Новите Национални счетоводни стандарти – 2016 с цялостен експертен коментар

Издателство „Български законник“ съобщи, че излезе от печат най-новото му издание – „Национални счетоводни стандарти – 2016“ с цялостен експертен коментар по всеки стандарт. Книгата съдържа актуализираните текстове с експертни коментари както към напълно новия стандарт за преминаване за първи път към НСС, така и към абсолютно всички останали стандарти. В пълен текст е публикувано и Постановление № 394 от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП и примерен национален сметкоплан. Подробности за книгата може да откриете на www.zakonnik.bg/books.

На особено голям интерес се радва и другата текуща книга на издателството – „Новият закон за счетоводството – 2016“ с цялостен експертен коментар на Иван Симов – д.е.с, регистриран одитор. Новият Закон за счетоводството и промените в ЗКПО се разглеждате и във видеозаписа на наскоро проведения счетоводен семинар с лектор Мина Димитрова. Във видеозаписа на семинара също може да открият отговори на въпросите, свързани с новите моменти и актуални проблеми по ЗДДС, разгледани от Мина Янкова, както и промените в осигурителното законодателство с лектор Аспасия Петкова. Семинара и книгите са включени и в промоционалният пакет „Всичко за счетоводството“, включващ впечатляващата бройка от 9 издания на изключително атрактивна цена. Заявки за книгата, семинара и промоционалния пакет се приемат на страница www.zakonnik.bg/abonament.

„Настолник на счетоводителя – 2016“ и през тази година, с огромният си обем от справочна информация, ще бъде незаменим помощник на всеки счетоводител. Издателството препоръчва покупката на комплекта книга и интерактивен диск за компютър, за да се възползвате от пълният обем информация. Книгата вече се предлага за предварителна продажба, а отпечатването ѝ се очаква през месец март.

Издателството потвърди, че продължава практиката си напълно безплатно за своите абонати на периодични издания да приема конкретни въпроси и спешни счетоводни казуси, на които отговарят единствено доказани експерти и специалисти от съответната област.

За онези счетоводители, които не са ползвали изданията на Български законник, издателството дава възможност за тестови демо-достъп, с който в рамките на няколко дни безплатно ще може да четат всички материали. Заявката за безплатен достъп се попълва на адрес www.zakonnik.bg/demo, а паролата се предоставя по телефон от компетентни сътрудници, които могат да дадат насоки как да се възползвате в пълна степен от богатството от актуална информация.


PR съобщение от „Български законник“ ЕООД

Промени в „данък“ уикенд предлагат работодателските и счетоводните организации

Най-големите работодателски организации БСК, КРИБ, АИКБ и БТПП и счетоводните ИДЕС и АССП излязоха с предложения във връзка с ДДС върху личното ползване, така нар. данък “уикенд”.

С оглед улесняване администрирането данъка върху добавената стойност и намаляване на общата данъчно-осигурителна тежест при използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице (ДЗЛ), организации правят следните предложения:

По ДДС законодателството:

I.   Въвеждане на възможност ДЗЛ да избира между две опции (алтернативи) при определянето на данъчната основа на доставка на стока по чл.6, ал.3, т.1 от ЗДДС и доставка на услуга по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, както следва:

1. Прилагане на законодателно определена (фиксирана) пропорция по отношение на данъчния кредит (ДК) при едновременно използване на актива за нуждите на независимата икономическа дейност  и за лични нужди

При този избор ДЗЛ упражнява незабавно право на приспадане на ДК за актива и за всички други стоки и услуги, свързани с неговото използване и поддръжка, като прилага фиксирана в закона пропорция определяща размера на полагащия се ДК. При тази опция ДЗЛ няма задължение да проследява, документира и доказва използването на актива, освен принципното положение, че е свързан с независимата му икономическа дейност.

2. Документиране на непрекъсната база на степента на използване на активите

При избор на тази опция ДЗЛ упражнява незабавно право на приспадане на пълен или частичен данъчен кредит (ДК) за актива и всички други стоки и услуги, свързани с неговото използване и поддръжка по общия ред на ЗДДС.

