Нова електронна услуга на Агенцията по заетостта

Работодателите вече имат възможността да заявяват онлайн свободни работни места на сайта на Агенцията по заетостта (АЗ).

Новата онлайн услуга позволява на работодателите да спестят време, подавайки своите заявки дистанционно, без да се налага да посещават бюрата по труда. След като работодателят попълни коректно всички необходими полета в заявката на електронния сайт на АЗ, тя ще се обработва от трудов посредник. Подаването на електронна заявка няма да ограничи личния контакт между трудовия посредник и работодателя – те ще поддържат връзка по телефона или електронната поща с цел уточняване на всички детайли. Информацията за свободните работни места ще се въвежда в общата база данни на агенцията, където се намират и всички останали заявки, подадени на хартиен носител в бюрата по труда.

Наличието на нов канал за достигане до услугите на АЗ не изключва и не ограничава възможността на работодателите да подават заявките си на място в бюрата, по телефона или по електронна поща, както и да се възползват от индивидуалните консултации с трудовите посредници.

Работодателите могат да обявяват свободни работни места на сайта на Агенцията по заетостта тук: http://www.az.government.bg/prl/srm/

От 1 януари 2015г. болничните ще се подават от лекарите по електронен път в НОИ

От януари 2015 г. лекарите ще изпращат болничните листове по електронен път в Националния осигурителен институт и това ще спести много време на работниците и работодателите. За тази мярка напомни Националният осигурителен институт (НОИ) в третия бюлетин на ведомството за тази година. Проектът се финансира с евросредства и е за близо половин милион лева.

В Държавен вестник, бр.67 от 12 август 2014 г.,  е обнародвано Постановление № 241 от 4 август 2014 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт (НОИ) на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО).

Красимира Атанасова – гл. юрисконсулт в дирекция „Правна” на НОИ коментира ефектите от подаването на данните от актовете на медицинската експертиза в НОИ по електронен път.

В резултат от електронното представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове, информацията, необходима за изчисляване на паричните обезщетения, ще се получава в скъсени срокове, при това преминала през формален и логически контрол, заложен в използвания софтуер.

За работниците по този начин ще бъдат скъсени и сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица и ще се намали съществено броят на върнатите за корекция болнични листове.

За НОИ ще се намалят и административните разходи на териториалните поделения на НОИ по приемане и въвеждане на информацията, като капацитетът на служителите ще може да бъде пренасочен от този вид дейност към осъществяване на контрол и ускоряване на процеса по изплащане на обезщетенията.

За работодателите ще отпадне необходимостта от посещение на място в териториалните поделения на НОИ за представяне на болничните листове на осигурените от тях лица, което е предпоставка да се осъществи и последният етап от „електронизацията” на процеса – представяне на всички необходими документи за изплащане на обезщетенията от работодателите по електронен път, т. е. постигане реалното намаляване на административната тежест върху тях.

За органите на медицинската експертиза ще се спестят разходите за отпечатване и получаване на бланки болнични листове, ще им позволи да използват заложените в програмните продукти контроли, като по този начин се сведат до минимум грешките при въвеждане на информацията, а оттам – корекциите и случаите на обжалване на болнични листове.

Органите на медицинската експертиза ще имат достъп в реално време до информацията, съдържаща се в електронния регистър на болничните листове.

Как е организиран процесът на електронното подаване на данните?

От 1 януари 2015 г. подаването и достъпът до данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, ще се извършват по електронен път, чрез интернет услуги, предоставяни от НОИ. Изключение ще правят данните, съдържащи се в експертните решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), които няма да се подават по електронен път.

Данните, съдържащи се в издадените болнични листове, ще се представят в НОИ от:
• лекуващите лекари/лекари по дентална медицина – лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейността си;
• лекарските консултативни комисии (ЛКК) – чрез лечебните заведения, към които са създадени.

