Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане и

Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане и за осигурителен стаж при пенсиониране

[/b]

Проф. Костадин ИВАНОВ – данъчен експерт

Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане

Редът и начинът за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане се регламентират в чл. 19 на ЗДДФЛ.
Общата годишна данъчна основа се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигурвяване в общ размер до 10 на сто от нея, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договор за застраховка „Живот”, също в общ размер до 10 на сто от общата годишна данъчна основа, определена по чл. 17 на закона.
Следва да се има предвид, че месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа, както и с внесените през месеца за сметка на лицето вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховка „Живот”също в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от закона.
Съгласно ал. 4 от чл. 19 облекчението се ползва и в случаите, когато се промени застрахователното, съответно осигурителното дружество, а прехвърлянато на набраните до този момент средства се извърши по банков път.
Размерът на данъчното облекчение зависи от сумата на годишните данъчни основи на дохода, тъй като тя е базата, от която зависи размерът на данъчното облекчение. Данъчното облекчение е 10 на сто от сумата на данъчните основи за годината, което означава, че колкото по-голяма е тази основа, толкова по-голям ще бъде размерът на данъчното облекчение за направените лични осигурителни вноски.

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение се регламентира в чл. 20 от закона. То се изразява в следното: сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 на закона се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по параграф 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване. .
Облекчението се ползва от лицата, които откупуват осигурителен стаж за времето, през което са завършили висше или полувисше образование. То може да се ползва и от лицата, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия.
Осигурителните вноски се определят върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО, действащ към датата на внасяне на осигурителните вноски.
За да ползва данъчното облекчние, физическото лице трябва да приложи към годишната данъчна декларация копие от документите за направените осигурителни вноски.

Продажба на дълг

Продажба на дълг

Въпрос: Фирма продава свой дълг (дългът е банков кредит) с договор за заместване в дълг. Какви осчетоводявания се правят при двете страни по него – фирмата поемател и другата фирма?

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ – д.е.с.

Отговор: Приемаме, че договорът е правилно съставен с всички изискуеми се данни и съгласието на кредитора.
Законът за задълженията и договорите с чл. 102 дава възможнност трето лице да замести длъжника с изрично съгласие на кредитора. Заместеният длъжник се освобождава от отговорност към кредитора.
Обезпеченията, дадени от трети лица, се погасяват, ако те не се съгласят тези обезпечения да служат за новия длъжник. Залогът и ипотеката, дадени от първоначалния длъжник, остават в сила.
До момента вие дължита на банката сума, друго лице ви замества в дълга и ще изплаща всички суми. В договора следва да има данни за целта, която определя вашите отношения с поемателя, а на тази основа и точните счетоводни статии. Те могат да бъдат  различни.  Например:
1. Поемателят ви дължи сума. Поемайки вашето задължение, вие ще му опростите това вземане.
Тогава вие отписвате задължението си към банката и отписвате и вземането си от поемателя. Ако има разлики в сумите, отчитате и финансов резултат от финансовата операция. Поемателят отписва задължението си към вас и записва задължение към банката.
2. Поемателят поема да плаща за ваша сметка.
Вие следва да отпишете задължението си към банката и ще възникне задължение към поемателя.
Поемателят регистрира задължение към банката и вземане от вас. В зависимост от целта това вземане на поемателя може да се променя примерно с плащане на лихви.
3. Възможно е договореност, че поемателят няма да търси от вас платените по вашето задължение суми.
Тогава следва да отпишете задължението си като приход.
При поемателя ще възникне финансова  загуба и задължение към банката.
Възможни са и други варианти. Вие сочите „продажба“, което означава разплащания между вас и поемателя, които трябва да са уточнени в договора, с който не разполагаме. Посоченото налага да уточните взаимоотношенията си с поемателя.

Коригиране на счетоводна грешка

Коригиране на счетоводна грешка

Въпрос: Дружеството ни ООД притежава собствен офис, закупен 1994 г. През 2006 г. направихме основен ремонт на същия и с направените разходи увеличихме неговата първоначална стойност. От същата година започнахме да начисляваме и по-висока амортизация. Тази година при подготовката за приключване на 2012 г. се установи, че  амортизацията не е изчислена правилно, следвало е да бъде по-висока. Въпросът ни е може ли  да начислим правилната амортизация за 2012 г. и същата да остане до напълното амортизиране на офиса, или следва да се счита за счетоводна грешка и да се коригира финансовият резултат от 2006 г. досега?