Еднократно, през месец декември (в СД за месец декември) на всяка календарна година, на база на реално документираното и отчетено съотношение между ползването за нуждите на независимата икономическа дейност и личното ползване за тази година, да се начислява дължимия ДДС върху сумата на направените преки разходи, свързани с личното ползване, за които е ползван ДК. ДЗЛ  ще има  задължение да създаде и осигури подходяща счетоводна отчетност и аналитичност, която да позволява определянето и натрупването на преките разходи през годината, с цел начисляване на дължимия ДДС през месец декември на всяка календарна година.

II. Въвеждане на стойностен праг на същественост в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Предложеният праг постига оптимален фискален ефект, без да създава значителна административна тежест за бизнеса и органите на НАП. Сложният механизъм на проследяване на степента на използване, определяне на пропорция на лично ползване и формиране на данъчна основа при различни хипотези, ще се прилага само за активи със значителна стойност.

Сумата е в съответствие с редица примери в нормативната уредба свидетелстващи, че именно това е общественозначимия размер – праг за задължителна регистрация по ЗДДС, задължение за водене на двустранно счетоводно записване от всички предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и др.

По ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

С оглед взаимообвързаността на уредбата по ЗДДС с материалните данъчни закони, предлагаме да бъдат направени съответните изменения и в ЗКПО, ЗДДФЛ и нормативните актове, уреждащи осигуряването (социално и здравно).

С оглед балансирано данъчно облагане за целите на ЗКПО и ЗДДФЛ, най-прагматично и обществено приемливо изглежда да се въведе механизмът на облагане на отчетените разходи за лично ползване с данък върху разходите по ЗКПО (чрез допълване на чл. 204 ЗКПО).

Предложеното ще има следния ефект:

• дружеството ще плати данък, който е еквивалент на корпоративния данък от 10 %, така че личното потребление ще бъде обложено с пряк данък (облагането ще става на ниво дружество). Едновременно с това на основание чл. 206, ал. 1 ЗКПО – разходът за лично ползване ще бъде признат за целите на определянето на данъчния финансов резултат и облагането с корпоративен данък.

• доколкото разходите, включени в чл. 204 ЗКПО и обложени по този ред, не подлежат на облагане като доход на физическите лица, получаващи дохода (лицата осъществяващи личното ползване на стоките/услугите придобити от дружеството), на основание чл. 16, ал. 2 ЗДДФЛ ще се елиминира възможността  тези разходи да се облагат и при физическото лице и ще се избегне двойното икономическо облагане.

Ако личното ползване се облага на ниво дружество (по ЗКПО), а не като доход на физическите лица по ЗДДФЛ, изглежда напълно оправдано изключването му от облагане с осигуровки (социални и здравни). За целта предлагаме да има изрична/и законова/и промени, регламентиращи освобождаване от задължение за внасяне на осигуровки за частта на личното ползване.

Описаният модел на облагане с преки данъци изглежда обществено най-приемлив от гледна точка на простота и администриране, като едновременно постига принципната цел за разумно данъчно облагане на личното ползване на фирмени активи при балансиране между интересите на фиска, бизнеса и работниците.

В отделна декларация организациите изразяват изключителна тревога и категорични възражения по прилагането на правната уредба на т.нар. „данък уикенд”, включително:

• Нормативните разпоредби в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗДДС) са във висока степен общи и неконкретизирани;

• Издаденото от НАП Указание (изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.) не е нормативен акт, не изяснява в цялост въпросите, свързани с приложимостта и обхвата на нормативните разпоредби и води до огромна допълнителна административна и данъчна тежест;

• Липсата на достатъчно ясна законова уредба създава възможност приетите вътрешни указания на НАП да бъдат използвани при широко субективно тълкуване и селективно прилагане от данъчните власти, а бавното и неефективно съдебно производство по обжалване на издадените ревизионни актове ще създаде мащабни организационни и финансови проблеми за данъчнозадължените лица.

Във връзка с установените проблеми и с оглед тяхното преодоляване формулираха като необходими следните мерки, които настоятелно предлагаме да бъдат реализирани в спешен порядък:

1. Незабавна отмяна на Указание на НАП, Изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.