Данните, съдържащи се в решенията по обжалването на болничните листове, ще се подават в НОИ от:
• ЛКК – чрез лечебните заведения, към които са създадени;
• ТЕЛК – чрез регионалните картотеки на медицинските експертизи;
• НЕЛК – по реда на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Данните ще постъпват в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО) в момента на издаването на болничния лист и само в случай, че липсва интернет свързаност лекарите ще имат ангажимент да ги подадат в 7-дневен срок от издаването на съответния болничен лист, отново по електронен път, използвайки специализирания софтуер.

За представяне на данните от издадените болнични листове и за получаване на достъп до данните в ЕРБЛРО лекарите ще трябва да се регистрират като потребители на електронни услуги, като регистрацията ще се извършва онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.

На практика, при издаване на болничен лист за временна неработоспособност, лекарят ще въвежда данните съгласно Приложение № 3 от НРПНОИДИБЛРО, като използва съответния програмен продукт, предоставен от НОИ или разработен от разработчик на медицински софтуер по утвърдени от управителя на НОИ функционални изисквания. Тези данни няма да се различават от тези, съдържащи се в използваните в момента хартиени болнични листове. Те ще преминават през формален и логически контрол, заложен като функционалност в софтуера, и ще се съхраняват.

Едва след това ще е възможно отпечатването на болничния лист, който (както и досега) след подписване и подпечатване ще се връчва на лицето, за да бъде представен на работодателя като оправдание за отсъствие от работа.

След постъпване на данните в ЕРБЛРО, автоматично ще се генерира справка за приетите данни и списък с несъответствията по образец, съгласно Приложение № 5 от НРПНОИДИБЛРО, ако, разбира се, бъдат открити такива.

Справката  ще се изпраща в момента на представяне на данните, както и на електронния адрес, съдържащ се в сертификата за квалифициран електронен подпис на регистрирания потребител, представил данните.

С оглед предотвратяване на злоупотреби, софтуерът няма да допуска извършването на корекции по вече съхранени данни. Така че, ако лекарят иска да анулира или коригира издаден болничен лист, ще трябва да се анулират съхранените вече данни, независимо от това дали те са постъпили в регистъра или не, след което да се издаде нов болничен лист по описания по-горе ред.

Данните от всеки болничен лист ще се представят и съхраняват в ЕРБЛРО под уникален номер, който ще се генерира автоматично от регистъра и ще се предоставя от НОИ на лечебните заведения. Всяко лечебно заведение ще може по всяко време да иска неограничен брой уникални номера за осъществяващите дейност в него лекари, като (освен в съответното ТП на НОИ) искането ще може да се подава и онлайн – чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на института.

Предвидено е данните от болничните листове и решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове да се съхраняват при лекарите, които са ги издали, за срок от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени.

Програмният продукт за реализиране на електронното подаване на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им се разработва от НОИ и ще бъде предоставен за безплатно ползване на интернет страницата на института.

На лекарите ще бъде осигурена и възможността използваният от тях до този момент медицински софтуер (предимно за контакт с НЗОК) да бъде допълнен с нови функционалности, така че да може да се ползва и за подаване на данните от болничните листове към НОИ, вместо да използват безплатния софтуер, предоставен от института.

В тази връзка, разработчиците на медицински софтуер ще могат да направят свои версии на програмни продукти и да ги тестват в координация и сътрудничество с IT-специалистите на НОИ, тъй като те трябва да отговарят на функционалните изисквания, структурата и формата на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ и публикувани на интернет страницата на института.

Гратисен период за представяне на болничните на хартиен носител

В § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата е предвиден гратисен период до 30 юни 2015 г, в който вторите екземпляри на издадени на хартиен носител болнични листове могат да се представят в съответното териториално поделение на НОИ от лекарите, които са ги издали, от лечебните заведения, в които те осъществяват дейност или от упълномощени от тях лица.

Срокът за представяне на хартиените екземпляри на болничните листове е 14 дни от издаването им. Този ред за представяне на данните от издадените болнични листове ще се прилага в случаи на липса на интернет връзка, но при всички положения ще трябва да се използва предоставеният от НОИ софтуер или друг, отговарящ на съответните функционални характеристики.

