Актуализация на Сметка за изплатени суми и калкулатора за граждански договор

От 1-ви октомври физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан авансов данък.

Това гласи промяна в Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), която влезе в сила на 01.01.2015 г. Така, когато декларират през следващата година доходите си от 2015 г., в масовия случай, лицата няма да имат задължение да довнасят данък.

При липсата на писмено заявено желание от страна на физическите лица по закон не следва да удържат авансово данък за доходите, изплатени през четвъртото тримесечие на годината. Желанието за удържане на авансов данък може да бъде заявено в новият образец на Сметка за изплатени суми. В тази връзка направихме и актуализация на Калкулатор за граждански договори и Калкулатор доходи от наеми.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем и от друга стопанска дейност, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2015 г. се декларира в срок до 31 октомври 2015 г.

Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината срокът е съответно 31 октомври 2015 г.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

АССП: Относно предложените изменения в данъчното законодателство за 2016 г.

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) изпрати своето становище до Министерство на финансите във връзка с предложените изменения в данъчното законодателство за 2016 година.

По предложените промени в ЗКПО

I.   Относно промяната в определението “юрисдикции с преференциален данъчен режим” (§ 9 от ЗИД на ЗКПО, т. 64 на ПЗР на ЗКПО)

Предлага се списъкът с държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим да се утвърждава със заповед на министъра на финансите. В същото време, се считат за такива юрисдикции и други държави и територии, които отговарят на критериите за юрисдикции с преференциален данъчен режим, но не са включени в този списък. Един от тези критерии е буква “б” от т. 1 на точка 64, който посочва държава/територия, която отказва или не е в състояние да обменя информация. Обръщаме внимание, че това дали една държава отказва да обменя информация с българската администрация не е известно на данъчнозадължените лица, като тази информация не е публична.

Поради това считаме за нужно министърът на финансите да утвърждава изчерпателен списък с “юрисдикции с преференциален данъчен режим”. В тази връзка предлагаме т. 3 и т. 4 на т. 64 да отпаднат.
 
По предложените промени в ЗДДФЛ

II.   Относно увеличаването на данъка върху доходите на физическите лица със от 0 до 2 на сто за общините (§ 12 от ЗИД на ЗКПО)

Против сме това увеличение и се надяваме предложението да отпадне, предвид поетите ангажименти от председателя на парламентарната група на ПП ГЕРБ г-н Цветан Цветанов пред Народното събрание. Ако предложението не отпадне, то ще изложим нашите мотиви на следващ етап.

По предложените промени в ЗДДС

III.   Относно въвеждането на изискването за декларирането на стоки и услуги на стойност над 700 лева, които ще се използват за служебни и лични нужди (§ 18 и 19 от ЗИД на ЗКПО)

Ние не подкрепяме така предложената процедура за деклариране и начисляване на данък за всички стоки и услуги с данъчна основа при придобиването над 700 лева, които са с предназначение за лични и служебни нужди, тъй като това ще доведе до изключително затруднение и увеличаване на административната тежест за данъкоплатците, както по отношение на декларирането на всички горепосочени стоки и услуги, така и по отношение на методиката за определяне на използването им.

Така например на практика няма разумен метод, по който работодателите да определят колко точно време служебният лаптоп се ползва за лични нужди от служителя. Примерите в това отношение са много.

Очертаваме следните проблеми, които според нас биха възникнали в практиката, ако се приемат предложените разпоредби:

1.   Липсва дефиниция относно т.нар. „лично ползване на стоки и услуги“.
Това ще доведе до практическо затруднение на данъчнозадължените лица да разделят ползването и да определят съответно частта за своите служебни нужди, за която не следва да начисляват ДДС. Аналогичен проблем би могъл да възникне и при признаването на разходите за същите тези стоки и услуги за целите на ЗКПО, поради което е необходима ясна и точна дефиниция.

2.   Не е определена ясна и конкретна методика за разпределяне на разходите за служебни нужди и лична употреба.
По този начин предвидената декларация по чл.120а ЗДДС и посоченото в нея разпределение на разходите би могло да стане обект на субективно тълкуване от страна на администрацията и да доведе до потенциални данъчни задължения както по ЗДДС, така и по ЗКПО, поради неприемане на декларирания механизъм за разпределение. Често в практиката си НАП приема вътрешни методики и правила, които не са публични и известни на данъкоплатците, поради което при извършване на ревизии няма яснота за тълкуването и прилагането на законите от приходната администрация.

3.   Предлага се декларирането да е предварително, както и да е поотделно за всеки конкретен случай.
Този подход на деклариране ще затрудни изключително много данъкоплатците и натовари техните счетоводства. Обръщаме внимание, че практически документите пристигат в счетоводството с технологично закъснение. Обикновено документите се предават в счетоводството след края на месеца. Това ще доведе до масово пропускане на срока за деклариране, с всички неблагоприятни последствия за данъкоплатците.

Според нас при такива случаи подходът следва да е същият, какъвто е при подаването на месечните справките декларации по ДДС, тоест да има крайна дата, след края на съответния месеца, до която дата регистрираните по ЗДДС лица следва да извършат необходимото деклариране, а не преди започването на ползването на всяка стока или услуга. Оптималната за нас дата е 14-то число на следващия месец.