2. Осигуряване на достатъчно време за широко обсъждане на предложенията към настоящата декларация за законово уреждане на данъчното третиране на активите и разходите за лично ползване, които гарантират:
• ясен и опростен механизъм за данъчно третиране на активите и разходите за лично ползване;
• минимални организационни и финансови усилия на задължените лица за създаване на необходимата счетоводна документация;
• елиминиране на обратното действие на по-неблагоприятни режими и прилагането за изтекли финансови години/периоди, предшестващи приемането на законовите промени;
• максимално ограничаване на възможностите за субективно тълкуване, селективно прилагане и упражняване на неправомерен административен натиск;

В тази връзка организациите настояват за спешна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на ЗДДС.

След указанието на НАП за данък „уикенд“ (ВИДЕО)

Катя Крънчева с коментар за данък “уикенд” в предаването „Денят“ на телевизия Bulgaria ON AIR след новото указание на НАП за облагането с данък върху добавена стойност на личното ползване на фирмени активи.

 

Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО при годишното приключване за 2015 г.

Данъчното регулиране на слабата капитализация се изразява в това, че част или всички лихвени разходи на дадено предприятие не се признават за данъчен разход в годината на отчитането и с тях се увеличава счетоводният финансов резултат преди данъчно облагане.

Слабо капитализирано по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) е предприятие, чийто привлечен капитал е 3 пъти по-голям от собствения му капитал или когато:

ПК1 + ПК2 > 3 х (СК1 + СК2), където:
ПК1 е привлеченият капитал към 1 януари на текущата година;
ПК2 е привлеченият капитал към 31 декември на текущата година;
СК1 е собственият капитал към 1 януари на текущата година;
СК2 е собственият капитал към 31 декември на текущата година.

Цитат

Правилата за регулирането на слабата капитализация са разписани в чл. 43 от ЗКПО. Съобразно тях създадохме Калкулатор за регулиране на слабата капитализация – един ценен помощник при попълването на данъчната декларация за 2015 г. и поредния нов изчислителен модул, част от абонаментния пакет в КиК Инфо.

Собственият капитал включва основния капитал, резервите, текущия финансов резултат (печалба/загуба), неразпределената печалба и непокритата загуба от минали години.

„Привлечен капитал“ по смисъла на чл. 43, ал. 6 от ЗКПО е сумата от пасивите на предприятието, с изключение на финансиранията.

Следователно, ако горното неравенството е вярно, то при изготвянето на годишната данъчна декларация за 2015 година, трябва да се извърши регулиране на слабата капитализация по правилата на ЗКПО.

Това се изразява в непризнаването за данъчни цели в годината на отчитането им на разходите за лихви в размер, определен по следната формула:

НРЛ = РЛ – ПЛ – 0,75 x ФРПЛ, където:
НРЛ са непризнатите разходи за лихви;
РЛ са разходите за лихви;
ПЛ е общият размер на приходите от лихви;
ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви.

Получената сума е данъчна временна разлика, която следва да намери обратно проявление в следващ данъчен период. Непризнатите разходи за лихви се признават за данъчни цели през следващите 5 години до изчерпването им в размер, определен за текущата година по следната формула:

ПРЛ = 0,75 x ФРПЛ + ПЛ – РЛ, където:
ПРЛ са признатите разходи за лихви;
ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви;
ПЛ е общият размер на приходите от лихви;
РЛ са разходите за лихви, определени по реда на ал. 3 за текущата година.

Цитат

Чрез Калкулатора за изчисляването на слабата капитализация лесно и сигурно бихте могли, преди попълването на данъчната декларация на предприятието:

  • да проверите дали фирмата попада в обхвата на регулирането по чл. 43 от ЗКПО;
  • да изчислите непризнатите разходи за лихви, с които следва да увеличите финансовия резултат преди данъчно облагане (посочват се на ред 6 от увеличенията в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г.);
  • да изчислите размера на признатите разходи за лихви за годината (посочват се на ред 7 от намаленията в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г.).

Важно е да се отбележи, че разходите за лихви (РЛ), които участват в регулирането, включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал, но без следните:
1. лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице;
2. наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки;
3. лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона;
4. лихви и други разходи по заеми, които съгласно счетоводното законодателство са капитализирани като част от стойността на актив.

