Последващо оценяване на ДМА и промяна в прага на същественост

Последващо оценяване на ДМА и промяна в прага на същественост

Въпрос: По с/ка 204 Машини и съоръжения и с/ка 206 Стопански инвентар имаме ДМА със стойност под 1000 лв. Стойностният праг на сьщественост за признаване на ДМА сме приели 1000 лв. Някои от ДМА прехвьрляме по задбалансови сметки. Как да процедираме с тия на които  искаме да актуализараме стойностите? Как да извьршим завишаване на стойността им и какви счетоводни записвания да направим?

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

Отговор: Като ДМА се отчитат тези активи, които отговарят на определението за ДМА в приложимите счетоводни стандарти и са над приетия праг на същественост. Всички активи под прага трябва да се отчитат като разходи за периода на придобиване.
От запитването става ясно, че в счетоводството на предприятието има активи, които са под прага на същественост. Това означава, че те са признати като такива при по-нисък праг. Увеличаването на прага на същественост представлява промяна на счетоводната политика. Тя се прилага с обратна сила (по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти).
Следователно при увеличаването на прага на същественост на 1000 лв. не може в баланса (или в отчета за финансовото състояние) да се посочват активи под 1000 лв. За целта може да се съставят следните счетоводни статии:
Дт с/ка Неразпределена печалба от минали години
Дт с/ка Амортизации (ако има начислени амортизации)
   Кт с/ка за отчитането на ДМА
Прехвърлянето на ДМА по задбалансови сметки означава, че те са отписани от счетоводството. Задбалансовото им водене има значение само за целите на вътрешния контрол на активите, за тяхното следене. Затова не може стойностите на тези активи да се променят в счетоводството.
Последващо активите се отчитат според приложимите счетоводни стандарти.
Ако прилагате НСФОМСП можете да използвате само модела на цената на придобиване според параграф 7.1. от СС 16 Дълготрайни материални активи:
"След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив следва да се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка."
Това означава, че можете да обезценявате активите, но нямате право да увеличавате тяхната стойност. Стойността им може да се увеличи единствено при възстановяване на обезценката съгласно параграф 8.1 - 8.5 от СС 36 Обезценка на активи.
Ако прилагате МСС можете да използвате модела на цената на придобиване съгласно параграф 30 от МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и модела на преоценката съгласно параграф 31 от същия стандарт.
Ако във вашата счетоводна политика сте избрали модела на преоценката можете да увеличавате стойността на активите. Това се извършва също според МСС 16.
При условие, че имате задължение да изготвите данъчен амортизационен план и сте избрали праг на същественост над 700 лв. трябва да имате предвид изискванията на чл. 50 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на данъчните дълготрайни материални активи. При увеличаване на прага на същественост е необходимо да се съобразите и с чл. 60 от ЗКПО.