Кои фирми и лица имат право да съставят финансови отчети по Закона за счетоводството

Междинните, годишните и консолидираните отчети се съставят:
• от счетоводни предприятия или
• от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.
Законът за счетоводството (ЗСч) поставя определени изисквания към счетоводните предприятия и физическите лица, които съставят финансови отчети.


В тази връзка създадохме ново безплатно приложение:

Цитат
Проверка по критериите за съставителите на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Целта е чрез приложението да се определи дали едно счетоводно предприятие или физическо лице отговаря на изискванията от Закона за счетоводството, за да има право да съставя финансови отчети.
Изисквания към счетоводните предприятия

За да може едно предприятие легално да съставя финансови отчети на други предприятия, то следва да отговаря на определението за счетоводно предприятие, според което:

Цитат
В предмета на дейност трябва да е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, а счетоводното предприятие да е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Наред с изискванията към регистрацията, има изисквания и към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите. Тези лица  следва да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Другото важно изискване към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите, е да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен – 2 години;
бб) при бакалавърска степен – 3 години;
вв)  при степен „професионален бакалавър” – 4 години;
б) друго висше икономическо  образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител.

Всички тези критерии са заложени в безплатното приложение Проверка на критериите за съставител на отчети по ЗСч.

Следва да се има предвид, че "действителен стаж" е действително прослужено време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е полагало личен труд или е упражнявало свободна професия и изцяло се е осигурявало за своя сметка. В понятието "действителен стаж" не се включва времето на наборната военна служба и времето за отглеждане на малко дете.

Когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие, то отчетът се подписва от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие. Друго изискване на закона е да се посочи името на лицето, подписало отчета и да се постави и печатът на счетоводното предприятие.

На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията на тези изисквания се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Изисквания към физическите лица

Когато отчетът не е съставен от счетоводно предприятие, то физическото лице, което го е съставило, също трябва да отговоря на изискванията посочени по-горе за образование, стаж и чисто съдебно минало. Друго важно изискване е лицето да бъде в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието. Лицето съставило отчета следва да го подпише и да посочи името си.

Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на въпросните изисквания се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Санкции и за възложителите

В административнонаказател ните разпоредби на ЗСч са предвидени санкции и за възложителите, които са се възползвали от счетоводни услуги по съставяне на финансови отчети от счетоводни предприятия и лица, които не отговарят на законовите критерии. Който възложи съставяне на финансови отчети при тези нарушения се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Същите са санкциите, когато отчетът е съставен не от счетоводно предприятие, а от физическо лице, което не е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието – възложител.

Контролът се осъществява от НАП

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция. Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Изключение от правилото

Допуска се изключение за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване, както и за микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.