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

Отговор: Разглеждайки поставения въпрос, можем да стигнем до извода, че неправилното определяне и начисляване на разхода за амортизация на дълготрайния материален актив (сграда) за периода 2006 – 2012 година представлява счетоводна грешка, чието изправяне би могло да се осъществи по няколко начина в зависимост от възприетата база за изготвяне на финансовите отчети.
По реда на МСФО:
Ако отчитащото се предприятие е избрало МСФО като своя счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети, то приложимият за целта международен счетоводен стандарт МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки изисква от предприятието да приложи съответните насоки, предвидени в параграф 41 и 42. На практика международният счетоводен стандарт изисква за грешките, открити за текущия период – до момента на датата, на която финансовият отчет бъде одобрен за публикуване – да се коригират и отстранят в текущия отчетен период. Т.е. ако вашето предприятие е установило, че за въпросната сграда през 2012 година е начислило по-малко разходи за амортизация, отколкото е трябвало да бъде начислено съобразно новата отчетна стойност и оставащия полезен живот на нетекущия (дълготраен) материален актив и все още финансовият отчет за 2012 година не е изготвен и подписан от съответните длъжностни лица (съставител и ръководител), то тогава вие следва да преизчислите разхода за амортизация на сградата за 2012 година и да направите съответните корекции в годишния финансов отчет за 2012 година (увеличавате разходите за амортизация, увеличавате набраното до момента изхабяване на сградата, намалявате балансовата стойност на сградата, увеличавате загубата (намалявате печалбата) за отчетната 2012 година.
Що се касае до откритите грешки от предходни години, за които финансовите отчети вече са били одобрени за публикуване, т.е. за финансовите отчети за периода 2006 – 2011 година – задължение на отчитащото се предприятие е да направи съответните преизчисления за съответните периоди, през които са били допуснати грешките, и да коригира с обратна сила, както следва:
– Грешките, отнасящи се за предходния представен сравним отчетен период (в случая 2011 година) по следния начин:
1. В отчета за всеобхватния доход (отчета за приходите и разходите) – увеличение на разходите за амортизация за 2011 година; увеличение на загубата (намаление на печалбата) за 2011 година.
2. В отчета за финансовото състояние (Баланса) – увеличение на набраното до момента изхабяване; намаление на балансовата стойност на актива; увеличение на загубата (намаление на печалбата) – за предходно представената 2011 година.
3. В отчета за изменение на собствения капитал – увеличение на загубата (намаление на печалбата) – за предходно представената 2011 година.
– Грешките, отнасящи се преди началната дата на най-рано представения период (в случая грешките за периода 2006 – 2010 година), по следния начин:
1. В отчета за всеобхватния доход (отчета за приходите и разходите) не се правят корекции.
2. В отчета за финансовото състояние (баланса) – преизчисляване на набраното до момента изхабяване за периода 2006 – 2010 година; преизчисляване на балансовата стойност на сградата за периода 2006 – 2010 година; преизчисляване на печалбата/загубата за периода 2006 – 2010 година.
3. В отчета за изменение на собствения капитал – преизчисляване на печалбата/загубата за периода 2006 – 2010 година.
Счетоводните записвания, които бихме могли да препоръчаме в случая, са следите:
А) За увеличаване разхода за амортизация за 2011 година, в резултат на което ще се увеличи набраното изхабяване на сградата, ще се намали балансовата стойност на сградата и едновременно с това ще се увеличи загубата (намали печалбата) за предходната 2011 година, съставяме следното записване:
Дт с/ка Неразпределена печалба (Непокрита загуба) от минали години
аналитична подсметка – финансов резултат 2011 година   
   Кт с/ка Амортизация на ДМА
   аналитична подсметка – амортизация на сграда – 2011 година
Б) За преизчисляване на ефекта от грешката за периода 2006 – 2010 година, който трябва да се отрази във финансовия отчет със задна дата, съставяме счетоводното записване:
 Дт с/ка Неразпределена печалба (Непокрита загуба) от минали години
   Кт с/ка Амортизация на ДМА

