Допълнително споразумение или заповед след увеличението на МРЗ от 01.01.2018 г.

От 1 януари минималната работна заплата (МРЗ) за страната се увеличава от 460 лв. на 510 лв. Размерът на МРЗ се повишава с 10,9%. Увеличението е публикувано в Държавен вестник, брой 102 от 22.12.2017 г., чрез Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната. Минималната часова работна заплата ще е 3,07 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец.

Варианти за измение на трудовото правоотношение

В чл. 119 от Кодекса на труда (КТ) е залегнал общият правен принцип по отношение на договорите – те могат да бъдат изменяни по общата воля на страните. Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.

Но когато се касае за увеличение на заплатата, то съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

За по-бързо и по-лесно изготвяне на документите препоръчваме на нашите потребители две приложения, чрез които могат да изготвят накуп споразумения или заповеди на всички служители по списък:

Приложенията могат да издава документи за множество служители наведнъж чрез импорт от файл, както и служител по служител.

По данни на КНСБ над 400 000 българи работят за минимална заплата, което в национален план означава хиляди допълнителни споразумения или заповеди.
kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.

Няколко нови счетоводни срока от 01.01.2018 г.

Решихме да обобщим няколко новости, свързани със сроковете от 01.01.2018 г.

До 31 януари
 
Отстъпката по данъка за довнасяне на физическите лица по годишната данъчна декларация вече ще се ползва до 31 януари. Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. Важи и за годишните данъчни декларации по чл. 50 за 2017 г.

Преди условието за ползване на отстъпката бе подаване декларацията по електронен път до 31 март и внасяне на данъка в редовния срок до 30 април, а максималният размер на отстъпката бе до 1000 лв.

До 15 март

Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се подава в НАП в срок до 15 март на следващата година. Важи и за справката за 2017 година. До сега този срок бе 30 април на следващата година.

До 31 март

До 31 март на следващата година се подава декларация в търговския регистър от предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период. Важи и за липса на дейност през 2017 г. Виж повече тук.

До 30 април

Отпадна изискването за фирмите, подаващи декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ в териториалната дирекция "Инспекция по труда" да подават уведомление в срок до 30 април на следващата година, когато нямат промяна в обстоятелствата. Внимание: Фирмите, регистрирани през 2017 г., следва да подадат декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.

От 14 на 7 дни

С последните промените в ЗДДС срокът за подаване на заявлението за задължителна регистрация по закона от 01.01.2018 г. се намалява от 14 на 7 дни. Помените касаят задължителна регистрация по чл. 96 и задължителна регистрация в резултат на преобразуване по чл. 132. Виж повече тук.

Допълнете в коментарите други нови важни срокове според вас.

Направи Коледен подарък и за своя бизнес с – 60% от едномесечния план!

Направи Коледен подарък и за своя бизнес!

само сега
- 60%
от eдномесечния планВземи сега »
Побързай, офертата е валидна само до Коледа!

Ако все още не сте се убедили в полезността от пълен достъп в КиК Инфо, сега можете да тествате с остъпка от - 60% от едномесечния план чрез нашето

специално Коледно предложение

еднократно 7.99 лв без ДДС

направи си подарък от тук

Защото твоят бизнес го заслужава! :)Актуални помощници за годишното приключване:


Безплатно! Важните новини за данъците и осигуряването:kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.
Най-добрата инвестиция в абонамент за 2018 година!

Как ще се осигуряваме през 2018 г. (систематизирано)

Увеличава се осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с общо един процент, разпределен както следва: 0.56% за работодателя и 0.46% за работника. Увеличава съответно размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на морските лица. Останалите осигурителни вноски се запазват. Виж актуализиран справочник Осигуровки и данъци за 2018 г. (таблица ).

Увеличава се минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии средно с около 6.8%. Виж МОД 2018.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се променя на 510 лв. Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 на 350 лв.

Запазва се максималния месечен размер на осигурителния доход от 2600 лв.

Увеличава се месечния размер на минималната заплата за страната (МРЗ) от 460 лв. на 510 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255 лв. (промяна)

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 510 лв. (промяна)

Променят се вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ) по групи основни икономически дейности, при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто). Виж ТЗПБ 2018.

Запазва се нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС), като максималният размер на обезщетението се увеличава на 1300 лв.

Цитат
В сайта КиК Инфо са актуализирани съответните калкулатори, приложения и справочна информация.

Обезщетения

Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – от 7.20 лв. на 9 лв. и се определя максимален размер – 74.29 лв.

Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – от 340 лв. на 380 лв.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
 • временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
 • безработица – 24 календарни месеца;
 • бременност и раждане – 24 календарни месеца;
 • трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.

Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението.

Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Променят се изискванията за продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г.

Увеличение при детските, разширен обхват на получаващите ги
(чл. 63 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.)

(1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 450 лв.

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 400 лв.

(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.

(4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:
1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 90 лв.;
3. за семейство с три деца –  135 лв.;
4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.

(6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.

(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 150 лв.

(9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
1. за първо дете – 250 лв.;
2. за второ дете – 600 лв.;
3. за трето дете – 300 лв.;
4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

(10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 100 лв.

(11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.

(12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 100 лв.

(13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 2880 лв.

(15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

Пенсии

Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г., както следва:
 • от 1 януари до 30 юни – 200 лв.;
 • от 1 юли до 31 декември – 207,60 лв.

Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд.

От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169 с процент, определен по правилото на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, не се осъвременяват по чл. 100 на КСО, а се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169.
 
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв.


kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.
Най-добрата инвестиция в абонамент за 2018 година!

ЮЛНЦ са задължени да се пререгистрират и електронно

От 1 януари 2018 г. Агенция по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Към Търговския регистър ще бъдат добавени нови функционалности, чрез които ЮЛНЦ ще могат да подават документи. Регистърът ще бъде обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.

Регистърът ще бъде с ново наименование: Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Осигурява се възможност ЮЛНЦ да подават документи във всяка една служба по регистрация, независимо от седалището и адреса на управление.

Документи ще могат да се подават от всяка точка на света по електронен път чрез портала ТРЮЛНЦ. Единственото условие за това е заинтересованото лице да притежава валиден електронен подпис. При подаване на документи по електронен път таксата е с 50% по-ниска.

Срокът за пререгистрация по закон е до 31.12.2020 г. В двумесечен срок от влизането в сила на закона (01.03.2018 г.) Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието ще предаде безвъзмездно на Агенция по вписванията структурирани данни в електронна форма за вписаните в Централния регистър юридически лица и клонове на чуждестранни юридически лица.

Годишните доклади за дейността по чл. 40, ал. 3 на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, съответно на клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието към датата на влизането в сила на този закон, се вписват, съответно обявяват във вида, в който са отразени в Централния регистър към момента на прехвърлянето на информацията към Агенцията.

До изтичането на срока за пререгистрация - 31.12.2020 г. Министерството на правосъдието поддържа публична база данни на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са подали заявление за пререгистрация.

След подаване на заявление за пререгистрация, годишните доклади за дейността по чл. 40, ал. 3 на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, съответно на клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, ще се прехвърлят към информационната система на Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ИС на ТРРЮЛНЦ) във вида, в който са отразени в ЦРЮЛНЦ.

За тези, които не са подали заявление за пререгистрация информация ще се получава от ЦРЮЛНЦ в срок до 31.12.2020 г.

Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО

Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО

Данъчното регулиране на слабата капитализация се изразява в това, че част или всички лихвени разходи на дадено предприятие не се признават за данъчен разход в годината на отчитането и с тях се увеличава счетоводният финансов резултат преди данъчно облагане.

Слабо капитализирано по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) е предприятие, чийто привлечен капитал е 3 пъти по-голям от собствения му капитал или когато:

(ПК1 + ПК2)/2 > 3 х (СК1 + СК2)/2, където:
ПК1 е привлеченият капитал към 1 януари на текущата година;
ПК2 е привлеченият капитал към 31 декември на текущата година;
СК1 е собственият капитал към 1 януари на текущата година;
СК2 е собственият капитал към 31 декември на текущата година.

Цитат
Правилата за регулирането на слабата капитализация са разписани в чл. 43 от ЗКПО.

Съобразно тях създадохме Калкулатор за регулиране на слабата капитализация - един ценен помощник при попълването на данъчната декларация за 2017 г.
Собственият капитал включва основния капитал, резервите, текущия финансов резултат (печалба/загуба), неразпределената печалба и непокритата загуба от минали години.

"Привлечен капитал" по смисъла на чл. 43, ал. 6 от ЗКПО е сумата от пасивите на предприятието, с изключение на финансиранията.

Следователно, ако горното неравенството е вярно, то при изготвянето на годишната данъчна декларация за 2017 година, трябва да се извърши регулиране на слабата капитализация по правилата на ЗКПО.

