Ново Решение на Съда на ЕС от 6.12.12 отн ДДС Директива 2006/112/ЕО-Отказ ДК

Ново Решение на Съда на Европейския Съюз, по запитване на наш съд, във връзка с отказ на право на данъчен кредит, заради неизправен предходен доставчик. Решението потвърждава, че не е допустимо да се отказва данъчен кредит, ако предходен доставчик е неизряден по някакъв начин, и ако получателят по доставката не е знаел или е нямал как да знае за това.
 
Ето линк към решението:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0285:BG:HTML

Цитат

Членове 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 и 178 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство не допускат на данъчнозадължено лице да бъде отказано правото да приспадне данъка върху добавената стойност за доставката на стоки, поради това че поради измами или нередности, извършени нагоре или надолу по веригата спрямо тази доставка, се счита, че последната не е била реално осъществена, без въз основа на обективни данни да е доказано, че това данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, че посочената от него сделка, на която то основава правото на приспадане, е част от измама с данък върху добавената стойност, извършена нагоре или надолу по веригата от доставки, което следва да провери запитващата юрисдикция.

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или изключително сложни операции. Под особен контрол ще са и операциите, които нямат явна икономическа или законова цел, която може да бъде установена.

Предлага се финансовите институции да бъдат задължени да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като съхраняват тези записи на разположение на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите.

Въвежда се изискване за съхраняване на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции за период до седем години, в определени случаи по указание на директора на Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС.

http://www.parliament.bg/bg/news/ID/2537