Промени в Закона за данъка върху добавената стойност

Тази седмица в „Държавен вестник“, бр. 60 от 02.08.2016 г. бе обнародван Законът за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от ХLIIІ Народно събрание на 20 юли 2016 г. КиК Инфо прави резюме на текстовете и закона и мотивите за въвеждането му.

Промените въвеждат изискване, според което при извършване на търговия с течни горива, доставчиците задължително трябва да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на НАП.

Задължението възниква, когато лицето:
 • извърши облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., или
 • общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило вътреобщностните придобивания, надвиши 25 000 лв., или
 • получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.

За тези лицата НАП създава и поддържа електронен публичен регистър, част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК, в който се вписват идентификационни данни за лицата, предоставили обезпечение, размерът на обезпечението и срокът на действие на обезпечението, датата на вписване и датата на заличаване.

Обезпечението е в размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 000 лв. При последващи доставки с място на изпълнение на територията на страната на течни горива, които са били предмет на вътреобщностно придобиване или са били обезпечени при освобождаването им за потребление, не се предоставя обезпечение от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване или получило течните горива, освободени за потребление.

Когато лицето не е извършвало:
 • облагаеми доставки, или
 • вътреобщностни придобивания, или
 • не е получавало освободени за потребление течни горива по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност на доставките, придобиванията или освобождаванията над 25 000 лв. за предходния данъчен период,
тогава размерът на обезпечението се определя по върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаемите доставки или придобиванията на течни горива или стойността на освободените за потребление течни горива, изчислена на базата на 12 месеца, но не по-малко от 50 000 лв.

При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, се предоставя ново обезпечение в 7-дневен срок преди промяната. Новото обезпечение е със срока на предоставеното вече обезпечение и е в размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление, с които се надхвърля размерът от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение.

Обезпечението се предоставя в 7-дневен срок преди датата на:
 • възникване на данъчното събитие на доставката, с чиято данъчна основа се надвишават 25 000 лв., или
 • възникване на данъчното събитие при вътреобщностното придобиване, с чиято данъчна основа се надвишават 25 000 лв., или
 • освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, с чиято стойност се надвишават 25 000 лв.

Когато са налице условията за предоставяне на обезпечение, лицето е длъжно да предостави ново обезпечение не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното обезпечение в предвидения от закона размер.

Обезпечението се освобождава преди изтичането на едногодишния срок, когато регистрацията на лицето по този закон е прекратена, когато лицето няма да извършва такива сделки и няма неуредени задължения за данък върху добавената стойност.

Редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението се определя с Правилника за прилагане на ЗДДС.

Освобождават от задължението за предоставяне на обезпечение:
 • лицензиран складодържател по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове и
 • лице, което е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС само за доставките му, отчетени по реда на същата разпоредба. (Това е всяко лице, което е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка и извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, и което е длъжно да предава по дистанционна връзка на НАП и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива.)

Създава се и наказателна разпоредба с чл. 180в, според която лице, което, като е длъжно:
 • не предостави в срок обезпечение по чл. 176в или
 • не предостави обезпечение, или
 • предоставеното обезпечение не е в размера по чл. 176в,
се наказва:
 • с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или
 • с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на дължимото обезпечение.

При повторно нарушение глобата, съответно санкцията е в двоен размер на дължимото обезпечение. При нарушение, когато лицето е предоставило обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено обезпечение, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000 лв.

Предвиден е преходен период, съгласно който, в едномесечен срок от влизането в сила на предложените разпоредби, лицата, за които се отнася режимът, да предоставят необходимото обезпечение по доставките с течни горива.

В мотивите към закона се изтъква, че режимът ще се прилага по отношение на търговците с течни горива, които са рискови, като следва да се отбележи, че най-рискови са вложителите в данъчните складове (66,3% от броя на вложителите в данъчни складове през 2015 г. се идентифицират като рискови лица), както и лица - посредници в търговията с течни горива.