Това се изразява в непризнаването за данъчни цели в годината на отчитането им на разходите за лихви в размер, определен по следната формула:

НРЛ = РЛ - ПЛ - 0,75 x ФРПЛ, където:
НРЛ са непризнатите разходи за лихви;
РЛ са разходите за лихви;
ПЛ е общият размер на приходите от лихви;
ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви.

Получената сума е данъчна временна разлика, която следва да намери обратно проявление в следващ данъчен период. Непризнатите разходи за лихви се признават за данъчни цели през следващите 5 години до изчерпването им в размер, определен за текущата година по следната формула:

ПРЛ = 0,75 x ФРПЛ + ПЛ - РЛ, където:
ПРЛ са признатите разходи за лихви;
ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви;
ПЛ е общият размер на приходите от лихви;
РЛ са разходите за лихви, определени по реда на ал. 3 за текущата година.

Цитат
Чрез Калкулатора за изчисляването на слабата капитализация лесно и сигурно бихте могли, преди попълването на данъчната декларация на предприятието:

 • да проверите дали фирмата попада в обхвата на регулирането по чл. 43 от ЗКПО;
 • да изчислите непризнатите разходи за лихви, с които следва да увеличите финансовия резултат преди данъчно облагане (посочват се на ред 6 от увеличенията в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО);
 • да изчислите размера на признатите разходи за лихви за годината (посочват се на ред 7 от намаленията в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО).
Важно е да се отбележи, че разходите за лихви (РЛ), които участват в регулирането, включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал, но без следните:
1. лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице;
2. наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки;
3. лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона;
4. лихви и други разходи по заеми, които съгласно счетоводното законодателство са капитализирани като част от стойността на актив.

Когато счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви (ФРПЛ) е отрицателна величина, той не участва при определяне на размера на непризнатите (НРЛ) и признатите разходи за лихви (ПРЛ).

Регулирането на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО не важи за разходите за лихви на кредитните институции.kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.
Най-добрата инвестиция в абонамент за 2018 година!
*

НАП с безплатен семинар на тема „Данъци и осигуряване 2018“

На 15 декември (петък) от 10 до 16,00 ч. в зала „Опал“ на хотел „Рамада“ Националната агенция за приходите ще проведе безплатен семинар, посветен на промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г.

Можете да проследите семинара на живо от страницата на КиК Инфо.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по прилагането му, особеностите на автоматичния обмен на отчети по държави и перспективите пред електронните услуги на НАП.

В събитието участие ще вземат Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП, Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.

Програма

10.00 - 10.10
Откриване
Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП

10.10- 10.40
Автоматичния обмен на отчети по държави
Иван Антонов, гл. юрисконсул, дирекция СИДДО

10.40-11.10
Данъчно облагане по реда на ЗКПО   
Цветана Янкова, началник на отдел „Данъчна методология"

11.10 – 11.30   
Кафе пауза   

11.30 - 12.30
Данъчно облагане и промени в ЗДДС в сила от 01.01.2018 г.   
Ганка Петрова, гл. експерт по приходите, дирекция ДОМ

12.30 – 13.30   
Обяд   

13.30 - 14.00
Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ   
Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите, дирекция ДОМ

14.00 - 14.30
Промени в осигурителното законодателство в сила от 01.01.2018 г.   
Катя Кашъмова, началник на отдел "Осигурителна методология"

14.30 - 14.45
Кафе пауза   

14.45 - 15.30
Намаляване на административната тежест. Взаимоотношения с данъчните посредници. Доверие. Прозрачност.   
Росен Иванов, директор на дирекция "Данъчно-осигурителна методология"

15.30 – 16.00
Електронни услуги  за клиентите на НАП. Текущо състояние и перспективи. Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“

16.00 - 16.15
Закриване на семинара

Отговорен ли е счетоводителят за данъчни и осигурителни задължения на фирмата?

адв. Зорница Димитрова от Balkan Tax Consult за промените в чл. 19 от ДОПК

В Държавен вестник, бр. 63 от 4 август 2017 г. са обнародвани редица промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. С настоящето становище на вашето внимание ще представим част от промените в чл. 19 от ДОПК, касаещи ангажирането на отговорност на физически лица за невнесени данъци от юридически лица.

