Безплатен номер на МТСП за консултации 0800 88 001

Съобщение от стартовата страница на сайта на МТСП:

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Вие имате възможност да получите бърза и изчерпателна информация по въпроси, отнасящи се до дейностите и политиките на Министерството на труда и социалната политика и на агенциите – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Звънете  на безплатния телефон

800 88 001

–   за консултации в областта на:
•   социалните помощи
•   социалните услуги за възрастни
•   интеграцията на хората с увреждания
•   заетостта и безработицата
•   трудовото право и общественото осигуряване
•   безопасността и здравето при работа
•   европейското социално право и международните трудови спогодби
•   подкрепата за детето и семейството
•   свободното движение на работници, миграция и интеграция
•   социални схеми по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”
•   програми, проекти и мерки, финансирани от държавния бюджет.

–   за сигнали  и оплаквания по осъществяването на предлаганите над сто услуги от агенциите и МТСП. Получените сигнали ще предоставим за проверка на компетентната администрация към министъра на труда и социалната политика.

Гарантираме точни и ясни отговори, за кратко време – всеки ден, включително събота и неделя, от 8.00 до 20.00 часа.

Разчитайте на нас, младия екип на Центъра за обаждания (кол центъра) на МТСП! Очакваме Ви!

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/pismo_m-P1.doc

Проект и мотиви към Закон за изменение и допълнение на ЗАДС 2014

На сайта на Министерството на финансите са публикувани:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Дата на публикуване – 09.09.2013 г. Становища по проекта на нормативния акт може да изпращате на адрес: taxpolicy@minfin.bg до 23.09.2013 г. включително.

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Дата на публикуване – 09.09.2013 г.


Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Основните промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са:
Увеличаване на акцизните ставки за природен газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление, както и за тежките корабни горива. Предложенията са свързани с поетите ангажименти с Договора за присъединяване към ЕС относно повишаване на акцизните ставки за достигане на минималните нива на Общността. Увеличението на акцизните ставки е както следва:

 за природен газ, използван като моторно гориво – от 0,85 лв. на 5,10 лв. за 1 гигаджаул;
 за природен газ, използван като гориво за отопление – от 0,10 лв. на 0,60 лв. за гигаджаул;
 за тежките корабни горива – от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг.

Република България е изпратила уведомление с цел правна сигурност до Европейската комисия за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен газ, използван като моторно гориво в размер на 0,85 лв. за 1 гигаджаул. В тази връзка с § 3 от законопроекта е предвидено, в случай на одобрение от ЕК до изтичането на срока на действие на акта за одобряване на държавната помощ, приложимата акцизна ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 да бъде 0,85 лв. за 1 гигаджаул.

Предвижда се с оглед равнопоставеност на данъчнозадължените лица, да се даде възможност на малките винопроизводители, в случаите когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната, също да прилагат режим отложено плащане на акциз, като стоките да не се придружават с електронен административен документ. Те могат да бъдат съпроводени с придружителния документ, регламентиран в Регламент № 436 от 26 май 2009 г. на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор.

Предложено е да не се инсталира глобална система за позициониране, когато на територията на страната се транспортират с войскови транспортни средства маркирани енергийни продукти от специализираните бази за гориво – смазочни материали на Министерство на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия. За целта в правилника за прилагане на закона, ще се предвиди специален ред за транспортирането на тези енергийни продукти.
Предвидените допълнения в чл. 104 са във връзка с правомощията на митническите органи, като органите по приходите в производствата по чл. 77 и 78 от ДОПК, при откриване на производство по прекратяване, прехвърляне, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на предприятие данъчнозадължените лица, да уведомяват и тях. Информацията е необходима на митническите органи с цел предприемане на своевременни действия по реда на Глава петнадесета от ДОПК.

Предложено е да отпадне изискването за ликвидност и изискуемост на публичните задължения, тъй като за целите на лицензирането и регистрирането на лицата по реда на ЗАДС е налице условието същите да нямат ликвидни и изискуеми публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. За доказване изпълнението на законовото условие да няма ликвидни и изискуеми публични задължения, данъчно задълженото лице представя удостоверение за наличие или липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, издадено по реда на чл.87, ал.6 от ДОПК, в което не се посочват обезпечените вземания. Съгласно действащата към настоящия момент правна уредба, данъчно задължените лица, които имат обезпечени вземания по реда на ДОПК, не отговарят на изискванията за лицензиран складодържател или регистрирано лице в ЗАДС. В удостоверението по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, което Националната агенция за приходите издава на лицата, не се отбелязват обезпечените вземания, тъй като не би следвало наличието на обезпечени задължения, чието плащане е сигурно в бъдеще, да води до затруднения за лицата. Наличието на обезпечени вземания не следва да създава пречки пред икономическите оператори да продължат да извършват търговската си дейност и това обстоятелство да не бъде предпоставка за прекратяване на разрешителните или лицензионни режими.

