Новият Закон за счетоводството влезе в парламента

Проектът на новия Закон за счетоводството е внесен в деловодството на Народното събрание. Той е изготвен във връзка с въвеждане на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) участва в Работната група към Министерство на финансите по транспонирането на директивата в националното законодателство.

В КиК Инфо направихме кратко обобщение на темите от законопроекта, които коментирахме през последните месеци, и които вълнуваха счетоводната гилдия.

Съставители на финансови отчети

Законопроектът не предвижда въвеждане на лицензиране на счетоводителите с изпити, както и не предвижда създаване на Национален съвет по счетоводство, който беше предложен официално от ИДЕС.

По отношение на съставителите на финансовите отчети законопроектът запазва изискванията от сега действащия Закон за счетоводството. Това бе изричното настояване на АССП при дискусиите и обсъжданията във финансовото министерство.

Съставителите на отчети трябва да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

 • при магистърска степен – 2 години;
 • при бакалавърска степен – 3 години;
 • при степен „специалист“ – 4 години;

б) друго висше икономическо  образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в)  средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител.

Другото изискване за лицата, съставящи финансови отчети е да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.

Отчетите на предприятията следва да се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието или от счетоводни предприятия.

Цитат

Предвидена е глоба в размер от 500 до 3000 лева за лице, което състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на закона или без да е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.

Дава се възможност обаче, годишните финансови отчети да могат да се съставят от самите собственици на едноличните търговци, които водят едностранно счетоводство или от съдружници/собственици на микропредприятия, които не са осъществявали дейност през годината.

Счетоводни предприятия

Въвежда се санкция в размер от 2000 до 5000 лева за счетоводно предприятие, което състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на закона. Предвидените изисквания към счетоводните предприятия са същите като в сега действащия закон, но текстовете са прецизирани и съответно санкциите завишени.

Две са изкисванията към счетоводните предприятия, които трябва да са изпълнени, за да отговарят на Закона за счетоводството:

1) Управляващите и представляващите счетоводните предприятия следва да отговарят на критериите за образование и стаж за съставител на финансов отчет, както и да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс. Това изрично е посочено в определението за счетоводно предприятие в Допълнителните разпоредби на законопроекта.

2) Другото важно изискване е в предмета на дейност на счетоводното предприятие трябва задължително да е включено „организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети“.
 

Цитат

На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет без да отговаря на тези изискванията се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева се посочва в административнонаказател ните разпореди от законопроекта.

Полезни облекчения за финансовите отчети на малкия бизнес

Микропредприятията, които са над 95% от предприятията в България, ще могат да съставят годишен отчет, който се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. За тези предприятия ще отпадне изискването да съставят дългите повествователни приложения с оповестявания към годишните си отчети.

Въвеждането на това облекчение бе едно от основните и най-защитавани предложения на страна на АССП при транспонирането на директивата. Асоциацията написа няколко становища до Министерство на финансите и Министерство на икономиката и проведе срещи, с призив да се използват максимално облекченията, предвидени в Директивата, като искането бе именно това облекчение да се въведе за всички микропредприятия.

Друго предвидено облекчение е предприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит да не публикуват своите отчети за приходите и разходите.

Към настоящия момент в България има създадена „единна точка“ за подаване на годишен отчет за дейността по Закона за статистиката и годишните данъчни декларации, но информацията не е публична и поради тази причина България не може да въведе облекченията по директивата относно публикуването на годишните финансови отчети. КиК Инфо разбра, че се работи активно по създаването на такава единна точка, която да обхване освен подаването на данните по годишно приключване в НАП и НСИ, но и публикуването на отчетите в Търговския регистър.

Задължителен финансов одит

Законопроектът предвижда на независим финансов одит задължително да подлежат предприятия, които към 31 декември надвишават най-малко два от следните показатели:
a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
в) средна численост на персонала за отчетния период  – 50 души.

Предприятията от обществен интерес също ще подлежат задължително на одит, както и предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Цитат

Облекчение: Със законопроекта се предлага отпадане на задължителния одит на акционерните дружества, които не превишават критериите за оборот, персонал и стойност на активите.

В преходните и заключителните разпоредби се прави редакция на чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, който се изменя така: „(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи„.

Директива 2013/34/ЕС въвежда счетоводните изисквания към предприятията не според правната им форма, каквито са досега действащите изисквания, а на база реализирани приходи от продажби, налични активи и брой на служителите за отчетния период, т.е. според големината на предприятията.

