Няколко нови онлайн приложения в КиК Инфо

Представяме няколко нови онлайн приложения в сайта, а съвсем скоро планираме да пуснем още два нови калкулатора, създадени по предложение на наши потребители.

Калкулатор: МОД при непълно работно време (безплатно)
Минималният осигурителен доход (МОД) се определя по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно ЗБДОО. В закона МОД е определен за един отработен пълен месец при законоустановеното работно време. При определяне на МОД при непълно време, трябва да се има предвид, че той се определя пропорционално на отработеното време

Молба и заповед за отпуск (безплатно)
Приложението издава молба и заповед за отпуск. Платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане (молба) до работодателя, от страна на работника или служителя, в която последният заявява вида на платения годишен отпуск, началната му дата и неговата продължителност. Платеният годишен отпуск се ползва от работника/служителя след писменото разрешение (заповед) на работодателя.

Молба за напускане по взаимно съгласие и предизвестие от служител (безплатно)
Приложението издава от страна на служителя:

  • молба/предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие и
  • предизвестие за прекратяване на трудов договор от страна на работника/служителя

Цитат

По предложение на наши потребители, създадохме две нови приложения за издаване на банкови документи (платежни). Те влизат в пакета с платения абонамент.

Приложение за издаване на платежни нареждания към бюджета
Чрез приложението можете лесно и бързо да издавате платежни нареждания към Бюджета. Автоматично са зададени сметките на НАП за Централния бюджет, НОИ, НЗКО и ДЗПО. За още по-бързо попълване се препоръчват функциите за предварително въведени данни на фирми и лица, както и шаблони на цели платежни.

Приложение за платежни нареждания и вносни бележки
Чрез приложението можете лесно и бързо да издавате следните банкови документи:

  • платежни нареждания
  • вносни бележки

Приятна и ползотворна работа със сайта,
от екипа на kik.bg

Ще се признава само 70% от ДДС-то на фирмените коли, използвани и за лични цели

Предложенията за изменения в данъчните закони влязоха в парламента.

След дискусиите във връзка с желанието на държавата да наложи ограничение за ползването на данъчния кредит за фирмените автомобили и имоти, Министерският съвет внесе новите си предложения за изменение на данъчните закони, включително и на ЗДДС.

Само 70% от данъчния кредит за фирмени автомобили

Предложенията в настоящия си вид регламентират, че при използване както за служебни, така и за лични нужди на собственика, на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица данъчният кредит, на който регистрираните лица ще имат право, ще бъде в размер 70% от начисления данък при придобиване на следните стоки или услуги:

  • леки автомобили, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8. Това не отнася за леките автомобили, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, за които не е налице право на данъчен кредит;
  • плавателни съдове и въздухоплавателни средства с изключение на използваните от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;
  • стоки или услуги, който са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на горепосочените стоки.

В законопроекта се предвиждат тези изменения да влязат в сила една след постановяване на положително Решение за изпълнение на Съвета за разрешаване на Република България да прилага специална мярка за дерогация от чл. 26, параграф 1, буква „а” и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Разрешението ще бъде поискано по процедурата за подаване на искане за дерогация до Европейската комисия, както е регламентирана в чл. 395 от Директива 2006/112/ЕО. Чак след получаване на разрешението и до размера, който Съветът одобри, предложените изменения ще влязат в сила.

Когато в изпълнение на това правило е упражнено право на данъчен кредит в размер 70% няма да се прилагат разпоредбите за упражняване на частичен данъчен кредит, определен чрез  коефициента за частичен данъчен кредит, и няма да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит, освен в случай че възникне друго обстоятелство, въз основа на което регистрираното лице следва да направи корекция на вече упражненото право на данъчен кредит в размер 70%.

