Отпуск поради бременност и раждане през време на същия отпуск за друго дете

Отпуск поради бременност и раждане през време на същия отпуск за друго дете
   
Въпрос. През време на отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ за бременност и раждане служителка трябва да излезе в същия вид отпуск за следващо дете. Прекъсва ли се с това ползването на отпуска за първото дете?

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
   
Отговор. Един и същи работник или служител не може едновременно да е в отпуск на две основания. Отпускът за бременност и раждане за първите 135 дни се разрешава с болнични листове, издадени от здравните органи, а отпускът след това, за остатъка до 410 дни - въз основа на заявление на майката. Поради това болничните листове за втория отпуск поради бременност и раждане прекъсват ползването на остатъка до 410 дни от първия отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ.
   За ползването на отпуска за бременност и раждане на второто дете служителката подава до работодателя същите документи, които е подала за отпуска за бременност и раждане на първото дете:
•   за първите 135 дни се ползва по отделни болнични листове - един за 45 дни до раждането, втори за първите 42 дни след раждането и трети (продължение на втория) за останалите 42 дни;
•   за остатъка до 410 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация по образец.
   При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане, обезщетението за второто дете е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 49, ал. 2 от КСО).