На първо четене: Промени в Кодекса на труда. Отпада графикът за отпуските.

На днешното си заседание Парламентът реши да отпадне задължението за предварителните графици за отпуските. Депутатите гласуваха на първо четене изменения и допълнения на Кодекса на труда.

Освен отпадането на графиците за отпуск, гласуваните на първо четене промени предвиждат:

1) Увеличение на срока за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов договор от 3 на 7 дни;

2) При дисциплинарно уволнение да отпадне закрилата при уволнение по чл.333, ал.1 от КТ;

3) Дисциплинарните наказания да се налагат само от длъжностни лица в предприятието, които са с ръководни функции;

4) Отпадане на задължението на работодателя да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, тъй като това е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

5) Работодателят да води трудово досие на всеки работник или служител, което се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение. Служителят ще има право заверени копия от досието.

6) Отпадане на задължението на микропредприятията и малките фирми предварително да изпращат писмено уведомление до инспекцията по труда за удължено работно време и предварителното съгласуване със синдикатите на временното установяване на непълно работно време и издаването на правилник за вътрешния трудов ред;

7) Възстановява се действащата до 2012 г.  възможност работодателят да прекратява с предизвестие трудовото правоотношение с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

8) Сключването на еднодневни трудови договори в селското стопанство. Еднодневните трудови договори засега ще могат да се сключват в основна икономическа дейност "Растениевъдство" само за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят. Такива трудови договори ще могат да бъдат сключвани с един работник общо за не повече от 90 работни дни в календарна година. Предвидено е за тези договори да не се изпращат уведомления в НАП, а за изпълнението на работата по тях да не се връчва длъжностна характеристика, както и да не се издава заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока. Предлага се тези работници да се осигуряват само във фонд "Пенсии" и фонд "Трудова злополука и професионална болест".  Прослуженото времето по този трудов договор не се признава за трудов, а само за осигурителен стаж.

9) Въвеждане на работно време с променливи граници. По предложение на Министерския съвет депутатите разрешиха въвеждането на гъвкаво работно време като се спазва 40-часовата работна седмица. С промяната на работодателите ще бъде дадена възможност да определят работното време с променливи граници, а работникът да може да отработва в рамките на седмица часовете, в които е отсъствал по лични причини.

10) Друго предложение на МС, което бе одобрено, е майката да има право на допълнителен отпуск за отглеждането на детето докато то навърши 2 години за всяко дете, след използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение.  Сега за четвърто, пето и следващо дете майката ползва допълнителен отпуск в размер на 6 месеца.