За целите на прилагането на новите разпоредби и с оглед на това, да не се налага въвеждане на две определения за „лек автомобил“ действащото определение за „лек автомобил“ в ЗДДС се заменя с „лек автомобил по чл. 70”. Новото определение няма да носи различен смисъл от действащото такова, но ще препраща към определенията в Закона за движението по пътищата, съгласно което под лек автомобил се разбира всеки автомобил, предназначен за превозване на пътници, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8, включително лек автомобил, за който важи ограничението по чл. 70 от ЗДДС (с 5 места за сядане без мястото на водача).

Допълнително е уточнено, че при прилагане на това правило/съотношение няма да се прилагат разпоредбите за начисляване на данък във връзка с доставката на услуга при безвъзмездното ползване на горепосочените стоки за лични нужди.

Превозни средства и недвижими имоти над 5000 лева

Както КиК Инфо информира, предлага се въвеждане на задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в НАП за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката. Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето.

Министърът на финансите ще определи със заповед методиката за разпределение на направените преки разходи. Регистрираното лице ще може да промени избрания подход на разпределение на преките разходи след изтичането на 6 месеца от подаването на декларацията.

Законопроектът предвижда също, когато стоката се използва едновременно и за независимата икономическа дейност на лицето за целите на формирането на данъчната основа на предоставената услуга да се взема предвид само частта от данъчната основа на стоката, която отговаря на степента на използването на стоката за цели, различни от независимата икономическа дейност.

В случаите на смесено използване на стока при неподаване на декларация или при неначисляване на дължим данък в съответствие с методиката ще се счита, че стоката е използвана и ще се използва единствено за лични нужди. В тези случаи данък ще се дължи за всички изминали данъчни периоди считано от периода на придобиване на стоката.

Предвидено е лицата, които към датата на влизането в сила на горепосочените промени вече използват стока, за която е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, за лични нужди, да подадат декларация за методиката за разпределение на направените преки разходи в срок до 29 февруари 2016 г. включително. При неподаване на декларацията в този срок или при неначисляване на  данъка в съответствие с методиката се приема, че съответната стока е използвана и ще се използва единствено за личните нужди на лицето или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица.

Разходът за изхабяването също се взима предвид

В законопроекта се предлага при определяне на данъчната основа на безвъзмездна доставка на услуга, приравнена на облагаема (възмездна), за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или, най-общо, за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето, да се взема предвид разходът за изхабяването на използваните стоки, които при нормалната им употреба не се унищожават и за който е упражнено право на данъчен кредит.

Предложеният способ за определяне на изхабяването съответства на установеното от Съда на ЕС правило, според което срокът на изхабяване трябва да е съобразен със срока за извършване на корекции на приспаднат данъчен кредит. В този смисъл в проекта е уредено изхабяването на данъчната основа на използваната стока, за която е приспаднат данъчен кредит, да се определя на равни части за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години от придобиването на движимата вещ или 20 години от придобиването на недвижима вещ. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока да се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от 5 години от придобиването на движимата вещ или не повече от 20 години от придобиването на недвижима вещ.

Предлага се НАП да може да привиква граждани и шефове на фирми на разпит

Националната агенция за приходите (НАП) е на път да разшири още повече правомощията си, съобщава в. Сега. Промени в данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) предвиждат служителите на агенцията да могат да привикват граждани и собственици на фирми за даване на пояснения. В момента обяснениета пред данъчните се входират писмено. Промените отварят врата за увеличаване на административния произвол, отколкото да помогнат за събираемостта на публичните вземания. За това предупредиха депутати и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП), след като промените в ДОПК бяха гласувани без никакъв дебат на първо четене.

Според одобрените от парламента текстове НАП ще може да събира доказателства по нов ред – чрез получаване на пояснения на място в данъчната администрация. В момента данъчните могат да събират доказателства по ред други начини – чрез изземване на вещи и документи, изискване на справки, даване на писмени обяснения. В официалните мотиви към законопроекта обаче се твърди, че за повече достоверност е добре да се въведе и ред за даване на устни пояснения, т.е. разпит. При обсъждането на текстовете в ресорната бюджетна комисия от НАП обясниха, че писмените становища се готвели от счетоводители и било хубаво данъчните да могат да искат лични обяснения директно от собствениците на фирми. Идеята за разпитите била взета от административнопроцесуал ния кодекс, който обаче се отнася за спорове по издаването и изпълнението на административни актове.