Когато счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви (ФРПЛ) е отрицателна величина, той не участва при определяне на размера на непризнатите (НРЛ) и признатите разходи за лихви (ПРЛ).

Регулирането на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО не важи за разходите за лихви на кредитните институции.

Работодателски и счетоводни организаци с обща позиция за данък ‘уикенд’

Новият Закон за счетоводството и придобилият известност като „Данък уикенд“ бяха основни теми на проведената във вторник (02.02.2016 г.) в БСК дискусия с участието на представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал България (АИКБ), браншови организации и фирми.

По Закона за счетоводството:
Бе подчертано, че във връзка с изискванията на съответната евродиректива санкциите за непубликуване на годишни финансови отчети (ГФО) са значително завишени, но неуказването на горна граница за санкциите е прецедент в законодателството, който трябва да бъде коригиран.

Общо бе мнението, че премахването на изискването за публикуване на ГФО от микро- и малките фирми ще доведе до непрозрачност на дейността им, още повече че дейността им не подлежи на финансов одит. „Не трябва да се забравя, че 92% от всички фирми у нас попадат в категорията „микро- и малки“ и този процент продължава да се увеличава. Неподаването на годишни финансови отчети крие рискове по отношение на прозрачността“, подчерта Катя Крънчева (зам.-председател на АССП). Мнението й бе допълнено от Жечко Димитров (управител на БИК „Капиталов пазар“ и програмен директор в БСК), който отбеляза, че именно този клас фирми са и най-честите бенефициенти по европроекти, по които често има изискване за определен оборот през последните години. Така не са малко случаите, при които една фирма подава отчет към НСИ със занулен оборот, а при кандидатстване за европроект се декларира реален и дори завишен оборот. „В борбата за облекчаване на административната тежест, създаваме непрозрачност и условия за корупция. Трябва да се мисли и дискутира преди, а не след въвеждането на определени нормативни промени“, категоричен бе Жечко Димитров и допълни: „Парадоксално е, че се правят промени в полза на бизнеса, а всички са недоволни – това говори за качеството на законодателния процес и за това колко необходимо е да се прилага изискването за оценка на въздействието“.

Васил Велев (председател на АИКБ) отбеляза, че бизнес организациите лобират пред поне три правителства и два парламента за нов Закон за счетоводството, но приетият закон е незадоволителен, вкл. въвеждането на преференциите за микро- и малки предприятия е направено в осакатен вид. Г-н Велев направи предложение да се въведе автоматично публикуване на годишните финансови отчети, като се ползва информацията от НСИ и НАП. По този начин, от една страна, фирмите няма да бъдат натоварвани допълнително (т.е. няма да им се налага да подават отчети освен в НСИ и НАП, и в Търговския регистър), от друга страна – ще има по-висок контрол по достоверността на подаваната информация и ще се избегне липсата на прозрачност, за която вече беше споменато по-горе. Бойко Костов (председател на ИДЕС) подкрепи предложението и допълни, че създаването на „Единна входна точка“ е препоръчано и в евродирективата, но е възможно, само ако НАП и НСИ обявят срок за подаване на отчетите до 30 юни, а не до 31 март, както е в момента, тъй като голяма част от фирмите са задължени да преминават през финансов одит, който пък практически е невъзможно да се вмести в срока 31 март.

По т.нар. „данък уикенд“:
Бе подчертано, че и промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, и Указанията на НАП за прилагане на ЗДДС не са преминали през необходимия процес на обществено обсъждане и в не малка част фактически дописват закона, което е недопустимо. Липсата на значим праг за същественост практически води до отчитане и облагане на всички активи, а това само по себе си създава изключително висока административна тежест за данъчно задължените лица.

Велин Филипов (зам.-председател на ИДЕС) подчерта, че практически се въвежда сериозна допълнителна данъчно-осигурителна тежест, тъй като освен 20-те процента ДДС непризнат данъчен кредит върху ползваните за лични цели активи, следва да се имат предвид 10-те процента данък върху доходите на физическите лица, получател на непаричен доход, и около 30% осигурителни вноски. Освен това, налице е прекалена детайлизация за следенето актив по актив, въвежда се трети вид амортизация и т.н., респективно – има и скрити разходи за поддържане на персонал, който да следи всичко това. „Ние не сме против данъка, а сме против начина на администрирането му и объркващите указания на НАП. Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво телефони, лаптопи или таблети“, каза Велин Филипов.

