Осъдиха бизнесмен заради ползвано ДДС на “баничарка“


Благоевградският бизнесмен Методи Калъмбов бе осъден условно за данъчно престъпление. Известният хотелиер бе признат за виновен, че като изпълнителен директор на “Мактурс” АД е избегнал плащането на данък от 5648 лв. за лизингов автомобил. Състав на Окръжен съд-Благоевград, председателстван от Атанас Маскръчки, му определи 6-месечно условно наказание с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 500 лв., съобщава в.”Вяра”.

Според обвинението за времето от февруари 2007 г. до август 2009 г. той си прихванал ДДС за закупен по договор за лизинг лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ въпреки ограничението за приспадане на данъчен кредит. Случаят е типичен за схемата „коли баничарки“, която бе засечена от данъчните и Икономическа полиция преди 3 години.

Преустройството на скъпите лимузини в товарни е класика в жанра за избягване на ДДС, който за този клас автомобили е от 15 до 45 хил. лева. След като бъдат веднъж регистрирани, колите придобиват предишния си вид, но собственикът им спестява държавния данък. За Благоевградска област бяха засечени 29 автомобила, предимно от марките „Мерцедес“, „Лексус“, „Хамър“, „Форд“, „Инфинити“. В окръжната прокуратура бяха внесени материали срещу собствениците на луксозни коли, които в резултат на врътката бяха спестили плащането на ДДС и по този начин са ощетили държавния бюджет с 240 000 лв. Вчера Методи Калъмбов заяви, че застава пред съда с чиста съвест, тъй като не е извършил престъпление.

„Не се срамувам от нищо, тъй като като изпълнителен директор съм наредил да се направи една перфектна сделка. Имах нужда от високопроходим автомобил и сключих договор с лизингова компания. Научих, че има проблем след ревизия и бях извикан от разследващите за обяснения. Аз одобрих офертата за лизинговия автомобил и наредих на моите служители да оформят документите за договор. След като се установи, че има нарушение, платих данъчното задължение за колата, която и към момента не е моя собственост, а на лизинговата компания, тъй като все още изплащам вноските“, обясни Калъмбов.

Източник: http://www.blitz.bg/news/article/162231
Публикувано: 30 окт. 2012, 11:55 
Благоевград, България

30 дни става срокът за разплащане на междуфирмени задължения

30 дни става срокът за разплащане на междуфирмени задължения, както и на задължения между държавата и фирмите. Това приеха депутатите на първо четене с промени в Търговския закон. Целта на промяната е да се прекратят забавените плащания.

Срокът започва да тече от деня на получаване на фактурата. Ако той не може да бъде установен, срокът започва да тече от деня на получаване на стоката или услугата.

При забавяне на плащането кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва, както на разноски за събиране на вземането си в размер на 80 лева, приеха депутатите.

Досега изрично регламентиран срок за плащане на задълженията нямаше, а задълженията на държавата и на общините надхвърляха 400 милиона лева годишно.

Забавените плащания се отразяват на конкурентоспособнос тта на дружествата, особено на малките и средни предприятия и могат да бъдат причина за фалити, отбелязват от кабинета, които са вносители на част от промените.

Друга промяна в Търговския закон, приета на първо четене от депутатите, прекратява измамите чрез обявяване в несъстоятелност със задна дата и фалшив документ.

Според вносителите, действащата правна уредба позволява манипулиране на началната дата на неплатежоспособност та с цел обявяването на относителна недействителност на извършени от длъжника сделки. Жертви на подобни практики най-често се оказват банките.

Затова депутатите от ГЕРБ предлагат конкретните подозрителни периоди по исковете за попълване на масата на несъстоятелността да бъдат изчислявани не от началната дата на неплатежоспособност та или свръхзадължеността, съответно – от датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, а от датата на подаване на молбата за откриване на производството.

Източник: http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/30-dni-stava-srokt-za-razplashchane-na-mezhdufirmeni-zadlzheniya.html

Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина .

С параграф 1 на Постановление № 169 от 02.08.2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерcкия съвет са извършени изменения и допълнения в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (наричана за краткост „наредбата“).

Промените са обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 61 от 10.08.2012 г. и с тях се разширява обхватът на видовете разходи, които се отчитат за заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз, и съответно се възстановяват от Брюксел.

Извършените изменения засягат най-вече раздел VІ от наредбата „Централизирано отчитане на разходите за участие в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз“, в който е определен редът за централизирано отчитане на разходите за участие на представители на българските ведомства в заседания на работните органи на Съвета на Европейския съюз (работните органи на Съвета). В съответствие с измененото съдържание на раздела, е променено и заглавието му, където думите „пътните разходи“ са заменени с по-широкото понятие „разходите“.

