МФ публикува предложения за промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗМТД, ЗАДС и Закона за счетоводството

Министерството на финансите предложи изменения в данъчно-счетоводното законодателство за 2021 г.

Промените са предложени чрез ЗИД на ЗДДС, а пакетът промени обхваща:
• Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
• Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
• Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
• Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);
• Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);
• Закона за счетоводството (ЗСч).

В Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

• Отмяна на СУПТО
Предлага се отмяна на разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, касаещи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите (СУПТО). Отменят се ал. 4, т. 7 и ал. 14-18 на чл. 118. В тази връзка се очакват и промени в Наредба Н-18, която е подзаконов акт на ЗДДС. Предлага се тези промени да влязат в тридневен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник“.

Внимание: Изискванията за регистрация на електронните магазини в НАП, както и изискванията за предаване на данни при неприсъствено плащане с банкова карта остават в сила. Следете страницата ни за информация при следващи изменения.

• Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки са изпращането или транспортирането на стоките, извършено от доставчика или от негово име, от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до данъчно незадължено лице, в т. ч. данъчно задължено лице и данъчно незадължено юридическо лице, което извършва освободени вътреобщностни придобивания. Стоките следва да са произведени на територията на ЕС или вече да са допуснати за свободно обращение.

• Дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии
Дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии са изпращането или транспортирането на стоките от доставчика или от негово име, включително от трети територии или трети страни, до получател в държава членка. Получателят по доставката е данъчно незадължено лице, в т. ч. данъчно задължено лице и данъчно незадължено юридическо лице, което извършва освободени вътреобщностни придобивания. В тези случаи, стоките следва да се намират на територията на трета страна или територия в момента на продажбата.

• Вътрешни дистанционни продажби
Вътрешни дистанционни продажби са продажбите на стоки от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на ЕС на стоки, произведени на територията на ЕС или на стоки вече допуснати за свободно обращение, изпращането или транспортирането на които, започва и завършва на територията на една и съща държава членка.

• Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс
Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс се счита, че улеснява доставката на стоки, когато използването на електронния интерфейс позволява на получател и на доставчик, предлагащ стоки за продажба, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки чрез този електронен интерфейс. Лицето, което управлява електронен интерфейс, ще се счита, че лично е получило и доставило стоките при дистанционни продажби, като ще са налице едновременно две доставки.

По едната доставка данъчно задълженото лице, което управлява електронния интерфейс, ще е получател по доставката, с доставчик лицето предлагащо стоката за продажба, а по втората доставка данъчно задълженото лице, което управлява електронния е интерфейс ще е доставчик, с получател, данъчно незадълженото лице закупило стоката.

Данъчното събитие за тези доставки ще възниква и данъкът ще става изискуем в момента на приемане на плащането. Предвижда се за първата доставка да се прилага нулева ставка на данъка, като за доставчика ще възниква право на данъчен кредит по общите правила на закона.

Лицето, което управлява електронен интерфейс, ще може да прилага както режим в Съюза за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни дистанционни доставки на стоки, така и режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро.

При регистрацията за режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, лицето, което управлява електронен интерфейс ще получава един индивидуален идентификационен номер по ДДС, независимо от броя на лицата, на които улеснява дистанционната продажба на стоки. При прилагане и на двата режима, за лицето е предвидено да води и съхранява регистри за извършените през режима доставки. Лице, което управлява управляващо електронен интерфейс, но не улеснява посочените по-горе доставки също трябва да води и съхранява регистри за извършените през електронен интерфейс доставки.

Съществуващият праг от 10 000 евро за доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, е предложено да се прилага и за доставки на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно незадължени лица. Прагът от 10 000 евро, без данъка върху добавената стойност, ще е общ за всички извършени доставки на тези услуги и стоки от доставчика, като всички други условия за прилагане на този праг и място на изпълнение на доставката са запазени. Този праг няма да се прилага от данъчно задължени лица, които са установен извън ЕС при предоставяне на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, както и от лица, които прилагат режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Предлага се въвеждане на нови правила, свързани с прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза и създаване на нови специални режими:
Със законопроекта се предлага съществуващите режими извън Съюза и в Съюза в закона за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по електронен път, извършени от данъчно задължени лица неустановени, съответно установени в Европейският съюз да се разширят до всички други услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в ЕС, като например – транспортни услуги, отдаване под наем превозни средства и др., с място на изпълнение в друга държава членка.