Катя Крънчева (АССП) отбеляза, че този данък удря коректният бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна и административна тежест, достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна информация и данъци.

Станислав Попдончев (финансов директор в БСК) допълни, че освен коректният бизнес, от „данък уикенд“ най-силно ще пострадат микро- и малките предприятия, където много често активите се ползват едновременно и за търговска дейност, и за лични нужни.

Николай Петков (член на УС на АССП) припомни, че по време на предходни дискусии по темата представителят на Министерството на финансите Людмила Петкова многократно е декларирала, че данъкът няма да се прилага върху евтините активи, а ще се отнася само до тези, надвишаващи значителна стойност.

Според Васил Велев (АИКБ) „данък уикенд“ е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от страна на недобросъвестни представители на данъчната администрация. Освен това, данъкът създава допълнителни административни прегради пред бизнеса. „Ако цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, нови продукти, нови работни места?“, реторично попита Васил Велев. Той предложи въвеждането на праг на стойност на облагаемите активи в размер на 50 000 лв. (а не 700 лв.), какъвто е прагът за регистрация по ЗДДС, и разпределение на ползването на активите за служебни и лични нужди в пропорция 80:20.

Емил Евлогиев (зам.-председател на ИДЕС) представи информация за европейския опит по отношение облагането на активите с ДДС. В Полша, например, за леките автомобили (освен ако не са за лизинг или за таксиметрова дейност) се признава данъчен кредит в размер на 50%. В Ирландия критерий за приспадане на данъчния кредит върху леките автомобили са емисиите СО2. В Унгария се признават 70% за ползване на телефон за служебни цели и 30% за ползване на хотел, и т.н.

Участниците в срещата поставиха въпроса относно признаването на данъчен кредит и за личните автомобили. „След като ще се следи личното потребление, редно е да се даде данъчен кредит върху всички автомобили“, каза Велин Филипов, като допълни: „При въвеждането на данъчна практика трябва да се отчита народопсихологията, а българинът обича да лъже държавата, тъй като я смята за нещо различно, отделно от себе си“.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от изработване на обща позиция на всички работодателски и професионални организации, която да съдържа конкретни искания и предложения към представителите на законодателната и изпълнителната власт, така че всички натоварващи бизнеса процедури, с неясен и неубедителен като обем фискален ефект за държавата, да бъдат отстранени.

Съвместната позиция ще бъде изготвена, координирана и разпространена публично до края на настоящата седмица, а на 9 февруари предстои да се проведе среща с ръководството на НАП, както и с екипа, изготвил Указанията за данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди.

Източник: БСК
Снимка: БСК

Публикувани са промените в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2016 г.

С днешния ДВ брой: 8, от дата 29.1.2016 г. е изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, като е предвиден преходен режим за изменения в образците на някои документи и изискванията към структурата на подаваните файловe.

Изменения в справка-декларацията и дневника за продажбите

Направени са изменения в справка-декларацията и дневника за продажбите, които предвиждат в отделна клетка, съответно колона, регистрираните по ЗДДС лица да декларират начисления от тях данък във връзка с извършени безвъзмездни доставки на стоки и услуги за лични нужди, приравнени съгласно закона на възмездни.

В долния край на справка-декларацията със звездички са допълнени пояснения относно доставките, които се декларират в клетките на справка-декларацията, в които по технически причини не може да се включи тяхното изчерпателно изброяване, както и относно начисления данък за доставките на стоки или услуги за лични нужди.

За данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните дневник за продажбите по приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 и справка-декларацията по приложение № 13 към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4.

В случаите на регистрация, на повторна регистрация и на правоприемство, когато описът на наличните стоки и услуги, за които данъчно задълженото лице може да упражни право на данъчен кредит, съдържа повече от 5 записа, то се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

До 29 февруари 2016 г. включително описите на налични активи по приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5, когато съдържат повече от пет записа, се подават по досегашния ред. До 29 февруари 2016 г. включително се прилага образецът на документа по досегашното приложение № 7 към чл. 60, ал. 5.