„Не споделяме тези мотиви. Малките фирми се представят пред НАП от счетоводни предприятия, които водят цялото счетоводство изнесено и дистанционно. Обясненията към НАП се предоставят след необходимите проверки и преглед на документацията. Една такава разпоредба би наложила много от малките фирми изплашени да плащат и на адвокат, а това ще оскъпи чувствително тяхното данъчно обслужване, като ще повиши разходите на бизнеса ненужно. Всъщност това ще е тежест за коректните данъкоплатци. Обръщаме внимание, че поради ниската ставка на данъка в България има много фирми, които са регистрирани от чужди граждани. Те пък ще имат нужда от преводач, ако се явят лично.

Считаме, че такива разпитващи функции не следва да са присъщи на приходната администрация. Подобни разпоредби са ненужни и даващи сигнали за натиск към бизнеса. Считаме, че това по-скоро би увеличило административния произвол, отколкото да спомогне за събираемостта на публичните вземания.
 
Предложената нова разпоредба не спомага за подобряването на икономическата свобода на бизнеса в България, индекс по който страната ни изостава. Държавната администрация следва да така да организира и върши работата си, че да не е необходимо присъствието на гражданите лично, като всички дейности следва да се извършват електронно, затова и се говори за повече електронни услуги, за електронно гласуване, електронно правителство“
, изтъкна Катя Крънчева от АССП на заседанието на Бюжетна комисия в Народното събрание.

От АССП са категорични, че съществуващото в момента задължение за предоставяне на писмени обяснения е работеща процедура и няма нужда данъчните да получават допълнителни правомощия за провеждане на разпити.

Категорично против тези текстове са и депутати от Реформаторския блок, както и опозицията. „Признавам си, че с огромно усилие и след изрично уверение от председателя на бюджетната комисия подкрепихме тези текстове, но с изрична уговорка, че до второ четене всички спорни клаузи ще бъдат премахнати“, коментира Петър Славов от Реформаторския блок.

„С тези промени данъчната администрация може съвсем да спре да работи. Няма нужда от въвеждане на устни пояснения, това по същество е въвеждане на нова данъчна тояга“, коментира Георги Търновалийски от БСП. Резерви срещу тези текстове имат и депутати от ГЕРБ.

Сред спорните текстове са и предложените промени в срокове, свързани с прилагането на давността. Съгласно сега действащите разпореди давността спира да тече при започнало производство за установяване на вземането до издаването на съответния акт, но за не повече от 1 година. Сега се предлага ограничението за издаване на акта в срок до 1 година да отпадне. Според мотивите този срок трудно можел да се спазва, защото част от данъчните производства са свързани и с наказателни производства и 1-годишното ограничение се надхвърля. „Това е проблем на администрацията, не може да има безкрайни производства“, коментира Търновалийски. Според Петър Славов предложението де факто премахва давността.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова пък лично предупреди за друг сериозен риск в проекта – въвеждане на нов ред за установяване на недействителност на прехвърлителни сделки. Занапред НАП ще може да води тези искови производства не само на базата на задължения, установени след ревизия, а и на базата на подадените пред нея данни в декларации на фирми и физически лица. „Не е редно да се допуска установяване на недействителност само на база на декларация“, счита Менда Стоянова.

От АССП не са съгласни и с премахването на поканите за доброволно изпълнение. МФ предлага те да отпаднат, защото връчването им затруднява данъчните, а самите покани като информация дублират съобщенията за доброволно изпълнение, които се пращат от публичен изпълнител преди принудителното събиране. От бранша обаче изтъкват, че покрай въвеждането на единната сметка данъчно задължените лица в редица случаи не са наясно със съществуващи задължения и разбират това за пръв път именно от поканите за доброволно изпълнение. Асоциацията оспорва и даването на право на данъчните да решават къде да публикуват съобщения, когато получателят им не е бил открит на адреса. В момента това се прави задължително на табло в данъчната администрация и в интернет, а занапред се дава възможност за избор. Това ще доведе до хаос и различни практики, изтъкват от бранша.