В гратисния период данните от издадените болнични листове ще могат да се представят в съответното ТП на НОИ и на електронен носител.

Нова специална регистрация по ДДС в НАП от 01.01.2015г.

Тя се отнася за доставчиците, предоставящи следните услуги на лица от други държави-членки на ЕС:
 • далекосъобщителни услуги,
 • услуги за радио- и телевизионно излъчване
 • услуги, извършвани по електронен път (електронни услуги)

От 1 януари 2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване и електронни услуги ще се облагат според мястото, където е установен получателят. За да се гарантира правилното данъчно облагане на тези услуги, предприятията от Европейския съюз (ЕС) и от държави извън ЕС ще трябва да определят статуса на техния клиент (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и мястото, където е установен този получател (в коя държава от ЕС или извън ЕС).

Промяната на практика задължава доставчиците на изброените услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят такива услуги на данъчно незадължени лица.

Това се налага във връзка с промени, приети през 2008 г. на ниво ЕС като част от специализираното европейско законодателство (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета и Регламент (ЕС) № 967/2012 на Съвета) или т.нар. „Европейски ДДС пакет“.

За да избегнат тази административна тежест, българските доставчици на обхванатите от промяната услуги могат да се регистрират за ползване на специален режим за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС за предоставени от тях услуги на данъчно незадължени лица на тяхна територия.

Това ще става чрез специална информационна система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Държавата-членка, където ще се регистрират доставчиците (за българските доставчици, това е България), се нарича държава членка по идентификация и тя ще бъде мястото за идентификация по ДДС за целите на специалния режим, подаване на справки-декларации за ДДС и плащане на дължимия към всички държави членки по потребление ДДС.

Заявления за регистрация по MOSS ще могат да се подават от 01.10.2014 г., като регистрацията ще влиза в сила от 01.01.2015 г.

Подаването на заявления за регистрация по MOSS, както и тримесечни справки декларации за деклариране на дължимия за предоставените услуги ДДС ще се извършва изцяло по електронен път, чрез електронните услуги на НАП, които са достъпни с електронен подпис.

Промяната не засяга доставките на изброените по-горе услуги от български доставчици към крайни клиенти, установени на територията на България. Други сделки, които не са засегнати от промените, влизащи в сила от 2015 г.:
1) доставката на стоки (включително дистанционните продажби), когато електронни системи се използват само за даване на поръчката, и
2) доставката на услуги, които са различни от далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и електронните услуги.

Как ще се процедира?

На практика съгласно режима данъчно задължено лице, което е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише в дадена държава членка (държавата членка по идентификация), всяко тримесечие представя по електронен път справки-декларации за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише, в които се описват доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица в други държави членки (държава(и) членка(и) по потребление), заедно с дължимия ДДС. След това тези справки-декларации, заедно с платения ДДС, се предават от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление по безопасна съобщителна мрежа.

Справки-декларациите за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише са в допълнение към справки-декларациите за ДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните си задължения за ДДС.

Съкратеното обслужване на едно гише може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза).

Без съкратеното обслужване на едно гише доставчикът би трябвало да се регистрира във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиентите си. Режимът за съкратено обслужване на едно гише не е задължителен за данъчно задължените лица.

Цитат

Сред услугите, които ще бъдат засегнати от новите правила, са:
• Фиксирани и мобилни телефонни услуги
• Интернет достъп
• Доставка на игри за мобилни телефони
• Радио и телевизионни програми, предавани чрез оператор или през Интернет
• Аудиотекстови услуги
• Доставка на софтуер и актуализации
• Доставка на софтуерни приложения
• Доставка на музика, филми, картинки, текст и информация
• Отдалечена поддръжка на приложения
• Доставка, свързана с уеб сайт, уеб хостинг
• Доставка на онлайн курсове
• Факс, телеграф и телекс
• Гласова поща
• Пренасочване на разговори
• Електронни аукциони

Определения за изброените услуги, предвидени в проекта на ЗДДС (Допълнителни разпоредби на закона):

  • „Услуги за радио- и телевизионно излъчване“ са услугите, изброени в чл. 6б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
  • „Далекосъобщителни услуги“ са услугите, изброени в чл. 6а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
  • „Услуги, извършени по електронен път“ са услугите, предвидени в Приложение ІІ на Директива 2006/112/ ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

Допълнителни материали можете да намерите в прикачените файлове по-долу.