Допълнени реквизити на протоколите за корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от ЗДДС

С цел проследимост и идентифициране на стоките и/или услугите, за които регистрираните по закона лица следва да коригират приспаднатия вече данъчен кредит чрез съставяне на протокол, то освен предвидената вече в правилника информация, свързана с корекцията, ще се посочва и номера и датата на данъчния/те документ/и, по който/които е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит.

Преходен режим за личното ползване

В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 (лично ползване) от закона след 31 декември 2015 г. при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2 от закона за стоки, които са били използвани за доставка на услуги за лични нужди до 31 декември 2015 г., разходът за изхабяването им се изчислява като част от разликата между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа на услугите, извършени до 31 декември 2015 г. включително.

Разходът за изхабяването като част от тази разликата се изчислява за всеки данъчен период по линейния метод за остатъка от броя на годините до изтичане на 5-годишния срок, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително, за движими вещи, съответно до изтичане на 20-годишния срок – за недвижимите вещи. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.

Нотариалните такси не се включват в данъчната основа

Направено е изменение при формиране на данъчната основа на облагаеми с ДДС доставки да не се включват такси, събирани за извършваните от нотариуси дейности. В тази връзка е уточнено, че данъчната основа се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
1. платени са от името и за сметка на доставчика;
2. поискани са от доставчика.

Дата на данъчно събитие при доставка на услуга

Отстранено е несъответствието между въведеното в правилника правило за определяне на датата на данъчното събитие при доставка на услуга с нормата на член 63 от Директива 2006/112/ЕО. В тази връзка се отменя чл. 12 ал. 1.

Цитат

Отменен
Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С изключение на случаите по чл. 25, ал. 3, 4 и 5 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

В параграф 3 от диспозитива на Решение на СЕС по дело С-18/13 “Макс Пен” ЕООД е постановено, че ДДС Директивата не допуска национална разпоредба, съгласно която услугата се счита за извършена на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от съответната доставка.

Коефициент на частичен данъчен кредит

Направено изменение в ЗДДС относно начина на закръгляване на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит. В тази връзка се налага и изменение на приложимото съгласно Правилника за прилагане на закона правило за закръгляване на коефициента.

Съгласно новото правило коефициентът за изчисляване на частичния данъчен кредит ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая в посока на следващото по-голямо число, като например при получено число от 0,120..1 до 0,129…9 коефициентът ще е равен 0,13.

Доказване на вътреобщностна доставка на стоки

Въвежда се изискване за доказване на вътреобщностна доставка на стоки в писменото потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващо, че стоките са получени на територията на друга държава членка, освен името на лицето, предало стоките, да се посочва и длъжностно му качество, както и името на лицето, получило стоките и длъжностното му качество.

Доставки на услуги между клонове

Предвидено е предоставянето на услуги между лице, установено на територията на друга държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и предоставянето на услуги между лице, установено на територията на страната, и негови клонове и структурни звена, установени на територията на друга държава членка, да се приема за вътрешен оборот, а не за облагаема доставка. Допълнението към действащите разпоредби на правилника е само относно трансграничните доставки на услуги между лице и негов клон или структурно звено, съответно между клонове и/или структурни звена в състава на едно лице, доколкото за целите на облагането с ДДС съгласно ДДС Директивата, съответно ЗДДС, при трансграничните доставки на стоки винаги е налице доставка на стока, докато предоставянето на услуги в някои случаи се третира като вътрешен оборот.

Други изменения

Уточнено е че „ДДС група“ за целите на чл. 3, ал. 7 е група от свързани лица, установени в една и съща държава членка, които по силата на член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност се третират като едно данъчно задължено лице.

Прецизирана е разпоредбата от правилника, която регламентира упражняването на право на данъчен кредит по отношение на стоки или услуги, придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по закона лице, за които не е било налице или не е упражнено право на данъчен кредит, в съответствие с разпоредба на закона, уреждаща липсата на доставка на стоки или услуги при правоприемство в резултат на наследство и завет.

