Отново законопроект за изменения в ЗДДФЛ, предвиждащ отмяната на плоския данък

Днес БСП внесе законопроект за отмяна на плоския данък и замяната му с прогресивен. 22-ма депутати от левицата са сред вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С предложениено се цели премахването на единната данъчна ставка (плоския данък) върху доходите на физическите лица и замяната му с прогресивно-подоходен данък. Според мотивите на вносителите сега прилаганата единна данъчна ставка е фактор за задълбочаване на социалното неравенство и не способства за постигане на обществен интегритет и развитие, и дори е предпоставка за маргинализиране на големи социални групи.

По предлаганата скала завишение на данъчната тежест ще има само за лица, които са с доходи, превишаващи 1550 лева месечно, пресмятат от БСП. Според изчисленията на вносителите, ефектът по предварителни данни, се очаква да бъде допълнителен приход в хазната от около 200 млн. лева годишно.

Предложението за скалите за облагане е следното:

Месечно авансово облагане за трудови договори

 • до размера на минималната месечна работна заплата  (МРЗ) –  необлагаеми
 • над МРЗ – до 1000 лв. – 10% за горницата над МРЗ
 • от 1000 лв. до 2000 лв. – данъкът по предходния ред плюс 17% за горницата над 1000 лв.
 • от 2000 лв. до 5000 лв. – данъкът по предходния ред плюс 22% за горницата над 2000 лв.
 • от 5000 до 10 000 лв. – данъкът по предходния ред плюс 25% за горницата над 5000 лв.
 • над 10 000 лв. – данъкът по предходния ред плюс 27% за горницата над 10 000 лв.
 • за доходи, придобити като морско лице   – 1%

Облагане на общата годишна данъчна основа   

 • до 3600 лв. – необлагаеми
 • от 3600 до 12 000 лв. – 10% за горницата над 3600 лв.
 • от 12 000 до 24 000 лв. – 840 лв. плюс 15% за горницата над 12 000 лв.
 • от 24 000 лв. до 60 000 лв. – 2640 лв. плюс 20% за горницата над 24 000 лв.
 • от 60 000 лв. до 120 000 лв. – 9840 лв. плюс 25% за горницата над 60 000 лв.
 • над 120 000 лв. – 24 840 лв. плюс 27% за горницата над 120 000 лв.

Предлага се измененията да влязат в сила от 1 януари 2016 г.

На въпрос на БГНЕС как ще отговорят на основния политически аргумент, че именно правителството с водещото участие на БСП е отменило прогресивния данък и е въвело пропорционална скала Янаки Стоилов отвърна, че повечето от вносителите на това предложение днес не са били част от тогавашното управление и не са въвеждали плосък данък.

Със законопроекта може да се запознаете от тук.

През април към АССП се присъедини още едно счетоводно предприятие

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия приветства най-новия си член „Валент Консул“ ЕООД от гр. Монтана. Дружеството е прието за редовен член на последното заседание на Управителния съвет на асоциацията.

„Валент Консулт“ ЕООД е основано през 2009 г. и се представлява от г-н Валентин Антимов. Фирмата се занимава с комплексно счетоводно обслужване на юридически и физически лица.

Повече за счетоводно предприятие „Валент Консул“ ЕООД можете да откриете на корпоративната интернет страница на дружеството www.valentkonsult.com.

Одиторът Пламен Донев: Малките предприятия не следва да подлежат на задължителен одит

В ефира на телевизия Bulgaria On Air одиторът Пламен Донев коментира КТБ, законопроекта на ИДЕС за нов Закон за счетоводството и трябва ли малките предприятия да подлежат задължително на одит.

Според Пламен Донев датата на обявяване на несъстоятелността на КТБ 6 ноември е проблемна, заради ощетяване масата на несъстоятелността, но датата, която БНБ ще търси като коректна – 30 септември, не е точна тъй като според него тази дата всъщност е много по-рано във времето. Банката е в състояние на свръхзадлъжнялост още, когато е отпускала необезпечени кредити или имала е изкуствено надценявани активи отдавна, допълни Донев. Експерт-счетоводителят смята още, че не би трябвало нито една цесия да бъде призната.

