Проекти на законите за изм. и допъл. на ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч, ДОПК 2014

На страницата на Министерство на Финансите са публикувани проекти на законите за изменение и допълнение на ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч, ДОПК

•   Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
•   Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Дата на публикуване – 20.08.2013 г.