По реда на НСФОМСП:
Ако отчитащото се предприятие е избрало НСФОМСП като своя счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети, то приложимият за целта национален счетоводен стандарт МСС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика дава право на избор дали отчитащото се предприятие да приложи препоръчителния подход или допустимия алтернативен подход за отстраняване на грешките от минали години. Препоръчителният подход по подобие на описания в МСФО ред и начин на коригиране на грешката изисква всяка корекция вследствие на промяната да се отрази за сметка на финансовия резултат (печалба или загуба) от минали години. И тук стандартът изисква сравнителната информация от миналата година да бъде коригирана така, все едно грешката не е била допускана никога.
Алтернативният допустим подход изисква отчитащото се предприятие да отчете ефекта от допуснатите грешки от минали години в текущия финансов резултат (в други приходи и разходи), т.е. в случая ще препоръчаме съставянето на следните счетоводни статии:
Дт с/ка Други Разходи
   Кт с/ка Амортизация на ДМА
   аналитична подсметка – амортизация на сграда
и
Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година
   Кт с/ка Други Разходи
Предприятията, които са избрали отстраняването на допуснатата счетоводна грешка от минали години посредством прилагането на допустимия алтернативен подход съгласно параграфи 7.2.1., 7.2.2. и 7.2.3. от СС 8, ще трябва допълнително да изготвят и проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които съответните позиции, които са били коригирани, следва така да се представят в текущия и в сравнимия предходен отчетен период, все едно счетоводната грешка не е била допускана никога. Този проформа годишен финансов отчет представлява неразделна част от Приложението към годишния финансов отчет за годината на отстраняване на грешката (в случая – част от Приложението към ГФО за 2012 година).   

Данъчно третиране по реда на ЗКПО:
При определяне на годишния корпоративен данък за 2012 година  данъчно задълженото лице ще трябва да изчисли данъчния ефект от допуснатата счетоводна грешка, като същият следва да се включи при определяне на задължението за корпоративен данък с подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2012 година. За целта същото следва да се съобрази с изискванията на чл. 62 от ЗКПО, защото той е приложим при допускане на счетоводна грешка, свързана с данъчен амортизируем актив. Най-общо казано, в случая следва да се извърши промяна в данъчната амортизируема стойност; начислената данъчна амортизация и данъчната стойност на сградата към 01.01.2012 година (1 януари на годината на откриване на допуснатата счетоводна грешка от минали години), без да се правят корекции на данъчните амортизационни планове за миналите години (2006 – 2011 години). Корекцията на данъчния ефект от допускане на счетоводната грешка се изправя като се преизчисли данъчната амортизация за миналите години, в които грешката е допусната, и данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната. Чл. 62 от ЗКПО изисква стойностите на данъчно амортизируемия актив (сградата) след промяната да са равни на стойностите, които ДМА би имал, ако не е била допусната счетоводната грешка.
За отразяване на данъчния ефект (ако има такъв) в счетоводните регистри в годината на отстраняване на грешката предлагаме да се вземе следното счетоводно записване:
Дебит сметка Неразпределена печалба (Непокрита загуба) от минали години
   Кредит сметка Разчети за корпоративен данък.
Ако въпреки допуснатата счетоводна грешка сградата е била коректно заведена в данъчния амортизационен план (ДАПл.) – т.е. не е допусната грешка по отношение на последващото водене на ДАПл, или в случай че счетоводно отчетените разходи за амортизация които допълнително са начислени вследствие отстраняване на допуснатата счетоводна грешка, съвпадат с размера на данъчните амортизации, които е следвало да бъдат начислявани в ДАПл за миналите отчетни периоди (т.е. предприятието прилага едни и същи счетоводни и данъчни амортизационни норми), няма да е налице данъчен ефект от допуснатата счетоводна грешка и последното счетоводно записване не би следвало да се прави в счетоводните регистри на предприятието.
[/font][/size]