Публикувани са промените в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2016 г.

С днешния ДВ брой: 8, от дата 29.1.2016 г. е изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, като е предвиден преходен режим за изменения в образците на някои документи и изискванията към структурата на подаваните файловe.

Изменения в справка-декларацията и дневника за продажбите

Направени са изменения в справка-декларацията и дневника за продажбите, които предвиждат в отделна клетка, съответно колона, регистрираните по ЗДДС лица да декларират начисления от тях данък във връзка с извършени безвъзмездни доставки на стоки и услуги за лични нужди, приравнени съгласно закона на възмездни.

В долния край на справка-декларацията със звездички са допълнени пояснения относно доставките, които се декларират в клетките на справка-декларацията, в които по технически причини не може да се включи тяхното изчерпателно изброяване, както и относно начисления данък за доставките на стоки или услуги за лични нужди.

За данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните дневник за продажбите по приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 и справка-декларацията по приложение № 13 към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4.

В случаите на регистрация, на повторна регистрация и на правоприемство, когато описът на наличните стоки и услуги, за които данъчно задълженото лице може да упражни право на данъчен кредит, съдържа повече от 5 записа, то се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

До 29 февруари 2016 г. включително описите на налични активи по приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5, когато съдържат повече от пет записа, се подават по досегашния ред. До 29 февруари 2016 г. включително се прилага образецът на документа по досегашното приложение № 7 към чл. 60, ал. 5.

Допълнени реквизити на протоколите за корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от ЗДДС

С цел проследимост и идентифициране на стоките и/или услугите, за които регистрираните по закона лица следва да коригират приспаднатия вече данъчен кредит чрез съставяне на протокол, то освен предвидената вече в правилника информация, свързана с корекцията, ще се посочва и номера и датата на данъчния/те документ/и, по който/които е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит.

Преходен режим за личното ползване

В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 (лично ползване) от закона след 31 декември 2015 г. при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2 от закона за стоки, които са били използвани за доставка на услуги за лични нужди до 31 декември 2015 г., разходът за изхабяването им се изчислява като част от разликата между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа на услугите, извършени до 31 декември 2015 г. включително.

Разходът за изхабяването като част от тази разликата се изчислява за всеки данъчен период по линейния метод за остатъка от броя на годините до изтичане на 5-годишния срок, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително, за движими вещи, съответно до изтичане на 20-годишния срок – за недвижимите вещи. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.

Нотариалните такси не се включват в данъчната основа

Направено е изменение при формиране на данъчната основа на облагаеми с ДДС доставки да не се включват такси, събирани за извършваните от нотариуси дейности. В тази връзка е уточнено, че данъчната основа се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
1. платени са от името и за сметка на доставчика;
2. поискани са от доставчика.

Дата на данъчно събитие при доставка на услуга

Отстранено е несъответствието между въведеното в правилника правило за определяне на датата на данъчното събитие при доставка на услуга с нормата на член 63 от Директива 2006/112/ЕО. В тази връзка се отменя чл. 12 ал. 1.

Цитат

Отменен
Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С изключение на случаите по чл. 25, ал. 3, 4 и 5 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

В параграф 3 от диспозитива на Решение на СЕС по дело С-18/13 “Макс Пен” ЕООД е постановено, че ДДС Директивата не допуска национална разпоредба, съгласно която услугата се счита за извършена на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от съответната доставка.

Коефициент на частичен данъчен кредит

Направено изменение в ЗДДС относно начина на закръгляване на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит. В тази връзка се налага и изменение на приложимото съгласно Правилника за прилагане на закона правило за закръгляване на коефициента.

Съгласно новото правило коефициентът за изчисляване на частичния данъчен кредит ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая в посока на следващото по-голямо число, като например при получено число от 0,120..1 до 0,129…9 коефициентът ще е равен 0,13.

Доказване на вътреобщностна доставка на стоки

Въвежда се изискване за доказване на вътреобщностна доставка на стоки в писменото потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващо, че стоките са получени на територията на друга държава членка, освен името на лицето, предало стоките, да се посочва и длъжностно му качество, както и името на лицето, получило стоките и длъжностното му качество.

Доставки на услуги между клонове

Предвидено е предоставянето на услуги между лице, установено на територията на друга държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и предоставянето на услуги между лице, установено на територията на страната, и негови клонове и структурни звена, установени на територията на друга държава членка, да се приема за вътрешен оборот, а не за облагаема доставка. Допълнението към действащите разпоредби на правилника е само относно трансграничните доставки на услуги между лице и негов клон или структурно звено, съответно между клонове и/или структурни звена в състава на едно лице, доколкото за целите на облагането с ДДС съгласно ДДС Директивата, съответно ЗДДС, при трансграничните доставки на стоки винаги е налице доставка на стока, докато предоставянето на услуги в някои случаи се третира като вътрешен оборот.