Във втората част на интервюто Пламен Донев коментира предлагания от ИДЕС нов Закон за счетоводството така:

Цитат

Институтът на дипломираните експерт счетоводители подготви един проект на Закона за счетоводството. Пряката причина за този законопроект е влизането в сила на европейска директива, касаеща счетоводната отчетност. И темата, която предизвика най-големи полемики в обществото са критериите за извършване на независим финансов одит. Европейската директива ясно казва, че малките предприятия не следва да са обект на задължителен финансов одит, освен в специфични случаи, които да са пряко съобразени с нуждите на конкретното предприятие.

В това, което е подготвено като законопроект от ИДЕС, критериите за одит са многократно по-ниски от критериите за малко предприятие, и затова в обществеността има едно несъгласие, че всъщност Институтът или одиторите, се опитват да си защитят бизнеса. Всяка една група се опитва да си защитава професионалните интереси и това е нормално, но аз по-скоро ще поставя въпроса от гледна точка на това „Кое е справедливо?“ и „Как трябва да бъде?“.

Ако приемем, че ценовите равнища в България са на 50% от средно европейските, нека да прилагаме например един такъв показател за одит, който да е два пъти по-малък от общоевропейския. И съответно всички предприятия, които не покриват тези стойности да бъдат освободени от задължението за одит, което вече би представлявало наистина облекчение на тежестта на малките предприятия.

„Не смятам, че има някакъв генерален проблем в счетоводното законодателство в България. Счетоводната практика в България е на ниво, да го наречен ниско, но то е такова каквото е като цяло нивото на бизнеса в България“, допълни още Пламен Донев.

Вижте цялото интервю във видеото.

КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение по скандалните изменения и допълнения в Закона за адвокатурата.

В своето решение КЗК счита, че предложеният проект на ЗИД на Закон за адвокатурата (ЗАдв) съдържа редица проблематични от гледна точка на правилата на конкуренцията правни разрешения, които са от естество както да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, така и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни, пазари, като в крайна сметка биха довели до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги.

Цитат

Поради тази причина КЗК предлага на държавните органи, които участват в законодателния процес, да преразгледат подробно предложения законопроект и да го изменят в съответствие с посочените конкретни съображения на КЗК с цел да се гарантира действителна конкуренция при осъществяването на адвокатската дейност в страната.

Решението на КЗК е прието във връзка с получен в Комисията сигнал от страна на Българска стопанска камара (БСК). В сигнала се посочва, че предложеният проект на ЗИД на ЗАдв задълбочава порочната тенденция към свръхрегулиране и ограничаване на достъпа до определени свободни професии и дейности, в противоречие с правилата на конкуренцията и свободната стопанска.

КЗК извърши свое проучване и покани редица институции и организации да внесат становища. Мотивирани становища внесоха Министерство на правосъдието (МП), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Висш адвокатски съвет (ВАдвС), Нотариална камара на Република България, (НКРБ), Камара на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), Съюз на юристите в България (СЮБ), Национален съюз на юрисконсултите (НСЮ), Български център за нестопанско право (БЦНП), Българска асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), Български хелзинкски комитет (БХК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Институт за пазарна икономика (ИПИ). В хода на производството становище бе представено и от страна на адвокатско дружество „Попов и партньори“.

От счетоводните организации свои становища внесоха Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

КЗК напълно споделя изразените в сигнала на Българската стопанска камара, както и в преобладаващата част от постъпилите становища, съображения за негативното отражение на проектозакона върху конкуренцията и потребителите.

В своето решение КЗК подчертава, че разпоредбите на чл. 150 от законопроекта са с ограничителен характер и на практика забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените в чл. 24, ал. 1 от ЗАдв услуги.

За да се постигне ефективен и работещ процес на конкуренция между всички участници на пазара, не бива да съществуват ограничения, които могат да подействат възпиращо за част от пазарните агенти.