Разпоредбите на чл. 19 от ДОПК действат от 2006 г., но контролните органи на НАП ги прилагат активно едва в последните години. Вече има оформена трайна практика на Върховния административен съд /ВАС/ по повод на обжалвани ревизионни актове /РА/, с които се ангажира отговорността по чл. 19 от ДОПК и тя е преимуществено в полза на задължените лица. Отчитайки съдебната практика и трудностите при събиране на доказателства и издаване на РА на това основание, по предложение на НАП през 2017 г. са въведени значителни промени, изразяващи се в няколко аспекта:
 • Разширяване кръга от физически лица, които носят отговорност за задълженията на трети юридически лица.
 • Разширяване на хипотезите, при които може да бъде ангажирана отговорност по чл. 19 от ДОПК.
 • Елиминиране на необходимостта от доказване на субективното отношение на физическите лица към невнасянето на данъци и осигурителни вноски от третите юридически лица, чрез въвеждането на различни презумпции.

С настоящето изложение ще разгледаме особеностите при ангажирането на отговорност за невнесени данъци и осигурителни вноски поради невярно деклариране на задължения – чл. 19, ал. 1 от ДОПК.

Това е най-често срещаната хипотеза за ангажиране на отговорност по чл. 19 от ДОПК. Тя е въведена още с обнародването на ДОПК и действа от началото на 2006 г. Тя намира и най-широко приложения в практиката. Нормата е променяна последователно през 2015 г. и 2017 г. като и в двата случая приложното й поле значително се разширява. Според текста на разпоредбата и приетото в постоянната практика на ВАС, за да се приложи чл. 19, ал. 1 от ДОПК, е необходимо да са налице едновременно следните предпоставки:
 • лицето да има качеството на член на орган на управление или управител на задължено лице, към момента за който са установени публичните задължения за последното;
 • да е налице поведение на това лице, изразяващо се в укриване на факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител;
 • вследствие на това поведението, да не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски.

Второто условие очертава приложното поле на разпоредбата. Укриването на факти и обстоятелства се изразява в неподаване на декларация за определяне на задължения за данъци и осигурителни вноски или подаване на декларация, в която определените задължения не съвпадат с установените такива в ревизионен акт /РА/ при последващ данъчен контрол. На практика контролните органи на НАП ревизират юридическото лице и установяват задължения, по-големи от тези в подадените декларации. След влизане в сила на РА и след като се установи, че дружеството няма активи, чрез които задълженията да бъдат платени, започва ревизионно производство спрямо физическото лице. Ревизията трябва да установи допълнително първото и третото условия за ангажиране на отговорност на физическото лице. Същата процедура се следва и когато не са подавани декларации от юридическото лице.

Първото условие касае кръга от лица, спрямо които може да бъде ангажирана отговорността по чл. 19, ал. 1 от ДОПК. Тук са предприети редица законодателни промени, които разширяват кръга от лицата, отговорни за невнесените задължения. Първоначално такива бяха управителите и членовете на колективните органи на управление. След промяната в сила от 1 януари 2016 г. към тях са добавени прокуристите, търговските представители и търговските пълномощници. С последната промяна в сила от 4 август 2017 г. за прокурист се смята и всяко лице, което е упълномощено да изпълнява правомощия на управителя, а за търговски пълномощник се смята и всяко лице, което изпълнява условията на чл. 26 от ТЗ, с изключение на изискването да получава възнаграждение, както и всяко лице, действало при условията на чл. 301 от ТЗ /чл. 19, ал. 12 от ДОПК/.

За да разтълкуваме тези промени, трябва да се обърнем към съответните текстове на ТЗ. Съгласно чл. 26, ал. 1 от ТЗ търговският пълномощник е лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнаграждение. При липса на други указания пълномощникът се смята упълномощен да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговеца. Упълномощаването става писмено с нотариално заверен подпис.

Видно от тази разпоредба за търговски пълномощник може да се приеме всяко лице, което по силата на пълномощно, извършва определени действия от името и за сметка на юридическо лице. Кръга от действия се определя от пълномощното. Те могат да бъдат както правни – подаване на декларации, получаване на документи, издаване на документи, подписване на договори и др. под., така и фактически – получаване или предаване на стока, съответно покупка или продажба на стоки, транспорт, сервиз и др. под. Търговски пълномощник би могъл да бъде всеки, който извършва някаква дейност от името и за сметка на търговеца. ТЗ не ограничава действията на търговските пълномощници, но поставя изисквания спрямо търговеца, който ги упълномощава. За да се приеме, че дадено физическо лице има качеството на търговски пълномощник, то трябва да получава възнаграждение за положените усилия и да бъде упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно.