Други изменения

Уточнено е че „ДДС група“ за целите на чл. 3, ал. 7 е група от свързани лица, установени в една и съща държава членка, които по силата на член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност се третират като едно данъчно задължено лице.

Прецизирана е разпоредбата от правилника, която регламентира упражняването на право на данъчен кредит по отношение на стоки или услуги, придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по закона лице, за които не е било налице или не е упражнено право на данъчен кредит, в съответствие с разпоредба на закона, уреждаща липсата на доставка на стоки или услуги при правоприемство в резултат на наследство и завет.

Урежда се начисляването на данък, когато в международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или друг подобен договор, по който Република България е страна, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено данъкът да се дължи от получател – установено в страната лице. С изменението се уточнява, че когато доставчикът има място на стопанска дейност на територията на страната и по правилата на ЗДДС данъкът се дължи от доставчика, получателят като регистрирано по ЗДДС лице ще поеме това задължение, като начисли данъка с протокол по приложимия ред за начисляване, деклариране и отчитане на начислен ДДС.

Ново: Отчитане на лично ползване на служебен автомобил с пътен лист

В своето ново Указание относно облагането на личното ползване с ДДС, изх. № 24-00-15/22.01.2016, НАП посочва, че данъчно задължените лица са длъжни да поддържат достатъчно подробна придружаваща документация, която да позволява установяването на техните задължения. Според избрания от лицето начин за проследяване на фирменото и лично ползването, следва да бъде създадена надеждна одитна следа, която да дава възможност за проследяване на всички елементи на стопанската операция в тяхната взаимовръзка, доказваща коректното и последователно прилагане на избрания метод за разделяне на личното от служебното ползване.

Как се документира личното ползване

НАП посочва, че по отношение на ползването на автомобилите, за целите на правилното определяне на данъчната основа на личното ползване, компаниите могат да ползват пътни листове или например да поддържат отчети за изминато разстояние и маршрути, включително в електронен вид. Каквато и документация да избере лицето, то същата трябва да съответства на избраната от предприятието система за вътрешен контрол, удостоверяваща връзката между счетоводните документи и действителното положение, се казва още в указанието.

Цитат

Отчитането на личното ползване на служебния автомобил и попълването на пътните листа, понякога е досаден и трудоемък процес, особено за по-малките фирми, които не разполагат с автоматизирани системи.

Чрез Приложението за издаване на пътни листа, можете лесно и сигурно да попълните месечните си данни, което ще позволи автоматично да бъде пресметнати разходите, личното ползване, горивото за управленска дейност, както и да бъде генериран надлежен пътен лист.

Важно: Когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, то съгласно чл. 215, ал. 2 от ЗКПО при определяне на данъчната основа:
1. разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри през календарната година;
2. разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответното превозно средство за календарната година.

НАП посочва, че разработеният от данъчно задълженото лице механизъм за разпределяне на разходите за лично ползване следва да бъде оповестен в документацията на лицето и при поискване да бъде представен на органа по приходите. Същият трябва да бъде прилаган последователно при пропорционалното разпределяне на направените преки разходи.

Избраната от компанията база за разпределяне няма да бъде оспорвана като неподходяща от органите на НАП, ако е съобразена с естеството на съответната стока и бъде прилагана последователно при определяне на данъчната основа, се казва още в указанието. Нещо повече: „В тези случаи, с оглед прилагане на принципа на правна сигурност по отношение на задължените лица, органът по приходите не следва да извършва преоблагане с приложение на друга база за разпределяне на направените преки разходи, дори и тя да води до по-благоприятен за фиска резултат. В този смисъл контрол би могъл да бъде упражнен върху коректното прилагане на разработения от данъчно задълженото лице механизъм, а не върху избраната база.“

Ето защо в приложението за издаване на пътни листа допълнихме, заедно с дейност по занятие и управленска дейност, да има и опция „лично ползване“. Още при попълването, автоматично се смята процент на личното ползване и самата негова данъчна основа. Това е една надеждна базата за разпределение, която би могла да бъде документирана съвсем точно с минимални усилия. На тази база може да се направи пропорционалното разделяне на разхода за изхабяването, а също и на другите разходи, свързани с автомобила при лично използване.