Данъчните измами с ДДС са концентрирани в сектор търговия с течни горива, тъй като скоростта на обръщение на паричните средства в него е висока, а инкасирането на стойността на горивата е в интервал, близък или идентичен с този на самата доставка. За укриване и невнасяне на данъчни задължения, свързани с доставки на течни горива, от лицата, участващи в схеми за измами с ДДС, най-често се използват следните механизми:
 • Регистрация по ЗДДС на новосъздадени дружества, които извършват фиктивна дейност до момента на възникване на задължение за плащане на данъка. Впоследствие тези дружества не могат да бъдат открити на адресите им за управление и се превръщат в „липсващи търговци”. На практика, се усложнява установяването на данъка за декларираните от тях доставки, а събирането му е почти невъзможно;
 • Покупки на течни горива, документирани с фалшиви разходо-оправдателни документи, издадени от фиктивни доставчици, които нямат възможност да извършат фактурираните и декларирани доставки и/или не се намират на посочените от тях адреси на управление/кореспонденция. Тези покупки се регистрират в счетоводните документи с цел неправомерно приспадане на данъчен кредит и отчитане на разходи в по-голям размер. Крайният резултат е формиране на загуби за бюджета от възстановен ДДС;
 • Документални доставки между дружества, които са свързани лица, с цел приспадане на данъчен кредит;
 • Фактуриране на нереални количества, по-малки от действителните, с цел намаляване размера на дължимия данък.

Високата степен на риск, идентифициран при търговията с течни горива, както и фактът, че в схемите за данъчни измами участват голям брой лица, изключително много затруднява и намалява ефективността от административния контрол върху задължените лица, като същевременно увеличава натиска и налага използване на ресурс с оглед на детайлен анализ на риска от участие в схеми за данъчни измами от отделните задължени лица. Характерен за търговията с течни горива е и 24-часовият цикъл на реализация на стоките от доставчик до краен потребител, което е допълнителна пречка за конвенционалните контролни дейности.

Данъчните измами с течни горива водят и до значителни загуби за държавния бюджет, се казва още в мотивите. Данните от изготвения от НАП анализ на риска „Намаляване на данъчните задължения чрез непълно отчитане на приходи от продажби на твърди, течни и газообразни горива от задължените лица, осъществяващи дейност „Търговия с твърди, течни и газообразни горива” показват тенденция на нарастване на щетата за бюджета от този риск – от 55 млн. лв. за 2013 г. и 99 млн. лв. за 2014 г., оценката за размера на тази щета за 2015 г. възлиза на 109 млн. лв.

20 недвижими имота пуска за продажба през август ТД на НАП София

ТД на НАП София обявява през август 20 търга за недвижими имоти, собственост на длъжници. Сред най-атрактивните са две еднофамилни жилищни сгради в гр. София на обща стойност близо 2 млн. лв. Търговете за тях са обявени за 09.08.2016 г.

Двуетажна къща със застроена площ от 180 кв. м. и двор 729 кв. м в район Витоша е обявена за  1 065 290.25 лв. 

С начална цена 905 610 лв. е пуснат търг за друга двуетажна еднофамилна сграда със застроена площ 180 кв. м. в квартал Манастирски ливади. Имотът разполага с фитнес и студио за гости. 

На 30 август ще се проведат 10 търга за продажба на конфискувани спортни и детски обувки, облекла и аксесоари, чиято обща първоначална продажна цена е за над 82 000 лв.

ТД на НАП София търси и купувач за 115 велоергометъра, оценени на  17 250 лв.
Горецитираните търгове са тайни и за участие се изисква депозит, в размер 20 на сто от първоначалната тръжна цена. В случаите, в които предложената цена на недвижим имот или вещ/групата от вещи е над 30 000 лева е необходима и декларация за произхода на средствата за участие в търга по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Възможно е цената на търгувания актив да падне. Това става на три стъпки. Ако не се изтъргува от първия път, на втори търг цената се намалява на 75%, а на трети - на 50% от първоначално обявената.

За повече информация за продажбите на имоти и движима собственост на длъжници на НАП посетете: http://nraapp04.nra.bg/targove/

Клубна сбирка на АССП на тема „Защита на счетоводния бизнес и работа с клиенти“

Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия планира клубна сбирка на тема „Защита на счетоводния бизнес и работа с клиенти“ – I част
Модератор: Катя Крънчева

Дата: 28.09.2016 г.
Час: от 15:00 до 17:00 ч.
Място: гр. София, залата ще бъде обявена допълнително, след уточняване на броя на участниците


Условия:
*Тази клубна сбирка е само членове на АССП.