Резерви към предложените промени има и Националната агенция за приходите. НАП категорично отхвърлят искането на Реформаторския блок обжалването на актове да може да става по постоянен адрес на лицето, ако той е различен от този на органа, издал акта. От РБ аргументират промяната с прекомерна натовареност на съдилищата в големите градове, но според НАП и след смяна на подсъдността най-натоварени ще си останат съдилищата в големите градове заради концентрацията на фирмите в тях. В същото време от НАП изтъкват, че промяната в подсъдността крие риск от възникване на противоречива съдебна практика и оскъпяване и забавяне на процедурите по обжалване. Реформаторите предлагат и промяна в реда за приключване на върнати след обжалване заради нарушения ревизии, като се предвижда изрична забрана в новия ревизионен акт да се установява по-висок от първоначалния размер на задълженията. И в момента има подобен текст в ДОПК, но той не е достатъчно ясен и позволява тълкуване в ущърб на жалбоподателя, изтъкват от РБ.

Масови проверки на НАП и МВР по автокъщи

Близо 1800 автомобила са проверени в последните 3 дни в съвместна операция на НАП и структурите на МВР. Освен данъчните в операцията участват служители на икономическа и криминална полиция, експерти по разпознаване на манипулации върху рамите на автомобили и автопатрули на вътрешното министерство, ни съобщиха от пресцентъра на НАП.

Задачата на съвместните екипи е да установят произхода на средствата за закупуване на автомобилите, цените и отчитането на приходите, както и данни за пресъпления, свързани с търговията с превозни средства. Инспекторите на НАП вече са открили несъответствия с данъчния режим, като предстои извършването на ревизии на вносители на автомобили.

Сред най-често срещаните схеми за избягване на облагане е фиктивното сключване на договори между купувача физическо лице и собственикът на автомобила в чужбина, като по този начин посредникът при продажбата не декларира приходи и не плаща нищо.

Друга масова практика е да се посочват силно занижени стойности на продажбата, нямащи нищо общо с пазарните цени. Често срещана е практиката на масова покупка на бракувани автомобили в чужбина от застрахователни дружества, които в последствие се ремонтират и продават в България. 

Съвместните проверки на двете ведомства продължават.

Ново онлайн приложение в КиК Инфо за издаване на платежни към бюджета

Чрез приложението за издаване на платежни към бюджета можете лесно и бързо да издавате платежни нареждания към бюджета.

За удобство, автоматично са зададени актуалните сметки на НАП за Централния бюджет, НОИ, НЗКО и ДЗПО, които може да избирате от меню. За още по-бързо попълване е предвидена възможност за предварително еднократно въвеждане на данни за фирми и лица, както и шаблони на цели платежни.

Приложението за издаване на платежни е част от услугите с платен абонамент в КиК Инфо.

Териториалните статистически бюра на НСИ намаляват от 24 на шест

На своето заседание на 7 октомври Министерският съвет прие Постановление за определяне на второстепенни разпоредители с бюджет в Националния статистически институт.

Предвижда е изменение в списъка на териториалните статистически бюра (ТСБ) на НСИ, които от 24 стават общо 6, с единна обща администрация и статистически отдели в съответните областни центрове.

Структурата им ще бъде както следва:

1) ТСБ Ловеч, Монтана, Видин, Враца и Плевен се преобразуват в едно териториално статистическо бюро – ТСБ Северозапад с център гр. Плевен.

2) ТСБ Силистра, Велико Търново, Габрово, Разград и Русе се преобразуват в едно териториално статистическо бюро – ТСБ Север с център гр. Русе

3) ТСБ Шумен, Добрич, Търговище и Варна се преобразуват в едно териториално статистическо бюро – ТСБ Североизток с център гр. Варна.

