Документирането на личното ползване на автомобил не трябва да пречи на личните права и свободи

Личният живот на гражданите е нерикосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без неговото знание или въпреки изричното му несъгласие.

Личното ползване на служебните автомобили през личното време на гражданите влиза в концепцията на "личен живот" и "лична свобода". Неприкосновеността на личния живот е защитена чрез забрана за следене или записване или други подобни действия без знание или въпреки изричното несъгласие на лицето. Производно право на правото на лична свобода е правото на зачитане на личния и семеен живот, които се гарантират от чл. 32 от Конституцията.

В този смисъл обекти на проверките и ревизиите на данъчната администрация не могат да бъдат фактите около това къде, кога, защо или с кого са били гражданите по време на тяхното лично ползване на служебни автомобили. Документирането на личното ползване на автомобила не налага да бъдат описвани маршрут, точния ден и час през отчетния месец.

Облагането с данък "уикенд" е на месечна база. Затова за целите на изчисляването на данъчната основа и данъка е достатъчно да се посочат броя километри за лично ползване през месеца. По този начин ще може да бъде изчислена базата за разпределение на личното ползване. На тази база може да се направи пропорционалното разделяне на разхода за изхабяването по чл. 27, ал. 2 от ЗДДС, както и разпределение на месечните разходи, свързани с автомобила, за които е приспаднат данъчен кредит, като по този начин коректното ще се изчисли данъка.

Препоръчваме служебно изминатите километри да се доказват чрез пътен лист. А личните километри могат да се получат като разлика по следната формула: 

Лично ползване (км.) = Общо изминати км. – Служебно изминати км.

Затова в месечния пътен лист, в който доказвате изразходването на горивото за служебното ползване, може да включите един отделен ред с общите километри за лично ползване през месеца. Точно това сме предвидили в Приложението за издаване на пътни листа, чрез което месечното издаване на пътни листа се оказва "работа 5 минути", особено ако ползвате бързите бутони за готови шаблони, копиране на повтарящи се данни или автоматично извеждане само на работните дни месеца.

Калкулацията на базата за разпределение, данъчната основа или изхабяването върху, което следва да се начисли данъка, процента лично ползване и данъка, както и самото издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3, също могат да се окажат времеемък процес.  Затова сме създали отделно Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, чрез което всички тези изчисления, както и издаването на протокола се случват с един бутон.

Цитат
14 март наближава, а въпросите за личното ползване, документирането и изчислението на данък "уикенд" към нас не спират. Особен случай представлява личното ползване на автомобила на управителя. Затова подготвяме ново специално приложение за неговото документиране и отчитане, което ще бъде онлайн съвсем скоро.

Още малко за личните права и свободи
 
Лични права и свободи – създават условия за свободно съществуване на личността. Те очертават границите на вмешателство на държавата в личния живот и свободата на гражданите. Значителна част от личните конституционни права са заимствани от Всеобщата декларация за правата на човека и др. международни актове.

Нещо повече Съветът на Европа предостави на българските власти Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи преведен на български, които е публикуван на страницата на Министерството на правосъдието.

Наръчникът разяснява член 8 "Право на зачитане на личния и семейния живот" от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи така: "Съгласно параграф 1, всеки има право на зачитане на личния и семейния живот, на жилището и кореспонденцията. На всички тези понятия Съдът е дал едно обширно тълкуване, което надхвърля обикновения смисъл, приет в много национални системи. Длъжностните лица трябва да са наясно с това и да не приемат, че смисълът на Конвенцията ще бъде същият като този, с който те са свикнали."

"Личен живот" е много по-широко понятие, отколкото неприкосновеността на личния живот (която се отнася главно за правата на поверителност и уединение). Той обхваща, наред с други неща, и лична идентичност; сексуална ориентация; полова идентичност; защита на личните данни; защита от шум или токсични емисии и защита от тормоз, се казва още в Наръчника.