За давността

Давността е институт, а не производство по ДОПК

Нуждата от знания за погасителната давност се поражда от обстоятелството, че тя не се прилага служебно. Органите по приходите имат право да установяват и погасени по давност задължения. Това означава, че ако по отношение на определени данъчни задължения е изтекла погасителната давност и няма искане или възражение на длъжника, това обстоятелство не намира отражение в акта, с който са установени тези „борчове“. Ето защо, с цел избягване на неблагоприятните имуществени последици, с правилата за давността трябва да са запознати всички задължени лица. Независимо от това дали са юристи или не.

Времето играе съществена роля в живота ни. В правото то се нарича срок. Сроковете са различни видове – според това кой ги установява и какви са правните им последици. Отсъства законова дефиниция на понятието „погасителна давност“, но същността му се изяснява въз основа на няколко разпоредби от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
По същество давността е период от време, определен от закона, през който, ако носителят на едно право не го упражнява, то се погасява. В резултат на

изтекла погасителна
давност се погасява
не дългът, а възможността той да бъде събран
принудително.

Възражението за изтекла давност е процесуално право на длъжника, което той може и да не упражни, ако… реши да изплати задължението си.
Установеното от чл.171, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) правило е, че публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок. Той започва да се брои от
1 януари на годината, следваща годината, през която е трябвало да бъде платено публичното задължение.

ДОПК установява и друг давностен срок – 10-годишен, след изтичането на който се погасяват всички публични вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността – т.нар. абсолютна давност. С изтичането на давностните срокове се погасява правото за принудително събиране на публичните вземания, за които тези срокове са изтекли. Както вече отбелязахме обаче

самите вземания остават дължими и могат да бъдат платени доброволно.

В ДОПК са уредени изчерпателно онези обстоятелства, при настъпването на които и докато те съществуват, изтеклият период от време не се включва в погасителната давност. Става дума за т.нар. „спиране на давността“, което настъпва при започнала ревизия, разсрочване или отсрочване на плащането, обжалването на ревизионния акт и т.н.

Периодът на спиране не се включва в срока на давността – с него тя се удължава. След отпадане на основанието за спиране, давностният срок се допълва с период от време, равен на разликата между целия срок на давността и изтеклото време до спирането.

При обстоятелства, от които личи, че приходната администрация, проявява активност да упражни правата си, но това не става по независещи от нея причини,

чрез правната уредба
на прекъсването на
давността се осуетява нейното изтичане.

Давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Това означава, че с прекъсването на давността се заличава с обратно действие изтеклият давностен срок и започва отново да тече законоустановеният такъв.

Следва да се подчертае, че съществува разлика в режима на прекъсването на давността по отменения Данъчнопроцесуален кодекс и действащия ДОПК.

Докато съгласно чл.141, ал.1 т.1 от ДПК (отм.) давността се прекъсва с влизането в сила на акта за установяване на публичното вземане, то при действието на ДОПК

основание за прекъсва-
нето е издаването на
акта за установяване
на публичното вземане.

Заслужава да се отбележи, че е възможно давностният срок да е започнал да тече при действието на един закон, но преди изтичането му законът да бъде изменен или отменен.

Юридически принцип е, че нормите за сроковете, установени в нов закон, не се прилагат към вече започнали да текат срокове, освен ако за завършването им по отменения акт се изисква по-дълъг срок от предвидения в новия закон.

Така, относно основанията за спиране и прекъсване на давността за данъчни задължения през периода от 1993 г. до началото на 2000 г., е приложим Законът за данъчното производство (отм.); от началото на 2000 г. до началото на 2006 г. е приложим Данъчнопроцесуалния т кодекс (отм.), а след 1 януари 2006 г. меродавен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.

Тъй като

институтът на
давността е взаимстван от гражданското право,

той се прилага със съдържанието, което съществува в този клон на правото (доколкото в данъчното и осигурителното право няма специални норми). Поради това, по отношение на данъчните и осигурителните задължения, с погасяване на главното вземане се погасяват и произтичащите от него лихви, макар давността за тях да не е изтекла.