С цел прилагане на механизма за компенсиране на земеделските производители посредством създаването на схема за държавна помощ за прилагане на намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез система от ваучери за гориво, в законопроекта е създаден нов раздел VI, който предвижда специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво, като също така са предложени и съответните изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Схемата за държавна помощ е одобрена от Европейската комисия с положително решение № SA.32982 (2011/N) за съвместимостта й с вътрешния пазар, но към настоящия момент се очаква получаването на разрешение за удължаване на срока й на действие до 31 декември 2014 г., поради което е предвидено в преходните и заключителни разпоредби, същата да влезе в сила след постановяване на акта от ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.
Предвижда се общата номинална стойност на ваучерите за гориво да се утвърди със Закона за държавния бюджет на Република България, като ще се разпределя между земеделските производители на база определени индивидуални годишни квоти за всеки производител. Общата номинална стойност на ваучерите за гориво представлява величината на държавната помощ и се равнява на отстъпката от акциза върху горивото, използвано при производството на първична селскостопанска продукция. Номиналната стойност на ваучера ще представлява отстъпката от акциза за количеството газьол, посочено във ваучера. При закупуването на гориво за обработка на земеделска земя, земеделският производител ще има право да приспадне размера на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера. По този начин на практика се прилага намалена акцизна ставка върху горивото, използвано при обработката на земеделска земя. За целта, земеделските производители ще получават ваучери, съответстващи на количеството гориво, съгласно индивидуална годишна квота. За целите на определянето на индивидуалните годишни квоти, земеделските производители ще декларират прогнозно годишно потребление на горивото, коригирано съобразно одобрена методика от министъра на земеделието и храните, разработена с цел отчитане на площите по основните видове култури, отглеждани в страната.

Във връзка с отстраняване на проблеми, възникнали при прилагането на закона, са направени предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят единствено прецизиране на законовите разпоредби.Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(oбн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53 и 108 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 36 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.; доп., бр. 6 и 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., доп., бр. 29 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 54 и 94 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.).

§ 1. В чл. 20, ал. 2, т. 1а след думите „се изпраща до“ се добавя „лицензиран складодържател на територията на страната“.
§ 2. В чл. 24е, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;“.
§ 3. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 – 340 лв. за 1000 килограма;” се заменят със „с код по КН 2901, 2711 29, 2902 11 и 2902 19 – 340 лв. за 1000 килограма и с код по КН от 2902 20 до 2902 44 – 340 лв. за 1000 литра;”;
2. В т. 6 числото „0,85“ се заменя с „5,10“;
3. В т.10 числото „600“ се заменя с „645“.
4. Създава се ал. 11:
„(11) Акцизната ставка по ал. 1, т. 6 се прилага до постановяване на акт от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи под формата на намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво. До изтичане срока на действие на акта за държавна помощ, акцизната ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 е 0,85 лв. за 1 гигаджаул.“.
§ 4. В чл. 33, ал.1, т. 6 числото „0,10” се заменя с числото „0,60”.
§ 5. В чл. 34, ал. 2 се отменя.
§ 6. В чл. 34а, ал. 2 думите „по смисъла на Закона за енергетиката“ се заличават.
§ 7. В глава трета се създава Раздел VІ с чл. 45а-45в:
„Раздел VІ
Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво”
Чл. 45а. (1) Задължените по този закон лица, които са приели ваучери за гориво, издадени по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители срещу продажба на газьол по чл.32, ал. 1, т. 3 имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал.1 номиналната стойност на ваучерите.
(2) Събраните ваучери се предават на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчнозадълженото лице до 10-о число на месеца следващ месеца, за който се приспада акциза по ал. 1.
(3) В момента на предаване на ваучерите по ал. 2 се съставя приемо-предавателен протокол по образец, определен в правилника за прилагане на закона.
(4) Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити.
(5) С протокола по ал. 3 не се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво.
(6) Лицата по ал.1 вписват в декларацията по чл. 87, ал. 1 от закона номера на протокола по ал. 3.
Чл. 45б. (1) Агенция „Митници” извършва проверка за автентичност на получените ваучери по ред и начин определени в правилника за прилагане на закона.
(2) След извършване на проверката за автентичност по ал.1, ваучерите за гориво се съхраняват в Агенция „Митници” по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.
Чл. 45в. (1) При констатиране на неистински или подправени ваучери за гориво се образува административнонака зателно производство, а ваучерите за гориво се съхраняват като доказателство до приключване на административнонака зателното производство.
(2) В случаите по ал. 1 приспаднатият акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от данъчно задължените лица по неистински или подправени ваучери подлежи на внасяне, ведно със законната лихва от датата, когато акцизът е бил дължим.”
§ 8. В чл. 53, ал. 2, т. 2 думите „в определените срокове не се представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението, или когато“ се заличават.
§ 9. В чл. 58, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;“
§ 10. В чл. 58з, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на п&#10

