Най-после болничните ще се обработват по електронен път от 01.01.2015

От 1 януари лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще изпращат документите на хората електронно. Това предвижда наредба, одобрена от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Болничните ще се приемат в НОИ по електронен път, обясни управителят на института Бисер Петков.

Това би трябвало да ускори изплащането на парите на хората в болнични. В момента срокът за плащане е 15 дни след представяне на бланката в института. Реално е по-дълъг, защото преди това тя се дава на работодателя, който пък я представя в НОИ.

След това служител на осигурителния институт трябва да въведе данните на ръка, преди да бъде наредено плащане към болния човек. При електронния болничен тази процедура отпада, обясниха от НОИ, но не се нагърбиха с разчет за колко дни ще става обработката на електронните документи и изплащането на парите.

Електронните документи ще постъпват направо в осигурителния институт, без да отиват при работодателя. За фирмите е предвидено лекарите да попълват формуляр, подобен на извинителна бележка. При желание той ще може да бъде даван на хартия на болния, който да го предаде на работодателя, но щяло да има възможност документът да се прати по електронна поща и на личния състав на фирмата.

Наредбата трябва да бъде одобрена от Министерския съвет и да влезе в сила от 1 януари 2015 г. Лекарите, които нямат компютри или интернет в кабинетите си, ще получат 6 месеца отсрочка да си осигурят техника и връзка, предвижда одобреният от НОИ документ. През това време те ще издават хартиен документ за НОИ, но той няма да е вече ценна книга, какъвто е в момента.

Източник: НОИ http://www.noi.bg/newsbg/3064-regbolnichen

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2013 г.

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2013 г.