Обсъждани теми, практики и документи:
1. Процедури и правила за работа с клиенти;
2. Приемо-предаване на документи;
3. Декларации по ЗМИП за клиенти;
4. Клаузи за предотвратяване на кражби на персонал на счетоводната кантора;
5. Клаузи за ограничаване на отговорността при определени събития;
6. Декларации от практиката и други.
 
Колеги, очакваме Ви.
**За членовете, които нямат възможност да присъстват, но се интересуват от темата, ще получат запис от срещата, заедно с всички обсъдени материали, бланки и други документи.

АССП прие като членове няколко счетоводни предприятия и физически лица

През месеците юни и юли Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия прие сред своите членове няколко счетоводни предприятия и физически лица, съставители на финансови отчети.


Най-новите членове на АССП са:
Терзиев и Ко Инженеринг ООД - гр. Плевен (редовен член)
Нива Консулт ЕООД - гр. Смолян (редовен член)
Бест Ко ООД - гр. Добрич (асоцииран член)
Ню Пропърти Консултинг ЕООД - гр. София (асоцииран член).

От скоро асоциацията промени своя устав, за да допусне приемането на физически лица, съставители на финансови отчети. В тази връзка АССП прие в своите редици и първите две физически лица. Това са:
г-н Стойчо Тахтаджиев, гр. София и
г-жа Веселина Андонова, гр. София.

Членовете на АССП поздравяват новоприетите колегите за присъединяването им към организацията и пожелават ползотворно сътрудничество. Повече за новоприетите членовете, може да откриете на сайта на АССП в раздел “Членове на АССП”.

За условията за членство в Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия научете от тук.

Над 6000 проверки на територията на НАП София през първата половина на 2016 г.

НАП съобщи за извършени над 6000 проверки на територията на НАП София през първата половина на 2016 г. и засилен контрол върху атракционите през целия летен сезон.

Екипите от отдел „Оперативни проверки“ на ТД на НАП София са извършили над 6 000 проверки от началото на годината до края на месец юни. Констатирани са над 1 200 нарушения. Наложени са санкции за над 400 000 лв. В резултат на постоянния ефективен контрол на НАП е на лице тенденция за повишаване на данъчната дисциплина при търговците. През 2015 г. за първото шестмесечие са извършени 3 800 проверки, при които са  установени 855 нарушения.

Съпоставката на данните от миналата и настоящата година за периода сочат, че въпреки нарасналия брой на проверките намалява относителния дял на регистрираните нарушения. При проверките са установени различни видове нередности, като най-често срещаните са свързани с регистрирането и отчитането на продажби чрез фискални устройства. От съставените актове, 43% са за неиздаване на фискални бонове. Събрани са над 400 000 лв. от 600 недобросъвестни търговци, на които са наложени санкции за неспазване на данъчно-осигурително законодателство. 

През лятото се извършва засилен контрол върху атракционите на открито, които имат сезонен характер /басейни, картинг писти, увеселителни паркове, спортни съоръжения и други обекти свързани с развлечение и отдих/.  Над 80% от басейните на Територията на ТД на НАП София, (включваща областите: София-град, София област, Благоевград, Кюстендил и Перник) са селектирани за проверка. Проверките се правят концентрирано през почивните дни, когато има най-висок интерес към използването на този вид услуги.

Целта на ТД на НАП София е чрез постоянните оперативни проверки да промени начина на мислене и поведение на търговците, за които да стане нормална практика коректното отчитани на оборотите, допълват от приходната агенция. Контролът на място не цели да стресира персонала, а да стимулира недобросъвестните търговци да станат коректни данъкоплатци. 

Сигнали за нередности може да подавате на  Информационния център на НАП на тел.: 0700 18 700 или на електронна поща: infocenter@nra.bg .

