Не забравяйте проверка за необходимост от независим финансов одит за 2014 година

Една от процедурите, които задължително трябва да се извършат в процеса на подготовка за изготвяне на годишния финансов отчет на всяка фирма е проверката за необходимост от независим финансов одит за 2014 година.

Само предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност не подлежат на задължителен финансов одит за 2014 година. Това са предприятията, които в 2013 или 2014 година не надвишават показателите на два от следните три критерия:

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.
 • нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.
 • средна численост на персонала за годината – 50 души.

Цитат

За улеснение можете да използвате онлайн приложението Проверка за задължителен одит от сайта КиК Инфо. В него може да нанесете стойностите по посочените по-горе показатели, след което ще получите отговор на въпроса: Ще има ли необходимост Вашата фирма от независим финансов одит?

Внимание: За следните видове предприятия горното изключение не важи, и техните годишни финансови отчети задължително подлежат на независим финансов одит:

 • акционерни дружества и командитни дружества с акции
 • предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 • кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове
 • предприятия, за които това изискване е установено със закон

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

За юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, правилото е друго. На независим финансов одит подлежат техните годишни отчети, когато за 2014 година превишават един от следните три критерия:

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.
 • размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година
 • финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

Цитат

За ЮЛНЦ в сайта КиК Инфо има отделно онлайн приложение Проверка за задължителен финансов одит (ЮЛНЦ).

В бележките към годишния финансов отчет не забравяйте да оповестите начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за:

 • независим финансов одит
 • данъчни консултации
 • други услуги, несвързани с одита

В бележките на консолидирания финансов отчет, тази информацията се оповестява по аналогичен начин по отношение на предприятията, включени в консолидацията.

В срок до 15 декември можем променим авансовите вноски по ЗКПО за 2014 без лихви

Често в практиката, прогнозираните авансови вноски по ЗКПО се оказват доста далеч от дължимия годишен корпоративен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък, спроводено с проверки или ревизии.

В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията през годината сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски.

До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска, а това означава, че това е последната дата, до която предприятията имат възможност да преизчислят данъчния си резултат, и ако се налага да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски. Промяната става чрез подаване на декларация по образец в същия срок.

Как можем да помогнем?

В помощ при анализът за това какво да бъде увеличението или намалението на авансовите вноски, ние ви предлагаме един от изчислителните модули от сайта КиК Инфо: Калкулатор за промяна на авансови вноски ЗКПО.

Чрез този калкулатор може да се направят изчисления, какво да бъде увеличението или какво да бъде намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и отчетена реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани авансови вноски?

 • Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.
 • Когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.

Внимание: Не всички предприятия са задължени да правят авансови вноски

Данъчно задължените лица, които са новообразувани (без новообразуваните, чрез преобразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лева, не правят авансови вноски за корпоративния данък.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.

В помощ при изчисляването на самите размери на месечните или тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, ние сме създали друго онлайн приложение. В този случай можете да използвате другия ни калкулатор Калкуратор авансови вноски ЗКПО.

Подаваме данъчни декларации и без е-подпис

Данъчните декларации от следващата година ще се подават онлайн без електорнен подпис, а чрез персонален идентификационен код.

Това обяви финансовият министър Владислав Горанов след заседанеито на кабинета. Промяната е записана в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, гласувани от кабинета „Борисов 2″. Всеки, който желае, може да получи безплатно ПИК от приходната агенция.

Сега годишната данъчна декларация на физическите лица може да се подава по електронен път само с електронен подпис.

Владислав Горанов обаче посочи, че през 2014-та година едва 14 % от българите са използвали електорнен сертификат. Останалите са ги подали на място в данъчните служби или по пощата.

Кабинентът е одобрил и промени в закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвежда нов график за достигане на минималните акцизни ставки за тютюна, които започват да растат от 1-ви януари 2016-та година. Финансовият министър Горанов обясни забавянето с това, че първо държавата трябва да се пребори с растящата контрабанда. Той увери, че плоският данък ще се запази през 2015 година.