Проект и мотиви към Закон за изменение и допълнение на ЗДДС 2014

На сайта на Министeрството на финансите са публикувани:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Дата на публикуване – 09.09.2013 г. Становища по проекта на нормативния акт може да изпращате на адрес: taxpolicy@minfin.bg до 23.09.2013 г. включително.

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Дата на публикуване – 09.09.2013 г.


Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

Промени свързани с транспониране на Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

Със законопроекта се въвежда нов специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данък върху добавената стойност към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си. Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата, които го прилагат да го отчитат към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. Едновременно с това е регламентирано, че при прилагане на този режим правото на приспадане на данъчен кредит за данъчно-задължените лица, които го прилагат, ще възниква от момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик. Режимът не е задължителен т.е. малките и средни предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане. Обхватът на този режим е дефиниран по следния начин: предвиден е максимален праг на годишен оборот за прилагане на режима до 500 000 евро или тяхната равностойност в национална валута и изискване доставките по режима да са с място на изпълнение в страната.

Законопроектът въвежда нова правило за определяне на данъчно събитие и данъчна основа при вътреобщностно придобиване на стоки с продължително изпълнение повече от един месец. При тях данъчното събитие възниква в края на всеки календарен месец.

С оглед опцията, предвидена в Директива 2010/45/ЕС, законопроектът определя задължение на данъчно задължените лица да съхраняват данъчните документи в оригиналния им вид, в който са създадени.

Промени, в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с решения на Съда на ЕС

Направени са предложения за изменения по отношение на доставките на стоки при условията на финансов лизинг, като са регламентирани критерии в кои случаи сделката по лизингови договори следва да се приравни на придобиването на дълготраен актив, съобразно решение на СЕС по дело C 118/11„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД.

Законопроектът регламентира нови правилата за формиране на данъчната основа.

Във връзка с решение на СЕС по дело C-549/11 „Орфей България“ ЕООД е променена разпоредбата за определяне на данъчна основа при бартер, която се изразява в размера на стойността, която получателят по доставката, която е насрещната престация по другата доставката на вещи, приписва на очакваните от него стоки или услуги, и която стойност съответства на сумата, която той е готов да изразходва за доставката.

Предложено е изменение и в регламента за определяне да данъчната основа при дерегистрация, съгласно постановеното с решение на СЕС по дело C-142/12 „Христомир Маринов“. Данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги при дерегистрация, е балансовата стойност на активите по смисъла на приложимите счетоводни стандарти, или данъчната стойност по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане на активи.

С оглед съобразяване с практиката на СЕС, постановена с решение на СЕС по дело С-385/09 „Nidera Handelscompagnie“, от тримесечен, срокът, в който регистрираното лице може да упражни правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи, се променя на 12 месечен с цел уеднаквяване на сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС.

Във връзка с намаляване административната тежест за регистрираните по ЗДДС лица и в съответствие с решение по дело С-77/ 01 „Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)“ на СЕС, законопроекта въвежда разпоредби за данъчното третиране на неперсонифицирано дружество. Извършеното от съдружниците в съответствие с договорените дялове в договора за учредяване на неперсонифицирано дружество не представлява доставка. Единствено предприетите операции повече от договорените като дял, които включват плащания за надхвърлящото дела представляват облагаеми доставки.

Промени във връзка с несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ ЕС.

Направени са предложения да изменение на разпоредбите, които приравняват на възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице.

Законопроектът изменя правилата за определяне на данъчната основа при внос, като предвижда, че облагаемата стойност е митническата стойност, която се увеличава с присъщи на внос разходи направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната, доколкото не са били включени в нея. За целта законопроектът въвежда дефиниция на понятието „Първо местоназначение“ на територията на страната. В тази връзка, със законопроекта се въвежда нова разпоредба за доставка на свързани с внос услуги. Доставките на услуги свързани с внос ще се облагат с нулева ставка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55.