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ е едно от задълженията на предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) – платци на доходи, свързани с приключването и отчитането на предходната данъчна година. Срокът за подаването на справката за 2013 г. е до 30.04.2014 г.
Задължението за подаването на такава справка не е новост, но в разпоредбите на ЗДДФЛ за 2013 г. бяха извършени промени, с които трябва да бъде съобразено нейното съдържание. Освен това МФ утвърди нов образец на формуляра за съставянето й, който може да бъде намерен на интернет страницата на НАП.
1. Кои лица са задължени да подават справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ?
Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от закона задължение за подаване на такава справка имат предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, подлежащи на посочване в нея. В тази връзка следва да се има предвид, че по смисъла на т. 33 от § 1 на ДР на закона като “предприятие” се приема това, определено като такова по смисъла на ЗСч, всяко търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, както и осигурителна каса, създадена на основание чл. 8 от КСО.
Когато стопански или обществени образувания, отговарящи на понятието “предприятие” в този смисъл, имат поделения и/или структурни звена, чрез които са изплатени доходи, подлежащи на посочване в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, задължени да я подадат са предприятията, а не техните структурни подразделения.
2. Кои доходи следва да бъдат посочени в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2013 г.?
По силата на чл. 73, ал. 1 от закона предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО следва да посочат в справката си за 2013 г. следните видове доходи, изплатени от тях през годината:
2.1. Доходи по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6 от закона, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа
Такива са доходите от:
– друга стопанска дейност, каквито са доходите от упражняване на свободна професия, плащаните по извънтрудови взаимоотношения и другите видове доходи, попадащи в обхвата на чл. 29, ал. 1 от закона (от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък; авторски и лицензионни възнаграждения; от производство на преработена и/или непреработена селскостопанска продукция от физически лица и от производство на непреработени селскостопански продукти от регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители фиически лица);
– наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, подлежащи на облагане по реда на чл. 31 и 32 от ЗДДФЛ, и
– от други източници, облагани по реда на чл. 35 от закона (обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител); лихви (без тези, начислени по депозити сметки); от упражняване на права по интелектуална собственост и т.н., изброени във въпросния член на закона).
Тези видове доходи са посочени в т. 1 от номенклатурата на кодовете за видове доходи (от код 101 до код 120), неразделна част от утвърдения от МФ образец на справката.
2.2. Доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на тези, подлежащи на деклараране по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК1
Такива са доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, за които се дължи окончателен данък по реда на чл. 37 от ЗДДФЛ, както и такива, изплатени на местни и чуждестранни физически лица по силата на чл. 38 от закона (от дивиденти и ликвидационни дялове; от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците и т.н. видове доходи, изредени в чл. 38 от закона). Този вид доходи са посочени в т. 3 от номенклатурата на кодовете към утвърдения образец на справката (кодове от 301 до 321 от номенклатурата).
Във връзка с попълването на данните в справката заслужава да се отбележи, че според указанията за попълване на индивидуализиращите данни за лицата, получили доходите (ЕГН и име), данните за доходи с код 320 и 321 (съответно доходи от наем на имущество в режим на съсобственост и доходи от лихви по депозитни сметки, които се облагат с окончателен данък) не се посочват. Платците на такива доходи ги посочват в справката с идентификатор 4 в колона 3 на образеца и не попълват следващите колони 4 и 5. В указанията е посочено също, че за доходите по код 320 (доходи от наем за недвижимо имущество в режим на съсобственост) в справката се посочва задължително адресът на съответното имущество.
2.3. Доходи от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ
Такива са доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на движимо и/или недвижимо имущество. Този вид доходи са изброени в т. 2 от номенклатурата на кодовете към справката – съответно от код 201 до код 205.
Важно: В тази връзка следва да се има предвид, че в обхвата на тези доходи се включват както облагаемите, така и доходите от този вид, които на основание чл. 13 от закона са освободени от облагане.
Пример: Предприятие закупува имущество на стойност 2500 лв. от физическо лице. Предприятието е задължено да посочи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ данните на това лице и размера на придобития от него доход от продажбата, независимо от това дали същият подлежи или не подлежи на облагане.
Изключени от изложения общ ред за посочване в справката са само доходите, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. Такива са тези, получени от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на т. 11 от § 1 на ДР от закона, които се посочват в нея само ако годишният размер на дохода от този вид, изплатен на дадено физическо лице превишава 5000 лв.
3. Как се подава справката?
Нов момент относно начина за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2013 г. е промяната в броя на физическите лица, доходите на които подлежат на посочване в нея. Съгласно чл. 73, ал. 5 от закона, когато за 2013 г. са изплатени доходи на повече от 5 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП. В сравнение с 2012 г. броят на лицата, чиито доходи подлежаха на посочване в справка, подавана само на електронен носител, е намален (от 10 на 5).
4. Административнонака зателни санкции за неподаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
Непредставянето или непредставянето в нормативно оределения срок (за 2013 г. – 30 април 2014 г.) на информацията по чл. 73 от закона подлежи на санкция. На санкция подлежи и посочването в нея на неверни и/или непълни данни. Съгласно чл. 82 от закона за такива нарушения е определена глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв. При повторно нарушение сумата се увеличава до 500 лв. (освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание). При това следва да се има предвид, че когато нарушението засяга доходи, изплатени на повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко лице, чиито доходи е следвало да бъдат посочени в справката.

Уволнение по време на отпуск по болест

Уволнение по време на отпуск по болест

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

   Може ли да бъде прекратено трудово правоотношение от страна на работодателя, докато служителят е в отпуск поради временна неработоспособност, включително и в хипотезата на трудов договор със срок за изпитване? Ако не може, къде се разписани основанията за това?

   Когато работникът или служителят е започнал ползването на разрешен отпуск, спрямо него действа предварителната закрила по чл. 333, ал. 1, т. 4 от КТ при уволнение. Закрилата е приложима само в случаите на прекратяване на трудовия договор на някое от посочените в същата разпоредба основания – чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2 т. 6 от КТ. В тези случаи работодателят може да извърши уволнението само с предварително писмено разрешение на инспекцията по труда, което трябва да е получено към момента на връчване на заповедта за уволнение.

При трудов договор със срок за изпитване страната, в чиято полза е уговорено изпитването, има право до изтичане на този срок да прекрати без предизвестие трудовия договор (чл. 71 от КТ). Ако в трудовия договор не е посочено изрично в чия полза е уговорен срокът на изпитване, се смята, че той е уговорен в полза и на двете страни.

Разпоредбата на чл. 71 от КТ е самостоятелно правно основание за прекратяване на трудовия договор. Тя не е посочена в чл. 333 от КТ, поради което предварителната закрила не действа при прекратяване на трудовия договор на това основание.
Следователно трудовият договор със срок за изпитване може да бъде прекратен и през време на отпуск поради временна неработоспособност.