България и САЩ засилват сътрудничеството си в борбата срещу укриването на данъци

Министерският съвет одобри и предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното на 5 декември м. г. междуправителствено споразумение на България и на САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.
 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) е закон, приет от Конгреса на САЩ през 2010 г. Той дава възможност на американските данъчни власти да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина.
 
Подписаното споразумение ще бъде нов ефективен инструмент за подобряване на административното сътрудничество между данъчните администрации на България и САЩ и ще допринесе значително за международната банкова и данъчна прозрачност, ефективната борба срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. То ще регулира по най-благоприятен за българските финансови институции начин автоматичния обмен на финансова информация, който вече се налага като световен стандарт сред страните-членки на ЕС и ОИСР. Със сключването на Споразумението българските финансови институции няма да бъдат облагани с данък при източника в САЩ.