КЗК е на мнение, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга.

Принципното становище на Комисията е, че колкото по-широк е кръгът на доставчиците на дадена услуга, толкова по-големи са възможностите на клиентите и потребителите да изберат доставчик, който предлага услуги с най-добро качество на възможно най-ниска цена. Именно наличието на по-големи възможности на клиентите и потребителите за избор на доставчици е един от основните индикатори за наличие на ефективен процес на конкуренция на определен пазар.

В този контекст, КЗК намира за недопустимо разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от ЗАдв, във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗАдв да въвежда ограничение относно качеството на доставчика на изброените в последната разпоредба услуги, тъй като по силата на други закони лица, упражняващи различна от адвокатската професия, могат да предоставят същите по обхват услуги.

По отношение на извършването на удостоверителни услуги от адвокатите, които са присъщи на нотариусите, Комисията е на мнение, че предоставянето на право на адвокат да извършва удостоверителни услуги ще доведе до създаване на правна несигурност. Поради това съществуващото в действащата нормативна уредба ограничение относно качеството на лицата, имащи право да извършват удостоверителни услуги, е оправдано от конкурентноправна гледна точка с оглед необходимостта от защита на обществения интерес.

Комисията счита, че не е обществено оправдано предоставянето на право на адвокатите на достъп до Национална база данни „Население“, поддържана от МРРБ, както и до националния автоматизиран фонд на българските лични документи „Национален регистър на българските лични документи“.

В своето решение Комисията изразява становище и по минималните възнаграждения за извършване на адвокатски услуги. Предложеното изменение, в допълнение към съществуващите минимални цени за адвокатски услуги, определени в наредба на Висшия адвокатски съвет, се създава второ ниво на минимални цени.

Едно от основните средства, чрез които участниците на даден пазар се конкурират, са цените. Цените представляват един от най-важните параметри на конкурентния процес на съответния пазар. Въвеждането на минимални цени води до непосредствено ограничаване на ценовата конкуренция на пазара. Нормално е всеки участник на пазара индивидуално, свободно и независимо да определя цените на услугите, които предлага. Моделът на конкуренцията се основава на естествените пазарни механизми, които определят възнаграждението за дейността на всеки един участник на съответния пазар въз основа на неговата квалификация, опит и качество на предлаганите от него услуги, както и степента на удовлетвореност на неговите клиенти и потребители.

Минималните цени оказват негативно влияние и върху участниците на пазара, които искат да навлязат на него, тай като им отнемат възможността да приложат стратегия за навлизане на пазара чрез предлагане на услугите си на по-ниски цени в сравнение с утвърдените участници. При условие че има утвърдени участници на пазара, които предлагат услугите си на минимални цени, по-вероятно
е потребителите на адвокатски услуги да изберат утвърден участник вместо новонавлизащ, който също предлага услугите си на определените минимални цени.

По този начин се поставя бариера за навлизането на нови доставчици на тези услуги на пазара, като се ограничава техният брой и съответно – конкуренцията на него. Следователно, минималните цени защитават съществуващите участници на пазара и най-вече тези от тях, които са неефективни и нямат стимул да подобряват качеството на услугите, които предлагат.

Липсата на необходимост от минимални цени и разбирането за антиконкурентния им характер се потвърждава и от нормативната уредба на страните членки на ЕС. В повечето от тях не са предвидени фиксирани или минимални цени за адвокатски услуги.