Предлага се обхватът на доставките, попадащи в режим в Съюза, да се разшири и с вътреобщностни дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни дистанционни продажби на стоки.

С разширяване обхвата на доставките лицата ще могат вече да декларират и плащат ДДС само в една държава членка, независимо от това къде е дължим данъкът.

Разширен е и обхватът на лицата, които могат да прилагат режима в Съюза, като освен данъчно задължени лица, установени в ЕС, режима ще могат да прилагат и лица, които управляват електронен интерфейс, чрез който се улеснява извършването на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни дистанционни продажби на стоки, както и лица, установени извън ЕС.

Предложено е срокът за подаване на справка-декларацията по режимите да е до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията. Също така е предвидено, корекцията на подадена справка-декларация за данъчни периоди след влизане в сила на § 67 от този закон да се извършва в следваща справка-декларация, като за корекции за данъчни периоди преди влизане в сила на § 67 от този закон се запазва досегашният ред. Лицата, прилагащи режими извън Съюза и в Съюза, следва да водят и съхраняват регистри във връзка с извършените доставки. За данъчно задължените лица, регистрирани за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, е предвидена възможност да продължат регистрацията си по режимите, като за целта следва да подадат заявление по електронен път за актуализация на данните в първоначално подаденото заявление за регистрация, считано от 1 април до 30 юни 2021 г.

Предлага се въвеждане на нов режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на стоките, облагаеми с акциз, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени.

Режимът ще се прилага от данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, когато е установено на територията на ЕС или в трета страна, с която ЕС е сключил споразумение за взаимопомощ в областта на ДДС. В този случай, лицето ще може да се представлява от представител, установен на територията на ЕС.

Когато данъчно задълженото лице, включително което управлява електронен интерфейс, е установено в трета страна, с която ЕС не е сключил споразумение за взаимопомощ в областта на ДДС, лицето задължително се представлява от представител, установен на територията на ЕС. В случаите, когато данъчно задълженото лице се представлява за този режим от представител, който действа от негово име и сметка, представителя ще извършва регистрацията за прилагане на режима.

Проектът предвижда представителя да е регистриран за целите на ЗДДС и за прилагане на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. При регистрацията за режима лицата ще получават индивидуален идентификационен номер по ДДС, който ще се използва единствено за целите на режима. Посредникът ще получава индивидуален идентификационен номер за изпълнението на задълженията по режима и отделно индивидуален идентификационен номер по ДДС за всяко данъчно задължено лице, което представлява. Индивидуалният идентификационен номер по ДДС ще се посочва само в митническата декларация за внос, което ще е основание за освобождаване на стоката от митница, без да се внася данък към този момент.

Данъчното събитие и изискуемостта на данъка при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии ще възниква към момента на доставката, като ще се считат за доставени в момента, в който е било прието плащането. Данъчният период ще е едномесечен и справка-декларацията ще се подава до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията. Предвидено е също така, да може да се извършва корекция на подадена справка декларация в следваща справка-декларация.

Предвижда се при прекратяване на регистрация по режима на представител да се прекратява и регистрацията на данъчно задължените лица, представлявани от него. Предлага се, когато прекратяването на данъчно задълженото лице не е на основание системно неспазване на задълженията по режима, индивидуалният идентификационен номер по ДДС да остава валиден за период, който не може да надвишава 2 месеца, считано от дата на прекратяване, в случаите когато има внос на стоки, които са били доставени преди датата на прекратяване на регистрация.

За лицата, прилагащи режима на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, е въведено изискване за водене и съхраняване на регистри във връзка с извършените доставки.

Предлага се въвеждане на нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро. Тази мярка за опростяване е предназначена за пощенски оператори, експресни превозвачи или митнически агенти в ЕС, които обикновено декларират стоки с ниска стойност.