По отношение на освобождаване от данък при внос също са направени промени, които привеждат в съответствие на ЗДДС с Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки.

Промени, свързани с дерогация от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС с цел улесняване пътния и железопътния транспорт по Дунав мост II

Друг особен режим, който се въвежда със законопроекта, е режимът на облагане на доставки на стоки и услуги на Граничен комбиниран мост „Видин – Калафат“. Мястото на изпълнение на услугите по събиране на таксата за преминаване на моста е на територията на Република България, когато направлението на пътуването е от България към Румъния или на територията на Румъния, когато направлението на пътуването е от Румъния към България. Доставки по поддръжка/ремонт на моста са с място на изпълнение на територията на страната или Румъния в зависимост от това на коя териториална част се извършват.

Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона

Допълнени са случаите, при които не е налице доставка при предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини, училища, както и на детските градини и училища със чуждестранно участие по Закона за народната просвета. Не е налице доставка и при последващото преминаване на имотите към държавата/общините/заявителите в случай на закриване на детските градини и училищата.

По отношение на преминаването на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от ЗОЗ е предвидено, че не е налице доставка за целите на ЗДДС. С цел гарантиране спазването на принципа за неутралност законопроектът предвижда промяна на правилото за определяне на данъчната основа на безвъзмездно подобрение при прекратяване на договор за наем. В тези случаи данъчната основа е данъчната стойност по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, като по този начин лицата ще понасят еднаква данъчна тежест.

По отношение на ограниченията за корекции, съгласно предложеното изменение лицата няма да извършват корекции при липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали. Промяната е продиктувана от промени в действащият Закон за националната стандартизация.

Във връзка с въвеждане на единна сметка е премахната е разпоредбата относно поредността при прихващане на задължения от органа по приходите.

При освобождаванията на внос по силата на международни договори и внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, както и на международни договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския съюз няма да се прилага нулева ставка за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата. Предвид приключване на проектите по програма ФАР, то отпадат и ангажиментите, предвидени в споразумението с ЕК, че доставките финансирани по тази програма, както и националното съфинансиране, ще бъдат освободени от облагане с ДДС. Същевременно, съгласно клаузите на договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС, Република България е поела ангажимент да денонсира или измени всякакви други договори с трети страни, в които има подобни разпоредби за освобождаване от облагане с ДДС на доставки на стоки или услуги, финансирани с донорски средства или съфинансирани от националния бюджет.

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Проект!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(Обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86 от 2006 г.; доп., бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.; бр. 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г.; доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 23 от 2009 г.; бр. 74 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.; бр. 94 от 2010 г., изм., бр. 100 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 от 2012 г.; бр. 94 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2013 г.; изм., бр. 30 от 2013 г.; бр. 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
2. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. фактическото предоставяне на стока на лизингополучател за разпореждане с нея по договор за лизинг, с който се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността върху стоката, и изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката към края на договора или сборът от вноските по договора за лизинг, с изключение на доставките на финансовите услуги по чл. 46, ал. 1, т. 1, е практически идентичен с пазарната стойност на стоката към датата на предоставянето й за разпореждане.”
б) създава се т. 5:
„5. предоставянето срещу възнаграждение на стока на неперсонифицирано дружество от съдружник в последното, когато е извън уговорената вноска в дружествения договор.“
2. В ал. 3, т. 1 &#1

НАП ни праща мейл след всяко плащане на данъци

НАП ни праща мейл след всяко плащане на данъци

В този e-mail ще се описва кои задължения към хазната са погасени с преведените пари.

Фирмите и гражданите ще получават e-mail от Националната агенция за приходи след всяко плащане на данъци, предаде “Стандарт”.

Новата услуга стартира в петък първо за големите и средните данъкоплатци, тъй като всички регистрирани по ДДС фирми и граждани задължително обявяват пред НАП e-mail за кореспонденция.

Получаването на e-mail при плащането на данъци е удобно заради въведената единна сметка за внасяне на всички налози. Например, ако фирмата преведе 100 000 лв. на НАП, ще получи e-mail, в който ще бъде описано каква част от сумата е отишла за погасяване на ДДС, каква част за осигуровки на работниците, каква част например за старо задължение по налога върху печалбата или по ревизионен акт.

Гражданите и фирмите могат и сами да следят по интернет какви задължения имат към хазната. Това става, като си вземат от офис на НАП Персонален идентификационен код. С него през сайта на НАП имат достъп до своята данъчно-осигурителна сметка, където може да се видят подробности за всяко задължение и плащане.