4) ТСБ Сливен, Ямбол, Стара Загора и Бургас се преобразуват в едно териториално статистическо бюро – ТСБ Югоизток с център гр. Бургас.

5) ТСБ Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково и Пловдив се преобразуват в едно териториално статистическо бюро – ТСБ Юг с център гр. Пловдив.

6) Структурата на ТСБ Югозапад остава непроменена. (ТСБ Югозапад е определено като второстепенен разпоредител с бюджетни средства с ПМС №76 от 2 април 2015 г., включва преобразуваните ТСБ Благоевград, Кюстендил, Перник, София област и София град и е с център гр. София.)

С консолидацията на териториалните статистически бюра в няколко основни центъра в страната се цели подобряване на административния капацитет, гъвкавост при разпределение на задачите, оптимизиране на работата и ефективна организация на ресурсите. Дейността по провеждането на статистическите изследвания и по производството и разпространение на статистическа информация на регионално ниво се осъществява от териториалните статистически бюра.

От 2016 година фондациите и сдруженията ще се вписват в Търговския регистър

От 2016 г. фондациите и сдруженията да се регистрират в Агенцията по вписванията, а не в окръжните съдилища, предвиждат промени в  Закона за юридическите лица с нестопанска цел, внесен тази седмица в Народното събрание.

Предлага се процесът по прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ да следва модела на пререгистрация на търговските дружества, като се отчитат спецификите на правно-организационната форма на ЮЛНЦ. Регистърът на фондациите и сдруженията ще бъде част от Търговския регистър.

Същевременно се дава срок до 31 декември 2018 г. на действащите вече юридическите лица с нестопанска цел да подадат заявление за пререгистриране, което ще бъде безплатно.
 
Законопроектът предвижда статутът на организациите в обществена полза да възниква от момента на вписването им на ЮЛНЦ в Търговския регистър. Така няма да има нужда Министерството на правосъдието да води Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза.
 
Също с оглед на по-голямата прозрачност проектът предвижда едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра. По действащата уредба такъв срок изобщо не е предвиден, което води до това месеци след възникването на обстоятелствата, подлежащи на вписване (промени в устава/устройствения акт, избор на нови управителни органи), те да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице. В този смисъл, предложеният едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, течащ от деня на възникването им, съответно на промяната им, ще има съществена дисциплинираща роля.

На вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства:
1. наименованието, целите и средствата за постигане им, предметът на допълнителната стопанска дейност.
2.  седалището и адресът;
3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;
4. определянето за извършване на  дейност в обществена или частна полза;
5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
7. преобразуването;
8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел.
10. клоновете на юридическото лице с нестопанска цел, седалището и адреса им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.

На обявяване в регистъра подлежат следните документи:
1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;
2. устава на сдруженията, съответно учредителния акт на фондациите;
3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и доклада за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези определени за извършване на общественополезна дейност;

Предвижда се финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност да се заявя за обявяване в регистъра до 30 юни на следваща годината.

В мотивите се посочва, че анализът и оценката на прилагането на ЗЮЛНЦ през последните 14 години разкрива редица несъвършенства в нормативната уредба на процедурата по регистрация и отчетност на ЮЛНЦ.

На първо място, системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване.

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение негативни практики в дейността им.       

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговско дружество в Агенцията по вписванията. Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации. От тази перспектива, по-високата административна тежест за ЮЛНЦ е неоправдана.

Предлаганото прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията се очаква да има следните позитивни ефекти:
• Намаляване на административната тежест в процеса на регистрация на ЮЛНЦ – по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси, електронно подаване на документи;
• Повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ – публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите;
• Освобождаване на съда от дела с ниска правна сложност, което ще позволи насочване на ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността;
• Пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.