УП 2 и УП 3 ще се подават по електронен път в НОИ от работодателя

От следващата година УП 2 и УП 3, които работниците и служителите получават при прекратяване на трудовото правоотношение, ще се изпращат в НОИ по електронен път от работодателя. Това е заложено в плановете на сегашното ръководство на НОИ, което кандидатства за нов четиригодишен мандат. Кандидатите за управител и подуправител на НОИ Бисер Петков и Весела Караиванова представиха концепциите си за управление на института пред депутатите от социалната комисия. Така няма да има опасност работникът да изгуби някой от документите, ако през годините е сменял няколко работни места, обясни управителят на института Бисер Петков.

Плановете са от следващата година по електронен път да се подават и документите за отпускане на обезщетение за безработица. "Другото е свързано с редовно подаване на документи за отпускането на парично обезщетение за безработицата; да отпадне нуждата лицата да посещават и НОИ, след като са посетили бюрото по труда, за да се регистрират", каза Петков.

Националният осигурителен институт да разпраща подсещащи писма до бъдещите пенсионери, че им предстои да си подадат документите, и съвети как да го направят. НОИ ще разпраща писма до лицата 1 г. преди да навършат възрастта за пенсия. В тях ще има указания какви документи да приготвят и откъде да ги набавят, обясни Петков. За да влезе в сила тази практика, ще е нужна промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Друго нововъведение в програмата на Петков предвижда бъдещите пенсионери да не събират документи, с които да доказват стажа си, а да подават само заявление за пенсиониране. НОИ ще вади служебно всички нужни документи и удостоверения от осигурителния архив. Тази промяна ще влезе в сила от началото на 2019 г., когато отпада изискването за посочване на трите най-добре платени години преди 1997 г. за изчисляване на пенсията. Очакванията на Петков са тя да съкрати времето за отпускане на пенсията от сегашните 4 месеца от датата на подаване на заявлението на 45 дни.

В рамките на сегашния мандат на Бисер Петков като управител на НОИ са въведени 32 електронни услуги, сред които и изчисляване на прогнозен размер на пенсията. Тази услуга ще стане достъпна и за изчисляване на ранните пенсии на полицаи и военни, тази есен, обеща Петков. Той обяви, че НОИ няма да се конкурира с универсалните пенсионни фондове по отношение на вноската за втора пенсия. "Става дума за различни институции с различни цели, но да, хората имат право на избор и политиката на НОИ ще бъде политика на информираност, за да може тези хора да направят информиран избор", допълни Петков.

На първо четене: Отпада данък „управленска дейност“, облагането на служителите за личното ползване се заменя с данък „натура“ за фирмата

Днес парламентът одобри на първо четене измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с които се урежда облагането на личното ползване на фирмени активи да става през работодателите с 10% данък "натура", вместо данъчната и осигурителната тежест да бъде при работника, която е и по-висока. Законопроектът предвижда още и отпадане на данък "управленска дейност" върху разходите за автомобили. След отложеното вчера гласуване по законопроекта, бизнесът призова депутатите за прагматичен разум и отговорност за това възможно най-бързо да приемат промените за "данък уикенд", които касаят личното ползване на служебни активи. Това се казва в декларация на Национално представените работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Пълният текст на декларацията може да видите от тук. Днес промените събраха необходимата подкрепа и законът бе приет на първо четене в парламента.

Напомняме, че работодателските и счетоводните организации настояваха за такива промени в единна позиция да се въведе механизъм на облагане на отчетените разходи за лично ползване с 10% данък върху разходите по ЗКПО, за да се елиминира възможността тези разходи да се облагат и при физическото лице, както и да се опрости администрирането.

Какво се предвижда в законопроекта

Отпада данък “управленска дейност”

Законопроектът предвижда отпадане на облагането с 10%-ния данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. В момента се облагат всички отчетени разходи в предприятията за горива, смазочни материали, консумативи, резервни части, труд за ремонт, технически прегледи, паркинг, козметика, аксесоари и др., когато са свързани с експлоатация на превозни средства, използвани за управленска дейност.

Предложената промяна отчита съвременните икономически реалности, тъй като управленската дейност безспорно е присъща и необходима за всяка компания, а в настоящите динамични бизнес условия тя не може да бъде осъществявана без използването на превозни средства.
 