Урежда се начисляването на данък, когато в международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или друг подобен договор, по който Република България е страна, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено данъкът да се дължи от получател – установено в страната лице. С изменението се уточнява, че когато доставчикът има място на стопанска дейност на територията на страната и по правилата на ЗДДС данъкът се дължи от доставчика, получателят като регистрирано по ЗДДС лице ще поеме това задължение, като начисли данъка с протокол по приложимия ред за начисляване, деклариране и отчитане на начислен ДДС.

Ново: Отчитане на лично ползване на служебен автомобил с пътен лист

В своето ново Указание относно облагането на личното ползване с ДДС, изх. № 24-00-15/22.01.2016, НАП посочва, че данъчно задължените лица са длъжни да поддържат достатъчно подробна придружаваща документация, която да позволява установяването на техните задължения. Според избрания от лицето начин за проследяване на фирменото и лично ползването, следва да бъде създадена надеждна одитна следа, която да дава възможност за проследяване на всички елементи на стопанската операция в тяхната взаимовръзка, доказваща коректното и последователно прилагане на избрания метод за разделяне на личното от служебното ползване.

Как се документира личното ползване

НАП посочва, че по отношение на ползването на автомобилите, за целите на правилното определяне на данъчната основа на личното ползване, компаниите могат да ползват пътни листове или например да поддържат отчети за изминато разстояние и маршрути, включително в електронен вид. Каквато и документация да избере лицето, то същата трябва да съответства на избраната от предприятието система за вътрешен контрол, удостоверяваща връзката между счетоводните документи и действителното положение, се казва още в указанието.

Цитат

Отчитането на личното ползване на служебния автомобил и попълването на пътните листа, понякога е досаден и трудоемък процес, особено за по-малките фирми, които не разполагат с автоматизирани системи.

Чрез Приложението за издаване на пътни листа, можете лесно и сигурно да попълните месечните си данни, което ще позволи автоматично да бъде пресметнати разходите, личното ползване, горивото за управленска дейност, както и да бъде генериран надлежен пътен лист.

Важно: Когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, то съгласно чл. 215, ал. 2 от ЗКПО при определяне на данъчната основа:
1. разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри през календарната година;
2. разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответното превозно средство за календарната година.

НАП посочва, че разработеният от данъчно задълженото лице механизъм за разпределяне на разходите за лично ползване следва да бъде оповестен в документацията на лицето и при поискване да бъде представен на органа по приходите. Същият трябва да бъде прилаган последователно при пропорционалното разпределяне на направените преки разходи.

Избраната от компанията база за разпределяне няма да бъде оспорвана като неподходяща от органите на НАП, ако е съобразена с естеството на съответната стока и бъде прилагана последователно при определяне на данъчната основа, се казва още в указанието. Нещо повече: „В тези случаи, с оглед прилагане на принципа на правна сигурност по отношение на задължените лица, органът по приходите не следва да извършва преоблагане с приложение на друга база за разпределяне на направените преки разходи, дори и тя да води до по-благоприятен за фиска резултат. В този смисъл контрол би могъл да бъде упражнен върху коректното прилагане на разработения от данъчно задълженото лице механизъм, а не върху избраната база.“

Ето защо в приложението за издаване на пътни листа допълнихме, заедно с дейност по занятие и управленска дейност, да има и опция „лично ползване“. Още при попълването, автоматично се смята процент на личното ползване и самата негова данъчна основа. Това е една надеждна базата за разпределение, която би могла да бъде документирана съвсем точно с минимални усилия. На тази база може да се направи пропорционалното разделяне на разхода за изхабяването, а също и на другите разходи, свързани с автомобила при лично използване.

Признаване на горивото като фирмен разход

Наличието на фактура за гориво без пътен лист или пътна книжка не е основание за признаване на разхода. Самото изписване на горивото, отразено в счетоводството на предприятието като разход, също трябва да бъде надлежно документално обосновано. Като първични документи за това изписване служат пътните листа за извършените превози. Те следва да дават информация за фактическия разход на горивата, съгласно нормения разход на 100 км. пробег и пропътуваните километри. Реквизитите на пътния лист не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно. В този връзка е необходимо в пътния лист да се съдържа не само пропътуваните километри, но и описание на маршрута.