Признаване на горивото като фирмен разход

Наличието на фактура за гориво без пътен лист или пътна книжка не е основание за признаване на разхода. Самото изписване на горивото, отразено в счетоводството на предприятието като разход, също трябва да бъде надлежно документално обосновано. Като първични документи за това изписване служат пътните листа за извършените превози. Те следва да дават информация за фактическия разход на горивата, съгласно нормения разход на 100 км. пробег и пропътуваните километри. Реквизитите на пътния лист не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно. В този връзка е необходимо в пътния лист да се съдържа не само пропътуваните километри, но и описание на маршрута.

Цитат

Приложението за издаване на пътни листа ще пресмята и ще Ви подсказва колко километра трябва да впишете в пътния лист, така че да съответства на подаденото гориво. Ще изчислява каква е сумата на счетоводния разход и колко километри остават за изминаване с остатъка гориво.

Приложението е подходящо за фирми, които не обичат да попълват пътни листове и желаят възможно най-лесно да решат този въпрос. За още по-бързо попълване се препоръчват функциите за предварително зададени шаблони.

Липсата на пътен лист или пътна книжка е липса на документална обоснованост на изразходването на горивото и представлява нарушение на счетоводното и данъчно законодателство. Това дава основание при последващ данъчен контрол, да бъде извършено увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО и върху разхода да бъде платен данък, заедно с начислените лихви. В тази връзка са и писмата на НАП:
Изх. № 20-19-14 от 24.02.2014 г. Отчитане и признаване на разходи за гориво
Изх. № 2-1894 от 18.11.2010 г. Осчетоводяване на разходи за гориво
Изх. № 3-2252 от 13.07.2012 г. Документална обоснованост за осчетоводяване на разх. за гориво

НАП: ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди се декларира до 14.02

До 14 февруари регистрираните по ДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред НАП.

Указанието за прилагането на този режим е публикувано на сайта на приходната агенция и ще бъде изпратено на всяка фирма, която е част от ДДС системата.

Указанието, което е 17 страници, третира и случаите, в които при покупката на даден актив е известно, че той ще се използва единствено за лични нужди и за покупката на стоката не е ползван данъчен кредит. В тази хипотеза от компаниите не се очаква да начисляват ДДС месечно, след като не са ползвали данъчен кредит.

В случаите в които стоките ще бъдат използвани едновременно за фирмени и за лични цели, съществуват 2 възможности:

 • Приспадане на данъчния кредит изцяло, като ДДС се начислява за личното ползване на стоката;
 • Ползване на данъчен кредит в пропорция, съответстваща на съотношението лично- служебно ползване на стоката.

Регистрираните по ДДС компании могат да създадат собствен механизъм за разпределяне на разходите в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди.

От НАП отбелязват, че „фирмите имат свобода да изберат критериите за прилагане на този механизъм, но това трябва да стане предварително, като документът, който регламентира механизмите на разпределение на разходите, трябва да е достъпен при извършване на проверки и ревизии от страна на НАП.“

При едновременна употреба за фирмени и лични цели на недвижим имот, например, база за разпределяне на направените преки разходи би могла да бъде площта в квадратни метри или време на използване, отчетено в часове/дни или комбинирана между двете бази – например стая в хотел, която се използва както за настаняване на гости на хотела, така и за лични нужди на собственика.

Указанието може да изтеглите от тук .

Прилагаме пълния му текст в тази тема от форума: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,16734

Ново онлайн приложение за пресмятане на командировъчни в страната (+английски)

След Приложението за пресмятане и издаване на командировъчни в чужбина, представяме и

новото ни онлайн Приложение за пресмятане и издаване на командировъчни в страната.

Чрез него лесно и сигурно можете да издавате наведнъж документите на български и английски език, съобразени с Наредбата за командировките в страната (НКС) и Кодекса на труда (КТ). Приложението обхваща различните случаи, като издава съответните документи при дългосрочни и краткосрочни командировки и командировки на бременни служителки. Следвайте инструкциите и подсказките при въвеждането на данните автоматично и едновременно бихте могли да отпечатате:

 • Заповед за командировка по чл. 8 от НКС
 • Отчет от служителя по чл. 29 от НКС
 • Съгласие на служителя по чл. 121, ал. 2 от КТ
 • Съгласие на служителка по чл. 310 от КТ

Приложението издава всички документи на български език, на английски език, както и двуезично.

До 31 януари работодателят уведомява всеки служител с колко отпуск разполага

В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години. Това е залегнало в чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските, изменен през месец юли 2015 г.

В тази връзка създадохме в КиК Инфо приложение за по-лесно и по-бързо издаване не уведомленията по чл. 37a от Наредбата.