Източник novini.bg

Интервю със зам. министъра на финансите Л. Петкова за в. Банкер

31.08.2013
| в. „Банкеръ“ | 31.08.2013|

Г-жо Петкова, на каква фаза е подготовката на мобилните групи за проверка на транспортирането на рискови стоки във вътрешността на страната
– В момента подготвяме промени в Данъчноосигурителни я процесуален кодекс, с които ще се регламентира целият режим за фискален контрол на стоки с висок фискален риск. В проекта са включени и предложения за новите правомощия на органите за фискален контрол и за начина на осъществяването му. Мобилните групи и регионалните екипи ще бъдат част от новата дирекция, която се предвижда да започне да действа от началото на следващата година. Дирекция „Фискален контрол“ ще бъде с компетентност на територията на цялата страна. Мобилните групи ще осъществяват контрол на фискалните контролни пунктове, разположени в непосредствена близост до граничните контролнопропускате лни пунктове с Гърция и Румъния. Регионалните екипи ще осъществяват контрол във вътрешността на страната.
 
Какви конкретни задачи ще изпълняват и как ще се синхронизират?
– Мобилните групи ще имат правомощия да спират превозни средства и да проверяват документите, съпровождащи превозваната стока. Ако се превозва стока с висок фискален риск, ще се поставя пломба на превозното средство – обикновена или с GPS устройство. С GPS пломбите ще може да се проследява траекторията на движение на товара. С тях ще пътуват много рискови стоки или стоки на „познат“ на органите по приходите рисков доставчик. Регионалните екипи ще „причакват“ превозното средство до мястото на разтоварване на стоката. Там те ще отстраняват техническото средство за контрол – пломбата. Те, като последна фаза на контрола, ще проверяват документите и фактическите количества. Един вид ще засичат декларираните стоки с реалната им наличност.
 
Как ще избегнете рецидива „нашта смяна“? Публична тайна беше, че контрабандата минаваше с помощта на наши хора митничари. Мобилните групи може да се сраснат с граничния контрол и контрабандисти.
– Да, тази опасност съществува. Затова предвиждаме една мобилна група да контролира примерно около Кулата един месец, а след това да бъде преместена около Русе например. Тези нови формирования ще бъдат под шапката на централната дирекция на НАП и ще имат правомощия на територията на цялата страна.
 
Става дума и за регионалните екипи, и за мобилните групи. Те ще се командват от третия заместник-шеф на НАП ли?
– В момента обсъждаме йерархичната подчиненост на специализираната дирекция за фискален контрол.
 
Бихте ли изброили максимално изчерпателно рисковите стоки. Как на една стока й се лепва етикет „рискова“?
– НАП всяка година ще изготвя списък на стоките с висок фискален риск. Това ще се прави на база на констатирани схеми за данъчни измами, установени при проверките и ревизиите. Ще се засича честотата на нарушенията. Обикновено става дума за бързооборотни стоки, с които най-лесно може да се реализира данъчна измама. Сред високорисковите стоки са плодове и зеленчуци, зърнени и технически култури, месо, захар и захарни изделия, метали. Това са стоки, които могат да се реализират в много кратки срокове – за около месец, месец и половина.
 
Има ли вече подобен контрол, какво е направено за техническата съоръженост на екипите?
– Не, фискалният контрол ще започне да функционира от първи януари 2014 година. В момента подготвяме законодателните промени, предстои провеждане на обществени поръчки, след което и структуриране на дирекцията и определянето на екипите.
 
Защо режимът за обратно начисляване на ДДС ще се прилага само при търговията със скрап, зърнени и технически култури, а не се разпростре върху повече стоки?
– По принцип обратното начисляване е изключение от общия режим на ДДС и Европейската комисия решава за кои стоки и услуги може да се прилага. Възможността да се прилага обратно начисляване е залегнала в последните промени на Директива 2013/43/ЕС, с която се направи промяна на ДДС Директивата (Директива 2006/112/ЕО). За скрапа възможността е от 2007 година. В последната директива са определени много малко групи от стоки, за които може да се прилага този режим.
 