Директивата не прави разлика в третирането на АД и ООД, както по отношение на категорията на предприятието, така и по отношение на задължителния одит. В тази връзка правната форма на дружеството не може да е основание за задължителен одит. С този нов подход ще се прекрати практиката да се изисква задължителен одит на микропредприятия, които са АД-та, включително на такива без дейност.

Категории предприятия

С проекта се предлага въвеждане на четири категории предприятия – микро-, малки, средни и големи предприятия и три групи предприятия, изцяло в съответствие с изискванията на директивата, еднакви за целия Европейски съюз.

Микропредприятия са тези, които към 31 декември не надвишават най-малко два от следните показатели:
1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби –  1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

Малки предприятия са тези, които към 31 декември не надвишават най-малко два от следните показатели:
1. балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Средни предприятия са тези, които към 31 декември не надвишават най-малко два от следните показатели:
1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Големи предприятия са тези, които към 31 декември надвишават най – малко два от показателите за средни предприятия.

Въвеждането на нефинансова декларация също е новост в счетоводната отчетност на Европейския съюз. Нефинансова декларация ще изготвят само големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които са с персонал над 500 души. Основната цел на нефинансовата декларация е разкриване на информация по отношение на социални въпроси; въпроси, свързани с работниците и служителите на предприятията; зачитане на правата на човека; превенция и борба с корупцията и подкупите, и други. Предвижда се разпоредбите, регламентиращи съдържанието на нефинансовата декларация да влязат в сила от 1 януари 2017 г.

По-големи санкции и глоби

Глава девета „Административнонаказателни разпоредби“ регламентира административнонаказател ната отговорност при неспазване на изискванията на закона. Директивата изисква от държавите-членки да определят пропорционални, възпиращи и ефективни санкции за неспазване на закона.

Предложени са по-високи размери на глоби и имуществени санкции в сравнение със сега действащите. В допълнителните разпоредби на проектозакона са дадени легални дефиниции на използваните понятия.

Цитат

Ръководител, който допусне съставяне на счетоводен документ и/или отчитане на стопанска операция, които изкривяват или изопачават имущественото и финансовото състояние на предприятието, или отчитане на фиктивна или привидна сделка, включително подкупването на длъжностни лица, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10000 лв.

Предстои обсъждането на законопроекта в парламента, както и гласуването му на първо и второ четене. Ние ще проследим детайлно предложенията за промени, които се правят.

Със законопроекта може да се запознаете от тук.

НАП обещава справедливо отношение към данъкоплатците

С новата си Харта данъчните се ангажират законността и спазването на правилата да са водещи в работата им.

В Хартата на клиента на НАП, приходната администрация обещава на гражданите и фирмите справедливо и честно отношение. В документа са описани също основните права и отговорности на клиентите при контактите им с приходната администрация.

НАП обнови стратегическия си документ, наречен Харта на клиента, така че да отговори на съвременните изисквания в сферата на обслужването и да отрази развитието на Агенцията през последните години.

Хартата поставя фокус върху насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията за плащане на данъци и осигурителни вноски. С нея служителите на Агенцията поемат отговорност да реагират своевременно, когато са допуснали грешка. В документа са описани и очакванията към клиентите, които се изразяват най-вече в спазване на данъчното и осигурително законодателство. Хартата е разпространена  сред всички служители на Агенцията.

„В хартата НАП открито заявява приоритета си за насърчаване на доброволното изпълнение и ангажиментите на всеки от екипа на агенцията за справедливо и равнопоставено отношение към клиента. Редом с това са посочени и ангажиментите, които бизнеса и гражданите имат към държавата и служителите на агенцията. Документът публично заявява визията на агенцията за следващите години и готовността ни да се развиваме, служейки на обществото“, заяви по повод обновената Харта изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов.

С цялата Харта клиента на НАП може да се запознаете от тук, а съкратено резюме може да изтеглите от тук.

Почти двойно по-скъпо възстановяване на здравноосигурителни права през 2016 г.

След 1 януари 2016 г. прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега – три години. Промяната в Закона за здравното осигуряване е публикувана в Държавен вестник в края на юни, но ще влезе в сила от 01.01.2016 г.

Така например ако човек, който сам внася вноските си за здраве и е с прекъснати здравноосигурителни права (не е заплатил повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца) пожелае през август 2015 г. да ги възстанови, трябва да плати всички дължими осигурителни вноски за периода от 01.07.2012 г. – 30.06.2015 г. (36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ).

В случай, че същият човек пожелае да възстанови здравноосигурителните си права през февруари 2016 г., ще трябва да плати вноските за периода от 01.01.2011 г. – 31.12.2015 г. (60 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ). Трябва да се има предвид също, че когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от осигурителни права.