Комисията намира проблеми и в други текстове от законопроекта, които касаят адвокатската професия:

 • По предложението правоспособен юрист с адвокатски стаж под 2 години да може да се впише като младши адвокат, КЗК счита, че нормата би могла да доведе до необосновано затваряне на пазара за срок от две години за лица, които вече притежават значителен опит и правна квалификация да извършват адвокатска дейност самостоятелно и независимо. Според КЗК необоснована бариера за навлизане на пазара на квалифицирани лица представлява и § 5 от законопроекта, поставящ по-високи изисквания за лицата, които могат да се впишат без полагане на изпит.
 • По предложението за разширяване на забраната за рекламиране дейността на адвоката, КЗК е на мнение, че забраната за рекламиране като цяло необосновано затруднява процеса на ефективната конкуренция на пазара на адвокатски услуги в страната.
 • По предложението за забрана адвокат да бъде изпълнителен член на съвета на директорите на акционерно дружество, КЗК счита че нормата ограничава възможностите на предприятията сами да определят организационната си форма, като им се отнема правото независимо да избират кои лица да участват в управителните им органи.

С цялото решение на Комисията за защита на конкуренцията, можете да се запознаете от тук.

Горещите законопроекти за счетоводния бранш (видео)

Катя Крънчева от КиК Инфо коментира в ефира на телевизия Bulgaria On Air счетоводните услуги, предлаганите изменения в Закона за адвокатурата и очаквания нов Закон за счетоводството.

Счетоводната услуга е комплексна услуга. Тя в никакъв случай, не е само въвеждане на документи в специализиран софтуер по дебитите и кредитите на счетоводни сметки. Счетоводната услуга включва консултиране по данъчно-правни въпроси, представителство на клиента пред редица органи като НАП, НОИ и други, правене на справки от името на клиента в тях, комуникация с институции, както и писане на отговори по ревизии и данъчни проверки. Именно поради тази причина, предложените изменения в Закона за адвокатурата породиха толкова вълнения, и то не само сред счетоводителите.

По отношение на очаквания нов Закон за счетоводството, Катя Крънчева коментира, че вместо да търсят възможностите за облекчаването на малките предприятия, които са предвидени в ерводирективата, одиторите направиха предложение пред Министерство на финансите в свой законопроект за нов орган „Национален съвет по счетоводство“, субсидиран от държавния бюджет. Както е записано в преамбюла, основният принцип на новата счетоводна евродирективата е „Мисли първи за малките“, така че каквито и предложения да се правят, те трябва да бъдат съобразени преди всичко с малките предприятия.

Цялото интервю можете да видите тук:


Свързани статии:
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
АССП: Одиторите не предложиха адекватни облекчения за малките предприятия в ЗСч

Нов законопроект: 10 годишна абсолютна давност за дългове на физически лица

Да се въведе абсолютен 10-годишен давностен срок, след изтичането на който всички необезпечени задължения на гражданите да се погасяват, предвиждат промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), внесени в парламента от депутати от ГЕРБ.

Цитат

Предложението е едно – създава се нов чл. 112 в ЗЗД, който гласи:

Чл. 112 (1) С изтичането на десет годишен давностен срок, се погасяват всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.
(2) Алинея 1 не се прилага за задълженията на физически лица, упражняващи търговска дейност като еднолични търговци.

В заключителната разпоредба е предвидено законът да влезе в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

В нашето законодателство има добре уредена процедура за обявяване на неплатежоспособност на търговци, но когато стане въпрос за физически лица, които не упражняват търговска дейност ситуацията е съвсем различна, се изтъква в мотивите. Липсва каквато и да е възможност едно физическо лице, когато не може да погаси своите изискуеми задължения да започне процедура по фалит. В повечето европейски държави има въведен регламент за потребителки фалити, но в България към настоящия момент няма нормативна база и нужните условия за въвеждане на процедури на потребителска несъстоятелност.

И към настоящия момент съществува разпоредбата на чл. 171, ал. 2 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, с която през 2005 година е въведен 10 годишен давностен срок за погасяване на всички публични вземания независимо дали се дължат от физически лица или търговци. С уеднаквяване на режима за 10 годишен давностен срок за погасяване на публичните и частни задължения на физически лица, ще се даде шанс на гражданите да започнат от нулата, на чисто да градят своята семейна икономика. Според вносителите интересите на кредиторите са достатъчно защитени, защото 10 години е един дълъг срок, в който кредиторите реално могат да съберат вземанията си, като в по-голямата си част от случаите те могат да се снабдят на извънсъдебно изпълнително основание с изпълнителен лист и да се възползват от ускорени съдебни процедури.