Има ли още стоки, за които можем да приложим този, според мен, перфектен режим, при който ДДС не се разхожда по цялата верига с риск на всяка следваща фаза да бъде откраднат, и в края на веригата търговецът не дължи ДДС на държавата, нито пък тя на него данъчен кредит, който може да задържа произволно дълго?
– Да, има. Директивата предвижда обратно начисляване на ДДС да се прилага за мобилни телефони, таблети и лаптопи, далекосъобщителни услуги, както и доставки на непреработени или полуобработени метали. Всяка държава членка преценява с кои групи от стоки има проблеми с данъчни измами и точно за тях предлага режим за обратно начисляване на ДДС. В много държави има проблеми с данъчните измами при търговията с мобилни телефони. При нас такъв проблем не е идентифициран. Ако една държава реши да въведе този механизъм, тя трябва да информира Европейската комисия за началната дата и срока за прилагане на механизма, обхвата на мярката – за кои стоки и доставки ще се прилага, заедно с вида и характеристиките на идентифицираните измами, както и описание на придружаващите мерки, за да не се пренасочат измамите към други сектори.
 
Значи основната цел на този механизъм, въпреки че изглежда като облекчителен за бизнеса, е да се бори с данъчните измами.
– Да, така е. Европейската комисия отчита, че механизмът за обратно начисляване на ДДС е една от най-ефективните мерки за борба с данъчните измами. Механизмът е краткосрочна мярка, а за трайното решаване на проблема са необходими по-дългосрочни мерки като засилване на контролната дейност не само в отрасъл производство и търговия със зърнени и технически култури, но и в отраслите, свързани с тяхната преработка, за да не се пренасочат данъчните измами в преработвателната индустрия.
 
Да се върнем на традиционното облагане с ДДС. То създава едни добри възможности държавата да оперира с пари под формата на данъчен кредит, които да управлява и сама да решава кога, колко и на кого да връща? Най-крещящият пример е ексфинансовият министър Дянков, който добре използваше този лост.
– Това се правеше, но не е правилно. Държавата трябва навреме да възстановява ДДС, защото, от една страна, задържането на данъчен кредит лишава бизнеса or оборотни средства. От друга – нарушаването на срока за възстановяване на ДДС води до начисляването на лихви, които хазната плаща, което ощетява бюджета. От трета страна, дружествата са свързани и забавянето на връщането на една фирма води до невнасяне на ДДС от друго дружество. По закон това трябва да става в срок до 30 дни. Нашият стремеж е, първо, да спазваме този срок и, второ, по-голяма част от връщанията на данъчния кредит да стават около средата на този срок.
 
Можем ли да кажем, че вашата цел е връщането на ДДС до две седмици.
– За тази година целта ни е да няма просрочени връщания на ДДС. Но стремежът ни е да се връща колкото е възможно по-бързо, примерно средният срок за възстановяване да е около 15-20 дни.
 
Един много важен въпрос. След като разцепихте единната сметка на главници и лихви, защо не направихте и следващата стъпка – да разклоните главниците и лихвите, всяка от тях – на данъци и осигуровки, за което настояваха работодателите?
– Първоначално предложението беше за разделение на данъци и осигуровки. Но, ако се раздели на две, тя вече няма да е единна сметка. На среща на работна група в Министерството на финансите, в която участват и представители на работодателите, се дискутираха проблемите, свързани с единната сметка, и се стигна до извода, че една част от тях са технически и ще бъдат отстранени от НАП, а за друга част от тях са необходими законодателни промени. Лицата , които нямат финансови затруднения и погасяват редовно задълженията си за данъци и осигуровки, нямат проблеми с единната сметка. Лицата във временно финансово затруднение срещат затруднения с погасяването на задълженията си. С предложените законодателни промени в ДОПК се подпомагат финансово затруднените лица чрез промяна в поредността на погасяване на задълженията – първо главници, после лихви, за да не се натрупват нови задължения.
 
Да, но ако имам просрочил и по данъци, и по осигуровки, при всеки превод ще ми се погасяват главници, но няма да знам кои от тях – по данъци или по осигуровки.
– Защо, ясно е. Задълженията се погасяват по поредност на възникването им. В момента се разработва нова електронна услуга, която ще бъде внедрена от първи септември. Става дума за SMS-известяване, с което НАП ще уведоми съответното лице, че е постъпило плащане в бюджета за погасяване на неговите задължения.
 
Тази обратна връзка е много практична, но вие не можете да пишете конкретни суми, защото ще застрашите данъчноосигурителна та тайна.
– Да, така е. Съобщението няма да съдържа данни, които представляват данъчноосигурителна информация.
 
Е, нали има един персонален идентификационен код, с който проверяваме задълженията си в НАП, не може ли с него да се „пита“ какво е станало с погашението.
– С ПИК може да се проверява цялата информация, която се съдържа в данъчноосигурителна та сметка на лицето – както за възникналите задължения, така и за плащанията по тях.
 
