Без данъчни декларации за неработещите фирми, но ще декларират това в ТР

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Това предвижда изменението на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО.

Разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.

Ново изменение в чл. 38, ал. 9 на Закона за счетоводството предвижда отпадане на изискването за публикуването на годишните финансови отчети на предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. За публикуване на декларацията няма да се дължат такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Изменението е в сила от 01.01.2018 г.

Както и до сега еднолични търговци и бюджетни предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, също нямат задължение да публикуват своите годишни финансови отчети. Няма изискване за подаването на отделна декларация в търговския регистър, ако едноличен търговец не е осъществявал дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Виж всички изменения тук.