В последните години се наблюдават редица случай на изпълнителни производства срещу граждани, които продължават над 10 години, а в някои случаи и по 15 и повече години. През цялото това време на длъжника се начисляват лихви, такси и разноски, които в повечето случаи многократно започват да превишават главницата. Изпълнителните производства могат да продължат до безкрайност, въпреки че длъжникът е загубил голяма част или цялото си имущество и е в обективна невъзможност да изплати своите дългове. Съгласно действащото законодателство при смърт на длъжника, изпълнителните действия продължават срещу неговите наследници.

Алтернативно решение за избягване на съществуването на фигурата „вечния длъжник“ е въвеждане на 10 годишна абсолютна погасителна давност по отношение за физическите лица.

В момента в ЗЗД е въведена обща пет годишна давност и се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок и три годишна давност за вземанията за възнаграждения за труд, за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Уредената с чл. 110 и чл. 111 от ЗЗД давност се прекъсва с предявяване на иск или възражение или с предприемане на действия за принудително изпълнение от страна на кредитора. Съгласно чл. 117 от ЗЗД от прекъсването на давността почва да тече нова давност и това може да продължи неограничен период от време и кредиторите безкрайно могат да преследват длъжниците – физически лица.

С въвеждане на десет годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащия в момента режим за обща давност и длъжниците ще могат по досегашния регламент да се възползват от три и пет годишна давност.

Еднодневните трудовите договори ще се купуват от Инспекцията по труда

Между 60 000 и 100 000 сезонни работници се очаква да бъдат наети по новия ред.

Първоначално еднодневните договорите ще бъдат прилагани в сезонната селскостопанска работа, като при успех ще бъдат използвани и в други сектори с кампанийна заетост, съобщи Министерство на труда и социалната политика на днешното официалното представяне на предложението от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Планът е еднодневните трудови договори да бъдат въведени от юни.

Министър Калфин:

Цитат

„Договорът ще даде възможност работодателите да наемат по-гъвкаво работници и безработните да си увеличат дохода без да има опасност да си загубят социалните придобивки. За въвеждането на тези договори ще се наложат промени в няколко закона. Планът предвижда работниците, които ще се възползват от тях да не загубят социалните помощи, ако получават такива. Нещо повече – за ползвателите на тези договори ще бъде премахнато изискването за полагане на обществено полезен труд, което е задължително при получаване на социалните помощи. Няма да се загуби и правото на енергийни помощи, ако се получават такива. Всички, които са регистрирани в бюрото по труда, ще си запазят регистрацията. Договорите ще се зачитат за осигурителен, но не и за трудов стаж.“

Очаква се с това предложение да се реши един от сериозните проблеми в селскостопанския сектор, свързан с легализирането на работата на сезонните работници. В сектор „Земеделие“ работодателите се нуждаят от най-много работна ръка за кратко време – това е една от причините, за да се въведе идеята – по този начин ще се улеснят работници и работодатели.

Десислава Танева – министърът на земеделието и храните:

Цитат

„Искам да благодаря на министър Калфин за бързото решение, което намери на един проблем, който имахме години наред. Земеделските производители не искат да работят в сивия сектор и тези промени бяха наложителни. С предложенията даваме възможност да се работи легално, без да се ощетяват права на работниците.“

Близо 100 хил. души се очаква да бъдат наети с новата форма, прогнозира министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Планираното постъпление в бюджета от това изменение е 30 млн. лв годишно.

Трудовите договори ще съдържат данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден. За тези договори няма да има длъжностна характеристика и няма да се издава заповед за прекратяването му, стана ясно още днес. Възнаграждението ще се изплаща лично на работника срещу разписка, а осигуровките ще се плащат авансово от работодателите. Максималната заетост по тази схема ще е до 90 дни.