При прилагането на режима, законопроектът предвижда, пратките да се декларират в митническата декларация от данъчно задължено лице, регистрирано по закона, имащо разрешение за отсрочено плащане на вносни мита, издадено по реда и условията на митническото законодателство на Съюза и да действа като косвен представител по митническото законодателство на Съюза. При наличието на всички предвидени условия за прилагане на режима, митническите органи ще вдигат стоките, без данъкът да е ефективно внесен в бюджета към този момент.

При приемане на пратката от получателя, същият следва да заплати данъка по митническата декларация на данъчно задълженото лице – пощенски оператор. Пощенският оператор следва да подава месечна декларация по специалния режим за деклариране и отложено плащане на ДДС при внос пред Агенция „Митници“, да събира данъка от всички получатели, приели пратките през съответния период и да го внася по реда за внасяне на митата. Предвидено е операторът да води електронен регистър за целите на специалния режим, който да позволява на митническите органи да проверяват правилното прилагане на този режим.

Направено е предложение за прецизиране на освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги. Към момента ЗДДС подчинява освобождаването от ДДС на доставките на застрахователни и презастрахователни услуги, от една страна, на формално признато качество на данъчно задълженото лице (застраховател, презастраховател, брокер или застрахователен агент) и, от друга страна на спазването на условията и реда на Кодекса за застраховането, което е в противоречие с член 135, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС. В резултат на изменението, освобождаването по чл. 47 от ЗДДС ще е в зависимост от вида на доставката, а не от формалните изискванията на Кодекса на застраховането.

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)


Предложена е промяна, съгласно която се променя срокът за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски за корпоративен данък по чл. 88 от ЗКПО, като данъчно задължените лица ще могат да правят това най-късно до 25 ноември на годината, за която се дължат авансовите вноски. До момента този срок е 15 декември. В мотивите си МФ посочва, че по този начин ще се осигури по-голяма предвидимост на данъчните приходи в бюджета, съответно ще се осигури възможност на разпоредителите с бюджет да извършат присъщите си разходи в подходящ срок, както и ще се избегне концентрацията на значителни данъчни приходи от авансови вноски в средата на последния месец от годината и свързания с това кратък срок за уреждане на бюджетните взаимоотношения.

С проекта на закон се предлага и удължаване на възможността за прилагане на данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната в случаите на минимална помощ по чл. 188 от ЗКПО, срокът на което изтича на 31 декември 2020 г. По този начин ще се осигури предвидимост и правна сигурност за данъчно задължените лица, прилагащи мярката. По отношение на действащите данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие и на държавна помощ за земеделски стопани, сроковете за прилагането на които също изтичат на 31 декември 2020 г., се очаква промяна в допустимия срок за прилагане, регламентиран в съответното европейското законодателство. След приемане на промените в актовете на Европейския съюз, регламентиращи държавните помощи, в обхвата на които попадат тези две данъчни облекчения, ще бъдат анализирани съответните промени и при необходимост изготвени предложения за удължаване на сроковете за прилагането им, в съответствие с промените в съответното законодателство и изпълнение на процедурите за удължаване.

Във връзка с въвеждането на правна възможност за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, чрез който се осигурява възможност за малките и средни предприятия да набират капитал при по-облекчени условия относно обхвата и периодичността на разкриваната от тях информация и въз основа на публикуването на облекчен по форма и съдържание проспект, се предлага изравняване в режима на данъчно третиране на доходите от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар с тези, търгувани на пазар за растеж.

В Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Предложена е промяна във връзка с необходимостта от синхронизация на разпоредбите на ЗДДФЛ с тези на Закона за защита на личните данни и успоредно с това създаване на прецизирани правила, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем.

Към настоящия момент тези лица са задължени да издават първичен счетоводен документ, когато платецът не издава сметка за изплатени суми, независимо дали плащането е в брой или по банков път. Законът изисква в документа да се съдържат и данни за платеца на дохода, включително когато той е физическо лице, а това не съответства на действащите изисквания за защита на личните данни.

С предложението това се отстранява, като успоредно с това ще отпадне необходимостта от издаването на документ, когато плащането е направено по банков път. Изискването за издаване на първичен счетоводен документ с данни за платеца на дохода се запазва само за случаите, когато платецът на доходите от друга стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, което води счетоводна отчетност и не издава сметка за изплатени суми.