Данъчният закон елиминира изискването за възнаграждения, поради което отговорност за задълженията на търговеца могат да носят и физически лица, които извършват правни действия от името и за сметка на търговеца безвъзмездно.
Остава изискването за нотариално заверено пълномощно, което означава, че ако правните действия са извършени от пълномощник по силата на обикновено пълномощие, той не носи отговорност за задълженията на търговеца пред НАП.

Новата разпоредба на чл. 19, ал. 12 от ДОПК поставя редица практически въпроси, на които в бъдеще ще отговори административната практика на НАП и съдебната практика на ВАС. С настоящето становище може да коментираме само възможностите, които се откриват пред контролните органи на НАП, съответно рисковете, които възникват пред данъчнозадължените лица.

Отговорен ли е за невнесените данъци на търговеца счетоводителят, който  работи по трудово правоотношение и подава декларации в НАП от името на търговеца?


Търговският закон не ограничава основанията, въз основа на които търговския пълномощник по чл. 26 от ТЗ осъществява дейността си срещу възнаграждение. Той може да работи по трудов или граждански договор. За да попадне в приложното поле на чл. 19 от ДОПК, счетоводителят трябва да е упълномощен да подава декларации с нотариално заверено пълномощно, каквото по принцип не се изисква от НАП за подаване на данни с КЕП от задължено лице.

Отговорен ли е за невнесените данъци на юридическо лице счетоводителят, упълномощен да подава декларации с КЕП по силата на договор за счетоводно обслужване?

Отговорът на този въпрос също се крие в наличието на нотариално заверено пълномощно за подаване на декларации. Въпреки че нито ДОПК, нито  действащите към момента Правила за ползване на електронни административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис /КЕП/, не съдържат подобно изискване, в офисите на НАП често се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно при подаване на заявление за подаване на документи с КЕП от упълномощено лице. Упълномощените счетоводители, които подават подобни заявления трябва да държат на правата си, че могат да упражняват счетоводната си дейност само въз основа на обикновено пълномощно.

Дори и да се представи нотариално заверено пълномощно в НАП, за да се стигне до ангажиране на отговорност по чл. 19 от ДОПК, е необходимо да бъде налице и третото условие за ангажиране на отговорност по чл. 19, ал. 1 от ДОПК.     

То касае установяването на причинно-следствена връзка между подадените декларации и невнасянето на данъци и осигурителни вноски. За да е налице такава връзка, трябва да се докаже, че лицето, което ги е подало умишлено е намалявало размера на декларираните задължения с цел да не бъдат внесени данъците, включително и при принудителното им събиране. Считам, че такава причинна връзка е невъзможно да бъде доказана по отношение на търговските пълномощници и приравнените на тях счетоводители, тъй като по принцип те са упълномощени да подават декларации, но не и самостоятелно да формират съдържанието им, нито самостоятелно да се разпореждат със средства на дружеството като вземат решение дали да платят данъчните задължения или не.

Предвид гореизложеното, застрашени от ангажиране на отговорност по чл. 19, ал. 1 от ДОПК остават управителите, които формират волята на дружеството като негови законни представители.

В следващи материали ще изясним промените в чл. 19 от ДОПК, касаещи мажоритарните и миноритолните съдружници и акционери на търговски дружества при извършване на действия по разпореждане с активи на дружеството или плащания към трети лица, в следствие на които не могат да бъдат събрани дължимите данъци и осигурителни вноски, както и отговорността на собствениците на дялове и акции в дружествата със задължения към НАП, които продават изцяло или частично дяловете си в дружеството.

Публикувани са промените в осигуряването за 2018 г.

В ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. са обнародвани и Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. , с преходни и заключителни разпоредби на който са направени промени и в Кодекса за социално осигуряване.

Очаквайте актуализацията на всички калкулатори, приложения и справочници в сайта КиК Инфо.kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.
Най-добрата инвестиция в абонамент за 2018 година!

Пренасяне на данъчна загуба от източник в страната

Калкулатор: Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО

Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на глава единадесета от ЗКПО. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването и през следващите 5 години.

Данъчно задълженото лице упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато до датата на данъчния контрол данъчно задълженото лице не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, смята се, че лицето е упражнило правото си на избор за пренасяне на данъчна загуба.

Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният и размер.

За нововъзникнали данъчни загуби се прилагат същите правила, като се спазва поредността на възникването им. За всяка от нововъзникналите данъчни загуби 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването им.

Цитат
Как можем да помогнем?
Калкулатор: Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО ще ви помогне с пренасянето на данъчната загубата от минали години от източник в страната.kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.
Най-добрата инвестиция в абонамент за 2018 година!