Нов данък върху разходите за лично ползване

Предвижда се с данък, в размер на 10%, да се облагат разходите в натура, свързани с активи и персонал, предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата, упражняващи личен труд във фирмите си. Под „разходи в натура“ се има предвид счетоводните разходи, които са свързани с използването на активи или персонал и за лично потребление. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, се облагат сумите, представляващи данъчните амортизации.

Данъкът е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне – в срок до 31 март на следващата календарна година. Същевременно, за да се изключи двойно облагане, не се облага личното потребление, което е отчетено като придобит доход от физическото по ЗДДФЛ. Изключено от облагане е и личното ползването на активи и персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение. В тази връзка се прави изменение и в ЗДДФЛ, чрез което се дава възможност на работодателите сами да изберат дали да облагат личното ползване с 10% данък върху разходите по ЗКПО или да обложат това потребление, като доход на персонала в натура по ЗДДФЛ. Правото се упражнява чрез деклариране на избора в годишната данъчна декларация, подавана за предходната година. Този избор не може да се прилага за отделни физически лица в предприятието. За преходната 2016 година също има предвиден избор как да продължи облагането.

Механизъм на облагане на личното ползване по ЗКПО

За целите на облагането активите са разделени в три категории: превозни средства, недвижими имоти и всички останали активи.

Когато превозно средство се използват едновременно за служебно и лично ползване, данъкоплатците имат 3 опции за избор за отчитане на данъка:
 • на база на изминатите километри, или
 • на база на използването по часове/дни, или
 • на база 50 на сто.
Когато предприятието е използвало третата опция, която определя 50% база за разпределение между служебните и личните разходи, свързани с експлоатацията на превозните средства, то същите ще се признават за данъчни цели дори и когато не е издаден пътен лист или друг разходо-оправдателен документ.

Когато недвижимото имущество се използва както за дейността, така и за лично потребление и разходите не могат да бъдат разпределени чрез измерване, данъкоплатците ще имат 2 опции за избор за отчитане на данъка:
 • на база на площта, използвана за лично и служебно ползване
 • на база на часове/дни за лично и служебно ползване.
Когато базата е часове/дни, то се има предвид времето, през което превозното средство или недвижимото имущество е било на разположение на данъчно задълженото лице по начин, който му позволява то да го използва.

Когато други активи, извън посочените по-горе, се използват както за дейността, така и за лично потребление, то данъчната основа е 20% от общия размер на всички разходи, свързани с използването на съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.

Деклариране на данни за собствениците на чужди юридически лица

Законопроектът предвижда да се изисква от чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност да посочват в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 %. Същото изискване за подаване на такива данни се предвижда и в декларациите за данъците върху хазартните дейностите от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, от игри с игрални автомати и игри в игрално казино и дейността от опериране на кораби. Предложената промяна се мотивира във връзка с членството на България в Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и стартиралата пред месец декември 2015 година процедура за преглед и оценка, в рамките на която детайлно се анализира българското законодателство и процедури, в контекстна на международните стандарти за обмен и предоставяне на информация.

Предвидено е законът да влезе в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на разпоредбите за заварените положения при облагане на личното ползване по ЗДДФЛ, ако тези компании решат да преминат към новото облагане на разхода по ЗКПО. За тях тези разпоредби се предвижда да влязат в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Очаква се второто гласуване да е през месец септември след лятната ваканция на парламента. Със законопроекта и мотивите към него можете да се запознаете от тук.

30 000 проверки на НАП до края на летния сезон на морето

30 000 проверки ще бъдат извършени от инспекторите на НАП до края на летния сезон по Черноморското крайбрежие. Освен познатите контролни покупки, открити наблюдения, инвентаризации на налични стоки, за пръв път през тази година в курортните места по крайбрежието ще патрулират съвместни екипи на НАП и МВР, облечени с униформено облекло (вж. снимка).

Ролята на тези съвместни екипи е да наблюдават търговската дейност, да следят за нелегални обекти и да съдействат на туристите при нужда.  Патрулните двойки ще подпомагат също и екипите, ангажирани с дистанционното наблюдение на касовите апарати чрез компютърната система на НАП, ще сигнализират и за нелегални търговски обекти.

