Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане и

Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане и за осигурителен стаж при пенсиониране
[/b]

Проф. Костадин ИВАНОВ – данъчен експерт

Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане

Редът и начинът за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане се регламентират в чл. 19 на ЗДДФЛ.
Общата годишна данъчна основа се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигурвяване в общ размер до 10 на сто от нея, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договор за застраховка „Живот”, също в общ размер до 10 на сто от общата годишна данъчна основа, определена по чл. 17 на закона.
Следва да се има предвид, че месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа, както и с внесените през месеца за сметка на лицето вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховка „Живот”също в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от закона.
Съгласно ал. 4 от чл. 19 облекчението се ползва и в случаите, когато се промени застрахователното, съответно осигурителното дружество, а прехвърлянато на набраните до този момент средства се извърши по банков път.
Размерът на данъчното облекчение зависи от сумата на годишните данъчни основи на дохода, тъй като тя е базата, от която зависи размерът на данъчното облекчение. Данъчното облекчение е 10 на сто от сумата на данъчните основи за годината, което означава, че колкото по-голяма е тази основа, толкова по-голям ще бъде размерът на данъчното облекчение за направените лични осигурителни вноски.

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение се регламентира в чл. 20 от закона. То се изразява в следното: сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 на закона се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по параграф 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване. .
Облекчението се ползва от лицата, които откупуват осигурителен стаж за времето, през което са завършили висше или полувисше образование. То може да се ползва и от лицата, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия.
Осигурителните вноски се определят върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО, действащ към датата на внасяне на осигурителните вноски.
За да ползва данъчното облекчние, физическото лице трябва да приложи към годишната данъчна декларация копие от документите за направените осигурителни вноски.