АССП организира на 22 април Национална среща на счетоводните предприятия 2016 в гр. София

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия организира Национална среща на счетоводните предприятия 2016 „АССП в София”.

Ще се радваме да се срещнем и да обменим полезна информация. Ръководството и членовете на АССП ще Ви очакват в Зала № 2 на Витоша Парк Хотел, гр.София 1700, Студентски град, ул. Росарио №1, сайт.


Дата на провеждане: 22 април 2016 (петък)

ПРОГРАМА

Първа част: За членове на АССП

13:00 – 15:30  –  Общо събрание при дневен ред, посочен по-долу
15:30 – 15:45  –  Кафе-пауза
15:45 – 17:00  –  Общо събрание
17:00 – 17:30  –  Кафе-пауза, по време на която ще посрещнем външните фирми, които не са членове на АССП

Втора част: За членове на АССП и други счетоводни предприятия и счетоводители

17:15 – 17:30 Регистрация и кафе-пауза
17:30 – 19:00 Национална среща на счетоводните предприятия 2016 „АССП в София”
• Представяне на АССП
• Последни новини около данък “уикенд”
• Информация по предложените изменения в Закона за адвокатурата
• Новото тълкувателно решение на ВКС във връзка с наказателната отговорност на счетоводителите
19:00 –  Вечеря в ресторанта на хотела, където ще продължим дискусиите в приятелска среда.

Документи за изтегляне:
1. Покана
2. Регистрационна форма

Таксата за участие в мероприятията е 30 лв. В цената не са включени нощувки и вечеря.
*За нечленове на АССП важи до изчерпване на местата.

Моля да потвърдите участието си до 15.04.2016 г. в офиса на Асоциацията  –  тел.: 02/9802705,  моб.: 0886/ 777 099 или на електронния адрес: office@apac-bg.org. Необходимо е да попълните регистрационна форма и да заплатите таксата. За всички Вас, които сте от други градове на България сме договорили преференциални цени за настаняване в хотела. (Моля, вижте в Регистрационната форма)Дневен ред на Общото събрание, съгласно официална покана изх. № 12 от 21.03.2016 г.

1. Приемане на доклад за дейността от Управителния съвет за 2015 г.
2. Приемане на изпълнението на Бюджета за 2015 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС на АССП за 2015 г.
4. Доклад на Контролния съвет за 2015 г.
5. Промени в Устава на АССП
6. Промени в критериите за членство в АССП
7. Промени в членския внос, във връзка с предложените критерии за членство
8. Промени в логото на АССП (предложение за ново лого)
9. Актуализация на бюджета за 2016 г.
10. Утвърждаване на процедура за членство в АССП по предложение на Контролния съвет
11. Избор на нов Председател и освобождаване на стария Председател
12. Избор на Управителен съвет
13. Избор на Контролен съвет
14. Разни
- Предложения към Консултативния съвет на НАП на мерки за ограничаване на нелоялната конкуренция, осъществявана от лица, съставящи ГФО, които не отговорят на изискванията на Закона за счетоводството (основна цел на АССП, съгласно чл. 6, т. 6 от Устава)

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.4 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същият ден от 14 часа, на същото място и при същият дневен ред.

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия
гр. София 1000, ул. Солунска 45, ет. 1, ап. 6
тел.: 02/980 27 05, 0886 777 099
office@apac-bg.org, www.apac-bg.org