Във връзка с въвеждането на правна възможност за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, чрез който се осигурява възможност за малките и средни предприятия да набират капитал при по-облекчени условия. Предлага изравняване в режима на действащото данъчно третиране на доходите на физическите лица от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от облигации или други дългови ценни книжа допуснати до търговия на регулиран пазар, с тези, допуснати до търговия на пазар на растеж.

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Предложена е промяна, свързана с предвиденото в закона изискване, за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или части от нея да се установява освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на

В Закон за счетоводството (ЗСч)

Във връзка с изложените от Европейската комисия аргументи в посока, че е необходимо уточнение по отношение на съдържанието на нефинансовата декларация, включително и консолидираната, са направените изменения в чл. 48, ал. 1-3, чл. 51 и чл. 52 от ЗСч.

Документите с предложените текстове можете да свалите от тук.
 

НОВО: Процедури и документация по ЗМИП за счетоводни предприятия

Счетоводните предприятия, като задължени лица по чл. 4, т. 13 от ЗМИП, следва да прилагат определени процедури при обслужването на своите клиенти, за да изпълнят изискванията на закона.

По-долу сме обобщили стъпките и процедурите, като за всяка от тях сме предвидили отделен модул за по-лесното изготвяне на документацията, заедно с всички необходими приложения от вътрешните правила за лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси. Всяка стъпка е линк към конкретния модул от сайта.

Модул 1 - Вътрешни правила по ЗМИП: Първата стъпка е приемането на вътрешни правила в срок до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. В този модул се съдържа комплектът с документи с вътрешните правила и приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила, както  и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор от тук.

Модул 2 - Уведомление до ДАНС по чл. 107: Необходимо е на уведомите ДАНС за лицето, което сте определили да осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП и ППЗМИП. Попълването на документите по образец можете да направите от тук.

Напомняме, че такова уведомяване счетоводните предприятия масово извършиха до 14.02.2019 г. заедно с изпращането на плановете за обучение на служителите си, които планове след промяна в закона не е необходимо да се изпращат в ДАНС. Ако сте новорегистрирани или не сте уведомили ДАНС по чл. 107, съветваме да го направите в 7-дневен срок от приемането на правилата.

Модул 3 - Оценка на риска по чл. 98, ал. 1 от ЗМИП: Следващата стъпка е изготвяне на собствена оценка на риска. Тя следва да е съобразена и отразява резултатите от националната оценка на риска (НОР). В нея секторът на лицата, които извършват счетоводни и одиторски услуги е отразен като високорисков сектор. В случай, че при изготвяне на собствената оценката на риска не се съобразите с резултатите от националната оценка на риска, тоест не се определите като високорискови, то в 14-дневен срок от изготвянето на оценката следва да уведомите дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС за решението си и мотивите за него. Това изискване е заложено в чл. 99 от ЗМИП. Чрез този модул, можете да съставите оценка на риска, съобразена с НОР тук.

Модул 4 - Комплексна проверка на всеки клиент: Това е една от най-трудоемките процедури и част от воденето на клиентските досиета, които следва да се актуализират периодично. Освен да идентифицирате всички действителни собственици и представляващи клиента, както и дружествата, които контролират дейността, то трябва да изготвите документация по няколко приложения от вътрешните правила, част от които клиентът трябва да поппише. Какво сме предвидили? - Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Приложенията с документи, които са предназначени за подпис от клиента, могат да бъдат отпечатани и двуезично на български и английски. Всички документи задължително се съхраняват в клиентските досиета за срок от 5 години и се представят на ДАНС при проверка. Чрез този модул можете да създадете накуп или поотделно необходимите приложения, декларации и въпросници от вътрешните правила от тук.

Модул 5 - Матрица на рисков профил на клиент: Определянето на рисковия профил на всеки клиент също е част от задължителните процедури. Заложената матрица за изчисление за нивото на риск определя рисковия профил на клиента въз основа на рисковите фактори от оценката на риска, националната оценка на риска, ЗМИП и ППЗМИП. Документът се съхранява в клиентското досие по чл. 29 от Вътрешните правила. Рисков профил на всеки клиент можете да пресметнете от тук.

Модул 6 - Годишен вътрешен контрол: От този модул можете да направите документите по Приложение № 7, Приложение № 13 и Приложение № 14 от тук.

