НСИ отчете средната заплата за юни 802 лева бруто

Средната брутна месечна работна заплата намалява от април до юни. През април тя е била 834 лв., през май - 816 лв. и през юни - 802 лева.

В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.2 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, съобщава Националният статистически институт.

През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2014 г. с 2.6% и достига 817 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности"- с 9.4%, "Образование" - със 7.0%, и "Строителство" - с 5.1%.

През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо второто тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост" - с 8.8%, "Административни и спомагателни дейности" - с 6.9%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.4%. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 767 лев; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 596 лев; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 585 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - 566 лева; "Административни и спомагателни дейности" - 571 лева; "Други дейности" - 573 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния сектор -с 0.6%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% спрямо края на март 2014 г., като достигат 2.30 милиона, съобщиха от НСИ.

Спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 56.5%, "Култура, спорт и развлечения" - с 19.3%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование"- с 2.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.4 и 16.9%.

В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.2 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 15.1 хил., "Строителство" - с 3.5 хил., и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 2.0 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 11.2%, и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване " - с 5.3%.