Акционерните дружества без дейност няма да подлежат на независим финансов одит

Това реши днес Бюджетна комисия към парламента на свое заседание, което предхожда второто четене на новия Закон за счетоводството в Народното събрание.

На независим финансов одит задължително ще подлежат предприятия, които към 31 декември надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите – 2 000 000 лв., нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв. и средна численост на персонала за отчетния период  – 50 души.

Предприятията от обществен интерес също ще подлежат задължително на одит, както и предприятия, за които това изискване е установено със закон. Предвижда се задължителен одит на всички акционерни дружества с изключение на тези, които не са извършвали дейност през отчетния период.

 Съставители на финансови отчети

Статутът и условията за съставителите на финансови отчети бяха обсъждана тема през изминалите две години. Новият Закон за счетоводството не предвижда въвеждане на лицензиране на счетоводителите с изпити, както и не предвижда създаване на Национален съвет по счетоводство, който беше предложен от ИДЕС в хода на създаването на новия Закон за счетоводството.

По отношение на съставителите на финансовите отчети ще се запазят изискванията от сега действащия Закон за счетоводството. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, която участва в Работната група към Министерство на финансите по транспонирането на новата счетоводна директива в националното законодателство, се застъпи за това предложение.

Отчетите на предприятията следва да се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието или от счетоводни предприятия.

Цитат
Предвидена е глоба в размер от 500 до 3000 лева за лице, което състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на закона или без да е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.
Дава се възможност годишните финансови отчети да могат да се съставят от самите собственици на едноличните търговци, които водят едностранно счетоводство или от съдружници/собственици на микропредприятия, които не са осъществявали дейност през годината.

Счетоводни предприятия

Въвежда се санкция в размер от 2000 до 5000 лева за счетоводно предприятие, което състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на закона. Предвидените изисквания към счетоводните предприятия са същите като в сега действащия закон, но текстовете са прецизирани и съответно санкциите завишени.

Две са изкисванията към счетоводните предприятия, които трябва да са изпълнени, за да отговарят на Закона за счетоводството:

1) Управляващите и представляващите счетоводните предприятия следва да отговарят на критериите за образование и стаж за съставител на финансов отчет, както и да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.
2) Другото важно изискване е в предмета на дейност на счетоводното предприятие трябва задължително да е включено "организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети".
 
Цитат
На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет без да отговаря на тези изискванията се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева се посочва в административнонаказател ните разпореди от законопроекта.
Полезни облекчения за финансовите отчети на малкия бизнес

Микропредприятията, които са над 95% от предприятията в България, ще могат да съставят годишен отчет, който се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. За тези предприятия ще отпадне изискването да съставят дългите повествователни приложения с оповестявания към годишните си отчети.

Въвеждането на това облекчение бе едно от основните и най-защитавани предложения на страна на АССП при транспонирането на директивата. Асоциацията написа няколко становища до Министерство на финансите и Министерство на икономиката и проведе срещи, с призив да се използват максимално облекченията, предвидени в Директивата, като искането бе именно това облекчение да се въведе за всички микропредприятия. Друго предвидено облекчение е предприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит да не публикуват своите отчети за приходите и разходите.

Категории предприятия

С проекта се предлага въвеждане на четири категории предприятия – микро-, малки, средни и големи предприятия и три групи предприятия, изцяло в съответствие с изискванията на директивата, еднакви за целия Европейски съюз.

Очаквайте в КиК Инфо нови калкулатори за определяне на категориите предприятия, съгласно новия Закон за счетоводството.

 По-големи санкции и глоби

Предвидени са по-високи размери на глоби и имуществени санкции в сравнение с тези в сега действащия Закон за счетоводството. Чувствително е завишена санкцията за непубликуване на финансов отчет, която ще е обвързана с оборота на предприятието.

Цитат
Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликувания финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
Ръководител, който допусне съставяне на счетоводен документ и/или отчитане на стопанска операция, които изкривяват или изопачават имущественото и финансовото състояние на предприятието, или отчитане на фиктивна или привидна сделка, включително подкупването на длъжностни лица, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10000 лв.

Предстои на второ четене и гласуването на Закона за счетоводството в Парламента.