Нямате ли чувството, че въпросите с изтеклата давност на държавните вземания се решават някак си на парче? Защо не може при изтекла давност задълженията да се зануляват автоматично, за което длъжникът само да се информира? Нали държавата служи на хората, а не те – на нея.
– По принцип за всички би било по-лесно автоматично да се приложи давността. Защо не се прави? Погасителната давност не може да се прилага служебно от НАП. Погасителната давност е институт както на гражданското, така и на публичното право и може да бъде приложен само по искане на заинтересованата страна, в случая по искане на длъжника.
 
Каква сума на изтеклите по давност задължения към хазната „стискате“ в момента?
– По последни данни общо непогасените просрочени задължения, възникнали от 1991 до края на 2012 г., са кръгло към 19 млрд. лева. Статистиката за изтеклите по давност задължения се води от Националната агенция за приходите.
 
Людмила Петкова завършва магистратура по „Икономика и управление на търговията“ в УНСС. От април 2010 г. е директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. В периода април 2007 -април 2010 г. заема длъжността началник на отдел „Данъчна методология“ в ЦУ на НАП. Преди това е директор на офис „Средни данъкоплатци и осигурители“ – София, и заместник-директор на дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“.  Владее английски и руски език.

Източник: https://www.minfin.bg/bg/pubs/4/8047

За механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и техн. култури

Людмила Петкова: Механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури ще спре данъчните измами в сектора.

Чрез механизма ще се предпазят икономически коректните фирми от случайни сделки с некоректни доставчици.

Мярката „Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури“ е най-ефективната за борба с данъчните измами в този сектор – това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на презентацията си за разясняване на принципите и очакваните резултати от въвеждането й. Министерството на финансите подготвя две промени – в ЗДДС и в Закона за съхранение и търговия със зърно, за да може в най-скоро време – до 1 октомври 2013 г., обратното начисляване на ДДС в този бизнес-сектор да влезе в сила. Режимът за обратно начисляване на ДДС ще бъде транспониран в българското в следствие на промяна в Директива 2006/112/ЕО с Директива 2013/43/ЕС, която ще влезе в сила от 15 август 2013 година.

В презентацията си заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни основните моменти от изготвената Концепцията за въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в националното данъчно законодателство. Същността на механизма за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и данъкът по доставките е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице. Стоките, които влизат в обхвата на механизма, са зърнените и техническите култури в непреработен вид. Прилагането му е за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчик е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Министерството на финансите предвижда чрез тази мярка да се осъществи контрол на регистрираните фирми, ползващи този режим, по отношение на доставки от тяхна страна към нерегистрирани фирми за начисляването и внасянето на данъка. В Концепцията е заложено взаимодействието с органите на Държавен фонд „Земеделие“ при обмена на информация за производителите на зърнени и технически култури и засетите площи. Ще се организират и съвместни проверки на органите по приходите на НАП и органите на Националната служба по зърното на обектите от бранша, подлежащи на контрол – това се земеделските производители, търговците, зърнохранилищата, публичните складове и преработвателите.

„Резултатите от тази мярка могат да си видят още в края на годината и тогава ще се направи оценка на ефекта от въвеждането й“, допълни заместник-министър Петкова и поясни, че секторът производство и търговия със зърно и зърнени култури е най-рисков за ДДС-измами и затова първо в него ще се въведе този механизъм. Според Людмила Петкова браншовите организации също подкрепят тази мярка, а очакванията на МФ от въвеждането й са повишаване на бюджетните приходи от ДДС и други данъци чрез намаляване дела на данъчните измами и деклариране на реалните приходи от продажби на зърнени и технически култури. Министерството на финансите очаква намаляване в значителна степен на издаването на фалшиви фактури или на фактури, издадени от несъществуващи икономически оператори, използвани за неправомерно възстановяване на ДДС или за намаляване на размера на дължимия данък за внасяне. Чрез механизма ще се предпазят икономически коректните фирми от случайни сделки с некоректни доставчици и ще се осигурят допълнителни оборотни парични средства за лицата по доставките със зърно.