Цитат

Приложението за издаване на пътни листа ще пресмята и ще Ви подсказва колко километра трябва да впишете в пътния лист, така че да съответства на подаденото гориво. Ще изчислява каква е сумата на счетоводния разход и колко километри остават за изминаване с остатъка гориво.

Приложението е подходящо за фирми, които не обичат да попълват пътни листове и желаят възможно най-лесно да решат този въпрос. За още по-бързо попълване се препоръчват функциите за предварително зададени шаблони.

Липсата на пътен лист или пътна книжка е липса на документална обоснованост на изразходването на горивото и представлява нарушение на счетоводното и данъчно законодателство. Това дава основание при последващ данъчен контрол, да бъде извършено увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО и върху разхода да бъде платен данък, заедно с начислените лихви. В тази връзка са и писмата на НАП:
Изх. № 20-19-14 от 24.02.2014 г. Отчитане и признаване на разходи за гориво
Изх. № 2-1894 от 18.11.2010 г. Осчетоводяване на разходи за гориво
Изх. № 3-2252 от 13.07.2012 г. Документална обоснованост за осчетоводяване на разх. за гориво

НАП: ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди се декларира до 14.02

До 14 февруари регистрираните по ДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред НАП.

Указанието за прилагането на този режим е публикувано на сайта на приходната агенция и ще бъде изпратено на всяка фирма, която е част от ДДС системата.

Указанието, което е 17 страници, третира и случаите, в които при покупката на даден актив е известно, че той ще се използва единствено за лични нужди и за покупката на стоката не е ползван данъчен кредит. В тази хипотеза от компаниите не се очаква да начисляват ДДС месечно, след като не са ползвали данъчен кредит.

В случаите в които стоките ще бъдат използвани едновременно за фирмени и за лични цели, съществуват 2 възможности:

  • Приспадане на данъчния кредит изцяло, като ДДС се начислява за личното ползване на стоката;
  • Ползване на данъчен кредит в пропорция, съответстваща на съотношението лично- служебно ползване на стоката.

Регистрираните по ДДС компании могат да създадат собствен механизъм за разпределяне на разходите в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди.

От НАП отбелязват, че „фирмите имат свобода да изберат критериите за прилагане на този механизъм, но това трябва да стане предварително, като документът, който регламентира механизмите на разпределение на разходите, трябва да е достъпен при извършване на проверки и ревизии от страна на НАП.“

При едновременна употреба за фирмени и лични цели на недвижим имот, например, база за разпределяне на направените преки разходи би могла да бъде площта в квадратни метри или време на използване, отчетено в часове/дни или комбинирана между двете бази – например стая в хотел, която се използва както за настаняване на гости на хотела, така и за лични нужди на собственика.

Указанието може да изтеглите от тук .

Прилагаме пълния му текст в тази тема от форума: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,16734

Ново онлайн приложение за пресмятане на командировъчни в страната (+английски)

След Приложението за пресмятане и издаване на командировъчни в чужбина, представяме и

новото ни онлайн Приложение за пресмятане и издаване на командировъчни в страната.

Чрез него лесно и сигурно можете да издавате наведнъж документите на български и английски език, съобразени с Наредбата за командировките в страната (НКС) и Кодекса на труда (КТ). Приложението обхваща различните случаи, като издава съответните документи при дългосрочни и краткосрочни командировки и командировки на бременни служителки. Следвайте инструкциите и подсказките при въвеждането на данните автоматично и едновременно бихте могли да отпечатате:

  • Заповед за командировка по чл. 8 от НКС
  • Отчет от служителя по чл. 29 от НКС
  • Съгласие на служителя по чл. 121, ал. 2 от КТ
  • Съгласие на служителка по чл. 310 от КТ

Приложението издава всички документи на български език, на английски език, както и двуезично.

До 31 януари работодателят уведомява всеки служител с колко отпуск разполага

В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години. Това е залегнало в чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските, изменен през месец юли 2015 г.

В тази връзка създадохме в КиК Инфо приложение за по-лесно и по-бързо издаване не уведомленията по чл. 37a от Наредбата.

Приложение: Уведомление от работодателя по чл. 37а от НРВПО

Приложението може да издава уведомления за множество служители наведнъж чрез импорт от файл, както и служител по служител.