Еднодневните трудовите договори ще се купуват от Главната инспекция по труда с бележка, че земеделският стопанин вече е платил съответния осигурителни вноски в НАП. След това ГИТ ще издаде съответния брой разпечатани определен брой екземпляри на трудов договор. Длъжностното лице ще поставя подпис и печат на екземплярите и ще ги вписва в специално създаден за това регистър.

Лицата, работещи на еднодневни договори, ще бъдат осигурявани за фондове „Пенсии“ и „Трудова злополука и професионална болест“ и ще им бъде внасяна здравна осигуровка. В Кодекса за социално осигуряване се създава нова категория осигурени лица. Осигуряването за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест дава право на осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване трудова злополука и професионална болест до 90 дни след изтичане на договора.

Работещите на новите трудови договори няма да бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица, които получават. Запазва се техния статут на безработни, както и правото на регистрация в Бюрото по труда . Те ще запазят и правото си на енергийно подпомагане. Хората на социално подпомагане, които ще работят по еднодневни трудови договори, ще бъдат освободени от задължението да полагат 14 дни общественополезен труд.

Минималните цени на услугите нарушават свободното им движение и правото на ЕС

„След процедурата за нарушение, открита от ЕК срещу България за минимални цени на услугите, предоставяни от ветеринарните лекари, в Парламента тази седмица беше внесена поправка в закона, отменяща определянето на цени (отмяна на чл. 12, ал. 1, т. 9)“ коментира Зорница Славова от Института за пазарна икономика. Според нея е тъжно, че правим смислени промени не защото вярваме, че са важни, а защото сме заплашени от ЕК.

Цитат

„Следващите гилдии с премахнати регулирани цени трябва да са:
 – Архитекти (чл. 29 от ЗКАИИП)
 – Инженери (чл. 6 от ЗКАИИП)
 – Фармацевти (чл. 259 от ЗЛПХМ)
 – Адвокати (чл. 36 от ЗА)
 – Нотариуси (Тарифа към ЗННД и чл. 91 и 92 от ЗННД)
 – Частни съдебни изпълнители (Тарифа към ЗЧСИ)“,  уточнява експертът.

Преди няколко месеца Европейската комисия поиска от България да спазва разпоредбите на ЕС относно свободата на установяване и свободното движение на услуги (членове 49 и 56 от ДФЕС и членове 15 и 16 от Директива 2006/123/EО относно услугите на вътрешния пазар).

Искането на ЕК е заради въведените със закон тарифи на ветеринарните лекари, с което се възпрепятства свободното движение на услуги. Минимални тарифи за услугите на ветеринарните лекари ограничават свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги за чуждестранните доставчици на услуги, според ЕК.

„Ако България не отмени скалата на минималните тарифи за услугите на ветеринарните лекари, достъпът до пазара ще продължи да бъде сериозно ограничен, тъй като тези цени пречат на новите участници, навлизащи на пазара, да се конкурират въз основа на цените на тези услуги. Това в крайна сметка лишава клиентите от възможността да получават услуги на друга цена.“ се казва още в съобщението на Европейската комисия.

Промени в Закона за митниците: Митничарите да могат да разследват измами с ДДС

И митничарите да могат да разследват, издирват и конвоират лица, извършващи контрабанда или измами с ДДС и други данъчни престъпления. Това предвиждат промени в Закона за митниците, които бяха одобрени от правителството на днешното заседание.

Какви промени се предвиждат в законопроекта?

Разследващите митнически инспектори ще имат материална компетентност да извършват действия по разследване на престъпления по чл. 255 от Наказателния кодекс – в случаите на избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи и особено големи размери. С разпоредбата се цели по-голяма бързина и ефективност при разкриването на престъпления, свързани с избягването и неплащането на акциз и ДДС в големи размери при резултатно взаимодействие между контролния и разследващия орган, които са в едно и също ведомство.