От НАП напомнят също, че няма промяна в условията, при които се прекъсват здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка. Това става, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

До края на 2015 г. правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски за период от 36 месеца, а от началото на 2016 г. – за период от 60 месеца.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравноосигурителния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега.

Гърция предложи увеличение на данъците и намаление на пенсии и заплати

Гръцкото коалиционно правителство на СИРИЗА и „Независими гърци“ капитулира пред исканите от международните кредитори (Международният валутен фонд, Европейската централна банка и Европейската комисия). Правителството на Гърция спази определения от лидерите на еврозоната срок и късно снощи изпрати предложение за реформи и мерки за икономии.

снимка: Ройтерс

Според редица анализатори и икономисти, новите предложения за икономии и реформи, оценени на между 12 и 13 млрд. евро надминават последните искания на кредиторите от 26 юни, които бяха за икономии в размер на около 8 млрд. евро,  които обаче гръцките избирателите отхвърлиха с „НЕ“ на референдума на 5 юли.

В замяна на мерките Атина очаква финансиране на стойност 53,5 милиарда евро, за да покрие задълженията си по заемите до края на юни 2018 г.

Какви мерки включва предложението на Гърция?

ДДС

 • Увеличение на ДДС за ресторантите и кетъринга от 13% на 23%, каквато е основната ставка
 • Увеличение на ДДС за основни храни, енергия и хотели от 6.5% на 13%
 • Отмяна на отстъпките по ДДС за гръцките острови (30% по-нисък), за чието запазване по-рано Атина настояваше. Само най-отдалечените острови ще ползват облекчението.
 • Предлага се новите ДДС ставки да влязат в сила от месец октомври 2015 година.

Корпоративни данъци

 • Увеличение на корпоративния данък от 26% на 28% през 2015 г.
 • Премахване на данъчните преференции за фермерите от 2017 година, а също така и превахване на субсидиите за гориво за фермерите.

Лични данъци

 • Доходи под 12 хиляди евро да бъдат облагани с 15%, вместо с 11%
 • Доходи над 12 хиляди евро да бъдат облагани с 35%, вместо с 22%-32%
 • Увеличение на данъка върху луксозното имущество от 10% на 13%
 • Незабавно въвеждане на данък върху телевизионните реклами

Събираемост на данъците

 • Предлага се автономна агенция за данъчните приходи, прилагане на промени за реформи и подобряване събирането на данъци, включително борба с данъчните измами и контрабандата на гориво.

Пенсии

 • Правителството си поставя за цел да спести 1 процент от брутния вътрешен продукт (БВП) от намаляване на разходите за пенсии през 2016 г., като сложи край на ранното пенсиониране.
 • Предлага се възрастта за пенсиониране да се повиши на 67 или 62 години с 40 години осигурителен стаж от 2022 година.
 • Спиране на солидарни плащания за най-бедните пенсионери от декември 2019 година – година по-рано от заплануваното.

Заплати и придобивки в публичния сектор

 • Заплатите в публичния сектор да бъдат намалени плавно до 2019 г., при съответствие с „умението, изпълнението и отговорност“ на персонала.
 • Придобивки като допълнителен платен отпуск и пътни надбавки ще бъдат оптимизирани, за да се съобразят с нормите на ЕС.
 • До края на този месец ще бъде изготвен нов стратегически план за борба с корупцията и защита на разследвания на финансови престъпления от политическа намеса.

Приватизация

 • Предвижда се и строг календар за приватизацията, като се предлага да се приватизират държавни активи, включително регионални летища и пристанища.

Гърция предлага да намали разходите си за отбрана с 300 милиона евро до края на 2016 г.

Новият фискален път, предлаган от Гърция, е първичен излишък от 1,2,3 и 3,5% от БВП през 2015, 2016, 2017 и 2018 година, което съвпада с искането на кредиторите.

Нова СИДДО с Обединеното кралство

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО), подписана на 26 март 2015 г. в София.

Новата Спогодба ще отмени действащата към настоящия момент, която е от 1987 г. и в която липсва актуална и съответстваща на последните тенденции в областта на данъчното облагане регламентация на процеса за обмен на информация между държавите, на отношенията между свързани компании, на мерките за борба със заобикалянето на данъчното законодателство и др. Това води до ограничено прилагане на СИДДО и до невъзможност съответната държава да провежда ефективна борба с укриването на данъци и данъчните измами.

Подписаната нова Спогодба ще бъде ефективен инструмент за регулиране по най-благоприятен и взаимноизгоден начин на данъчните отношения между двете страни в областта на международното двойно данъчно облагане. Тя ще съдейства за укрепване и стимулиране на икономическото сътрудничество във взаимен интерес.