Поради динамиката на уредбата на европейско ниво, е възприет нов подход на позоваване на съответното решение на генералния секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членовете на Съвета. Навсякъде в текста на наредбата вместо посочване на конкретното решение, индивидуализирано с номер и година, е записано съгласно действащото решение на генералния секретар.

Настоящите промени са извършени съгласно влязлото в сила Решение 32/2011 на генералния секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна политика и политика за сигурност, с което се разширява обхватът на възстановяваните средства. Досега това бяха само пътните разходи. Съгласно извършените промени за оправдани вече се считат и допълнителни разходи, дължащи се на неподходящи разписания за полети. Такива са средствата за настаняване в хотел, ограничени най-много до две нощувки в населеното място, където се провежда заседанието.

Съгласно новата ал. 3 на чл. 41 от наредбата, освен пътните разходи, в изрично упоменати случаи, при условията и в рамките на лимитите, установени в правилата за прилагането на действащото решение на генералния секретар, на възстановяване подлежат и направените разходи за до две нощувки.

В случай че са направени такива разходи, наред с останалите документи, с които командировката се отчита пред координиращия служител на съответното ведомство в 5-дневен срок след приключването й (съгласно чл. 45 от наредбата), командированото лице е длъжно да представи и копие от разходооправдателен документ за направени разходи за нощувки за случаите по чл. 41, ал. 3 на името на съответния командирован служител, удостоверяващ стойността на нощувката (нощувките) в левове или в чужда валута. Копието следва да е заверено от звеното за финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното ведомство, от където е командированото лице – чл. 45, т. 6 от наредбата.

В случаи на командировка командированото лице трябва да представи следните документи:

1. декларация за направените пътни разходи съгласно Приложение № 4 към наредбата, съдържаща 12 графи, в които се посочват следните данни: първият ден на заседанието, името на упълномощения представител, ведомството, мястото на заминаване, кодът и наименованието на заседанието, мястото на провеждането му, пътните и квартирни разходи в лева, както и общият размер на разходите, като може да се извърши и допълнително отбелязване под формата на забележка;
2. копие на поканата – прави впечатление, че с последните изменения от т. 2 на чл. 45 от наредбата отпадна и изискването да се представя програмата на дневния ред на заседанието, но от друга страна, тя е посочена като алтернатива на програмата в новото Приложение № 4а към наредбата;
3. копия от самолетните билети и бордните карти за осъществените пътувания във връзка с участие в заседания на работните органи на Съвета, заверени от звеното за финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното ведомство, откъдето е командированото лице. Обръщаме внимание, че се признават директни и комбинирани полети от София до мястото на провеждане на заседанието и обратно;
4. копия на протоколите и фактурите за закупуване на самолетните билети на името на съответното ведомство, удостоверяващи стойността на билетите в левове и в чужда валута, заверени от звеното за финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното ведомство, откъдето е командированото лице;
5. копие от списъка на участниците в съответното заседание на работните органи на Съвета, разходите за което подлежат на възстановяване от Европейския съюз, с отбелязано присъствие на командированите лица, който списък се предоставя от организаторите на съответното заседание;
6. за случаите по чл. 41, ал. 3 от наредбата – копие от разходооправдателен документ за направени разходи за нощувки на името на съответния командирован служител, удостоверяващ стойността на нощувката/нощувките в левове или в чужда валута, заверено от звеното за финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното ведомство, от където е командированото лице.

Остава задължението по чл. 47 от наредбата на координиращия служител на съответното ведомство до 10-о число на всеки месец да предоставя в Дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите по официален път обобщената информация за направените разходи през изминалия месец с декларация съгласно Приложение № 4 и заверено копие на отчетните документи.
С последните изменения на наредбата е въведен и още един документ, който ежемесечно трябва да придружава обобщената информация за направените разходи – контролен лист за наличните документи съгласно Приложение № 4а, в който са изброени всички съответни отчетни документи, заверени копия от които се предоставят, с полета за отбелязване на наличието им:

1. Покана/дневен ред на заседанието.
2. Заповед за командировка.
3. Разходооправдателен документ за покупка на самолетен билет.
4. Самолетен билет.
5. Протокол за покупка на самолетен билет.
6. Бордни карти.
7. Присъствен лист от заседанието.
8. Разходооправдателен документ за нощувка.

Ина АХМЕДОВА, юрист
ИК „Труд и право“