На митническите органи се възлага да извършват оперативно-издирвателна дейност при осъществяване на правомощията си по предотвратяване, разкриване и пресичане на престъпления по чл. 234, 242, 242а, 251 и 255 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това правомощие ще доведе до по-голяма бързина и ефективност при разкриване на престъпленията.

За по-голяма оперативност при разследването на престъпленията, митническите органи ще могат да конвоират на територията на страната лицата, задържани по реда на чл. 16а от Закона, както и обвиняемите, по отношение на които е постановено задържане до 72 часа по реда на НПК.

Разширява се контролът, осъществяван от митническите органи на ГКПП и на територията на страната при предотвратяване и разкриване на нарушения на митническото и акцизното законодателство чрез допълнение на чл. 91а от Закона за автомобилните превози.

Предлаганото допълнение е във връзка с изпълнение на ангажиментите на Агенция „Митници“ по събирането на пътни такси на граничните контролно-пропускателни пунктове и цели да създаде механизъм, насочен срещу избягването на задължителни плащания (такси) от страна на превозвачите чрез укриване на действително изминатото разстояние по републиканската пътна мрежа на страната.

Към момента таксите се начисляват за движение на МПС на територията на България с елемент на извънгабаритност и са на основание изминатото разстояние в километри по съответно зададен маршрут. За установяване на тези обстоятелства и коректността и верността на представяните данни е необходимо митническите органи да могат да извършват проверки за установяване на дневните периоди на управление, прекъсванията и периодите на ежедневна и седмична почивка на моторните превозни средства, осъществяващи товарни превози, което цели повишаване на ефективността на дейностите за предотвратяване и разкриване на нарушения на митническото и акцизното законодателство.

Прецизирана е разпоредбата на чл. 234, ал. 4 за отнемане в полза на държавата на стоките, които са предмет на митническо нарушение. Предложението е по-благоприятно за гражданите и бизнеса от изменението през м. февруари 2013 г., тъй като дава възможност и в случаите, когато е налице пълно избягване на заплащането или обезпечаването на публичните държавни вземания, да не се приложи отнемане на стоката. Предвидено е отнемане на стоката, освен ако стойността на избегнатите митни сборове и/или други публични държавни вземания не надхвърля 35% от митническата стойност на стоките. С това ще се постигне едновременно облекчаване на режима на отнемането и по-справедливото му прилагане при преценка на всеки отделен случай.

Предложена е промяна в чл. 211 от Закона за митниците, с която се цели прецизиране и определяне на началния момент, от който се начислява от митническите органи лихва за забава за администрираните от тях публични държавни вземания.

С цел повишаване ефективността и намаляване на сроковете по събиране на дължими публични държавни вземания се предлага отмяната на Раздел III от Глава 26 от 3aкона, в резултат на което издаденото решение на митническия орган, с което се определят длъжникът и размерът на публичното държавно вземане, ще служи като изпълнително основание за принудително събиране на установените вземания.

Предвижда се установяването на обмен на информация между МВР и Агенция „Митници“ чрез регламентиране на достъп до автоматизирани информационни системи.

Със законопроекта се завишават санкциите в случаите на повторяемост при извършване на нарушението. Очакванията от тази мярка са да има превантивен и възпиращ ефект върху лицата, които системно извършват контрабанда на стоки.

С цел оптимизиране на административния капацитет на митническата администрация се въвежда изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност на служители на Агенция „Митници“.

Нова СИДДО между България и Румъния ще стимулира двустранните бизнес отношения

Правителството одобри проект на нова Спогодба между България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Документът ще бъде подписан при условие за последваща ратификация, съобщи днес правителствената пресслужба.

Действащата към момента българо-румънска спогодба е подписана през 1994 г. в условията на коренно различни икономически отношения между двете държави и без адекватна към онзи момент правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците. Одобреният днес проект предлага система за разпределение на данъчното облагане между двете държави, която ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. Сключването й ще спомогне за реализирането на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата – местни лица и на двете държави, да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли.

Разрешенията, възприети в Спогодбата, са съобразени с българската договорна практика, която преимуществено следва модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.