Модул 7 - Обучение на служителите: ЗМИП изисква обучение на служители и свързани с това документи. Чек-листовете при назначаване на служител, годишните планове за обучение и отчетите за проведено обучение се съхраняват съобразно изискванията на вътрешните правила и в съответствие с разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, тоест в срок от минимум 5 години. Можете да ги попълвате накуп за всички служители или поотделно от тук.

Модул 8 - Справки и списъци по ЗМИП и др.: Необходими справки, списъци и други помощни материали можете да намерите от тук.

Документиране по време на бизнес процесите в счетоводното предприятие

Документиране при нов клиент:
Документиране при нов служител:
Документиране на годишна база: Документиране при смяна на отговорното лице:
Срокът за подготвянето на клиентките досиета на настоящите клиенти е определен в допълнителните разпоредби на примерните вътрешни правила. Съгласно § 2 актуализирането на информацията, данните и документите в клиентските досиета на клиентите, с които счетоводното предприятие е встъпило в делови отношения до приемането на правилата се извършва до края на първото годишно счетоводно приключване на финансовата година след приемане на правилата.

Чрез това обобщение и осемте модула по ЗМИП нашите потребители с абонамент за пълен достъп ще могат по-лесно, по-бързо и по-сигурно да изготвят всички необходими декларации и въпросници, за да изпълнят задълженията си по ЗМИП в срок.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.

Министерството на финансите подготвя промени за отмяна на СУПТО

Министерството на финансите съобщи, че връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез СУПТО и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в ЗДДС за отмяна на изискванията за СУПТО.

След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО, се казва още в съобщението. 

 

ДАНС публикува примерни правила за счетоводните кантори срещу прането на пари

На сайта на ДАНС са публикувани примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Това са лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси.

Във връзка с това счетоводните предприятия, като задължени лица по чл. 4, т. 13 от ЗМИП, следва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок 21 август 2020 г.

Примерните правила можете да намерите на страницата на ДАНС тук.

Екипът на КиК Инфо подготвя нов модул в сайта, чрез който нашите потребители с абонамент за пълен достъп ще могат по-лесно, по-бързо и по-сигурно да изготвят всички необходими декларации и въпросници, за да изпълнят задълженията си по ЗМИП в срок.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
*

Софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) се въвеждат до 31.12.2020 г.

Публикуван е проект за промени в Наредба Н-18.

В него се предлага удължаване на срока, в който ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2020 г.

Досегашният срок 31.07.2020 г. не може да бъде спазен без значителни затруднения и се предлага удължаването му, е посочено в мотивите към проекта.

Множество други изменения ще бъдат направени в наредбата в резултат на интензивни дискусии между екипите на Министерството на финансите, НАП и работодателски, браншови и професионални организации, като например дефиницията за СУПТО, облекчаване на изискванията към медицинските софтуери, т.нар. ERP системи, както и софтуерите, използвани в туризма; удължаване на срока на блокиране на фискалните устройства при липса на свързаност до 72 часа, прецизиране на отговорността на ползватели и разработчици на СУПТО в случаите на открити несъответствия,  облекчаване на правилата за връзка на софтуера с фискално устройство и реквизитите на фискалните бонове и други.

„Диалогът с бизнеса в последните месеци беше конструктивен. Продължаваме дискусиите в рамките на общественото обсъждане. Предвидили сме множество промени, които да облекчат правилата за търговците, но да запазят философията на наредбата да ограничава сивата икономика в интерес на цялото общество“, каза заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров. 

Вижте проекта тук.

Публикуване на ГФО в сайта КиК Инфо

Чрез новата ни услуга можете много бързо и лесно, спазвайки законовите изисквания, да публикувате в нашия сайт:
ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч или
Декларация за неосъществяване на дейност от предприятията по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква "б".

Внимание! Публикуването в интернет се отнася само за субекти по БУЛСТАТ:
ДЗЗД, фондация, сдружение, клон на чуждестранно лице, търговско представителство, адвокатско дружество, нотариално дружество, училищно настоятелство, читалище, църковно настоятелство, взаимоспомагателна каса и други, с изключение на ЮЛНЦ в обществена полза и регистрираните в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. В случай, че заявите, ще публикуваме и документи на компании, които нямат законово задължение да публикуват в интернет.