Прикачени файлове:

МФ предлага отпадане на нивомерите за земеделските производители

Министерство на финансите предложи поредната промяна в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Проектът предвижда освобождаване от задължението за регистриране и отчитане на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) и нивомерна измервателна система от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.

Измененията се налагат във връзка с констатирани затруднения, при зареждане на техника от земеделски производители, за която не се изисква регистрация съгласно Закона за движението по пътищата и съответно няма право да се придвижва по републиканската пътна мрежа, което на практика възпрепятства достъпа на тази техника за зареждане с течни горива до обекти за търговия с течни горива.

Изключението се отнася само за лица, регистрирани като земеделски производители, които извършват зареждане на техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и зареждането не се извършва от стационарни подземни резервоари. При извършване на зареждания с течни горива, тези лица ще бъдат задължени да подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3 от наредбата.

С проекта е уточнено, че лицата, които извършват продажби на пазар на производителите следва да ги регистрират и отчитат чрез издаване на касова бележка от фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Предвиден е едномесечен период в който лицата, регистрирани като земеделски производители, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на глава девета „б“ от наредбата.

НАП София събра принудително над 34 млн. лева от запори на плащания

Над 34 млн. лева просрочени задължения събра столичната дирекция на НАП от запори на плащания към нейни длъжници, съобщиха от приходната администрация. Става дума за плащания по договори на стойност от и над 100 000 лева с ДДС, по които платци са разпоредители с бюджетни средства.

Съгласно решение на Министерския съвет, от 1 декември 2014 г. преди извършване на преводи по такива договори, разпоредителите с бюджетни средства, задължително изпращат в НАП информация с данни за лицето получател на плащането, размера на дължимата сума, данни за банковата сметка, по която ще се прави превода и нейния титуляр. Целта на тази мярка е, ако сред получателите на средства по такива договори, има длъжници към хазната, НАП да наложи запор върху предстоящата за изплащане сума, до размера на просрочените публични задължения. Запорираната сума се превежда от платеца по сметките на приходната агенция, след получаване на разпореждане за изпълнение.

Част от събраната сума – 12.4 млн. лв., е  постъпила след проведен разговор със задължените лица и наложени обезпечителни мерки. Останалите 21.7 млн. лв. са събрани след принудителни действия на публичните изпълнители – запор на вземания от трето лице.

Същевременно, само през септември, след изпращане на уведомителни писма, в хазната са постъпили  4 млн. 252 хил. лева от длъжници с наложени вече обезпечителни мерки. Лицата побързали да платят доброволно задълженията си, след като столичната НАП ги уведомила, че ако публичният дълг не бъде погасен или не бъде предложен начин и срок за заплащането му, който да удовлетвори държавата, НАП ще пристъпи към публична продажба на запорираното вече тяхно имущество.
   
Продължават и акциите в търговски обекти, с цел изземане на касовата наличност от длъжници към бюджета.

През септември служители на столичната дирекция са направили  изненадващи проверки в 20 обекта в София и са иззели наличните в касите им пари. Посетени са 15 автосервиза и 5 магазина за хранителни стоки, които реализират приходи, но собствениците им системно не внасят задълженията си към бюджета.

Фирмите да декларират служебните коли и недвижими имоти над 5000 лв, предлага МС

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се изменя ЗДДС.

Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката.

Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето.

Министърът на финансите ще определя методиката за разпределение на направените преките разходи.

Предлаганият сега праг е по-нисък от договорения преди седмица със социалните партньори – между 35 000 и 50 000 лева. Първоначалната идея на министъра на финансите Владислав Горанов бе този прагът да е 700 лв. и да важи за всички стоки и услуги, но след среща с работодатели и синдикати той се отказа.

В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв. като мярка за ограничаване на сивата икономика. Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането.

В предложенията е отпаднало първоначалното намерение на Министерството на финансите общините да могат да облагат доходите на гражданите с до 2%.

Правителството още не е публикувало окончателния проект, така че очаквайте подробности.