Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ

Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ

Въпрос: Във фирма Х са начислявани, но не са плащани данъци за доходи, изплатени на физически лица (граждански договори) за 3 години – за 2010, 2011 и 2012 година.  До 10.01.2013 година подадохме декларация по чл. 55, в която посочихме само невнесения данък за изплатените доходи през декември 2012 г., защото по стария закон тези данъци трябваше да се платят до 10.01.2013 г.  В декларацията по чл. 55, която трябва да подаваме до 31.07, данъците за кой период трябва да се включат – за целия период,  в който не сме внасяли, т.е. за цялата 2010 г; за цялата 2011 г. и  до м. 11.2012 г. - включително (защото за м. 12.2012 вече сме подали до 10.01.2013)  или само тези за 2012 г. - от началото на 2012 г. до м.11.2012 г. включително. И в единия, и в другия вариант при попълване на декларацията кой период и година трябва да посочим, като, дори ако трябва да декларираме само 2012 г., месеците са 11 – от 01 до 11?

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

Отговор: Във връзка със спазване на задължението ви по реда на § 60 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародван в ДВ, брой 94 от 2012 г. и влизащ в сила считано от 01.01.2013 г., с който се правят съответните изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), следва да съобразите следното. В случай че вашето предприятие е удържало авансов данък за доходи от стопанска дейност по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, но същевременно този данък не е внесен към 31.12.2012 г., въпреки че е бил дължим към 31.12.2012 година, следва да подадете в компетентната ТД на НАП декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) в срок до 31 юли 2013 година. Изхождайки от утвърдения формуляр на данъчната декларация, можем да констатираме, че за всяка една данъчна година следва да се подаде отделна данъчна декларация. Видно от поставения въпрос, става ясно, че вашето предприятие е удържало, но не е внасяло в срок данък по чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ за три данъчни години – 2010, 2011 и 2012 г.. От това следва да заключим, че в законно установения срок – 31.07.2013 г., вашето предприятие – платец на доходи от друга стопанска дейност на физически лица (възнаграждения по „граждански договори”), ще трябва да декларира с три данъчни декларации удържаните, но невнесени в срок дължими данъци за съответните три данъчни периода. В съответния формуляр на декларацията – образец 4001 в част I, клетка 3.3 следва да попълните месеците, за които се подава декларацията. При условие че за данъчните години 2010 и 2011 сте пропуснали да внесете удържания данък за цялата година, за съответните две декларации ще попълните всичките 12 месеца в клетка 3.3. За данъчната 2012 г. ще трябва да попълните само онези месеци, за които не сте внесли удържания данък и за които не сте подавали информация в ТД на НАП, че съответният данък е дължим. Тъй като за месец 12.2012 г. сте подали съответната декларация в срок до 10.01.2013 година, то за данъчната 2012 г. в клетка 3.3 на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001) сега в срок до 31.07.2013 година ще трябва да попълните клетките, съответстващи на първите 11 месеца на данъчната година.