Държавата поема част от заплатите и осигуровките за 6 месеца на млади служители

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. (включително), съобщава Агенцията по заетостта.

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;

Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

  • възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
  • здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:

  • възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  • разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Подробна информация за работодателите е публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта и на информационните табла в  бюрата по труда.

НАП предупреждава данъкоплатците за нова измама и фалшиво електронно писмо

Нова измама чрез фалшив имейл, който имитира, че е написан от Националната агенция за приходите е засечена през последните часове.

Множество сигнали е получила Националната агенция за приходите от свои клиенти за съобщения по електронната поща, в които се иска попълване на банкови данни и информация за кредитни карти.

В тази връзка НАП предупреждава:

Цитат

Служители на агенцията никога и по никакъв повод не изискват банкова информация и данни за кредитни карти да бъде попълвана в електронни форми или изплащана по електронна поща.

Получените от клиентите на НАП електронни писма в последните часове, в които на английски език се съобщава за възстановяване на данък от 977.93 BGN са най-вероятно опит за измама, уточняват от НАП.

Гражданите, получили писмо с подобно съдържание могат да се свържат с НАП за допълнителна информация на телефон 0700 18 700. НАП е сезирала правоохранителните органи и по случая тече разследване.
 
Сумата е точно 500 евро по курса на еврото, а щом текстът на писмото е на английски език, то вероятно измамата е насочена към чуждестранни граждани, които имат регистирани компании в България, коментират счетоводители.

По-долу публикуваме текста на фалшивото писмо, което е получено на електронната поща на наши колеги.


––– Оригинално писмо –––
От: billing@nap.bg billing@nap.bg
Относно: Notification: BILGARIAN TAX REFUND
До: <************@********.com>
Изпратено на: Вторник, 2014, Септември 9 20:16:32 EEST

Dear citizen,

After the last annual calculations of your fiscal activity we have determined that you are eligible to receive tax refund of 977.93 BGN.
Please submit the tax refund request and allow us 3-5 days in order to process it.

To access your tax refund, please download and fill the Tax Refund Form attached to this email
– open it in a browser (recommended mozilla firefox or google chrome)

A refund can be delayed for a variety of reasons. For example :
-invalid records
-applying after the deadline

IMPORTANT:
If you find this email in Bulk, Spam or Junk
please move it to your inbox as not to
jeopardize the future our communication with you.
It is essential to receive all emails from us to be in touch.

National Revenue Agency
Bul. 52 Dondukov,
Sofia,
Bulgaria

Световната банка: Светът се сблъсква с глобална криза в заетостта

Светът се сблъсква с глобална криза в заетостта, която застрашава перспективите за икономическия ръст, предупреди Световната банка, според която ситуацията не може да бъде подобрена с вълшебна пръчица, предаде Франс прес, цитирана от Агенция „Фокус“.

Докладът на Световната банка бе публикуван във връзка със срещата на министрите, отговарящи за заетостта, на страните от Г-20 в Австралия. В него се посочва, че за да се отговори на увеличението на населението, трябва да бъдат създадени 600 милиона допълнителни работни места.

Според доклада, съставен съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, над 100 милиона души са безработни в страните от Г-20, а 447 милиона заети работят за заплата под 2 долара на ден.

Наджъл Туос, ръководител на изследването коментира:

Цитат

Има малко съмнения за наличието на глобална криза в заетостта. Както ясно показва това изследване, налице е недостиг на работни места и на такива с висока квалификация.

Освен това, според доклада, неравенството в заплащането и доходите се задълбочава в много от страните в Г-20, въпреки напредъка на някои развиващи се държави, като Бразилия и Република Южна Африка.

