НАП към абитуриентите: Вече сами плащате здравни осигуровки

Завършилите средното си образование през учебната 2011-2012 година, трябва да платят здравните си вноски за своя сметка до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат обучението си. През месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет и може да имат пропуски в здравните вноски, напомнят от НАП. При повече от три неплатени вноски бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права, предупредиха от приходната агенция.

За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офисите на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Декларацията може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. Декларация № 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване. Образецът на декларацията може да се изтегли от страницата на НАП, или да се получи от гишетата в офисите на НАП Варна.

През тази година хората, които сами внасят здравноосигурителни те си вноски и са трайно безработни, дължат по 16,80 лева на месец. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - „Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО” и код 560101 - „Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК”), като задължително се посочва периодът, за който се отнася вноската, и ЕГН.

Декларация 7 тук