Как да публикувате?

Вие качвате през платформата необходимите документи от тук, системата ще Ви генерира проформа, по която да платите. До един работен ден след получаване на сумата по нашата банкова сметка, Вашите качени отчети ще бъдат достъпни на нашия сайт в публичната му част. Вие ще получите по имейл издадената фактура и линк с публикувания отчет.

Това е. Без излишни данни. Само необходимото.

Каква е цената?

Цената за публикуване е 9.90 лв. без ДДС на ГФО/декларация.

Какви са законовите срокове и изисквания?

Съгласно Закона за счетоводството:

ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч се публикува до 30 юни, но тази година срокът е удължен до 30 септември със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Декларацията за неосъществяване на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква “б” се публикува до 31 март, но година срокът е удължен до 30 юни със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им. При поискване предприятията предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

Ние осигуряваме изпълнение на законовите изисквания за, като за всяко предприятие получавате конкретен линк с публикувания отчет.

Какви са санкциите?

Съгласно чл. 74 от ЗСч който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.


Отчетите се публикуват във вида, в който са подадени от заявителя. КиК Инфо не носи отговорност за подадени непълни, неточни или неверни данни.

Приятна и ползотворна работа със сайта!
От тук можете да изтеглите образеца на декларацията за неосъществяване на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.

Публикувано е ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации по схемата 60/40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 55

от      30 март       2020 година

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат суми съгласно § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

(2) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

(3) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

(4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

(5) Компенсациите по ал. 1, 2 и 3 са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режимът по ал. 1, 2 и 3 и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

(6) Компенсации не се изплащат за:
1. работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
2. работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
3. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

(7) Осигурителният доход за януари 2020 г. се определя, както следва:
1. за лицата, които имат отработени дни - среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за януари;
2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - среднодневният размер на  дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за януари;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст - среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.

(8) Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.

Чл. 2. (1) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1 могат да кандидатстват работодатели, които:
1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301–305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

(2) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 2 и 3 могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 3-7 и са декларирали намаляване на приходите от продажби:
1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по чл. 1.

(2) Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.

Чл. 4. (1) Работодателите по чл. 1, ал. 1, 2 и 3 подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6;
3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3;
4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно работно време;
5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Чл. 5. (1) Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, разглежда документите по чл. 4 и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни дни от подаването на заявлението.

(2) Проверката на обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и 7 се извършва по служебен ред. Проверката по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 се извършва въз основа на информация, предоставена от Националната агенция за приходите, а по чл. 2, т. 7 - въз основа на информация, предоставена от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

(3) Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на компенсации.

(4) В срока по ал. 1 директорът на дирекция „Бюро по труда” изпраща в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации, протоколите на комисията и документите по чл. 4, ал. 2, т. 4 и 5 .

(5) Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация по ал. 4.

(6) Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за съответствието или несъответствието с критериите за изплащане на компенсации, установено от комисията, в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола.

Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3 и 5.

Чл. 7. Националният осигурителен институт изплаща на работодателите по чл. 5, ал. 4 компенсациите по чл. 1, ал. 5 въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

Чл. 8. (1) В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите работодателят уведомява писмено, включително по електронен път, Агенцията по заетостта в срок 3 работни дни от датата на издаването на заповедта за възобновяване на работа.

(2) Агенцията по заетостта изпраща информацията по ал. 1 по електронен път на Националния осигурителен институт.

Чл. 9. (1) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, който не изпълни задължението си по чл. 1, ал. 8 и чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 или декларира неверни данни по чл. 2, ал. 2, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване.

(2) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, за когото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ установи, че не изпълнява заявените с документите по чл. 4, ал. 2, т. 1, 2 и 4 обстоятелства съгласно чл. 1, ал. 1, 2 и 3, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване.

(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уведомява Националния осигурителен институт за установените в рамките на контролната дейност обстоятелства по ал. 1 и 2.

Чл. 10. Изпълнението на дейностите и обмена на информация между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се осъществяват при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Чл. 11. (1) Националният осигурителен институт създава и поддържа база данни за работодателите, на които са изплатени компенсации по това постановление.