Обръщаме внимание на факта, че стойността на изразходваните услуги често в практиката става ясна, чак след самото им използване, след получаването на фактурата, и в този случай предварително деклариране е невъзможно. Като примери могат да се посочат телефони разговори, някои консумативи и др. абонаментни договори.

Предвижда се при неподаване на декларацията в срок да се приема, че съответната стока или услуга е използвана и ще се използва единствено за личните нужди. Смятаме, че този подход е изцяло незаконосъобразен, защото не може една техническа формалност и неспазване на определен срок да презюмира употребата на една стока или услуга.

Считаме, че прилагането на новият механизъм следва да е само за напред, т.е. след 01.01.2016 г., защото не може данъчни утежнения да се въвеждат със задна дата.

IV.   Относно предложените промени в административно наказателните разпоредби на чл. 182 на ЗДДС

Според сега действащата разпоредба регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция.

В предложението за изменение в чл. 182 текстът “което води до определяне на данъка в по-малък размер” е отпаднал. Считаме, че при положение, че фискът не е ощетен е крайно несправедливо да се налагат глоби и санкции на лицата за такива дребни технически пропуски. Обръщаме внимание и на факта, че съгласно чл. 72 от ЗДДС, регистрираното лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода – тоест да отрази получения данъчен документ в отчетните регистри не в съответния период, а в един от следващите 12 данъчни периода. На практика с така предложените изменения в санкцията на чл. 182, правото по чл. 72 се отменя.

Поради гореизложеното, считаме, че текстът “което води до определяне на данъка в по-малък размер” следва да остане в разпоредбата на чл. 182 от ЗДДС.

Становището може да изтеглите от тук.

Предложението за до 2% данък за общините отпада, за данък „смартфон“ не е ясно

Цветан Цветанов обяви, че финансовият министър ще се откаже от намерението си да позволи увеличение на плоския данък с до 2%. Финансовият министър Владислав Горанов ще се откаже от идеята си за допълнително данъчно облагане на доходите на физическите лица в полза на общинските бюджети.

Това стана ясно от изявление на председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в Народното събрание.

Решението за редакция на проекта за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане е взето след среща на коалиционните партньори с министрите от кабинета във вторник вечерта, съобщава Webcafe.

„Имаме леки различия с Министерството на финансите и министър Горанов проявява пълна конструктивност. След разговори с кметовете ни установихме, че това предложение няма да може да влезе в сила в настоящото законодателство“, каза днес Цветан Цветанов, цитиран от в. „24 часа“.

Идеята за допълнително увеличаване на плоския данък до 2% с решение на общините всъщност беше заложено в предизборната програма на ГЕРБ в кампанията през 2014 г.

Данък „смартфон“

От изказването на Цветанов обаче не става ясно дали ще отпадне и друго спорно предложение на Министерството на финансите, което възнамерява да задължи всички търговци да декларират пред НАП служебната си техника на стойност над 700 лева.

Законопроектът задължава всички фирми да декларират начина на ползване на услуги и служебната техника, които са стойност над 700 лева, за която им е приспаднато ДДС – автомобили, компютри, лаптопи, смартфони от по-висок клас и др. или интернет-достъп, ток, вода и други режийни разходи в офиси.

В случай че те се използват едновременно за целите на бизнеса, но и за лични нужди, данъчната основа на използваните стоки или услуги ще се разпределя пропорционално на степента на използването им за цели, различни от икономическата дейност.

Всяка недекларирана стока или услуга ще бъде отчитана като ползвана единствено за лични нужди и ползвания до сега данъчен кредит ще бъде дължим от регистриранато по ДДС лице.

Повече за това предложение тук.

Над 100 работодатели на прокурор заради укрити осигуровки

Най-малко 100 работодатели отиват на прокурор, съобщава bTV. Укриването на здравни и социални осигуровки в големи размери вече се наказва със затвор до 8 години и глоба.

С промените в Наказателния кодекс данъчните вече действат – звънят по телефона или се срещат лично с работници, за да ги питат дали бившият или настоящият им шеф ги осигурява на по-малко от реалната заплата. Вече са събрани доказателства за поне 100 работодатели, които ще бъдат изпратени на Прокуратурата.

Разпитани са 3 000 служители.

„Съвсем не изненадващо, едно голяма част от тези хора потвърждават, че са работили на по-големи заплати от осигуряването, готови са да сътрудничат, писмено, на данъчните власти“, коментира говорителят на НАП Росен Бъчваров.

Хората, с които приходната агенция избира да се свърже, са предимно с вноски на минималния праг за длъжността. Другата група са хора на 4 часов работен ден, зад който често се маскират всъщност 8 часа труд.

„Всеки в последните години пробваше как да излъже държавата, крайно време е държавата да въведе строги мерки и правила“, заяви Валери Апостолов от КТ „Подкрепа”.

За първите 6 месеца на годината от осигуровки в Осигурителния институт са влезли 115 милиона лева повече от предвиденото, включително и заради по-срогите наказания. За разлика от работниците, работникът не носи наказателна отговорност за укрити осигуровки.