Приложение: Уведомление от работодателя по чл. 37а от НРВПО

Приложението може да издава уведомления за множество служители наведнъж чрез импорт от файл, както и служител по служител.

До 1 февруари самоосигуряващите се могат да променят вида на осигуряването си

До 1 февруари тази година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. Срокът изтича на 31 януари, но тъй като той е почивен ден, лицата ще могат да подадат декларация до 1 февруари 2016 г.

Самоосигуряващите се лица задължително трябва да се осигуряват във фонд „Пенсии“, като по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство“.

В първия случай общият процент осигурителни вноски, включително и здравните е 25.8%, а във втория – 29.3%. Разликата е 3.5%, колкото е вноската за фонд „Общо заболяване и майчинство“.

Калкулаторът осигуровки на самоосигуряващо се лице изчислява размера на социалните и здравни осигурителни вноски на самоосигуряващите се и при двата вида осигуряване.

Избралите да се осигуряват на по-високия процент, тоест и за фонд „Общо заболяване и майчинство“, имат право на парични обезщетения от ДОО за времето, през което са били в болнични, бременност, раждане и отглеждане на малко дете.

Лицата, които са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии“, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, когато не са подали декларация в НАП за прекъсване на дейността.

Самоосигуряващите се лица могат да променят този свой избор за всяка календарна година в срок до 31 януари на съответната година. Това става чрез подаването на декларация по утвърден образец в НАП, лично, чрез  упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Първоначално в 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си чрез подаването на декларация по утвърден образец в офисите на НАП лично или чрез  упълномощено лице, по пощата с обратна разписка или по интернет с безплатния персонален идентификационен код на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Контролните органи обединяват усилията си срещу незаконната продажба на горива

На организирана от НАП среща представители на всички контролни органи се договориха да обединят усилията си в борбата срещу злоупотребите и незаконните практики в търговията с течни горива. В дискусията участие взеха представители на НАП, Агенция „Митници“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Български институт по метрология, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол, както и на Българска петролна и газова асоциация.

Заместник изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова подчерта, че е много важно всички отговорни институции да подобрят координацията помежду си, така че да се прекратят порочните практики в сектора, за да бъдат спрени загубите, които търпи бюджетът. Представителите на институциите се обединиха около мнението, че в последните няколко години са предприети действия за засилване на сътрудничеството между различните контролни органи, но и че е необходимо то да бъде допълнително подсилено. На срещата бяха представени случаи на незаконни практики, които за някои от ведомствата не представляват проблем, но се оказват незаконни от гледна точка на друг контролен орган. Експертите от НАП дадоха примери за подобен случаи на продажба от мобилна цистерна с монтирана електронна система с фискална памет на стационарен обект с дистанционна връзка с НАП, който от фискална гледна точка няма нарушения, но в същото време  е в противоречие с редица разпоредби в областта на планирането и проектирането, строителството и др.

В края на срещата беше решено да бъде свикана междуведомствена работна група, която да направи преглед на законодателството, регулиращо търговията с течни горива, за да се набележат мерки за съвместни действия. Заместник изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова подчерта, че с общите усилия на всички контролни органи, подобряване на координацията и подробни указания, могат да се решат по-голяма част от проблемите с незаконната продажба на горива и да се прекратят порочните практики, с които се ощетява бюджета.

Кои годишни финансови отчети подлежат на независим финансов одит за 2015 г.

Една от процедурите, които трябва да се извършат в процеса на годишното счетоводно приключване, е проверката за това дали годишният финансов отчет задължително следва да бъде проверен и заверен от независим регистриран одитор.

Преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за счетоводството предвиждат, че съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството (ЗСч).

Следователно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, според отменения ЗСч, не подлежат на задължителен финансов одит за 2015 г. Това са предприятията, които за 2014 г. или 2015 г. не надвишават показателите на два от следните три критерия:

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.;
 • нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.;
 • средна численост на персонала за годината – 50 души.

Цитат

Чрез онлайн приложението Проверка за задължителен одит, след като нанесете стойностите на посочените по-горе показатели, лесно и сигурно може да определите дали годишният финансов отчет на дадено предприятие задължително следва да бъде проверен и заверен от независим регистриран одитор.

За следните видове предприятия горното изключение не важи, и техните годишни финансови отчети задължително подлежат на независим финансов одит, независимо от показателите им:

 • акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 • предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 • кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 • предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит също.

За юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, правилото е друго.

Цитат

Онлайн приложение за Проверка за задължителен финансов одит на ЮЛНЦ.