(2) Базата данни съдържа информация за работодателя, за общата сума на изплатените компенсации за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени.

(3) Базата данни е публична, с изключение на данните, представляващи "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на това постановление „компенсации“ са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Постановлението се приема на основание § 6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и управителя на Националния осигурителен институт.

§ 4. (1) Контролът по прилагането на постановлението се възлага на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

(2) Агенцията по заетостта и Националният осигурителен институт предоставят по служебен път информация на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, необходима за осъществяване на контрола.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 13 март 2020 г.

§ 6. Компенсации по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков
Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2
Списък на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008)

Код по КИД-2008   Наименование на позицията
47   Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.2   Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
47.8   Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
47.9   Търговия на дребно извън търговски обекти


49.3   Друг пътнически сухопътен транспорт

51.1   Пътнически въздушен транспорт

55   Хотелиерство

56.1   Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.3   Дейност на питейни заведения

59.14   Прожектиране на филми

79   Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

82.30    Организиране на конгреси и търговски изложения

85.10    Предучилищно образование (частен сектор)

90   Артистична и творческа дейност

91   Други дейности в областта на културата

93   Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04   Поддържане на добро физическо състояние

Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

Правителството прие постановлението за изплащане на компенсации 60/40 за запазване на заетостта

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия.

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Компенсациите са предвидени за по-широк кръг работодатели от първоначално обявения списък при по-леки условия от първоначално предложените. Отпаднало е предложеното изискване за неуволняване на служителя за период не по-малък от 3 месеца след изтичане на периода, за който се изплащат компенсациите. Освен това от тях ще могат да се ползват и работодатели, които поради извънредното положение със своя заповед, а не само въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за  който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

За изплащане на компенсации ще може да кандидатства работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. С приемането на постановлението на Министерския съвет ще бъдe подкрепена заетостта на работници и служители, заети в хотелиерството, ресторантьорството,  дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др.

Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през съответния период, посочен в постановлението.

От тази възможност няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата. 

Финансовите средства за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

На днешното правителствено заседание беше одобрен също така договор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия, Китай за доставка на лични предпазни средства – медицински маски тип KN95. Съгласно договора Министерството на здравеопазването ще  закупи 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95 на стойност 1 670 000 евро. Те ще бъдат използвани за обезпечаване нуждите на персонала в лечебните заведения, за органите на държавния здравен контрол и за други лица, ангажирани в работата срещу разпространението на COVID-19 в България. Маските за лице, тип KN95 могат да филтрират частици с 95% ефективност, според китайския национален стандарт GB2626-2006.

Министър Ананиев посочи, че бързото разпространение на вируса в световен мащаб е увеличило многократно търсенето на лични предпазни средства и всички държави, в това число и България, изпитват затруднения при осигуряването им. На този етап е от изключително значение да се вземат всички мерки за опазване здравето и живота на медицинските специалисти и лицата, които работят в пряк контакт със заразените от вируса пациенти. Предпазването на медицинските специалисти, участващи в диагностиката и лечението на заболелите, както и на органите, осигуряващи прилагането на противоепидемичните мерки, е от ключово значение както за овладяването на епидемията, така и за създаването на условия здравната система да предоставя своевременна, достъпна и качествена медицинска помощ на нуждаещите се.

Изчисления по предложените компенсации за работодатели в размер на 60% от заплатите на неуволнени служители

Със Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и допълнение в Кодекса на задължителното осигуряване се предвижда изплащане на компенсации на някои работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение.

От проекта на ПМС се вижда, че става въпрос само за работодатели, които поради обявено извънредно положение със своя заповед, издадена въз основа на акт на държавен орган, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Целта е запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието след прекратяване на извънредното положение или възстановяване на работа. Предложението за компенсации се отнася за следните дейности по кодове на икономическа дейност.

