Графиците за отпуск отпадат, но 2-годишната давност за тях остава

Отложеният отпуск за годината ще може да се ползва най-късно до 30 юни на следващата. Тези промени в Кодекса на труда приеха на второ четене от Народното събрание днес.

Според измененията платения годишен отпуск ще може да бъде отложен за следващата календарна година от работодателя при наличието на важни производствени причини, а от страна на работника или служителя – в случай, че ползва друг вид отпуск или по негово искане.

Ако обаче работодателят не е разрешил ползването на отпуска при посочените случаи и в дадения шестмесечен срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му. Необходимо е обаче преди това той да уведоми писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

“Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой (когато няма работа) повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага”, решиха още депутатите на днешното си заседание.

Сключването на еднодневни трудови договори в селското стопанство

Еднодневните трудови договори ще могат да се сключват в основна икономическа дейност "Растениевъдство" само за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят. Такива трудови договори ще могат да бъдат сключвани с един работник общо за не повече от 90 работни дни в календарна година. Предвидено е за тях да не се подават уведомления в НАП, а за изпълнението на работата да не се връчва длъжностна характеристика, както и да не се издава заповед за прекратяване. Работниците ще се осигуряват само във фонд "Пенсии" и фонд "Трудова злополука и професионална болест".  Прослуженото времето по този трудов договор не се признава за трудов, а само за осигурителен стаж.

Други промени

Увеличен е срокът  от 3 на 7 дни за изпращане на уведомление до НАП от работодателя за сключен трудов договор. Изрично се регламентира работодателят да води трудово досие на всеки работник или служител, което се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение. Служителят има право на заверени копия от досието.

Възстановява се действащата до 2012 г.  възможност работодателят да прекратява с предизвестие трудовото правоотношение с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Въвежда се възможност за работно време с променливи граници, като се спазва 40-часовата работна седмица. С промяната на работодателите се дава възможност да определят работното време с променливи граници, а работникът да може да отработва в рамките на седмицата часовете, в които е отсъствал по лични причини.