Техните годишни отчети подлежат задължително на независим финансов одит, когато за 2015 г. превишават един от следните три критерия:

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
 • размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

В бележките към годишния финансов отчет за 2015 г. следва да бъдат оповестени начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за:

 • независим финансов одит;
 • данъчни консултации;
 • други услуги, несвързани с одита.

В бележките на консолидирания финансов отчет, тази информацията се оповестява по аналогичен начин по отношение на предприятията, включени в консолидацията.

Промени в Националните счетоводни стандарти от 01.01.2016 г.

В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01. 01.2016 г.

Изменения и допълнения на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) са изготвени във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, ОВ L 182, 29/06/2013.
 
Измененията засягат:
• Счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансови отчети;
• Счетоводен стандарт 24 – Оповестяване на свързани лица;
• Счетоводен стандарт 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

Изготвен е и нов, несъществуващ до сега Счетоводен стандарт – 42 за преминаване за първи път към национални счетоводни стандарти. Необходимостта от изготвянето му произтича от разпоредбите на новия Закон за счетоводството, предвиждащи възможността редица предприятия да преминат от прилагането на Международните счетоводни стандарти към Националните счетоводни стандарти.

Отразена е предвидената в новия Закон за счетоводството възможност големите предприятия да прилагат Националните счетоводни стандарти. Такава възможност за големите предприятия до сега не съществуваше, като те задължително прилагаха Международните счетоводни стандарти.

В тази връзка се налага въвеждането на промени в наименованието на стандартите на Националните счетоводни стандарти, доколкото същите ще се прилагат вече не само от малките и средните предприятия.

Общите разпоредби, даващи основни насоки за съставяне на финансовите отчети на предприятията, са значително разширени, като в тях са включени основните изисквания към отчетите, дадена е по-подробна информация и определения на елементите на финансовите отчети, признаването и оценяването им.

Цитат

Измененията и допълненията в Счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансови отчети засягат формата и структурата на Баланса, Отчета за приходите и разходите и оповестяванията, които предприятията трябва да представят в писмени бележки към годишния финансов отчет.

В счетоводен стандарт 24 – Оповестяване на свързани лица е редактирано определението „Свързани лица“.

С промените в Счетоводен стандарт 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, значително се разширява обхвата на стандарта, като в него се въвеждат изискванията на Директива 2013/34/ЕС за определянето на предприятията, които съставят или не съставят консолидирани финансови отчети.

С въвеждания нов Счетоводен стандарт 42 – Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти, се дават насоките и процедурите за преминаване от международни към национални счетоводни стандарти.

НАП проверява 300 души на минимална заплата със скъпо имущество

Национална агенция за приходите проверява 300 души, които в последните години се осигуряват на минималния осигурителен доход, но едновременно с това са купили скъпо имущество като недвижими имоти и автомобили. Сред проверяваните има собственици на къщи в престижни райони и притежатели на луксозни лимузини.
От НАП припомнят, че всеки месец се извършва селекция на рискови физически лица, като анализът обхваща получаваните официални доходи и съпоставката им с данните за недвижимите имоти и превозни средства, които автоматично постъпват в НАП от полицията и общинските власти.

„Луксозните покупки без официални доходи са гарантирано грешен ход. Въпросът е не дали, а кога това ще бъде открито от НАП и ще трябва да се плащат данъци с лихвите за години назад. Разполагаме с надеждна система за оценка на имущество и доходи на гражданите и я използваме постоянно“, коментира по повод на проверките заместник-изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова.

В случаите, в които няма логично обяснение за произхода на средствата за скъпите покупки инспекторите на НАП извършват проверки и ревизии, облагайки недекларирания доход за 5 години назад заедно с лихвите, а в случаите, в които сумата на укритите данъци е значителна, данните се изпращат на прокурор за търсене на наказателна отговорност. За укриване на данъци в особено големи размери Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 8 години.

Вече близо година от НАП ежемесечно търсят по телефона или се срещат лично с работници, чиито заплати са били в размер равен или близък до минималния осигурителен праг за съответната длъжност и са напуснали или са били уволнени.

Целта на данъчните е да разберат при какви условия са работили служителите, докато са били наети, били ли са принудени да подпишат договор на по-ниско от реалното възнаграждение, за да се избегне плащане на данъци и осигурителни вноски, както и дали са забелязали при бившия работодател отклонения от данъчно облагане. Често напусналите работници разкриват схеми за укриване на данъци и осигуровки, като тези данни са в основата на  проверки и ревизии със значителни разкрития.