Цитат
Код на дейност и наименование

47   Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети с изключение на 47.11 (Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия) и 47.2 (Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия)
49.1   Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
49.3   Друг пътнически сухопътен транспорт
50.1   Пътнически морски и крайбрежен транспорт
50.3   Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
51.1   Пътнически въздушен транспорт
55.1   Хотели и подобни места за настаняване
55.2   Туристическо и друго краткосрочно настаняване
56.1   Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.3   Дейност на питейни заведения
59.14   Прожектиране на филми
79   Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации
90   Артистична и творческа дейност
91   Други дейности в областта на културата
93   Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
96.04   Поддържане на добро физическо състояние
Компенсацията е по време на действието на закона за извънредното положение, но за срок не по-дълъг от три месеца, НОИ да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на работодатели, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.

С допълнения в Кодекса на труда бяха въведени и разпоредби, касаещи преустановяване на работата при обявено извънредно положение. По отношение на трудовото възнаграждение при преустановяване на работата при обявено извънредно положение, то за времето на преустановяване на работата в случаите на престой работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Без да коментираме другите изисквания към работодателите от проекта на ПМС, тъй като той все още е в работен режим, ще направим някои предварителни изчисления за компенсацията от заплатата в размер на 60%.

Пример

Да вземем пример със стандартен трудов договор и брутна заплата от 1000 лв., което прави нетна заплата в размер на 775.98 лв. (За целите на опростяване на изчисленията не сме отчитали допълнително възнаграждение за стаж, което няма да промени съотношенията, а ТЗПБ е взет в размер на 0.4%.) Подробна сметка можете да направите с различни суми чрез Калкулатор заплата: Разходи за работодателя.

Вариант I : Работодателят освободи служителя незабавно
Това се случва на база на някое от основанията, изброени в чл. 328, ал.1 от КТ: Например поради намаляване на обема на работа, съкращаване в щата, закриване на предприятието или на част от него.

Тогава работодателят ще има следните разходи:
  • 1000 лв. – брутната сума за неспазеното предизвестие, при едномесечно предизвестие
  • 1000 лв. – обезщетение за оставане без работа (по всяка вероятност ще се дължи)
  • 137.20 лв. – осигуровки върху предходното обезщетение (без здравни и ТЗПБ)
  • Дължи се и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, ако има такъв. Да приемем, че отпускът е използван за целите на примера.
Общо разходът на работодателя при Вариант I за този служител би бил: 2137.20 лв.

Вариант II : Работодателят се възползва от предложената компенсация и не уволни служителя
Компенсацията е в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за 3 месеца, под условие че работодателят задържи този служител не по-малко от 3 месеца след периода, за който се изплащат компенсации.

Тогава работодателят ще има следните разходи:

1) За първите 3 месеца с компенсацията:
  • 1200 лв. – което представлява 40% от заплатата първите 3 месеца
  • 567.6 лв. – осигуровките за 3 месеца върху 100% от заплата
Тоест разходът на работодателят за първите 3 месеца бил: 1767.60 лв.

2) За следващите 3 месеца без компенсация, но със задължение да не се уволнява служителя:
  • 3000 лв. – брутното възнаграждение за 3 месеца
  • 567.6 лв. - осигуровките за 3 месеца
Тоест разходът на работодателят за следващите 3 месеца бил: 3567.60 лв.

Или общо за 6 месеца при Вариант II разходът за този служител би бил: 5335.2 лв.

Очаквайте повече подробности след публикуване на официалното ПМС. От тук можете да изтеглите текста на проекта.

НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.“ (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г.), Националният статистически институт Ви информира, че:

1. Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г., които следва да подават отделните групи данъчнозадължени лица (респонденти), съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от ЗКПО, чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, се удължава до 30 юни 2020 година.

2. Срокът за лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2019 г., но са длъжни да представят ГОД за 2019 г., съгласно чл. 20, ал. 5, във вр. с ал. 1 и 4 от ЗСт, и подават ГОД единствено в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител, се удължава до 30 юни 2020 година.

3. Срокът за предприятията, които консолидират съгласно Глава трета, Раздел IV от ЗСч и подават консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД), се удължава до 30 септември 2020 година.

4. Срокът за лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и следва да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, с декларация (Приложение №11) в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител, се удължава до 30 юни 2020 година.

Заповедта за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти) между НСИ и НАП, съгласно чл. 20, ал. 5, във вр. с ал. 1 и 4  от Закона за статистиката, ще бъде актуализирана съобразно новите срокове за подаване на ГОД.

Връзка към съобщението тук.