Коментирайки давността в данъчното право трябва да направим едно важно отграничение.

Съгласно чл.109 от ДОПК не се образува производство за установяване на дължими данъци по този кодекс, когато са изтекли 5 години oт изтичането на годината, в която е подадена (или е трябвало да бъде подадена) декларация. Този срок

не е давностен, а преклузивен и се прилага служебно,

а не по искане или възражение на лицето. С неговото изтичане се препятства възможността на органите по приходите да установяват данъчните задължения. Срокът се отнася единствено до допустимостта на производствата за установяване на задълженията за данъци и е неприложим по отношение на производствата за установяване на осигурителни вноски и други публични вземания.

И още един задължителен нюанс.

Наред с данъците и осигуровките, вземанията за глоби също са публични държавни вземания по силата на чл.162, ал.2, т.7 от ДОПК. За тях обаче е установена друга давност.

Съгласно чл.82, ал.1 и ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административното наказание „глоба“ не се изпълнява, ако са изтекли две години. Независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора този срок – т.е. след изтичането на тригодишен срок.

Въпросът с имущест-
вените санкции обаче
стои по разчличен начин.

Спрямо тях в ЗАНН не е предвиден изрично регламент относно давността. Следователно давността за имуществените санкции се подчинява на общия режим на давността на публичните вземания по ДОПК.

Читателите на „Правен свят“ знаят правилото, известно още от римското право, което важи с пълна сила и днес: „Законът защитава бдящия, а не спящия.“ Тази максима с още по-голяма сила важи за погасителната давност. Давностните срокове трябва да бъдат обект на внимателен анализ от страна на данъчните субекти, защото

давността не е
производство по ДОПК,
тя е институт,

регламентиращ последиците по отношение на вземането, когато липсва достатъчна активност от страна на кредитора.

Поради това в подобни случаи е неприложимо регламентираното в чл.17, ал.1, т.2 от ДОПК право на задължените лица да бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс. Органите по приходите прилагат правните последици на изтеклата погасителна давност само по искане или възражение от страна на длъжника.

В случаите, когато в производство по ДОПК (ревизионно, административно-наказателно, по обжалване или събиране) служебно бъде установено, че по отношение на определени задължения на лицето, е изтекла погасителната давност, това обстоятелство не се отразява в акта, ако няма искане или възражение на длъжника. А на лицата не се разяснява правото им да искат прилагането на погасителната давност.

Искането за прилагане последиците на изтеклата погасителна давност

трябва да е в писмена
форма, ако е подадено
като възражение срещу
някой oт актовете
на приходните органи.

Когато искането бъде направено устно, лицето следва да се насочи да го направи в писмена форма. В тези случаи, ако лицето не подаде искане, но заяви, че желае да се възползва от последиците на погасителната давност, органът по приходите или публичният изпълнител трябва да изготви протокол по реда на чл.50 oт ДОПК, в който да бъде отразено направеното искане.

Когато в хода на ревизия бъде направено възражение за изтекла давност, ревизионният акт ще съдържа констатации относно основанието и размера на погасените по давност публични вземания, включително констатации относно юридическите факти, касаещи давностните срокове. (В рекапитулацията на акта съответните задължения се посочат на отделен ред като погасени по давност и датата, към която погасителната давност е изтекла.)

В данъчното досие на субекта погасените по давност задължения се отразяват, като след това се извършва и отписване на основание на чл.173 от ДОПК. Погасените по давност задължения

не се включват в
размера на задълженията, за които може да се образува производство за принудително събиране.

Обръщаме вниманието на читателя, че съгласно чл.174 от ДОПК не подлежат на връщане доброволно платени публични задължения, изпълнени след изтичане на давностния срок, включително и на отписаните по реда на чл.173 от същия кодекс.

01 юни 2009  | Росен Николов, адвокат |http://www.legalworld.bg

Законови възможности за възлагане на допълнителни функции в рамките на ТД

Законови възможности за възлагане на допълнителни функции в рамките на трудовото правоотношение .КоментарМного често, притиснати от ре