Като цяло създаването на заетост се управлява по-добре в развиващите се страни, отколкото в развитите, благодарение на Китай и Бразилия, но перспективите не са радостни, каза Туос и добави:

Цитат

Перспективите са мрачни. На хоризонта има сериозни предизвикателства.

Независимо от позитивните знаци за възстановяването на световната икономика през последните 12 месеца, Световната банка предвижда, че глобалният икономически растеж ще се забави. Това неминуемо ще се отрази в глобален аспект и на пазара на труда.

Масирани проверки по границите – тройно сито спира контрабандата

Близо 750 митничари са мобилизирани в битката за по-висок акциз. Те работят в момента без почивен ден. За това съобщава в. Стандарт.

Спешните мерки, целят събирането на повече приходи от внос на акцизни стоки – горива, алкохол и цигари, както и да се пресече контрабандата. Офанзивата е заради зейналата дупка в бюджета. Данните за август сочат, че в бюджета има 617 млн. лв. по-малко от планираните приходи от акцизи, мито и ДДС.

Масираните проверки текат вече втора седмица. Влизащите у нас камиони минават през кантар, физически контрол и рентген.

Само на Кулата работят 4 митнически смени по 12 души, 6 оперативни служители и 3 мобилни екипа, които правят проверки по вътрешните пътища. В пълен синхрон действат митничари, служители на Гранична полиция и на НАП. До минимум са намалени отпуските и почивките. На практика контролът на превозните средства на граничния пункт е троен.

Бум на заловените цигари от Турция отчитат в Агенция „Митници“. През последните дни са спрени два опита за нелегален внос на папироси през Капитан Андреево и ГКПП-Лесово. Последният случай е от събота, когато са спипани 168 700 къса цигари без бандерол. Цигарите са открити укрити в тайници на различни превозни средства, както и в багажа на пътници. Доказателство за офанзивата напоследък е и официалната митническа ставка за заловените количества цигари на Капитан Андреево.

Контрабандата на горива е скочила до около 30 на сто, сочат последните анализи на Агенция „Митници“. Количествата, излезли от данъчните складове, били с една трета по-малко от продажбите на дребно, засечени от данъчните от Националната агенция за приходи.

Отделно са се засилили измамите с неправомерно използване на газьол за отопление. При последните две операции на митнически екипи в началото на септември са установени измами за 901 тона оцветен в червено газьол. Митничарите установили, че дружествата в Пещера и Перущица ощетили бюджета с 506 000 лв. акциз, твърдят експерти.

35 мобилни екипа обикалят страната и правят внезапни проверки на пътя за митнически нарушения. Те са съсредоточени предимно след големите митници като Капитан Андреево и Кулата, Варна и Бургас. Мобилните екипи проверяват в реално време крайната дестинация на доставките и дали горивата се използват по предназначение.

В последно време скочили случаите, в които се използват схеми с „кухи фирми“, които се използвали за източване на ДДС.

Специализираната информационна система за акцизи (БАЦИС) отново влиза в действие. Предишното ръководство на митниците не платило софтуерните лицензи, но сегашното се е погрижило за правата върху програмата. Системата създава досиета на големите икономически обекти, като дава възможност да се анализират в реално време действията им. Функционирането й до преди месец е било занемарено до степен да не се осъвременяват данните в нея, съобщава в. Стандарт.

Агенция по заетостта: Безработицата намалява

342 503 са безработните през август. Те намаляват с близо 59 хил. души от началото на годината.

В бюрата по труда са регистрирани 342 503 безработни. Техният брой намалява за седми пореден месец. През юли те са били с 4 746 души повече, а през август 2013 г. – с 8 935 души повече.
С 58 730 души са намалели безработните от началото на годината, показват данните на Агенцията по заетостта (АЗ) за първите осем месеца на 2014 г.

През август равнището на безработицата е 10,4%. Спрямо юли 2014 г. то е по-ниско с 0.2 процентни пункта. В сравнение с август 2013 г. равнището също намалява – с 0.3 процентни пункта.

