Министерство на финансите: Публична консултация за авансовото облагане по ЗКПО

Министерството на финансите започва публична консултация за подобряване на режима на авансово облагане с корпоративен данък в Закона за корпоративното-подоходно облагане.

Чрез въпросник, който е публикуван на интернет сайта на Министерството, заинтересованите страни могат да дадат предложения за подобряване на сегашното законодателство в тази област, като по този начин се цели усъвършенстването и отстраняването на възникнали трудности по прилагането му.

Чрез въпросника ще бъдат събрани аргументирани становища и предложения във връзка с режима, с които да се постигне минимизиране на разходите и увеличаване на ползите за всички засегнати страни. Събирането на мнения и информация е съществена част от процеса на повишаване на прозрачността и обезпечаването на практическата приложимост на режима за авансово облагане с корпоративен данък от гледна точка на попадащите под неговия обхват.

Министерство на финансите приканва заинтересованите страни да изразят своето мнение като участват в публичната консултация и отговорят на въпросника.

Въпросник: http://www.minfin.bg/document/14747:5
Моля, попълненият въпросник да бъде изпращан по електронен път на адрес: taxpolicy@minfin.bg в срок до 10.08.2014 година.

Публична информация - консултация: http://www.minfin.bg/document/14746:1