Главна инспекция по труда напомня на работодателите за високи температури

Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите температури.

Във връзка с предстоящите летни горещини Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомня на работодателите, че трябва да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия. Изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:

–  създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;

– създаване на подходяща организация на работните места;

– осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;

– осигуряване на подходящо работно облекло;

– осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;

– достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;

– осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;

– осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса. В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

В нея са въведени още определения за постоянно работно място, помещения със значително и незначително топлинно натоварване, за лека, средно тежка и тежка физическа работа, от която зависят параметрите на микроклимата, за климатизирано помещение, студен и топъл период на годината, когато средната денонощна температура е под и над 10 градуса. Обяснено е подробно и как трябва да стават измерванията – в два последователни дни или в един, но когато климатичните условия са най-неблагоприятни. Кога климатичните условия са най-неблагоприятни се определя след съгласуване с представителите на работниците и служителите.

Графиците за отпуск отпадат, но 2-годишната давност за тях остава

Отложеният отпуск за годината ще може да се ползва най-късно до 30 юни на следващата. Тези промени в Кодекса на труда приеха на второ четене от Народното събрание днес.

Според измененията платения годишен отпуск ще може да бъде отложен за следващата календарна година от работодателя при наличието на важни производствени причини, а от страна на работника или служителя – в случай, че ползва друг вид отпуск или по негово искане.

Ако обаче работодателят не е разрешил ползването на отпуска при посочените случаи и в дадения шестмесечен срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му. Необходимо е обаче преди това той да уведоми писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

“Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой (когато няма работа) повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага”, решиха още депутатите на днешното си заседание.

Сключването на еднодневни трудови договори в селското стопанство

Еднодневните трудови договори ще могат да се сключват в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ само за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят. Такива трудови договори ще могат да бъдат сключвани с един работник общо за не повече от 90 работни дни в календарна година. Предвидено е за тях да не се подават уведомления в НАП, а за изпълнението на работата да не се връчва длъжностна характеристика, както и да не се издава заповед за прекратяване. Работниците ще се осигуряват само във фонд „Пенсии“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“.  Прослуженото времето по този трудов договор не се признава за трудов, а само за осигурителен стаж.

Други промени

Увеличен е срокът  от 3 на 7 дни за изпращане на уведомление до НАП от работодателя за сключен трудов договор. Изрично се регламентира работодателят да води трудово досие на всеки работник или служител, което се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение. Служителят има право на заверени копия от досието.

Възстановява се действащата до 2012 г.  възможност работодателят да прекратява с предизвестие трудовото правоотношение с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Въвежда се възможност за работно време с променливи граници, като се спазва 40-часовата работна седмица. С промяната на работодателите се дава възможност да определят работното време с променливи граници, а работникът да може да отработва в рамките на седмицата часовете, в които е отсъствал по лични причини.

България се подготвя за членство в еврозоната

Правителството създаде Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната с председател министъра на финансите, който е национален координатор на подготовката на страната ни за въвеждане на единната валута. Членовете на съвета са заместник-министър на финансите, подуправител на Българската народна банка, член на Комисията за финансов надзор, заместник-министри на икономиката, външните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, правосъдието и други. Съветът ще се подпомага от експертни работни групи, които в рамките на своята компетентност непосредствено ще осъществяват практическата подготовка за членство на страната ни в еврозоната.

Сред основните функции на Съвета ще бъде разработване на проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, изготвяне на предложение до Министерския съвет за определяне на целева дата за приемане на еврото, организацията и координирането на практическата подготовка на страната ни за членство в еврозоната и ръководство и координиране на работата на експертните работни групи.

От днес минималната заплата е 380 лв.

От днес минималната работна заплата става 380 лева, а всички пенсии за стаж и възраст, отпуснати до края на миналата година, се индексират с 1,9%.

Минималната работна заплата се увеличава от 360 на 380 лева, след като преди няколко седмици правителството гласува повторно постановлението за вдигане на минималното възнаграждение. Предишното постановление беше отменено от Върховния административен съд, заради неспазена процедура за съгласуване с бизнеса и синдикатите. Следващото й увеличение е планирано за началото на 2016 г. с още 40 лева.

По-високи от днес стават и пенсиите за трудова дейност. Минималната пенсия за стаж и възраст става 157 лева и 44 стотинки, а максималната пенсия нараства от 840 до 910 лева. Определен е и нов размер на социалната пенсия за старост – 115 лева.

Изплащането на индексираните пенсии започва на 7 юли, напомнят от НОИ. От днес започва и приемът на молби за отпускане на енергийни помощи за следващата зима. Те се подават по постоянен адрес, а крайният срок е 31 октомври.