Презентацията на заместник-министъра на финансите Людмила Петкова можете да видите тук: http://www.minfin.bg/document/12879:3

Източник: Министерство на финансите

Специализирана дирекция към НАП ще предотвратява измамите с ДДС

Специализирана дирекция към НАП ще предотвратява измамите с ДДС

Специализирана дирекция „Фискален контрол“ в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) ще осъществява ефективен контрол върху движението в страната на всички стоки с висок фискален риск, с изключение на стоките под митнически режим на Република България. Това съобщи  заместник-министърът на финансите Людмила Петкова при представяне на резултатите от изпълнението на мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на събираемостта на приходите и подобряване дейността на приходните агенции. Тя допълни, че новата структура се създава в рамките на разработена концепция, чиято цел е предотвратяване на фактическите кражби на ДДС чрез фискален контрол при превозването на стоките, най-често използвани в схеми за измами с данък върху добавената стойност (ДДС) и идентифицирани от приходната администрация като рискови. Заместник-министър Петкова уточни, че на контрол подлежат всички доставки на стоки (вътреобщностни придобивания, вътреобщностни доставки, вътрешни за страната доставки и транзитно преминаващите през територията на страната от една държава-членка към друга) и всяко движение на тези стоки ще бъде въвеждано в електронен регистър „Фискален контрол“ към НАП.
 
„Служителите от новата дирекция към НАП ще бъдат разпределени в мобилни групи и регионални екипи за фискален контрол“, разясни Людмила Петкова. Мобилните групи за фискален контрол ще действат основно на фискалните контролни пунктове, организирани в непосредствена близост с ГКПП с Гърция и Румъния. Функциите на тези групи включват спиране на превозните средства, проверка на документите, придружаващи стоките и поставяне на технически средства за контрол на превозните средства. Петкова допълни още, че регионалните екипи за фискален контрол ще осъществяват контрол в пет региона, като в техните правомощия са проследяване на превозните средства, превозващи стоки с висок фискален риск, отстраняване на техническите средства за контрол, извършване на физически контрол на мястото на получаване/ разтоварване на стоките по вид и количество. Заместник-министърът обясни и какво се включва в понятието „технически средства за контрол“ – това са обикновена пломба, както и специална пломба с GPS устройство, като GPS свързаността ще предоставя възможност за контрол в реално време върху движението на стоката от момента на поставяне на специалната пломба до разтоварването на стоката.
 
Сред мерките, разработени и обсъдени в работна група към МФ с представители на работодателските организации, синдикатите, Националното сдружение на общините в България и приходните агенции, е и усъвършенстване на единната данъчно-осигурителна сметка. Предложението, около което се обединиха всички участници, се състои в създаването на две отделни сметки в единната сметка, като едната е за главници за данъци и осигуровки, а другата за лихви, съобщи финансовият заместник-министър. В рамките на дискусиите анализът на прилагането на единната сметка показа, че тя създава проблеми основно на фирми, които са във временно финансово затруднение и не могат да платят всичките си задължения в законния срок, уточни Петкова. „Съществуващата към момента поредност да се погасяват главници, лихви и разноски при принудителното събиране да бъде въведено и при доброволното изпълнение“, разясни тя. Финансовият заместник-министър допълни, че изплащането на главницата прекратява натрупването на лихви и не създава ново задължение. „Това ще даде възможност на фирмите по-лесно да погасяват задълженията си и ще подобри събираемостта на публичните вземания“, категорична е Людмила Петкова.
 
Презентацията на заместник-министър Людмила Петкова може да видите тук: http://www.minfin.bg/document/12818

Източник: Министерство на Финансите

Публикуван е проектът на ЗИД на ДОПК, включващ промени и в ЗДДС

Проектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите.

Предложените промени в ДОПК целят усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и подпомагане на задължените лица във временно финансово затруднение. С измененията се предоставя възможност да се погасяват първо главниците за данъци и осигуровки, с изтекъл срок за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения.

Предоставя се възможност в производствата по принудително изпълнение по ДОПК за даване на разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения.

Отлага се прилагането на реда за погасяване на публичните задължения по чл. 169, ал. 4 от ДОПК с една година на тези задължения, на които е изтекъл срокът за плащане преди 1 януари 2008 година.

В заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С измененията е предложено механизъм за обратно начисляване на ДДС да се прилага и за нова категория стоки – зърнени и технически култури, които са най-често използвани в сложни схеми за измами с ДДС. Основната цел с въвеждането на подобна мярка е в краткосрочен план да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами и да се увеличат приходите.

С предложените законодателни промени  нормативно се регламентират част от мерките, разработени и обсъдени в работна група към МФ с представители на работодателските организации, синдикатите, Националното сдружение на общините в България и приходните агенции. Мерките целят намаляване на административната тежест на бизнеса, повишаване събираемостта на приходите и оптимизиране работата на приходните агенции.  Концепцията за въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури беше представена на пресконференция в МФ на 1 август, а подходът за усъвършенстване на единната сметка – на 23 юли 2013 година.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Дата на публикуване – 20.08.2013 г. Становища по проекта на нормативния акт може да изпращате на адрес: taxpolicy@minfin.bg до 03.09.2013 г. включително.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс