крайна нужда или непреодолима сила.

Във връзка с това, че за целите на данъчното облагане, работодателят трябва да знае дали и кога фирмените активи се ползват за лични нужди, то е разумно да поиска от служителите (напр. чрез декларация) да не използват имущество на компанията за лични цели без изрично писмено разрешение. Добре е всеки служител да има задължението при всяко лично ползване да уведомява писмено работодателя си.

Документиране

Цитат

Чрез новото Приложение: Заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди може да издадете наведнъж:
1. Заповед от работодателя за неизползване на служебното имущество за лични нужди;
2. Декларации от всички служители за неизползване на служебно имущество за лични нужди (за в бъдеще и през минали периоди).

Приложението може да издава заповед и множество декларации от служители наведнъж чрез импорт от файл с имената на служителите.

С оглед изясняването на въпроса дали през стари данъчни периоди е имало лично ползване на фирмени стоки, услуги и активи, то всеки служител може да декларира пред работодателя си дали в предходни месеци е ползвал фирмени активи за лични цели.


Ако е необходимо отчитане на личното ползване на служебен автомобил, то чрез  Приложението за издаване на пътни листа, можете лесно и сигурно да попълните месечните си данни, което ще позволи автоматично да бъде пресметнати разходите, личното ползване, горивото за управленска дейност, както и да бъде генериран надлежен пътен лист.

България ще поиска от ЕК ограничаване на данъчния кредит за автомобили до 50%

От пресцентъра на МФ събщиха, че България ще поиска изключение от правилата за облагане с ДДС по отношение на пътните превозни средства, а указанието на НАП за прилагането на т.нар. данък „уикенд“ ще бъде допълнено с нови пояснения. Това стана ясно на провела се днес среща в Министерството на финансите.

В срещата са участвали председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов, изпълнителният директор на  НАП Бойко Атанасов, изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов и експерти.

В искането за дерогация до Европейската комисия ще се предложи да се ограничи правото за приспадане на данъчен кредит до 50 % за пътни превозни средства, по аналог на договорените изключения от Великобритания, Естония, Латвия, Полша и Румъния. Това ще облекчи счетоводното отчитане и данъчното планиране при ползването им за лична употреба, се казва още в съобщението.

В близките седмици предстоят допълнителни консултации за определянето на точния обхват на исканата дерогация. На срещата бяха коментирани очакванията на бизнеса и на НАП по отношение на декларирането на ДДС, като беше споделено общото виждане, че този данък е дължим винаги, когато става дума за лична употреба на служебни активи, но механизмите на отчетност могат да бъдат облекчени и улеснени.

В разговора беше постигнато съгласие с бъдещи промени в данъчното законодателство да бъде уреден въпросът за облагането на фирмените разходи в случаите на предоставяне на служебно имущество за лична употреба на служителите. Общо беше становището, че това може да стане с облагане на разходите на фирмите, а не на доходите на физическите лица, което едновременно ще отговори на фискалните очаквания на държавата и няма да е допълнително затруднение за бизнеса.

На срещата отново беше пояснено, че ползването на данъчен кредит за придобитите стоки може да бъде отложено за срок до 12 месеца, като в това време компаниите могат да прецизират съотношението служебна/лична употреба на активите си и не се налага да начисляват ДДС за личното им ползване.

От НАП поеха ангажимент да въведат вътрешни правила, които да гарантират обективността при извършването на проверки и ревизии в контекста на контрола при личната употреба на служебно имущество. 

НАП с масирана проверка на онлайн магазини и интернет търговци

Данъчните следят и наложените платежи чрез куриерски фирми

Масови нарушения на данъчното законодателство разкриват проверки на НАП сред фирми и физически лица, търгуващи по интернет. Често стоките, предлагани в електронни магазини или чрез сайтове за продажба на стоки не са съпроводени с касови бележки или документи за покупката, а банковите преводи или наложените платежи, получавани от търговците изобщо не се осчетоводяват, сочат резултатите от ревизиите на НАП.

Приходната агенция започна масирана кампания за контрол върху онлайн търговци, като инспекторите използват специализиран софтуер за наблюдение. От НАП събират и данни от куриерските фирми за получените плащания,  като сравняват паричните потоци с осчетоводените транзакции и при несъответствие облагат недекларираните приходи, допълват от НАП. Сред най-характерните случаи са физически лица, получили плащания с наложен платеж за над половин милион лева за последната календарна година, множество граждани не са декларирали приходи от по над 200 000 лв. за изминалите 12 месеца, сочат още резултатите от проверките.

Приключилите до момента проверки и ревизии са довели до  на над 1,1 млн. лв. укрити данъци, които трябва да бъдат внесени в 14 дневен срок. Сред най-сериозните нарушители са търговец на употребявани авточасти от Велинград, обложен с над 320 000 лв. и търговец на мобилни телефони от Варна, чийто ревизионен акт е на стойност близо 300 000 лв.

От НАП съветват потребители да искат касова бележка за всяка своя покупка, защото упражняването на права по гаранция или рекламация на некачествена стока е невъзможно без фискален бон. Сигнали за данъчни нарушения могат да се подават и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор. 

Новите Национални счетоводни стандарти – 2016 с цялостен експертен коментар

Издателство „Български законник“ съобщи, че излезе от печат най-новото му издание – „Национални счетоводни стандарти – 2016“ с цялостен експертен коментар по всеки стандарт. Книгата съдържа актуализираните текстове с експертни коментари както към напълно новия стандарт за преминаване за първи път към НСС, така и към абсолютно всички останали стандарти. В пълен текст е публикувано и Постановление № 394 от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП и примерен национален сметкоплан. Подробности за книгата може да откриете на www.zakonnik.bg/books.

На особено голям интерес се радва и другата текуща книга на издателството – „Новият закон за счетоводството – 2016“ с цялостен експертен коментар на Иван Симов – д.е.с, регистриран одитор. Новият Закон за счетоводството и промените в ЗКПО се разглеждате и във видеозаписа на наскоро проведения счетоводен семинар с лектор Мина Димитрова. Във видеозаписа на семинара също може да открият отговори на въпросите, свързани с новите моменти и актуални проблеми по ЗДДС, разгледани от Мина Янкова, както и промените в осигурителното законодателство с лектор Аспасия Петкова. Семинара и книгите са включени и в промоционалният пакет „Всичко за счетоводството“, включващ впечатляващата бройка от 9 издания на изключително атрактивна цена. Заявки за книгата, семинара и промоционалния пакет се приемат на страница www.zakonnik.bg/abonament.

„Настолник на счетоводителя – 2016“ и през тази година, с огромният си обем от справочна информация, ще бъде незаменим помощник на всеки счетоводител. Издателството препоръчва покупката на комплекта книга и интерактивен диск за компютър, за да се възползвате от пълният обем информация. Книгата вече се предлага за предварителна продажба, а отпечатването ѝ се очаква през месец март.

Издателството потвърди, че продължава практиката си напълно безплатно за своите абонати на периодични издания да приема конкретни въпроси и спешни счетоводни казуси, на които отговарят единствено доказани експерти и специалисти от съответната област.

За онези счетоводители, които не са ползвали изданията на Български законник, издателството дава възможност за тестови демо-достъп, с който в рамките на няколко дни безплатно ще може да четат всички материали. Заявката за безплатен достъп се попълва на адрес www.zakonnik.bg/demo, а паролата се предоставя по телефон от компетентни сътрудници, които могат да дадат насоки как да се възползвате в пълна степен от богатството от актуална информация.


PR съобщение от „Български законник“ ЕООД

Промени в „данък“ уикенд предлагат работодателските и счетоводните организации

Най-големите работодателски организации БСК, КРИБ, АИКБ и БТПП и счетоводните ИДЕС и АССП излязоха с предложения във връзка с ДДС върху личното ползване, така нар. данък “уикенд”.

С оглед улесняване администрирането данъка върху добавената стойност и намаляване на общата данъчно-осигурителна тежест при използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице (ДЗЛ), организации правят следните предложения:

По ДДС законодателството:

I.   Въвеждане на възможност ДЗЛ да избира между две опции (алтернативи) при определянето на данъчната основа на доставка на стока по чл.6, ал.3, т.1 от ЗДДС и доставка на услуга по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, както следва:

1. Прилагане на законодателно определена (фиксирана) пропорция по отношение на данъчния кредит (ДК) при едновременно използване на актива за нуждите на независимата икономическа дейност  и за лични нужди

При този избор ДЗЛ упражнява незабавно право на приспадане на ДК за актива и за всички други стоки и услуги, свързани с неговото използване и поддръжка, като прилага фиксирана в закона пропорция определяща размера на полагащия се ДК. При тази опция ДЗЛ няма задължение да проследява, документира и доказва използването на актива, освен принципното положение, че е свързан с независимата му икономическа дейност.

2. Документиране на непрекъсната база на степента на използване на активите

При избор на тази опция ДЗЛ упражнява незабавно право на приспадане на пълен или частичен данъчен кредит (ДК) за актива и всички други стоки и услуги, свързани с неговото използване и поддръжка по общия ред на ЗДДС.

Еднократно, през месец декември (в СД за месец декември) на всяка календарна година, на база на реално документираното и отчетено съотношение между ползването за нуждите на независимата икономическа дейност и личното ползване за тази година, да се начислява дължимия ДДС върху сумата на направените преки разходи, свързани с личното ползване, за които е ползван ДК. ДЗЛ  ще има  задължение да създаде и осигури подходяща счетоводна отчетност и аналитичност, която да позволява определянето и натрупването на преките разходи през годината, с цел начисляване на дължимия ДДС през месец декември на всяка календарна година.

