Фирмите да декларират служебните коли и недвижими имоти над 5000 лв, предлага МС

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се изменя ЗДДС.

Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката.

Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето.

Министърът на финансите ще определя методиката за разпределение на направените преките разходи.

Предлаганият сега праг е по-нисък от договорения преди седмица със социалните партньори - между 35 000 и 50 000 лева. Първоначалната идея на министъра на финансите Владислав Горанов бе този прагът да е 700 лв. и да важи за всички стоки и услуги, но след среща с работодатели и синдикати той се отказа.

В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв. като мярка за ограничаване на сивата икономика. Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането.

В предложенията е отпаднало първоначалното намерение на Министерството на финансите общините да могат да облагат доходите на гражданите с до 2%.

Правителството още не е публикувало окончателния проект, така че очаквайте подробности.