Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или изключително сложни операции. Под особен контрол ще са и операциите, които нямат явна икономическа или законова цел, която може да бъде установена.

Предлага се финансовите институции да бъдат задължени да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като съхраняват тези записи на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите.

Въвежда се изискване за съхраняване на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции за период до седем години, в определени случаи по указание на директора на Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС.

http://www.parliament.bg/bg/news/ID/2537