II. Въвеждане на стойностен праг на същественост в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Предложеният праг постига оптимален фискален ефект, без да създава значителна административна тежест за бизнеса и органите на НАП. Сложният механизъм на проследяване на степента на използване, определяне на пропорция на лично ползване и формиране на данъчна основа при различни хипотези, ще се прилага само за активи със значителна стойност.

Сумата е в съответствие с редица примери в нормативната уредба свидетелстващи, че именно това е общественозначимия размер – праг за задължителна регистрация по ЗДДС, задължение за водене на двустранно счетоводно записване от всички предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и др.

По ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

С оглед взаимообвързаността на уредбата по ЗДДС с материалните данъчни закони, предлагаме да бъдат направени съответните изменения и в ЗКПО, ЗДДФЛ и нормативните актове, уреждащи осигуряването (социално и здравно).

С оглед балансирано данъчно облагане за целите на ЗКПО и ЗДДФЛ, най-прагматично и обществено приемливо изглежда да се въведе механизмът на облагане на отчетените разходи за лично ползване с данък върху разходите по ЗКПО (чрез допълване на чл. 204 ЗКПО).

Предложеното ще има следния ефект:

• дружеството ще плати данък, който е еквивалент на корпоративния данък от 10 %, така че личното потребление ще бъде обложено с пряк данък (облагането ще става на ниво дружество). Едновременно с това на основание чл. 206, ал. 1 ЗКПО – разходът за лично ползване ще бъде признат за целите на определянето на данъчния финансов резултат и облагането с корпоративен данък.

• доколкото разходите, включени в чл. 204 ЗКПО и обложени по този ред, не подлежат на облагане като доход на физическите лица, получаващи дохода (лицата осъществяващи личното ползване на стоките/услугите придобити от дружеството), на основание чл. 16, ал. 2 ЗДДФЛ ще се елиминира възможността  тези разходи да се облагат и при физическото лице и ще се избегне двойното икономическо облагане.

Ако личното ползване се облага на ниво дружество (по ЗКПО), а не като доход на физическите лица по ЗДДФЛ, изглежда напълно оправдано изключването му от облагане с осигуровки (социални и здравни). За целта предлагаме да има изрична/и законова/и промени, регламентиращи освобождаване от задължение за внасяне на осигуровки за частта на личното ползване.

Описаният модел на облагане с преки данъци изглежда обществено най-приемлив от гледна точка на простота и администриране, като едновременно постига принципната цел за разумно данъчно облагане на личното ползване на фирмени активи при балансиране между интересите на фиска, бизнеса и работниците.

В отделна декларация организациите изразяват изключителна тревога и категорични възражения по прилагането на правната уредба на т.нар. „данък уикенд”, включително:

• Нормативните разпоредби в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗДДС) са във висока степен общи и неконкретизирани;

• Издаденото от НАП Указание (изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.) не е нормативен акт, не изяснява в цялост въпросите, свързани с приложимостта и обхвата на нормативните разпоредби и води до огромна допълнителна административна и данъчна тежест;

• Липсата на достатъчно ясна законова уредба създава възможност приетите вътрешни указания на НАП да бъдат използвани при широко субективно тълкуване и селективно прилагане от данъчните власти, а бавното и неефективно съдебно производство по обжалване на издадените ревизионни актове ще създаде мащабни организационни и финансови проблеми за данъчнозадължените лица.

Във връзка с установените проблеми и с оглед тяхното преодоляване формулираха като необходими следните мерки, които настоятелно предлагаме да бъдат реализирани в спешен порядък:

1. Незабавна отмяна на Указание на НАП, Изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.

2. Осигуряване на достатъчно време за широко обсъждане на предложенията към настоящата декларация за законово уреждане на данъчното третиране на активите и разходите за лично ползване, които гарантират:
• ясен и опростен механизъм за данъчно третиране на активите и разходите за лично ползване;
• минимални организационни и финансови усилия на задължените лица за създаване на необходимата счетоводна документация;
• елиминиране на обратното действие на по-неблагоприятни режими и прилагането за изтекли финансови години/периоди, предшестващи приемането на законовите промени;
• максимално ограничаване на възможностите за субективно тълкуване, селективно прилагане и упражняване на неправомерен административен натиск;

В тази връзка организациите настояват за спешна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на ЗДДС.

След указанието на НАП за данък „уикенд“ (ВИДЕО)

Катя Крънчева с коментар за данък “уикенд” в предаването „Денят“ на телевизия Bulgaria ON AIR след новото указание на НАП за облагането с данък върху добавена стойност на личното ползване на фирмени активи.