25 032 са регистрираните младежи до 24-годишна възраст през август 2014 г., като те представляват 7,3% от всички безработни. Година по-рано те са били с 8 449 повече. Регистрираните младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 57 051 и представляват 16.7% от всички безработни. В сравнение със същия месец на 2013 г. младежите до 29 г. намаляват значително – с 13 779 души.     

Броят на безработните на възраст над 50 години е 132 942 и намалява спрямо юли с 1487 лица. Те представляват 38,8% от всички регистрирани безработни.

През август започналите работа на първичния пазар безработни са 12 746 – с 1 907 души повече от август 2013 г., в потвърждение на трайната тенденция за нарастване на започналите работа безработни в реалната икономика на годишна база.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда през август традиционно нараства спрямо юли, тъй като се активизира заявяването на свободни работни места в сферата на образованието, във връзка с началото на учебната година. В бюрата по труда са заявени 14 129  работни места в реалния сектор, с 1389 места повече в сравнение с юли и с 2 197 места повече спрямо август 2013 г.

Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 694 места), от търговията (1873места), от административни и спомагателни дейности (1823 места), от образованието (1703 места), от строителството (725 места), от операции с недвижими имоти (714 места), от хотелиерството и ресторантьорството (517 места) и др.

България с най-голямо процентно увеличение (15%) при заплатите в EС

В Гърция обаче заплатите са се понижили с цели 17.8%. За това пише Sunday Mirror, цитиран от агенция „Фокус“.

Работниците в по-бедни държави в Европейския съюз, където заплащането като цяло е далеч по-ниско, са регистрирали най-голям скок в заплатите. В България е отчетен най-големият процентен ръст от 15.1%. След нея е Естония с 10.9%.

Данните от независими експерти в Камарата на общините за 26 от 28-те членки на ЕС показват, че заплатите в Германия са се увеличили с 4.3%, а тези във Франция – с 1.9%. В същото време за Великобритания данните показват, че заплатите на британските работници са се понижили с 4%.

Най-голям спад на заплатите на работниците са отчетени в ударените от кризата държави – Гърция, Кипър и Португалия.

Гърция се готви да премахне допълнителните данъци, които въведе заради кризата

Решението не е одобрено от ЕЦБ, ЕК и МВФ.

Гърция обяви съкращения на данъците, целящи да сложат край на строгите рестрикции, без да изчака одобрението на „тройката“ международни кредитори – ЕЦБ, ЕК и МВФ, пишат изданията The Financial Times и Rauters.

В годишната си реч за състоянието на икономиката, гръцкият премиер Андонис Самарас обеща да намали непопулярни данъци, въведени в разгара на дълговата криза на страната. Той заяви, че в бюджета за следващата година се предвижда намаляване на данъка върху горивото за отопление с 30%, както и понижение в размера на специалния „данък солидарност“ върху годишните приходи над 12 000 евро.

Тези допълните данъци бяха въведени през 2012 г. в разгара на дълговата криза в страната. Това се прие, като извънредно жестоко от подложените на силен натиск данъкоплатци. Увеличението в данъка върху горивото за отопление предизвика спад в потреблението, вместо да бъде източник на допълнителни приходи в бюджета. Междувременно се увеличи драстично и замърсяването на въздуха в Атина и Солун, след като домакинствата избраха да се отопляват с дърва и въглища.

Гръцкият министър председател също така заяви, че „данък солидарност“ и дълбоко непопулярният данък върху недвижимите имоти ще се намалят, без да предостави подробности.

Това е годината, в която Гърция започна да се изправя на краката си. Тя все още е засегната, да, но стои.„, каза Самарас.

Самарас обяви промяната в курса, въпреки неуспеха на финансовия министър на страната Гикас Хардувелис да спечели конкретни отстъпки по отношение на данъците от представителите на тройката по време на преговори в Париж по-рано тази седмица, относно бъдещите фискални и структурни реформи.

Според Самарас намаляването на данъците е станало възможно заради стабилизирането на икономиката, която през третото тримесечие ще се завърне към растежа след 24 поредни месеца на спад – които бележат най-дългата рецесия в историята на Гърция.