2016 г. е първата в която се използват обозначени с униформено облекло екипи на НАП. От приходната агенция обясняват, че целта им през тазгодишната лятна кампания не е откриване на нарушения и налагане на санкции, а промяна в поведението на търговците по Черноморието. Независимо от новия подход, проверяващи инспектори без униформи ще продължат да правят контролни покупки и открити наблюдения в рамките на дни или седмици в обекти, определени като рискови.

Пълен контрол на движението на хранителни стоки, алкохол, цигари и напитки започна звеното за фискален контрол на НАП в населените места и курортите по Черноморието от началото на юли. На специално създадени контролни пунктове фискални агенти следят движението на леки, лекотоварни и товарни автомобили, които зареждат хотели, ресторанти и заведения. При проверките се изискват фактури и документи за произход на стоките, следи се и за отчитането на продуктите при техните получатели.

Сигнал за укриване на обороти и неиздаване на касови бележки може да подаде всеки гражданин на телефона на НАП 0700 18 700 при гарантирана анонимност.

Над 2 млн. лева събра НАП София от продажба на имущество на длъжници

ТД на НАП София събра 2 043 714 лева  от продажби на имущество, собственост на длъжници за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. Проведени са 176 търга за продажби на имоти и движими вещи  на задължени към хазната лица.

Най-много средства, над 600 хил.лв., са събрани от продажба на поземлен имот с 3 сгради в град Варна в местността Евксиноград, к.к. Св. Св. Константин и Елена.

От търга за шивашка фабрика в гр. Крумовград и за селскостопански имот в землището на гр. Драгоман в бюджета са влезли над 440 хил. лв.

Предстои провеждане на таен търг за обзаведена двуетажна къща в гр. Балчик, местност Табията, комплекс „Лайтхаус голф ризорт“ с начална цена 125 796.60 лв. Огледи се извършват до 20 юли, а депозитът за участие е 25 159.32 лв. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 26.07.2016 г. от 13.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, дирекция Събиране ул. „Триадица“ №2, етаж 6, търговата зала. На 28.07.2016 г. e насрочен търг за 181 бр. машини и съоръжения, представляващи линия за производство на соларни /фотоволтаични/ панели с местонахождение гр. Силистра, при първоначална цена 1 456 977.00 лв.

За повече информация за продажбите на имоти и движима собственост на длъжници на НАП посетете:http://nraapp04.nra.bg/targove/ 

За първото шестмесечие в ТД на НАП София са издадени 8 388 постановления за налагане на обезпечителни мерки – запор на имоти и движимо имущество.

Шефове плащат 56 млн. лв. данъчни дългове на фирмите си

48 управители, както и други членове на органи на управление на дружества от цялата страна, ще трябва да платят от собствения си джоб 56 млн. лв. заради дългове за данъци и осигурителни вноски на фирмите, които управляват или са управлявали. Това показва статистиката на НАП от приключилите за първото полугодие на 2016 г. ревизии за установяване на солидарна отговорност.

Според разпоредбите на Данъчно-осигурителния кодекс, управителите на фирми или членовете на органите на управление са солидарно отговорни за задълженията на предприятието, възникнали вследствие неподаване на декларации за данъци или задължителни осигурителни вноски. Законодателството гласи още, че солидарна отговорност се носи от управителите на дружеството и при намаляване на имуществото на предприятието, което би могло да послужи за покриване на дългове към НАП, както и заради продажба на активи под пазарните цени.

Отговорността на управителите на дадено дружество възниква за всички видове данъци и задължителни осигурителни вноски, които са дължими от предприятието. Това може да са задължения по ДДС, корпоративен данък или задължителни осигуровки и данък върху доходите на физическите лица за заетите в дружеството. Също така, когато предприятието се управлява от повече от едно лице, отговорността за плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски е за всеки член на органа на управление на дружеството.

Аналогична разпоредба за солидарната отговорност има и в Закона за данък върху добавената стойност. Според закона, неплатен ДДС може да се търси както от доставчика, така и от закупилия стоката или услугата, ако ревизиращият орган докаже, че същият е знаел или е бил длъжен да знае, че дължимият данък по доставката няма да бъде внесен. От началото на годината до сега в цялата страна са приключили 93 такива ревизии, които са установили отговорност за задължения по ДДС на трети лица за 14,6 млн. лв.