В началото на следващия месец се очаква синдикат „Подкрепа“ да внесе предложение за затвор и при незиплатени заплати. Данните на Инспекцията по труда показват, че за тази година 303 предприяти все още бавят 16 и половина милиона лева.

Нов законопроект: До 5000 лева за плащанията в брой от 1 януари 2016 година

Министерство на финансите предлага в свой законопроект нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5 000 лв.

В мотивите си финансовото министерство посочва, че това е мярка за ограничаване на сивата икономика. Посочва се още, че предлаганото допълнително ограничаване на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в държавите членки на Европейския съюз, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро.

Предложението е плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
 – на стойност, равна на или надвишаваща 5 000 лв.;
 – на стойност под 5 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 5 000 лв.

Предлага се ограничението да се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5 000 лв. по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Нов данък за гражданите до 2% в полза на общините от 2016 година (обновена)

Катя Крънчева, K&K Accounting
member of INTEGRA INTERNATIONAL
www.kik.bg

Министерство на финансите представи предложенията си за изменения в данъчните закони за 2016 година.

В тях се предвижда възможност всяка община да определи данък в диапазон от 0 до 2% върху доходите на физическите лица, които са с постоянен адрес на територията на общината.

Всяка община ще решава дали ще налага данъка за съответната година, като ставката трябва да е в посочения диапазон. Данъчната ставка ще се определя ежегодно с решение на общинския съвет.

Данъкът за общините ще постъпва в приход на общинските бюджети, като се предвижда неговото администриране да е от НАП.

Коментар

Мярката с вдигане на данъка и различни ставки по общини ще доведе до несправедливо облагане, както и ще създаде трудности при администрирането на данъка. Например когато служители работят в една община, а по лична карта се водят в различни общини, то тогава едни служители на една и съща фирма ще се окажат с различни ставки на данъка.

Друг пример за несправедливост при такова облагане: 
Заплата 500 лева в богата община е ниска заплата, а в бедна община тази сума е по-скоро добра заплата.

1) Ако богатата община реши да облага жителите си, то най-бедните слоеве с ниските заплати от 500 лева в богатата община ще са много засегнати. Докато в бедна община със същата заплата от 500 лева, която обаче е поносима, защото животът е по-евтин, то те няма да бъдат обложени допълнително.

2) Ако пък някоя бедна община реши да обложи допълнително с 2% жителите си, то това ще бъде наистина много несправедливо за хората, живеещи там, които и без това са бедни.

Предложения и становища към законопроекта могат да се изпращат до Министерство на финансите до 26.09.2015 година.

С целия законопроект можете да се запознаете от тук.

Нов режим по ДДС за служебните коли и други стоки и услуги, които се ползват за лични нужди

Катя Крънчева, K&K Accounting
member of INTEGRA INTERNATIONAL
www.kik.bg

Предлага се новият режим, влизащ в сила от 01.01.2016 година, да обхване всички стоки и услуги над 700 лева, които ще се ползват едновременно и за служебни и лични нужди. Случаите в практиката за това най-често са ползването на служебните коли за лични нужди от собственика и работниците и служителите.

За целта в предложения законопроект в ЗДДС се вменява задължение за подаване на нова декларация (по чл. 120а), когато има използване на стока или услуга за служебни и лични нужди.

Когато регистрирано по ДДС лице възнамерява да използва и за лични нужди на собственика, на свързаните с него лица, на работниците и служителите, или на трети лица стока или услуга с данъчна основа при придобиването над 700 лева, за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, лицето е длъжно преди да започне използването за лични нужди да подаде декларация за методиката за разпределение по разумен метод на направените преки разходи.  Чрез методиката лицето разпределя пропорционално на степента на използване на съответната стока или услуга за извършената доставка по предоставяне на услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите, или за цели, различни от независимата икономическа дейност.

Декларацията за избраната методика за разпределение на преките разходи ще е по образец и ще се подава по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП. Регистрираното лице може да представи нова декларация за изменение на избраната методика за разпределение на преките разходи, за която вече е подадена декларация, след изтичането на 6 месеца, считано от месеца, следващ месеца на подаване на предходната декларация.

ВАЖНО:
1) Ако регистрираното лице не изпълни задължението си за подаване на декларация, то ще се смята, че стоката или услугата е използвана и се използва само и единствено за лични нужди.

2) Ако регистрираното лице не начислява данък в съответствие с избраната от него методика се смята, че стоката или услугата е използвана и се използва само и единствено за лични нужди.

В тези случаи регистрираното лице дължи данък от датата на придобиването на стоката или получаването на услугата.

Създаден е преходен режим за случаите, които съществуват преди влизането в сила на този режим. При тях декларацията по чл. 120а се подава в срок до 29 февруари 2016 г. При неподаване на декларацията в този срок се приема, че съответната стока или услуга е използвана и ще се използва единствено за личните нужди  и ще се дължи данък от датата на придобиването на стоката или получаването на услугата.

Предложения и становища към законопроекта могат да се изпращат до Министерство на финансите до 26.09.2015 година.

С целия законопроект можете да се запознаете от тук.